VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření číslo 28/2007 – k provedení inventarizace majetku a závazků k okamžiku, ke kterému je sestavována účetní závěrka

K provedení: §§ 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., v platném znění

I. Působnost opatření

Fakulty a další součásti Univerzity Karlovy v Praze, jimž byl svěřen výkon správy majetku (dále jen „fakulty a další součásti“), jsou povinny provádět inventarizace a ověřovat, zda stav majetku a závazků v účetnictví odpovídá skutečnosti, a to ke dni roční účetní závěrky, tj. k 31. 12. běžného roku.

II. Provedení inventarizace

K provedení inventarizace:

 1. Ukládám vedoucím základních součástí a oddělení děkanátu, Ústřední inventarizační komisi fakulty a dílčím inventarizačním komisím:

  • provést fyzické inventury do 30. 11. 2007 (podle účetního stavu k 30. 9.2007)

  • provést inventarizaci majetku a závazků a ověřit, zda stav majetku a závazků v účetnictví odpovídá skutečnosti, a to ke dni roční účetní závěrky, tj. 31.12.2007.§

III. Pokyny k provedení inventarizace

Při inventarizaci hospodářských prostředků je nutno dodržet následující postup:

 • Finanční účetní a referent správy majetku předloží zápis o sesouhlasení účetního stavu s operativně technickou evidencí vedoucí ekonomického odd. a předsedovi UIK v termínu účetní závěrky za měsíc září.

 • Zaměstnanci, kteří se budou podílet na přímém provedení inventarizace, budou proškoleni předsedou ústřední inventarizační komise fakulty o způsobu a cílech prováděných inventarizací a o kompetencích a odpovědnostech členů dílčích inventarizačních komisí dne 26.10.2007. Účast na proškolení potvrdí podpisem v prezenční listině.

 • Zaměstnanci jmenovaní do ústřední inventarizační komise, do dílčích inventarizačních komisí a ostatní zaměstnanci, v jejichž přímé odpovědnosti se inventarizovaný majetek nachází, jsou povinni zúčastnit se prací souvisejících s přípravou inventarizace. Při provádění inventarizace je nezbytné ohlásit každou odchylku od žádoucího stavu, a to neprodleně v průběhu probíhající inventarizace předsedovi Ústřední inventarizační komise fakulty.

 • Dílčí inventarizační komise vypracují zápisy o výsledku inventarizace, které musí obsahovat:

  • předmět inventarizace,

  • den, k němuž byla inventarizace provedena,

  • den zahájení a ukončení inventury,

  • způsob provedení inventury (fyzicky, dokladově),

  • závady, které se v průběhu inventury vyskytly,

  • zjištění skutečného stavu majetku a závazků fyzickou nebo dokladovou inventurou,

  • zapsání skutečného stavu v inventurních soupisech v jednotkách množství,

  • porovnání zjištěných skutečných stavů s účetní evidencí,

  • hodnocení stavu majetku se zřetelem k poklesu ceny vyjadřující nepoužitelnost, nepotřebnost nebo znehodnocení příslušného majetku,

  • sdělení, zda jsou uzavřeny příslušné dohody o hmotné odpovědnosti,

  • návrh způsobu vypořádání inventarizačních rozdílů,

  • návrhy na opatření, která by zamezila vzniku fyzických a účetních rozdílů,

  • návrh na efektivní způsob likvidace zjištěných nepotřebných a nepoužitelných zásob.

 • Sklady nesmí být otevřeny dříve, než budou vyhotoveny soupisy zjištěných množství a předány do účtárny.

 • Zaměstnanec odpovědný za inventarizované prostředky potvrdí v protokolu, že inventura byla provedena za jeho účasti. Právo na náhradu škody bude uplatněno u zaměstnanců, kteří odpovídají za způsobenou škodu podle ustanovení Zákoníku práce.

 • Zápisy o výsledku inventarizace předají dílčí inventarizační komise do 30.11. ústřední inventarizační komisi fakulty, která vypracuje závěrečný protokol obsahující:

  • termín zahájení inventury majetku, pokladny a cenin,

  • termín zahájení dokladových inventur,

  • termín zahájení inventury na skladech ( publikace, medaile)

  • termíny předání protokolů dílčími inventarizačními komisemi předsedovi ÚIK,

  • vyhodnocení výsledků fyzických inventur,

  • vyhodnocení výsledků dokladových inventur,

  • nápravná opatření k inventarizaci,

  • návrh na vypořádání inventurních rozdílů,

  • datum projednání závěrečného protokolu,

  • podpisy členů ústřední inventarizační komise.

Závěrečný protokol předkládá předseda ÚIK FF UK ke schválení děkanovi fakulty, který ho předá Ústřední inventarizační komisi univerzity ke zpracování závěrečné zprávy v termínu stanoveném RUK.

V Praze dne 25.10. 2007

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan