Minulá volební období

Volba kandidáta na funkci děkana FF UK pro volební období 2010-2013

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

AS FF UK svým usnesením č. 118/12 vyhlásil volbu kandidáta na funkci děkana. Vyzýváme proto všechny členy akademické obce o zaslání nominací na kandidáty ve lhůtě dané tímto usnesením.

Usnesení č. 118/12:

AS FF UK vyhlašuje volby kandidáta na funkci děkana FF UK na den 12. 11.2009. Zároveň stanovuje konečný termín podávání návrhů na kandidáty těchto voleb na pondělí 12. 10. 2009. Zároveň stanovuje, že návrhy na kandidáty se podávají písemně senátu FF UK prostřednictvím podatelny. AS FF UK zároveň svolává předvolební shromáždění akademické obce a předvolební zasedání AS FF UK k volbám kandidáta na funkci děkana FF UK na 5. 11. 2009.

Výňatek z Volebního a jednacího řádu akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, část I., čl. 8, odst. 1. – 4.:

  1. Kandidáta na funkci děkana volí senát zpravidla z řad akademických pracovníků fakulty.

  2. Volby vyhlašuje senát na svém zasedání nejméně čtyři měsíce před uplynutím funkčního období děkana a konají se nejpozději jeden měsíc před koncem funkčního období děkana.

  3. Kandidáta na funkci děkana má právo navrhovat každý člen akademické obce fakulty.

  4. Návrhy kandidátů se podávají písemně senátu prostřednictvím jeho sekretariátu nejpozději 30 dní před konáním voleb.

Kandidát:

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Materiály kandidáta:

Dosud podané nominace kandidáta PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D. a vyjádření podpory: