Minulá volební období

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 9. 5. 2000

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 9. 5. 2000

Přítomni: dr. Z. Jettmarová, K. Kočvarová, P. Pabian, prof. J. Opatrný
Omluveni: doc. V. Zuska

Mimořádné zasedání předsednictva byl svoláno z důvodu dodatečně došlých materiálů týkajících se následujících bodů programu příštího zasedání AS FF UK: (1) Zápis z jednání EK FF UK (27/4/2000) k projednání návrhu zásad přerozdělování příjmů, (2) Definitivní návrh úprav schválených předpisů FF UK zaslaný legislativní komisí, (3) Návrh p. děkana na stažení dosavadní verze OŘ, (4) Různé.

  1. Předsednictvo konstatuje, že před vedením fakulty stojí úkol vypracovat systém a kritéria přerozdělování tak, aby odrážely kritéria přidělování a přerozdělování prostředků na HČ podle metodiky MŠMT, zásad UK a článku 48 Statutu FF UK, (tedy i počty studentů a koeficienty náročnosti, jelikož položka na vzdělávací činnost tvoří nejpodstatnější část dotace) Tomuto hledisku stávající návrh neodpovídá (v přerozdělení provozních prostředků se s ním v původním návrhu nepočítá vůbec, EK doporučila 20% započtení, avšak nezohledňuje koeficienty, podobně jako u mezd). Přitom kvantitativní údaje položek, z nichž je dotace na HČ tvořena, jsou známy. Návrh je rovněž málo specifický a nekomplexní – zvažuje pouze mzdy a provozní prostředky. Předsednictvo chápe nutnost tvorby jisté rezervy, domnívá se však, že nemá být tvořena z poplatků za přijímací řízení a že její čerpání by měl na základě vyjádření ekonomické komise schvalovat AS, stejně jako je tomu na úrovni univerzity.
  2. Předsednictvo doporučuje, aby se první čtení návrhů změn vnitřních předpisů zaměřilo na diskusi k vybraným úpravám (zvl. Statut čl.4. odst. 8, čl. 6. odst. 3, čl. 11. SZŘ: čl.6. odst. 5, čl.7, odst. 3, (event. č.10. odst.4). VJŘ čl. 2. 1, čl. 2. 19, čl. 12, odst. 1. aj.). P. Pabian informoval, že (a) fakultě chybí mj. i vnitřní předpis pravidel hospodaření, (b) p. proděkan Vavroušek dosud nepředal LK el. verzi svého návrhu JŘ VR k diskusi na webových stránkách.
  3. Předsednictvo zaujalo stanovisko k dopisu p. děkana ohledně návrhu OŘ a navrhuje (a) stažení návrhu OŘ z prvního čtení na květnovém zasedání, (2) vyjádření souhlasu s návrhem p. děkana, aby vedení do konce května předložilo věcný záměr. Dále doporučuje, aby se legislativní komise AS následně zabývala kompatibilitu obou dokumentů.
  4. Předsednictvo zaujalo stanovisko k dopisu dr. Janákové (4/5/2000). Termín projednání záležitosti na AS se z důvodu data doručení přesouvá na červnové zasedání.

V Praze, dne 9. května 2000

Zapsal: J. Opatrný

Kontroloval: Z. Jettmarová