Volební období 2000-2002

ZÁPIS Z 20. (MIMOŘÁDNÉHO) JEDNÁNÍ AS, KONANÉHO DNE 29. 11. 2001

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z 20. (MIMOŘÁDNÉHO) JEDNÁNÍ AS, KONANÉHO DNE 29. 11. 2001

Přítomni: P. Boschek, G. Cadorini, I. Ebelová, J. Gabrielová, H. Gladková, A. Housková, M. Humpál, Z. Jettmarová, E. Kašparová, W. Oerter, J. Opatrný, V. Švejdar, V. Zuska, J. Jireš, K. Kočvarová, P. Kubín, M. Kuchařík, P. Pabian, M. Pehr, I. Příbramská, B. Sobotková, D. Toth, J.B. Uhlíř, K. Veselá.

Nepřítomen: T. Kulka.

Omluveni : J. Kalivoda, J. Králová, Š. Balík.

Hosté : doc. RNDr. P. Kolář, PhDr. J. Štichauer, PhDr. J. Herman, ing. J. Pelc, prof. PhDr. A. Skřivan, PhDr. I. Šedivý, Mgr. M. Koldinská, prof. PhDr. J. Pánek, prof. PhDr. E. Maur, doc. PhDr. F. Stellner, doc. PhDr. Z. Beneš, členové Akademické obce.

Program

1. Situace na historických oborech FF UK

2. Personální politika na FF UK

Předsedkyně přivítala všechny přítomné a seznámila je s materiály, které AS obdržel jako podklady pro jednání (vyjádření ředitelů historických ústavů a garantů, přehled prodlužování pracovních smluv, otevřené dopisy s přílohami a vyjádření p. děkana). Kromě toho jsou rozdány veškeré materiály, které senát do zahájení mimořádného zasedání obdržel. Jednání bude nahráváno na mgf. pásek pro účely zápisu. P. Pabian seznámil přítomné s procedurálními záležitostmi a informoval, že návrh na změnu programu a návrh usnesení může podat kdokoliv z pléna. Přednesl návrh, aby mohli vystupovat i nečlenové akademické obce: návrh byl přijat (hlasování: 20-0-2). P. Pabian dále uvedl, že diskutující budou vystupovat v pořadí, v jakém se přihlásili; diskusní příspěvky by měly být stručné (1/2 min.); pokud se příspěvek nebude týkat diskutovaného problému, předsedající odebere slovo; podá-li člen senátu návrh na ukončení rozpravy, bude o tomto AS hlasovat; technické poznámky jsou vyhrazeny pro procedurální připomínky.

Schválení programu jednání

Dr. V. Švejdar uvedl, že formulace 1. bodu by měla být konkrétnější, oba body se překrývají ; situace se týká celé FF i UK . P. Pabian připomněl, že návrh programu schválil AS na minulém zasedání. Dr. Švejdar svůj návrh stáhl. AS návrh programu schválil. Hlasování: 19-2-1.

1. Situace na historických oborech FF UK

Předsedkyně obecně seznámila se situací na historických ústavech tak, jak je reflektována v hlavních materiálech (objevují se problémy tří kategorií: problémy na rovině jednotlivých ústavů, problémy meziústavní a problémy na rovině fakulty; z hlediska statutárního rámce záležitosti vnitroústavní musí primárně řešit pracovníci a vedení ZS, záležitosti fakultní roviny by se měly řešit mezi senátem a vedením) a zahájila diskusi.

Diskuse:

(a) Dr. Cadorini sdělil, že se na něj obrátila skupina historiků s návrhem usnesení, které předkládá: AS FF UK vyslovuje znepokojení nad situací na historických ústavech FF UK.

(b) Dr. Jettmarová předložila návrh usnesení předsednictva spolu se zdůvodněním: Akademický senát žádá předsednictvo, aby ve spolupráci s děkanem iniciovalo shromáždění všech vyučujících a studujících historie, které bude věnované otevřené diskusi o způsobech řešení problémů spojených se situací na historických ústavech.

Zdůvodnění:

Předsednictvo AS se domnívá, že na oboru historie existují závažné nevyřešené problémy, což naznačuje i rozdíl mezi vyjádřením garanta studijního programu Historické vědy prof. Eduarda Maura a vyjádřeními ostatních garantů a ředitelů historických ústavů. Společné problémy se především týkají těchto záležitostí: (a) koncepce studia včetně přijímacích a státních zkoušek, (b) koncepce personálního zabezpečení studia, (c) koordinace a spolupráce ústavů při zabezpečení společných vědecko-pedagogických úkolů, (d) metodologie. Ostatní problémy mají povahu celofakultní nebo musí být řešeny nejprve na úrovni jednotlivých ústavů, a to mezi ředitelem a členy ústavu, případně ředitelem a děkanem.

Předsednictvo AS dále konstatuje, že dosud nebyly vyčerpány všechny jiné možnosti řešení této situace; v podkladech pro jednání AS se naopak jako jeden ze závažných problémů objevuje nedostatek komunikace mezi vyučujícími a studujícími oboru historie. Předsednictvo AS proto navrhuje uspořádat zmíněné shromáždění jako první krok k řešení současné situace.

(c) Dr. Řezník konstatoval, že pro řešení situace na historických oborech nebyla jiná možnost než požádat o svolání mimořádného zasedání AS. Dále uvedl, že chybí hodnotící a evaluační pravidla; ředitelé ústavů by měli být k vytvoření takovýchto pravidel zavázáni. Předsedající konstatovala, že evaluační pravidla spadají svojí povahou do bodu č. 2.

