Minulá volební období

Pozvánka na 20. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2012 – 2014 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 20. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 10. dubna 2014 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

 1. Program zasedání
 2. Návrh zápisu 19. zasedání AS FF UK
 3. Novela Volebního a jednacího řádu AS FF UK
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Novela Volebního a jednacího řádu AS FF UK
  3. Volební a jednací řád AS FF UK ve verzi se zapracovanými změnami
  4. Vyjádření Legislativní komise
 4. Akreditace
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Žádost o prodloužení akreditace bakalářského SP Filologie se SO Nizozemský jazyk a literatura (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium).
  3. Akreditační materiály a stanoviska Studijní komise na vlastní stránce
 5. Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2016 pro dodatečně vypsané bakalářské studium Japonská studia
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2016 pro dodatečně vypsané bakalářské studium Japonská studia
 6. Jmenování doc. RNDr. Petra Boba, Ph.D., proděkanem pro vědu a výzkum
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. doc. RNDr. Petr Bob, Ph.D – životopis a bibliografie
  3. doc. RNDr. Petr Bob, Ph.D. – programové teze
 7. Startovací byty
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Dopis PhDr. Alice Němcové Tejkalové, Ph.D, členky Kolegia rektora UK v Praze pro sociální záležitosti
 8. Různé

Jan Chromý