VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření číslo 19/2007 – k rigoróznímu řízení

Čl. 1

Zahájení rigorózního řízení

 1. Rigorózní řízení podle § 46 zákona o vysokých školách a Rigorózního řádu Univerzity Karlovy v platném znění (dále jen Rigorózního řádu UK) je zahájeno dnem podání přihlášky na předepsaném tiskopise na studijní oddělení prostřednictvím podatelny fakulty.

Čl. 2

Státní rigorózní zkouška

 1. Státní rigorózní zkoušky (dále jen „SRZK“) se konají ve dvou obdobích, a to v dubnu a v listopadu. Termíny SRZK musejí být zveřejněny 30 dnů před konáním na úřední desce fakulty a na webových stránkách příslušné základní součásti. Ve stejném termínu musí být o datu konání zkoušky informován uchazeč i členové komise. Vedoucí základní součásti odpovídá v souladu s čl. 4 odst. 5 Rigorózního řádu UK za včasné pozvání členů komise i uchazeče k SRZK.

 2. Seznam uchazečů o SRZK a složení komise nahlásí příslušná základní součást děkanovi fakulty prostřednictvím studijního oddělení nejméně 30 dnů před konáním SRZK.

Čl. 3

Rigorózní práce

 1. Rigorózní práci uchazeč odevzdává příslušné základní součásti. Současně s tím odevzdává i přihlášku k termínu obhajoby rigorózní práce a SRZK na předepsaném formuláři. V přihlášce musejí být vyplněny všechny údaje včetně názvu rigorózní práce schváleného předsedou komise pro SRZK v jazyce akreditace a v angličtině.

 2. Rigorózní práce se předkládá v jazyce akreditace, v jiném jazyce pouze se souhlasem vedoucího základní součásti a předsedy komise pro rigorózní řízení. Musí odpovídat metodologickým standardům příslušného oboru a je žádoucí, aby navazovala na výzkumné záměry, příp. granty řešené příslušnou základní součástí.

 3. Rigorózní práce se odevzdává ve dvou tištěných exemplářích vázaných v tvrdých deskách a v elektronické podobě. Musí odpovídat ustanovení čl. 6a odst. 9 Rigorózního řádu UK a  tedy v souladu s tím musí mít příslušné formální náležitosti: obsah, soupis použité literatury, abstrakt v českém a anglickém jazyce.

  Titulní list práce musí obsahovat následující údaje:

  1. název vysoké školy, fakulty a základní součásti, kde byla práce podána;

  2. označení „rigorózní práce“;

  3. jméno autora práce;

  4. název práce v jazyce akreditace a v angličtině;

  5. rok předložení práce.

  Na samostatném listě za titulním listem musí být následující prohlášení autora o původnosti práce: „Prohlašuji, že jsem rigorózní práci vypracoval/a samostatně a že jsem uvedl/a všechny použité prameny a literaturu.“

 4. Předseda komise pro SRZK jmenuje dva posuzovatele rigorózní práce. Za organizační stránku odpovídá vedoucí základní součásti.

 5. Změnu tématu rigorózní práce schvaluje děkan na základě písemné žádosti uchazeče doporučené vedoucím příslušné základní součásti a předsedou komise pro SRZK.

 6. Za zpřístupnění práce i posudků podle čl. 6a odst. 1 Rigorózního řádu UK odpovídá vedoucí základní součásti.

 7. Jako rigorózní práce může být uznána práce diplomová. Pokud vedoucím nebo oponentem práce nebyl profesor, docent, případně pracovník s hodností Ph.D. nebo příslušným ekvivalentem, navrhne předseda komise pro SRZK nového posuzovatele podle čl. 3 odst. 4.

  V případě uznání diplomové práce jako práce rigorózní bude příslušnou základní součástí vloženo do diplomové práce rozhodnutí, kterým se uchazeči sděluje, že jeho diplomová práce je uznána jako práce rigorózní. Jedna kopie tohoto rozhodnutí bude vložena do protokolu o obhajobě diplomové práce a druhá kopie do protokolu o SRZK. Uchazeč v tomto případě nepředkládá další výtisky práce.

 8. Nedoručí-li uchazeč rigorózní práci do tří let od podání přihlášky, rigorózní řízení je ukončeno.

Čl. 4

Náhrada nákladů

 1. Podle článku 6 odst. 1 Rigorózního řádu UK stanoví poplatek za přijetí přihlášky k rigoróznímu řízení i náhradu nákladů opatření děkana. Poplatek za přijetí přihlášky je podle čl. 3 odst. 4 Rigorózního řádu UK nevratný.

 2. Poplatek za přijetí přihlášky k rigoróznímu řízení a náhrada nákladů nezahrnují poplatek za slavnostní promoci, který stanovuje opatření rektora.

Čl. 5

Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu.

 2. Toto opatření pozbývá účinnosti dnem, kdy nabude účinnosti Rigorózní řád FF UK.

V Praze dne 6. 6. 2007

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan FF UK