(d) Dr. Oerter se dotázal ředitele ÚSD na počet schůzí ústavu (na základě dopisu doc. Klusákové). Doc. Stellner informoval, že v roce 2000 proběhly 3 schůze; situaci nepovažuje za krizovou; je však nutné reakreditovat 1. cyklus historie (specializace jsou záležitostí seminářů) a řešit nedostatek medievalistů; diskuse ke všem otázkám na USD probíhají. Na opětovný dotaz dr. Oertera doc. Stellner odpověděl, že v r. 2001 se schůze ústavu nekonaly. Dr. Pelikán se obrátil na p. děkana s otázkou, jaké závěry z toho vyvodí; dodal, že jeden člen KD je zástupcem ředitele ÚSD. Děkan odpověděl, že reagovat bude, až zjistí skutečný stav na základě jím vyžádaného materiálu (podíl jednotlivých ústavů na zabezpečení výuky, personální stav, kvalifikační a věková hranice, granty, výzkum), situací se bude zabývat VR.

(e) Doc. Housková se domnívá, že personální otázky a osobní spory překryly na hist. ústavech skutečné problémy; důležitý je především materiál vypracovaný prof. Maurem. Prof. Opatrný je přesvědčen, že výzva AS k uspořádání diskuse je nadějným počátkem a navrhuje hlasovat o usneseních.

(f) Děkan sdělil, že jeho postoj se odvíjí od vyjádření ředitelů ústavů a garantů; vítá odbornou diskusi uvnitř historické obce a materiál těch, kteří jsou za obor historie odpovědní.

(g) Z. Machát vznesl dotaz na mandát navrhovaného shromáždění. P. Pabian odpověděl, že záleží na účastnících; je důležité jednat a veřejně diskutovat o řešení problémů.

Hlasování o ukončení diskuse a jednání o usneseních: 17-2-3.

Návrh usnesení dr. Cadoriniho (hlasování 3-16-3).

Návrh usnesení předsednictva:

Usnesení č. 77: Akademický senát žádá předsednictvo, aby ve spolupráci s děkanem iniciovalo shromáždění všech vyučujících a studujících historie, které bude věnované otevřené diskusi o způsobech řešení problémů spojených se situací na historických ústavech. Hlasování: 20-1-1.

Zdůvodnění:

Předsednictvo AS se domnívá, že na oboru historie existují závažné nevyřešené problémy, což naznačuje i rozdíl mezi vyjádřením garanta studijního programu Historické vědy prof. Eduarda Maura a vyjádřeními ostatních garantů a ředitelů historických ústavů.

Společné problémy se především týkají těchto záležitostí: (a) koncepce studia včetně přijímacích a státních zkoušek, (b) koncepce personálního zabezpečení studia, (c) koordinace a spolupráce ústavů při zabezpečení společných vědecko-pedagogických úkolů, (d) metodologie. Ostatní problémy mají povahu celofakultní nebo musí být řešeny nejprve na úrovni jednotlivých ústavů, a to mezi ředitelem a členy ústavu, případně ředitelem a děkanem.

Předsednictvo AS proto konstatuje, že dosud nebyly vyčerpány všechny jiné možnosti řešení situace, která nastala. V podkladech pro jednání AS se jako jeden ze závažných problémů objevuje nedostatek komunikace mezi vyučujícími a studujícími oboru historie, v případě ÚSD i nedostatek komunikace, i nformovanosti a zpětné vazby na pracovišti.

Předsednictvo AS proto navrhuje jako první krok při řešení současné situace uspořádání v usnesení zmíněného shromáždění.

2. Personální politika FF UK

Předsedající navrhla tuto strukturu projednávání bodu: a) diskuse k fakultní úrovni b) diskuse o historických oborech c) diskuse o jednotlivých případech. Hlasování: 18-3-1.

ad a) Zásady prodlužování smluv (fakultní úroveň)

Úvodem p. děkan poukázal na předložený přehled pracovních smluv, na své vyjádření kdopisu historiků p. rektorovi a na dosavadní zásady prolongací z června 01, které vedoucí ZS akceptovali; je připraven nový návrh zásad, který v prosinci předloží k diskusi vedoucím ZS a pravděpodobně i senátu.

Diskuse:

(a) Na dotaz dr. Oertera, proč byly zásady oznámeny až během prázdnin, kdy zřejmě nikdo nereagoval, děkan sdělil, že KD až tehdy pocítilo potřebu vydat pravidla tohoto typu. Doc. Horyna uvítal přípravu nových zásad. Dr. Řezník kriticky poznamenal, že zásady měly být vypracovány v předstihu, nikoliv až v případě potřeby, narychlo a nedomyšleně, pravidla jsou vtéto podobě zneužitelná. Mgr. Velek se pozastavil nad tím, že se zásadami nebyli obeznámeni pracovníci, doktorandi byli informováni pozdě; podmínka odevzdání disertační práce je navíc z hlediska termínu stanovena předpisy, kromě toho podání práce neznamená, že práce je kvalitní. Proč nebyly zásady včervnu zveřejněny?

(b) Dr. Pelikán vznesl dotaz, zda p. děkan může kdykoliv vstoupit do diskuse a porušit tak stanovenou zásadu o pořadí diskutujících; obvinil předsedkyni ztoho, že takto straní p. děkanovi. Předsedající vysvětlila, že přímý dotaz na přítomného předpokládá okamžitou reakci osloveného bez ohledu na funkci a nesouvisí s pravidlem pořadí diskutujících. Mgr. Velek upozornil, že jeho otázka zůstala bez odpovědi; p. děkan citoval červnové zásady a uvedl, že je povinností vedoucích ZS tyto informace pracovníkům sdělit; podmínky označil za udržitelné a konstatoval, že doposud knim vedoucí ZS neměli námitky.

(c) Dr. Cadorini vítá přípravu nových zásad; dosavadní pravidla se přesně nedodržovala ve všech případech. Mgr. Koldinská považuje skutečnost přípravy nových zásad za důkaz toho, že stávající zásady jsou nevyhovující; navíc děkan po nástupu do funkce jmenoval nové vedoucí ZS. Dr. Řezník zpochybnil ochotu vedoucích ZS oponovat politice vedení FF.

(d) V. Filip informoval o jednání rozšířeného kolegia děkana a vyjádřil stanovisko, že historické ústavy musí své spory řešit interně, a to zásadně v diskusi mezi vedením ZS a pracovníky; povinností ředitelů je informovat své pracovníky. Dr. Řezník namítl, že děkan jako zaměstnavatel nesdělil zaměstnancům podmínky pracovní smlouvy; jeho povinností je přenos informací na nižší úroveň. Mgr. Maťa nesouhlasí se svalováním viny na ředitele ÚČD; konkrétní případ je projevem obecnosti – p. děkan nerespektuje mínění vedení ústavu ani studentů; jaká jsou kritéria pro prolongace smluv? Děkan: nová pravidla budou tvrdší; habilitace není časově omezená; o habilitační či jmenovací řízení může požádat sám pracovník; připomínky k zásadám prolongací se objevily až nyní.

(e) Dotaz dr. Pelikána: proč p. děkan nekontroluje práci vedoucích ZS, když je to jeho povinností?

(f) Hlasování o ukončení diskuse: 21-0-1. Před jejím ukončením vystoupili přihlášení.

(g) Mgr. Velková uvedla, že zásady nemohou být retrospektivní; na končící smlouvy by se měla vypisovat výběrová řízení sjasnými pravidly, do nichž by se mohli přihlásit i stávající pracovníci. Děkan: vzásadách je možnost vypsání výběrového řízení zakotvena.

(h) Proděkan dr. Herman: nové vedení se pokusilo o zavedení pravidel; pracovní smlouvy a pracovně právní otázky se řídí ZP.

(i) Dr. Toth konstatoval, že postrádá věcnou rovinu diskuse a jednání opouští. L. Padrtka označil diskusi za trapnou; červnové zásady měly být uplatňovány až po přechodném období.

(j) Mgr. Velek: rozhodování v personálních otázkách je na děkanovi, vyjadřovat by se měli především ředitelé a vedoucí seminářů.

(k) Děkan (odpovědi na vznesené dotazy): komunikace je nezbytná, nekonají-li se schůze, je nutné domluvit se sředitelem ústavu; ve výběrovém řízení může uspět i ten, kdo na vypisovaném místě působil; vedení bude zveřejňovat všechny informace; ředitelé ústavů pravidla přijali a nikdo si nestěžoval; vítány jsou jakékolivlze podávat návrhy na změny vnitřních předpisů.

(l) Dr. Oerter nesouhlasí sDr. Tothem. VNěmecku od habilitací ustupují; zdá se, že naše mladá generace nemá dobré podmínky pro dokončení disertační práce; tendence nepřijímat mladé kolegy je špatná. Přijetí jakýchkoliv opatření má předcházet diskuse. Při obsazování míst by mělo mít rozhodující váhu stanovisko vedení ústavu.

(m) Dr. Gladková: stávající praxe spočívá vreprodukci současného stavu, což je třeba změnit systemizací a evaluací pracovišť; měly by se zvýšit pravomoci vedoucích kateder a zároveň nároky na ně; měla by se uskutečnit systemizace a evaluace. V Zásadách není rozdíl mezi celými a částečnými úvazky; smlouvy by se měly uzavírat podle termínu odevzdání dis. práce a termínově harmonizovat s harmonogramem akad. roku. Na webových stránkách fakulty by se měly zveřejňovat zápisy ze schůzí kateder, zejména pak výroční zprávy.

(n) Dr. Řezník: diskuse nad Zásadami přichází pozdě a je vyvolána peticemi ve chvíli, kdy Zásady neodpovídají. Návrh usnesení Dr. Řezníka:

AS FF UK nepovažuje striktní uplatňování pravidel pro prodlužování pracovních smluv dle sdělení děkana z 13.6.2000 za vhodné. Žádá proto, aby děkan FF UK vypracoval návrh komplexních zásad a předložil je k široké diskusi.

Hlasování o návrhu: 2-13-6. Usnesení nebylo přijato.

(o) Z. Machát: u kolika asistentů se nekryje konec pracovní smlouvy skoncem doktorského studia?

(p) Děkan: souběh doktorského studia a pracovního poměru považuje za nešťastný a daný nízkými platy i stipendii. Smlouvy by měly být termínovány podle akad. roku; počet asistentů, u nichž se nekryje konec smlouvy skoncem studia nezná. Výroční zprávy ZS by se měly zveřejňovat na internetu a měly by mít jednotnou strukturu. Podle jeho názoru by neměly habilitace a profesury vsoučasném pojetí existovat. Stávající zásady nejsou zaměřeny proti přijímání mladých, vedoucí ZS nic nenamítali. Systém přerozdělování mzdových fondů mezi ZS není vypracován, používá se systém „balíčků“ mzdových prostředků. Otázka systemizace je závažná a komplexní, stanovení jednotných kritérií je problém. Dr. Jettmarová: záležitost souvisí se mzdovou politikou a je plánována na prosincovéjednání AS. Dr. Oerter: u systemizace je problém malého počtu studentů na některých pracovištích. Děkan: jednotná pravidla plošně aplikovatelná bude obtížné najít, lze uvažovat o hrubých kritériích (počet studentů na počet učitelů, granty apod.). Doc. Klusáková považuje systemizaci za nejdůležitější prostředek měření výkonu seminářů.

