Volební období 2000-2002

Úprava vnitřních předpisů FF UK – Studijní a zkušební řád

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Úprava vnitřních předpisů FF UK – Studijní a zkušební řád

Předsednictvo AS FF UK předkládá návrh na úpravu čl. 7 SZŘ. Znění návrhu je identické se zněním předloženým LK FF UK na 14. zasedání AS FF UK s výjimkou zapracování pouze jedné varianty.čl.7, odst. 2, pís. a: 120 bodů s tolerancí + 8 bodů pro bakalářské studium;čl.7, odst. 2, pís. b: 60 bodů s tolerancí + 8 bodů pro magisterské studium navazující na bakalářské;čl.7, odst. 2, pís. c: 180 bodů s tolerancí + 8 bodů pro jednooborové i dvouoborové magisterské;
v dvouoborovém studiu každému z oborů přináleží 90 bodů s tolerancí + 4 body;čl.7, odst. 3: Do stanovených bodových limitů studijních plánů patří také povinné předměty společného základu studia v celkovém rozsahu 12 bodů, které se v případě dvouoborového studia dělí mezi oba obory:čl. 7, odst. 3, pís. b: …, studentům, kteří předloží doklad o nepříznivém zdravotním stavu podle zák.č.117/1995 Sb., ve znění zák. č. 360/1999, §9, bude složení zápočtu prominuto. Na základě žádosti bude studentům umožněno nahradit atestaci z tělesné výchovy atestací z jiného předmětu ve stejném bodovém rozsahu.V Praze dne 25. června 2001 předsedkyně

PhDr. Zuzana Jettmarová, M.Sc., v.r.