VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 3/2011 k realizaci vnitrofakultního přijímacího řízení pro akademický rok 2011/2012

1. Úvodní ustanovení

 1. V souladu s § 49 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a čl. 3 odst. 6 a čl. 7 odst. 4 Řádu přijímacího řízení UK vyhlašuji vnitrofakultní přijímací řízení, které umožňuje studentům přijatým do studia na FF UK v roce 2010 a dříve:

  1. měnit stávající jednooborové studium na dvouoborové přibráním dalšího oboru;

  2. měnit jeden obor stávajícího dvouoborového studia;

  3. měnit stávající magisterské pětileté studium na bakalářské studium stejného oboru

2. Vypsání podmínek a termínů přijímací zkoušky

 1. Vedoucí základních součástí předloží děkanovi do 10. února 2011 návrh na vypsání oborů pro vnitrofakultní přijímací řízení, možnosti jejich kombinací, možné typy změn dle bodu 1. a. – c., podmínky přijímací zkoušky, podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky, případně předpokládaný počet přijímaných studentů (který bude možné upřesnit dle výsledků řádného přijímacího řízení – po zasedání přijímací komise v červenci 2011).

 2. Tyto informace budou zveřejněny na webové stránce http://prijimacky.ff.cuni.cz do 15. února 2011 (případná upřesnění předpokládaného počtu přijatých do 31. července 2011).

 3. Návrh na předsedu a členy zkušební komise předloží vedoucí příslušné základní součásti děkanovi fakulty do 26. srpna 2011.

 4. Termín přijímací zkoušky v týdnu od 5. do 9. září 2011 vypíše vedoucí příslušné základní součásti (za žádných okolností nelze konat zkoušky v jiném období); vypsané termíny budou průběžně zveřejňovány na webové stránce http://prijimacky.ff.cuni.cz, nejpozději však do 2. září 2011.

  Informace o termínech konání přijímacích zkoušek budou též sdělovány telefonicky (221 619 333, 330) nebo e-mailem (prijimacky@ff.cuni.cz ).

 5. Způsob bodového hodnocení přijímací zkoušky je shodný s částí IV, bodem 3 Podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2011/2012.

 6. Řádně vyplněné zkouškové protokoly musí být předány na Referát přijímacího řízení druhý pracovní den po konání přijímací zkoušky, nejpozději však v pondělí 12. září 2011.

3. Přihlášky ke studiu

 1. Do přijímacího řízení se mohou přihlásit pouze zapsaní studenti FF UK (v době konání přijímací zkoušky nesmí mít přerušené studium).

 2. Formulář „Přihláška k vnitrofakultnímu přijímacímu řízení“ je k dispozici na webové stránce http://prijimacky.ff.cuni.cz nebo na Referátu přijímacího řízení (1. patro, č.dv. 127).

 3. Vyplněné přihlášky přijímá Referát přijímacího řízení studijního oddělení nejpozději do 14 hodin 26. srpna 2011. Přihláška musí obsahovat originál dokladu o zaplacení administrativního poplatku.

 4. Administrativní poplatek: 350,- Kč

  Banka: Komerční banka Praha 1,

  Účet: 85631011/0100

  Konstantní symbol: 379

  Variabilní symbol: 820001

  Specifický symbol: nevyplňuje se

  Adresa majitele účtu: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta,

  nám. J.Palacha 2, 116 38 Praha 1

 5. Pozvánky na přijímací zkoušky nebudou studentům zasílány, zveřejnění termínů přijímací zkoušky proběhne dle části 2, bodu 4 tohoto Opatření.

4. Přijetí ke studiu a zápis

 1. Výsledky vnitrofakultních přijímacích zkoušek budou zveřejněny na úřední desce Referátu přijímacího řízení (1.patro, č.dv.127) nejpozději do 20. září 2011.

 2. Přijat ke studiu je student, který splní všechny následující podmínky:

  1. úspěšně vykoná přijímací zkoušku

  2. dosáhne pořadí odpovídajícího předpokládanému počtu stanového k přijetí (v případě, že byl stanoven)

  3. dosáhne stanoveného bodového/kreditního limitu dle čl. 6/5 SZŘ FF UK pro zápis do dalšího roku studia na stávajícím oboru či kombinaci

  4. v době konání přijímací zkoušky nemá přerušené studium

 3. Rozhodnutí o přijetí odesílána nebudou, ale budou připravena k převzetí u jednotlivých studijních referentek a předána uchazeči po kontrole splnění podmínek k zápisu do dalšího roku studia nejpozději do 30. září 2011.

 4. Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána na adresu uvedenou na přihlášce nejpozději do 14. října 2011.

V Praze 12. ledna 2011

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan FF UK

originál opatření (formát pdf)

text opatření (formát doc)