(q) J. Bárta: jaká jsou pravidla pro externisty? Doc. Beneš označil práci externistů za významný podíl na výuce.

(r) Dr. Cadorini vznesl dotaz, proč jsou za stávající ekonomické situace vytvářena nová pracoviště a nová místa, místo udržování stávajících pracovišť. Požádal p. proděkana Skřivana o vysvětlení nerovnovážného pers. obsazení mezi hist. ústavy a mezi semináři ÚSD a případnou souvislostí tohoto stavu s funkcí proděkana pro vědu.

(s) Děkan: slovo „externista“ nepoužil ve špatném úmyslu, pokud ho mylně použil u doc. Hlavačky a prof. Pánkase tím někoho dotkl , omlouvá se. Problém je, že na FF UK pracují externisté bez smlouvy, což je zhlediska zákona i předpisů nepřípustné; vyžádal si přehled pracovních úvazků na historických ústavech; přijímání nových pracovníků je v kompetenci vedoucích pracovišť; nová pracoviště nevznikla; k preferování některého historického pracoviště zjeho strany nedochází, financování ZS probíhá všude podle stejných pravidel; pro výměnu proděkana prof. Skřivana nemá důvod, jako proděkan se osvědčil; ÚČD podpořil +50 000 Kč pro nový poloviční úvazek. Prof. Skřivan: jeden zmožných důvodů kritiky jeho osoby může vyplývat ze skutečnosti, že se snažil uvést do pořádku agendu doktorského studia, kde mnoho studentů neplnilo své povinnosti.

Hlasování o ukončení diskuse ktomuto dílčímu bodu: 17-0-2.

Přestávka.

Po přestávce řídil jednání místopředseda P. Pabian.

ad b) Diskuse o historických oborech

(a) Dr. Šedivý a doc. Hlavačka: kromě dr. Šedivého ukončili a brzy ukončí působení na ÚSD a ÚČD další osoby, personální situace se tak zhoršuje.

(b) Dr. Jettmarová: personálně je údajně ÚČD poddimenzován, tyto problémy však musí řešit ředitelé sděkanem.

(c) M. Pehr navrhl ukončení diskuse.

Hlasování o ukončení diskuse k tomuto dílčímu bodu: 17-1-1. Vdiskusi dále vystoupili již přihlášení.

(d) Dr. Sekera: po nástupu p. děkana do funkce se objevily zvěsti, že vývoj na historických oborech směřuje ke sloučení všech historických ústavů. Děkan: vedení nikdy nejednalo a neuvažovalo o sjednocení historických ústavů. Prof. Skřivan: nemá vúmyslu navrhovat sloučení ústavů.

(e) Dr. Pelikán: vrámci ÚSD dochází k disproporcím při přijímání pracovníků. Doc. Stellner: konkretizoval počet pracovníků vjednotlivých seminářích a uvedl vývojové souvislosti.

(f) Dr. Šebek odmítá výrok p. děkana, že se dozvěděl o neplacených externistech na FF až nyní, protože p. děkan byl přítomen na schůzi AV, kde se o výuce pracovníků AV jednalo. Děkan: odkázal na právní zakotvení činnosti a fakt, že dohoda mezi AV a FF není pracovně právním dokumentem; ředitelé ústavů mají mzdové fondy, znichž mohou externisty platit, tyto fondy se ročně navyšují.

(g) Prof. Maur: nynější podoba historických ústavů byla schválena senátem vroce 1993-94. Případ Velek – Koldinská je příkladem omezování rozvoje seminářů; zÚČD odešla řada pracovníků vdůchodovém věku, jako vedoucí se snažil najít náhradu; práce ústavu je ohrožena, zejména v semináři novodobých dějin a raného novověku.

(h) Doc. Koťa: personální stav historických ústavů se odráží i vakreditaci – akreditační komise neshledala nedostatečné zabezpečení výuky; všechny tři obory byly akreditovaly společně.

ad c) Konkrétní případy

(a) Mgr. Velek vznesl výhrady ke svému konkurznímu řízení – vprůběhu řízení se změnily podmínky snástupem nového vedení – v zápisu byl porušen čl. 2 a 3, není zaznamenán výsledek hlasování, není uveden zápis jednání komise, nebylo vypsáno nové řízení; obrací se na senát se žádostí o prošetření. P. Pabian: senát se záležitostí zabývat může, nemá však dostatek podkladů včetně protokolu výběrového řízení.

(b) Dr. Jettmarová přednesla návrh usnesení: AS FF UK pověřuje předsednictvo, aby s rektorem UK dohodlo způsob řešení stížností na rozhodování děkana v personálních záležitostech.

(c) Mgr. Velková upozornila, že p. děkan by se měl jako osoba odpovědná za personální politiku sobsahem protokolů před rozhodnutím seznámit a procedurální pochybení zjistit. Vjejím případě komise navrhla neukončit výběrové řízení, doklady o hlasování vprotokolu nejsou, komise neuvedla důvod pro nepřijetí; rovněž bylo přislíbeno vypsání nového řízení, kčemuž nedošlo.

(d) Mgr. Maťa: případ Mgr. Koldinské je výjimečný vtom, že Mgr. Koldinská vystupuje kriticky vůči děkanovi a proděkanovi Skřivanovi; děkan nevzal vúvahu názor ústavu a studentů, naopak petici označil za nátlak, vytkl prof. Hrochovi, že si nevychoval nástupce, rozhoduje autoritativně, poškozuje tím studenty, ústavy i dobré jméno fakulty; nedbá na stanoviska ústavů.

