Volební období 2002-2004

ARCHIV PODKLADŮ – Změna vnitřních předpisů FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Praha 19.5.2002

Věc: Změna vnitřních předpisů FF UK

Vážení členové předsednictva AS FF UK, vážení členové Akademického senátu FF UK,

jak jste jistě informováni, Filozofická fakulta UK připravuje tištěné vydání sbírky shrnující všechny vnitřní předpisy FF UK v platném znění. Jako člen legislativní komise FFUK jsem byl spolu s jinými kolegy požádán, abych k tomuto vydání přispěl korekturou připravovaného textu.

Při této práci jsem však vedle oprav a úprav korekturního charakteru shledal v platném textu vnitřních předpisů fakulty určitý počet chyb, které do nich vnikly již při jejich schvalování a které v nich přetrvávají mnohdy i po několik let. Domnívám se, že by ode mne bylo neodpovědné, kdybych na ně neupozornil a nenavrhl jejich opravu.

Všechny tyto mnou navrhované opravy mají zcela technickou povahu, ani v jednom případě se nepokoušejí změnit význam daného místa předpisu nebo prosadit nové pojetí problému.

Každý jednotlivý návrh opravy se skládá z textu návrhu formulovaného podle požadavků legislativní komise Univerzity Karlovy, citace úplného textu změněného místa (v kurzívě; výpustky jsou označeny přeškrtnutým písmem, doplňky podtržením) a komentáře.

Žádám předsednictvo Akademického senátu FFUK, aby přiložený materiál předložilo k projednání AS FF UK pokud možno na jednání 9.6.2002. Práce na přípravě vydání sbírky vnitřních předpisů FF UK by tak mohla být v optimálním případě dokončena před začátkem nového akademického roku.

Tento materiál jsem zaslal předsedkyni studijní komise FFUK p.doc.Králové, aby ho studijní komise mohla projednat před jednáním senátu FFUK. Legislativní komise FFUK jej do tohoto jednání rovněž projedná.

Se zdvořilým pozdravem

PhDr. Jan Kalivoda

Univerzita Karlova – Filozofická fakulta

Ústav řeckých a latinských studií

Celetná 20

116 42 Praha 1

tel. 02/2449 1428, fax 02/2449 1609

e-mail:jan.kalivoda@ff.cuni.cz


Univerzita Karlova vPraze

Filozofická fakulta

Vnitřní předpis,

kterým se mění vnitřní předpisy

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
Část první

Změna Statutu

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

 1. V čl.1 odst.2 se slovo „směrnici“ nahrazuje slovem „opatření“:
  1. V právních vztazích, v nichž fakulta vystupuje jménem univerzity, se užívá názvu „Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta“ nebo latinsky „Universitatis Carolina Pragensis, Facultas philosophica“. V jiných vztazích lze užívat označení „Filozofická fakulta Univerzity Karlovy“ nebo latinsky „Facultas philosophica Universitatis Carolinae.“ Další cizojazyčná znění názvu jsou uvedena v směrnici opatření děkana. Jako zkratka názvu fakulty se užívá „FF UK“.
  2. Komentář: „Směrnice děkana“ na rozdíl od „opatření děkana“ neexistují.

 2. V čl. 6 odst. 10 a odst. 11, v čl. 9odst.2, v čl.12 odst.7, v čl.14 odst.7, v čl.22 odst.5 a v čl.47 odst.1 se za slovo „předpisem“ vkládá slovo „fakulty“:

  Čl.6 odst.10. Volby členů senátu podrobněji upravuje Volební a jednací řád senátu, který je vnitřním předpisem fakulty.

  ……

  ……

  Komentář: Úprava odstraňuje nejistotu, zda je na těchto místech míněn předpis fakultní nebo univerzitní.

