Volební období 2014-2016

Pozvánka na 1. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 1. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 12. června 2014 v 12,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

 1. Program zasedání
 2. Zápis z 21. zasedání AS FF UK (vzetí na vědomí)
 3. Volba předsedy AS FF UK
 4. Volba místopředsedů AS FF UK
 5. Volba dalších členů předsednictva AS FF UK
 6. Akreditace
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Obecná teorie a dějiny umění a kultury o SO Hudební věda (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení)
  3. Žádost o prodloužení akreditace doktorského SP Text and Event in Early Modern Europe (ERASMUS MUNDUS Joint Doctorate) (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, s výukou v anglickém jazyce)
  4. Žádost o prodloužení akreditace navazujícího magisterského SP Anglistika – amerikanistika se SO Anglistika – amerikanistika (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium, s možností konat rigorózní řízení) na dostudování stávajících studentů
  5. Žádost o prodloužení akreditace navazujícího magisterského SP Filologie se SO Starořečtina (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení) na dostudování stávajících studentů
  6. Akreditační materiály na samostatné stránce
 7. Volba předsedů komisí
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Návrh na jmenování předsedů komisí
 8. Volba členů komisí delegovaných AS FF UK
 9. Rigorózní řád FF UK
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty (vč. stanoviska Studijní komise)
  2. Změna Rigorózního řádu FF UK
  3. Rigorózní řád FF UK – úplné znění s vyznačenými změnami
  4. Stanovisko Legislativní komise
 10. Opatření děkana k evidenci, odevzdávání, obhajování a zveřejňování závěrečných prací
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty (vč. stanoviska Studijní komise)
  2. Pravidla pro evidenci, odevzdávání, obhajování a zveřejňování závěrečných prací
  3. Stanovisko Legislativní komise
 11. Bufet „U Platóna“ – návrh postupu a případná delegace členů AS FF UK do výběrové komise
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Návrh postupu výběru nového provozovatele bufetu U Platóna
 12. Různé

Jan Chromý