Mgr. Maťa – Návrh usnesení: AS FF UK je znepokojen způsobem, jakým děkan rozhodoval o prodloužení pracovní smlouvy Marie Koldinské. Opožděné podání žádosti o prolongaci ze strany doc. Beneše je sice pochybením, avšak není dostatečným důvodem pro neprodloužení její pracovní smlouvy. Ústav českých dějin doložil, že Marie Koldinská prokázala nezbytnou odbornou i pedagogickou způsobilost a že její výuka je v současné době nezbytná pro uskutečňování studijního programu ÚČD. Neprodloužení pracovní smlouvy Marii Koldinské uprostřed semestru na základě formálních nedostatků žádosti poškozuje studenty, ohrožuje výuku, zpochybňuje personální politiku fakulty a poškozuje ji v očích studentů, pedagogů i odborné veřejnosti. AS vyzývá děkana, aby své rozhodnutí ve věci Marie Koldinské změnil, aby při svém rozhodování o personálních otázkách v budoucnu respektoval stanoviska kompetentních osob na úrovni kateder a ústavů a aby rozhodoval transparentně, s ohledem na studenty a v zájmu jednotlivých oborů.

(e) Doc. Beneš: uvědomuje si svoji vinu; Mgr. Koldinská patří ke špičkovým historikům, její disertační práce je podnětná, proto požádal děkana o revokaci původního rozhodnutí, kníž došlo na KD dne 23.11.; Mgr. Koldinskou poté písemně o rozhodnutí děkana informoval a nabídl jí externí spolupráci do konce semestru; oceňuje, že Mgr. Koldinská nabídku přijala a do konce ZS bude učit, dokonce zdrama; o perspektivě dalšího působení sní bude jednat.

(f) Prof. Pánek: u Mgr. Koldinské došlo ke kolizi období doktorského studia a pracovní smlouvy, jakož i ke konfliktu moci a odbornosti. Děkan nemůže požadovat disertační práci dříve, než jak je stanoveno předpisy. Další problém nastal vkomunikaci, ovšem odlišnost názorů není nátlakem a děkanovi by mělo jít především o obecné dobro fakulty. Je nepřípustné, aby byli poškozováni nadějní mladí lidé, tím dochází i k poškození dobré pověsti děkana. Podstatou instituce fakulty musí zůstat výuka, pěstování oborů a věda; kladnou stránkou dnešní situace je fakt, že se učitelé i studenti přesvědčili o fungování moci a instituce. Je přesvědčen, že se Mgr. Koldinská na FF vrátí. Děkan: na dopis prof. Pánkovi odpověděl, k jeho vystoupení se vyjádří komplexně.

(g) Dr. Pelikán: banální kausa neprodloužení smlouvy se řeší již dlouho, apeluje na p. děkana, aby revidoval své rozhodnutí a získal si zpět důvěru, sníž do funkce nastupoval. Děkan: rozhodnutí nezmění, pošlapal by principy, které všichni dodržovali.

(h) V. Filip: u Mgr. Koldinské nedošlo kpochybení, u Velkových ano.

(i) Dr. Cadorini – návrh usnesení: Akademický senát FF UK vyslovuje nespokojenost s dosavadní personální politikou děkana FF UK. Zejména ho vyzývá, aby přehodnotil své rozhodnutí v případě prodloužení pracovního poměru Mgr. Marie Koldinské. Akademický senát FF UK dále děkana žádá, aby urychleně předložil akademické obci k diskusi pravidla evaluace akademických pracovníků a zásady systemizace pracovišť.

(j) Dr. Řezník: historikové dali najevo, že odbornost Mgr. Koldinské nezpochybňují; je přesvědčen, že kzamítavému rozhodnutí došlo zdůvodů kritických názorů Mgr. Koldinské, proto se obrací na p. děkana sprosbou, aby rozhodnutí změnil a senátu navrhuje toto usnesení: AS FF UK žádá děkana FF UK, aby prodloužil pracovní smlouvu Mgr. Marii Koldinské na standardně dlouhou dobu . Děkan: trvá na svém rozhodnutí, které učinil s rozmyslem a beze hněvu.

(k) Dr. Herman: jednání připomíná režírované představení; kauza dramatizuje stávající pravidla prolongací, historikové se „zviditelňují“ na úkor malých oborů; děkan o personáliích rozhoduje na základě návrhu oborů/pracovišť. KD navrhlo řešení případu Mgr. Koldinské tak, aby mohla ve svém působení pokračovat a přitom nedošlo kporušení zásad prolongací; tyto zásady jsou prvním krokem, který by měl vnést pořádek a systém.

(l) Mgr. Lainová žádá proděkana Hermana, aby plénu nevytýkal egoismus, odmítá jeho názor, že přítomní jsou manipulovatelný dav.

(m) Prof. Maur: byl členem konkurzních komisí Velkových, domnívá se, že oba uchazeči byli poškozeni – konkursy se konaly krátce po nástupu nového vedení, nechtěli vyvolávat žádné nepříjemnosti, zvláště když bylo přislíbeno, že konkurz se bude opakovat; to se však nestalo a ústav o místa přišel Na ÚČD je jedno volné místo, přimlouvá se za jeho obsazení Mgr. Koldinskou.