 3. V čl.26 odst.4 se slova „podle čl.34 tohoto statutu“ nahrazují slovy „podle č.33 tohoto statutu“:
  1. Studuje-li cizinec v rámci studijního programu uskutečňovaného v cizím jazyce, je povinen hradit poplatek za studium podle čl. 34 podle čl. 33 tohoto statutu.
  2. Komentář: Oprava chybné citace. (Je míněn Statut FF UK.)
 4. V čl.48 se vkládá nový odst.6 v tomto znění: „Po 1.lednu se až do schválení rozpočtu Univerzity Karlovy a Filozofické fakulty rozpočtové hospodaření fakulty přiměřeně řídí čl.48 odst.5 Statutu UK“.
  1. Komentář: V textu tohoto článku Statutu FFUK dosud o rozpočtovém provizoriu nebyla zmínka, ačkoliv jeho nadpis zní “ Rozpočet a rozpočtové provizorium „. Po poradě s p. proděkanem Vavrouškem a členy senátu a legislativní komise fakulty proto navrhuji doplnění tohoto článku, jak uvedeno výše.
 5. V čl.53 odst.5 se za slovo „předpisem“ vkládá slovo „univerzity“:
  1. Provádění doplňkové činnosti upravují Pravidla hospodaření, která jsou vnitřním předpisem univerzity.

  Komentář: Úprava odstraňuje nejistotu, zda je na tomto místě míněn předpis fakultní nebo univerzitní.

  Část druhá

  Změna Studijního a zkušebního řádu

  Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

 6. V čl.2 odst. 10 se za slovo „předpisem“ vkládá slovo „fakulty“:
  1. Studium v rámci celoživotního vzdělávání vymezuje Řád celoživotního vzdělávání, který je vnitřním předpisem fakulty.

  Komentář: Úprava odstraňuje nejistotu, zda je na tomto místě míněn předpis fakultní nebo univerzitní.

 7. Čl.6 odst.1 se mění takto:
  1. „Uchazeč se stává studentem fakulty dnem zápisu do studia. Student skládá imatrikulační slib (čl. 56 odst. 1 Statutu univerzity). Při zápisu do studia fakulta studentovi vydá výkaz ostudiu a průkaz studenta (čl. 56 odst. 1 Statutu univerzity). Nezapíše-li se student do 30. září daného kalendářního roku a pak ani na základě výzvy podle čl. 4 odst. 8 SZŘ UK, posuzuje se tato situace dle čl. 19 odst. 1 sub be) čl.12, odst.1. písm.b) SZŘUK.“
  2. Komentář: Citace čl.56 odst.1Statutu UK věcně náleží za větu se zmínkou o imatrikulačním slibu, jehož se tento článek a odstavec týká, nikoli za větu se zmínkou o výkazu o studiu a průkazu studenta, o nichž Statut UK vůbec nehovoří. Na konci odstavce je opravena citace SZŘUK.
 8. V čl.12 odst.1 se slova „čl.23 odst.5 a 6 SZŘUK“ mění na slova „“čl.23 odst.5 a 6 StatutuUK“:
  1. Studium vdoktorských studijních programech sledují a hodnotí oborové rady ustanovené podle § 47 odst. 6 zákona o vysokých školách a čl. 23 odst. 5 a 6 SZŘ Statutu UK a čl. 23 Statutu fakulty. Za jejich činnost odpovídá děkan.
  2. Komentář: Oprava chybné citace
 9. V čl.19 odst.7 se slova „podle čl.14 odst.2“ mění na slova „podle čl.13 odst.2“:
  1. Na období do nové akreditace doktorských studijních programů zpracují oborové rady rámcový studijní plán podle čl. 14 odst. 2 čl.13 odst.2. Toto ustanovení se netýká studentů přijatých před datem, kdy vstoupil vúčinnost tento SZŘ.
  2. Komentář: Oprava chybné citace

  Část třetí

  Změna Volebního a jednacího řádu akademického senátu

  Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

 10. V čl.2 odst.23 se za číslo odstavce jako preambule odstavce vkládají slova: „Doplňování senátu“:

23. Doplňování senátu:

 1. Jestliže členství vsenátu zanikne podle čl. 6 odst. 8 statutu, nastupuje do senátu na zbytek funkčního období náhradník určený odst. 20 písm. a).

 1. Klesne-li vprůběhu volebního období počet členů senátu více než o jednu šestinu a nelze-li jej doplnit podle odst. 23 písm. a), senát vyhlásí doplňovací volby.

 1. Komentář: Formální doplnění preambule odstavce pro usnadnění formátování, tisku a pochopení textu

 1. V čl.8 odst.3 se slova „podle čl.3 odst.1“ mění na slova „podle čl.7 odst.1“:
  1. Rozhoduje-li předsednictvo podle čl. 3 čl.7 odst. 1, je pro přijetí rozhodnutí třeba souhlasu tří jeho členů.
  2. Komentář: Oprava chybné citace

  Část čtvrtá

  Změna Volebního a jednacího řádu vědecké rady

  Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

 2. V čl.1 odst.1 se slova „§23 odst.2“ mění na slova „“§25 odst.1 písm.c)“:
  1. Rada je ve smyslu ustanovení § 23 odst. 2 25 odst.1 písm.c) zákona o vysokých školách samosprávným akademickým orgánem
  2. Komentář: Oprava chybné citace

  Část pátá

  Změna Disciplinárního řádu

  Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

 3. V čl.8 odst.1 se slova „podle čl.4 odst.4“ mění na slova „podle čl.4 odst.3“ a za slovo „předpisu“ se doplňuje slovo „fakulty“:
  1. Oznámení o návrhu děkana podle čl. 4 odst. 4 odst. 3 a pozvání nazasedání komise podle čl. 5 odst. 2 se doručují do vlastních rukou podle čl. 35 statutu fakulty; stejně tak se doručují i rozhodnutí děkana podle čl. 6 odst. 5, rozhodnutí děkana a rektora v přezkumném řízení, náhradní doručení (čl. 35 odst. 4 statutu) je však zde vyloučeno.
  2. Komentář: Oprava chybné citace a doplnění citace vnitřního předpisu fakulty

  Část šestá

  Změna Rigorózního řádu

  Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

 4. Čl.2 odst.1 se mění takto:
  1. “ Rigorózní zkoušku, po jejímž absolvování je udělován akademický titul PhDr., lze na fakultě konat v oborech, které jsou v souladu se zákonem o VŠ jsou uvedeny v seznamu oborů pro rigorózní zkoušky, vydaných vydaném opatřením děkana a vyvěšených vyvěšeném na úřední desce.“
  2. Komentář: Jazyková úprava odstavce
 5. V čl.4 odst.8 se za slovem „stanoví“ vypouští slovo „právě“:
  1. Rigorózní zkouška je klasifikována jako celek klasifikačními stupni prospěl/a – neprospěl/a; klasifikaci prospěl/a komise stanoví právě tehdy, složí-li uchazeč ústní zkoušku a obhájí-li rigorózní práci. O klasifikaci rozhoduje zkušební komise neveřejným hlasováním.
  2. Komentář: Jazyková úprava odstavce

  Část sedmá

  Změna Řádu celoživotního vzdělávání

  Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

 6. V čl.7 odst.2 se za slovo „úplaty“ vkládají slova „podle odst.1 písm.a)“:
  1. Zaplacení úplaty podle odst.1 písm.a) se prokazuje zpravidla nejpozději při zahájení programu; podrobnosti, včetně způsobu zaplacení, určí děkan.
  2. Komentář: Rozlišení druhu úplaty odkazem na jeho definici
 7. V čl.7 odst.3 se za slovo „úplaty“ vkládají slova „podle odst.1 písm.b)“:
  1. Zaplacení úplaty podle odst.1 písm.b) se prokazuje zpravidla nejpozději při zahájení programu; podrobnosti, včetně způsobu zaplacení, určí děkan.
  2. Komentář: Rozlišení druhu úplaty odkazem na jeho definici

Část osmá

Účinnost

Bude doplněno po případném schválení v AS FF UK