VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Aktualizace dlouhodobého záměru

Aktualizace dlouhodobého záměru Filozofické fakulty UK na akademický rok 2006/2007

Tato aktualizace je připravena v návaznosti na Dlouhodobý záměr FF UK z roku 2001. Rozvíjí v konkrétních krocích obecně nastavené priority na konkrétní akademický rok 2006/2007, který vedení FF UK cítí jako zásadní přelomové období pro strukturální změnu fakulty a její moderní nasměrování.

Základně je tato aktualizace strukturována dle Dlouhodobého záměru FF UK na oblast pedagogického rozvoje, rozvoje vědy a oblasti řízení fakulty, včetně rozvoje materiálového zázemí, přičemž zvláště jsou v závěru této aktualizace vyčleněny body týkající se mezinárodní spolupráce.

Rozvoj studijních oborů a forem studia

 1. Zajistit proces akreditace a reakreditace oborů pěstovaných na FF UK tak, aby nejpozději v akademickém roce 2008/2009 FF UK otevírala pouze obory v rámci strukturovaného studia.

 2. Založit a personálně zajistit akreditační referát FF UK, který bude spravovat agendu akreditací.

 3. Zajistit přípravu akreditačních materiálů tzv. malých oborů tak, aby bylo zřejmé, které obory lze reálně na FF UK do budoucna pěstovat.

 4. Připravit modelové případy akreditací počítajících s prostupností oborů, podat rozvojový projekt na rok 2007.

 5. Zahájit práce na nové koncepci studia učitelství na FF UK.

 6. Rekonstruovat oborové rady FF UK, zkvalitnit doktorské studium.

 7. Rozvinout nabídku přednášek v cizích jazycích, zejména pro potřeby programu ERASMUS.

 8. Zrekonstruovat komise pro SZZK, SRZK a obhajoby diplomových prací.

 9. Rozšiřovat akreditace studijních programů v cizích jazycích. Připravit první společné mezinárodní programy doktorského, příp. magisterského studia, které by do budoucna měly sloužit jako modelové.

 10. Zajistit reálný přechod fakulty na elektronický studijní informační systém.

 11. Rozvíjet celoživotní vzdělávání, připravit projekty dalšího, celoživotního vzdělávání pro programy EU, rozvíjet dále i univerzitu třetího věku a institucionálně tyto aktivity zajistit (Centrum dalšího vzdělávání ).

 12. Rozšiřovat a zkvalitňovat informační servis pro širokou veřejnost, zejména pro uchazeče o studium. Zaměřit tento servis také výrazněji na uchazeče se specifickými potřebami.

Rozvoj vědecké práce

 1. Zajistit kvalitní výstupy pěti výzkumných záměrů FF UK za léta 2005/2006, včetně kvalitních průběžných zpráv.

 2. Zintenzívnit účast magistrů a doktorandů v rámci projektů do grantových programů, zejména GA UK.

 3. Připravit podmínky pro využívání prostředků specifického výzkumu pro projekty studentů a doktorandů od akademického roku 2006/2007.

 4. Zintenzívnit činnost vědecké rady FF UK.

 5. Připravit reakreditace habilitačních a jmenovacích řízení do září 2007.

 6. Připravit mezinárodní konferenci o Chartě 77, ve spolupráci s AV ČR a Národním muzeem.

 7. Připravit projekt v oblasti vědy a výzkumu do 7. rámcového programu EU.

 8. Přehodnotit a nově nastavit ediční činnost FF UK, připravit přehled kmenových periodik fakulty, založit reprezentativní monografickou řadu FF UK.

Rozvoj materiálních podmínek a forem řízení fakulty

 1. Aktualizovat Statut FF UK dle novely VŠ zákona a novely Statutu UK.

 2. Zajistit fungování sociálního fondu a připravit dodatek ke kolektivní smlouvě.

 3. Připravit Pravidla pro přidělování prospěchových stipendií na FF UK.

 4. Zintenzívnit aktivitu v oblasti vícezdrojového financování (FRVŠ, rozvojové projekty, grantové programy, projekty EU).

 5. Založit a personálně zajistit grantový referát FF UK.

 6. Rekonstruovat Středisko vědeckých informací na Knihovnu a nastavit funkční knihovní systém fakulty.

 7. Pokračovat ve II. etapě výstavby Knihovny FF UK, s pravděpodobným termínem dokončení prosinec 2007.

 8. Připravit projekt dostavby 4. patra hlavní budovy FF UK.

 9. Připravit a případně realizovat rekonstrukci transformátorové stanice v objektu hlavní budovy FF UK a vyřešit související majetkoprávní vztahy s PRE.

 10. Připravit prostorovou analýzu FF UK a dále postupovat směrem k získání dalších nutných prostor pro fakultu.

 11. Připravit nový model vnitřního rozdělování prostředků dle motivačních kritérií.

 12. Zahájit rekonstrukci www stránek fakulty a připravit jasnou „corporate identity“ FF UK, včetně loga fakulty.

 13. Připravit ve spolupráci s Národní knihovnou zpřístupnění tzv. Pekařova fondu uloženého v Lešeticích.

 14. Personálně stabilizovat děkanát FF UK.

Rozvoj mezinárodní spolupráce

 • Připravit program ECES k akreditaci ve formě celoživotního vzdělávání.

 • Zavést vnitřní pravidla pro vedení placených cizojazyčných programů podle odborně připravené metodiky.

 • Připravovat rozšíření a lepší využití nabídky přímé spolupráce, s důrazem na vytváření společných magisterských a doktorských programů, společných vědeckých projektů a výměnu s americkými univerzitami.

 • Začít naplňovat projekt středoevropské spolupráce, předběžně dojednaný děkanem v Lublani ve spolupráci s Lublaní, Krakovem a Bratislavou.

 • Připravit základní informační materiál o fakultě pro zahraniční studenty a partnerské univerzity.

Praha 21. 12. 2006

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Děkan