(n) Doc. Koťa: standardní doba doktorského studia ze zákona je tři roky, poté se zpravidla žádá každý rok o jeho prodlouženídoktorské studium trvá pět let, poté se žádá každý rok o jeho prodloužení . Mgr. Koldinská byla 3 roky v denním studiu, dále pokračovala vkombinované formě. Má-li dost publikací, může požádat o změnu tématu disertační práce a předložit práci jinou. Vakreditačním materiálu má Mgr. Koldinská pouze jednu přednášku. Je dotčen účelovou mediální kampaní, která do případu podsouvá vystupování Mgr. Koldinské vzáležitosti dr. Zbořila; kampaň je neetická, nátlaková, během níž se děkanovi podsouvá motiv osobní nenávisti, což se děje podle poučky goebelsovské propagandy – stokrát vyřčená lež se stává pravdou. Vdobě projednávání případu žádal redaktor Práva o vysvětlení sodvoláním na přítomnost Mgr. Koldinské vredakci. Dotaz na prof. Pánka: školí Mgr. Koldinskou 6 let, kdy ji dovede k doktorátu? Údajně za něho jako doktorandka učila.

(o) Z. Machát: bude zápis zveřejněn v plné podobě? P. Pabian: zápis bude mít obvyklou podobu, jednání je však nahráváno (pokud řečník mluví do mikrofonu); kazety se záznamem budou k dispozici na sekretariátu AS.

(p) Dr. Pelikán požaduje omluvu za výraz goebelsovský. Prof. Pánek: razance jednání vzrůstá, výraz proděkana Koti se stane historickým, jeho nařčení je nehorázné, informace o přednáškách Mgr. Koldinské neodpovídá skutečnosti – vedla pouze cvičení. Prorektorské povinnosti jsou nadřazeny fakultním. Téma disertační práce může být změněno, aby mohlo být zahájeno doktorské řízení; podle předpisů má být však práce předložena do roku 2003.

(q) Doc. Koťa: Mgr. Koldinská může požádat o změnu tématu; informace o výuce získal na KD dne 23.11. Na historických oborech je nutno přehodnotit úvazky. Výrok o goebelsovské propagandě použil metaforicky pro manipulaci veřejností. KD bylo v obtížné situaci rozhodování, mezitím již probíhala mediální kampaň a zveřejňování peticí, což na KD působilo nátlakově.

(r) Doc. Nálevka odmítl vysvětlení doc. Koti k výrazu goebelsovská propaganda.

(s) Mgr. Velek: petice vznikla v okamžiku, kdy děkan zamítavě odpověděl na první žádost; zarazilo ho odmítnutí možnosti podepisovat petici na sekretariátu AS.

(t) Dr. Jettmarová: petici neorganizoval AS, navíc předsednictvo nebylo ani informováno o tom, že se vsekretariátu petice podepisuje; Mgr. Velek může podat předsednictvu stížnost.

(u) Mgr. Koldinská poděkovala senátu, že je ochoten se záležitostmi historiků zabývat, poděkovala za podporu svým kolegům a odmítla výrok doc. Koti – vPrávu nebyla, komunikovala sredaktorem telefonicky, protože jí zavolal a neměla důvod odpovědi odmítnout. Historikové se nezviditelňují na úkor malých oborů. Výuku vedla již jako doktorandka zdůvodu nedostatku pedagogů na ÚČD. Poté přerušila své vystoupení a požádala předsedajícího, aby zajistil přítomnost p. děkana na jednání senátu.

(v) P. Koura nepovažuje petici za nátlakovou akci; pokud p. děkan nezmění své rozhodnutí, jedná proti zájmu studentů českých dějin. Děkan: nemůže jinak reagovat než dosud.

(w) Mgr. Koldinská: děkan by měl především reagovat na dnešní příspěvky, nikoliv jen trvat na svém předchozím stanovisku; nelze postavit neměnné zásady a nevidět neúnosnou přetíženost asistentů; pravidla mohou být přísná, ale musí být jasná a platná pro všechny bez rozdíludodržovaná , výběrová řízení by měla probíhat na všechna místa.

Její text khistorickým oborům na FF UK byl míněn jako podkladový materiál kzahájení diskuse; na diskusní fórum historiků pozvali prof. Skřivana, který ani neodpověděl. O navýšení rozpočtu byl doc. Beneš informován teprve před 14 dny. Vpřípadě její smlouvy p. děkan řekl, že nebyly splněny podmínky. Vkombinovaném studiu má však doktorand odevzdat práci po sedmi a půl roce, tedy půl roku před koncem studia, jehož maximální doba činí vkombinované formě osm let.7-8 letech . kritika jejího přestupu zprezenčního do kombinovaného studia zúst doc. Koti nepřímo zpochybňuje kompetentnost minulého vedení FF UK, které tento přestup povolilo.Její přestup z prezenčního do kombinovaného studia nepřímo zpochybňuje minulé vedení.Jako asistentka učila paralelní cvičení kčeským dějinám raného novověku, specializační přednášku a výběrový seminář. Chtěla a chce vyjít ÚČD vstříc, pak jako asistentka učila přednášku a seminář, proto navrhla odevzdání práce do konce listopadu 01, tedy o rok a půl dříve, než je její povinností; obdobný vstřícný krok očekávala od p. děkana, který však záležitost odsunul na KD 23.11., týden před vypršením smlouvy. Pod tlakem okolností se pak rozhodla, že práci dokončí vtermínu podle SZŘ čl. 3 odst. 2 a čl. 16 odst.1. Doc. Beneš podal žádost o 15 dní později, než měl, což je pouze formální pochybení. Proč p. děkan nerespektuje v personální politice ředitele ústavů? Odchází Mgr. Sekera, zůstává starší generace. Nabídku doc. Beneše dokončit výuku vZS jako externista přijala, vzdává se však platu na protest proti podmínkám na FF. Přijímá nabídku proděkana Koti na změnu tématu práce, prof. Pánek jako školitel souhlasí. Zítra odevzdá 3 výtisky práce na oddělení vědy a táže se p. děkana, zdali jí vtomto případě smlouvu prodlouží.

(x) Děkan: ÚČD obdržel navýšení jako všechna pracoviště vlistopadu, doc. Beneše však informoval již v květnu; k administrativnímu pochybení vpřípadě smlouvy Mgr. Koldinské nedošlo, nebyly však splněny podmínky vžádosti uvedené; rozhodnutí nezmění, i když Mgr. Koldinská disertační práci odevzdá, a bude vypsáno výběrové řízení.

(y) Dr. Jettmarová: navrhuje ukončení diskuse nebo zkrácení příspěvků, otevřít diskusi o usneseních.

P. Pabian: navrhuje příspěvky v délce max. 2 min. Hlasování: 16-0-0. Ukončení rozpravy a poté diskusi kpředloženým usnesením. Hlasování: 15-0-1. Před diskusí kusnesením vystoupili již přihlášení do obecné rozpravy.

(z) Prof. Skřivan: během výběrového řízení Mgr. Velka se podmínky neměnily; dalším vývojem případu je zaskočen, dohodu s Mgr. Velkem by rád dodržel. Materiál Mgr. Koldinské není korektní – (1) uvádí chybný počet studentů vmezinárodních vztazích, (2) jako člen akreditační komise o akreditační žádosti našich hist. oborů nerozhodoval.

(i) Dr. Oerter označil postup p. děkana za formalistní a požádal ho, aby uvedl, co řekl doc. Benešovi k žádosti o prodloužení smlouvy Mgr. Koldinské, zdali byla prodloužena smlouva Mgr. Dobešovi a zdali měl kneprodloužení smlouvy Mgr. Koldinské jiné důvody.

(ii) Doc. Beneš: v rozhovoru p. děkan poznamenal, že o něm psala nepravdu vpřípadu Zbořil.

(iii) Mgr. Velek: vstřícnosti prof. Skřivana si váží a je rád, že konkurs bude vypsán. Apeluje na AS, aby Mgr. Koldinské byla prodloužena smlouva, i když žádost byla podána o 14 dní později, což je pouze administrativní důvod. Mgr. Dobešovi byla smlouva prodloužena, přestože mu bylo doktorské studium ukončeno pro neplnění poviností. Situaci chápe jako porušení akademických svobod, p. děkan k prolongacím nepřistupuje stejně.

(iv) Mgr. Koldinská na příspěvek prof. Skřivana uvedla, že chybný údaj o studentech byl způsoben konverzí textu, na chybu o akreditaci mohl dříve upozornit.

(v) Mgr. Mistrová: je nutno oddělit případy Velkovi a Koldinská. Sama má uzavřenou smlouvu, i když nesplňuje podmínky. Proč doc. Beneš nepožádal o vypsání výběrového řízení na místo Mgr. Koldinské?

(vi) Doc. Beneš a doc. Bobková: pravděpodobně tak měli postupovat, ale zodpovědi p. děkana na druhou žádost očekávali vstřícný postoj.

(vii) Sl. Procházková odmítla výraz proděkana Hermana o „mase studentů“. Mgr. Maťa odmítl emocionální vystoupení doc. Koti.

(viii) Dr. Řezník: pokud děkan na pravidlech trvá, proč připustil se kausou zabývat po návratu ze zahraničí?

(ix) Mgr. Maťa: doc. Koťa sdělil, že u prolongace smlouvy Mgr. Koldinské byly zvažovány i jiné důvody než věcné.

(x) Mgr. Velková: proč není prodloužena smlouva podle nových podmínek? Žádá, aby dr. Šedivý a doc. Beneš přítomné seznámili svýroky p. děkana během jejich osobních rozhovorů.

(xi) Dr. Šedivý ocenil, že jej p. děkan vzáležitosti Mgr. Koldinské přijal; situaci, kdy je vyzván citovat výroky zosobního rozhovoru považuje za velmi obtížnou, nicméně uvádí, výrok p. děkana, že Mgr. Koldinská lživě informuje vmédiích.

(xii) Děkan vreakci prohlásil, že jde o lež.

(xiii) Doc. Beneš: v rozhovoru sním p. děkan vznesl dotaz, zda hovořil skol. Koldinskou o tom, že o něm psala nepravdu vnovináchzpochybnil pravdivost výroků Mgr. Koldinské . Děkan: konstatoval, že nemá co dodat.

(xiv) Doc. Nálevka pokládá vystoupení proděkanů doc. Koti a dr. Hermana za nepatřičné a nevkusné; petiční právo považuje za důležité a hodné respektování.

(xv) J. Bárta (doslovná verze příspěvku): „Já zde patrně vystoupím jako poslední zástupce studentské části akademické obce, a proto bych rád poděkoval Akademickému senátu FF UK za to, že se vůbec v tomto mimořádném zasedání sešel a jednal, ostatním pak děkuji za jejich trpělivost. Jsem rád, že se konečně začalo o situaci na historických oborech diskutovat, neboť se nedomnívám, že na FF UK je plně realizováno „prostředí vzájemné důvěry, spolupráce a pocitu sounáležitosti s akademickou obcí fakulty…, kde se svobodomyslný duch pohybuje v prostoru jasných a zřetelných pravidel“ , které si pan děkan stanovil za určitou podmínku, jen díky níž je možné uskutečnit jeho cíle, v jeho krédu, které je k dispozici na internetu. Podobně si nejsem jist, že cesty, které pan děkan zvolil k realizaci jeho cílů „jsou založeny na komunikativním jednání, spolupráci, respektu k tradiční pestrosti a nonkonformnosti naší fakulty, úctě k zákonům a rozumně formulovaným vnitřním pravidlům, důstojnosti v jednání a konání a vytváření prostoru pro individuální volnost a zodpovědnost“ . Mohu se ovšem mýlit. Slyšeli jsme zde řadu názorů a stanovisek a jistě si každý uděláme svůj názor na celou situaci, která se alespoň částečně projasnila. Nemyslím si ovšem, že diskuse byla dostatečná, a proto žádám, a to nejen za sebe, ale především za 141 studentů, kteří připojili svůj podpis pod Stanovisko studentů historie k situaci na jejich oboru na FF UK, které bylo dostatečně zveřejněno, žádáme tedy, aby ředitelé historických ústavů reagovali bezprostředně na dnešní usnesení Akademického senátu FF UK k prvnímu bodu programu a společně se zástupci studentů stanovili mandát, termín a formu tohoto setkání, jež jak doufáme konečně přinese celkovou diskusi nad tématem, které mělo být projednáno v bodě jedna mimořádného zasedání AS FF UK. Domníváme se, že toto setkání by se mělo konat v nejbližším možném termínu, tzn. nejdéle do Vánoc. Děkuji vám za pozornost.“

(xvi) Diskuse k usnesením: dr. Gladková, dr. Jettmarová, p. Pabian, dr. Řezník, K. Kočvarová, B. Sobotková, dr. Cadorini, doc. Koťa, dr. Oerter, dr. Švejdar, dr. Šedivý, dr. Herman, Mgr. Velková, V. Filip.

Návrh usnesení dr. Švejdara:

Akademický senát FF UK žádá děkana, aby urychleně předložil akademické obci k diskusi pravidla evaluace akademických pracovníků a zásady systemizace pracovišť . Hlasování: 8-3-6. Usnesení nebylo přijato.

Návrh usnesení K Kočvarové:

Usnesení č. 78:AS FF UK konstatuje, že rozprava na jednání AS dne 8.11. a 29.11. 2001 signalizuje prohlubující se koncepční a personální problémy na historických pracovištích FF UK a považuje tento fakt za velmi znepokojivý . Hlasování: 11-2-4.

Návrh usnesení dr. Gladkové:

AS FF UK 1) konstatuje, že rozprava na jednání AS dne 8.11. a 29.11.2001 signalizuje prohlubující se koncepční a personální problémy na historických pracovištích FF UK a považuje tento fakt za velmi znepokojivý. 2) ukládá předsednictvu AS, aby ve spolupráci s vedením FF UK připravilo k projednání v AS soubor koncepčních kroků, které povedou k nezbytné transparentnosti rozvoje fakulty z hlediska struktury, skladby pěstovaných oborů a personálního rozvoje. Po projednání jednotlivých kroků v orgánech FF považuje vázat na veřejnou diskusi akademické obce. 3) žádá děkana FF UK doc. P. Koláře, aby při řešení personálních otázek dbal především zásad, které prosazuje jako předpoklady pozitivního rozvoje fakulty a důsledně předcházel situacím, kdy je nucen rozhodovat pouze na základě formálních hledise k. Hlasování: 7-7-3. Usnesení nebylo přijato.

Návrh usnesení Dr. Řezníka:

AS FF UK žádá děkana FF UK, aby prodloužil pracovní smlouvu Mgr. Marii Koldinské na standardně dlouhou dobu . Hlasování: 1-12-4. Usnesení nebylo přijato.

Návrh usnesení dr. Cadoriniho:

Akademický senát FF UK vyslovuje nespokojenost s dosavadní personální politikou děkana FF UK. Zejména ho vyzývá, aby přehodnotil své rozhodnutí v případě prodloužení pracovního poměru Mgr. Marie Koldinské. Akademický senát FF UK dále děkana žádá, aby urychleně předložil akademické obci k diskusi pravidla evaluace akademických pracovníků a zásady systemizace pracovišť . Hlasování: 0-13-4. Usnesení nebylo přijato.

Návrh usnesení Mgr. Mati:

AS FF UK je znepokojen způsobem, jakým děkan rozhodoval o prodloužení pracovní smlouvy Marie Koldinské. Ústav českých dějin doložil, že Marie Koldinská prokázala nezbytnou odbornou i pedagogickou způsobilost a že její výuka je v současné době nezbytná pro uskutečňování studijního programu ÚČD. Neprodloužení pracovní smlouvy Marii Koldinské uprostřed semestru na základě formálních nedostatků žádosti poškozuje studenty, ohrožuje výuku, zpochybňuje personální politiku fakulty a poškozuje ji v očích studentů, pedagogů i odborné veřejnosti. AS vyzývá děkana, aby své rozhodnutí ve věci Marie Koldinské změnil, aby při svém rozhodování o personálních otázkách vždy respektoval stanoviska kompetentních osob na úrovni kateder a ústavů a aby rozhodoval transparentně, s ohledem na studenty a v zájmu jednotlivých oborů . Hlasování: 3-10-4. Usnesení nebylo přijato.

Návrh usnesení předsednictva:

Usnesení č. 79:AS FF UK pověřuje předsednictvo, aby s rektorem UK dohodlo způsob řešení stížností na rozhodování děkana v personálních záležitostech . Hlasování: 15-0-2.

Zapsali: prof. J. Opatrný, I. Příbramská, M. Ničová

Kontrolovala: Z. Jettmarová

AS FF UK schválil dne: 14.2. 2002