Volební období 2000-2002

Vyjádření ředitele ÚHSD k situaci na oboru historie

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Vyjádření ředitele ÚHSD k situaci na oboru historie

A.Jednotlivé problémy uveďte vkaždé podkategorii vbodovém výčtu (a) – (n). U řešených problémů uveďte u každého bodu výčtu i konkrétní údaje, kdy a kde jste problém řešili a důvody, proč zůstal nevyřešen. U neřešených problémů uveďte u jednotlivých problémů důvod, proč jste je neřešili.

 1. Problémy řešené
  1. Obsahové problémy -pracoviště

   a)Věda, granty atd. řešeny aktuálně podle potřeby. Skutečnost, že si stojíme přinejmenším velmi dobře, je zjevná z internetových stránek našeho ústavu. Dokumentuje ji i osobní bibliografie pracovníků ústavu. Netřeba řešit záležitosti, ježjsou „nastartovány“ a vchodu.

  2. Obsahové problémy – studium

   a) Rozšíření nabídky specializačních přednášek, resp. jejich inovace. Řešeno zejména ve spolupráci spracovníky HÚ AV. Vsouvislosti sakreditacemi se hospodářské a sociální dějiny prosadily jako samostatná součást bakalářského cyklu, jež byla vyprofilována. Koncepční změny po „ústavních“ diskusích byly zapracovány i do magisterského cyklu. Byl tak vytvořen jistý mezistupeň směrem kproměně koncepce pregraduálního studia na KU FF.

  3. Organizační problémy – pracoviště

   a) Příliš malá posluchárna. Vtomto semestru odmítla vněm špičková pracovnice AV ČR vést výuku (do místnosti pro cca 10-15 lidí se více jak trojnásobný počet nevešel). Pro tentokrát vyřešeno dík pochopení jiného ústavu fakulty. Náš pracovník (prof. Kárník) výuku odmítnout nemohl, nezavírají se tedy dveře, aby později přišedší postávajíce na chodbě alespoň něco slyšeli. Jedná se sice „jen“ o dva případy, leč neexistuje mechanismus kjejich vyloučení. Nejedná se přitomo prostou otázku míst ksezení, ale o problém vneposlední řadě hygienický, množství vzduchu vmístnosti je hluboko pod normami.

  4. Organizační problémy – studium (a) – (n)
  5. Personální problémy – pracoviště. Věková skladba ústavu. Vsouladu spersonálními opatřeními fakulty byly členové ústavu vpenzijním věku po dohodě převedeni na „hodinovou mzdu“. Tím se vytvořily předpoklady pro přijetímladého nadějného pracovníka do zkušebního časově termínovaného pracovního poměru a krozšíření nabídky specializačních přednášek „z venku“.
  6. Personální problémy – studium (a) – (n)
  7. Jiné problémy

 1. Doktorandské studium. Pociťována byla potřeba širší odborné komunikace sdoktorandy. Přistoupilo se ksystému pravidelných doktorandských workshopůjako odborné platformy dávající doktorandům příležitost prezentovat své projekty širší odborné veřejnosti. Workshopů se účastní doktorandi v prezenční i kombinované formě, tj. cca 30 osob, automaticky se těchto pracovních setkání účastní i všichni členové ústavu,ajeho spolupracovníci, volný přístup ovšem mají i jacíkoliv jiní zájemci.

 1. Problémy neřešené (touto formulací rozumím problémy nevyřešené, nikoli neřešené)

  1. Obsahové problémy – pracoviště* (a) – (n)
  2. Obsahové problémy – studium (a) – (n)
  3. Organizační problémy – pracoviště (a) – (n)
  4. Organizační problémy – studium (a) – (n)
  5. Personální problémy – pracoviště. Výhledově budou stále výrazněji ovlivňovány vnegativním smyslu zcela neuspokojivými tarify mzdové tabulky KU. Tento problém je skutečně neřešený. Hrozí nebezpečí, že se fakulta stane pro mnohé jen vedlejší záležitostí, neboť její zaměstnanci budou pracovat (a přirozeně se tak již děje) jinde. Perspektiva je neradostná, nedostatek odborníků ohrozí obory tradičně na fakultě pěstované jako kulturní hodnoty. Hrozí vá~né nebezpečí dalšího zaostávání za vyspělou Evropou.
  6. Personální problémy – studium (a) – (n)
  7. Jiné problémy (a) – (n)

* Např. vědecká činnost, koncepce rozvoje pracoviště, mezinárodní spolupráce apod.

B. Otázky

 1. Schůze ústavu konáte: pravidelně nepravidelně, a to 2x-3x vsemestru nekonáte
 2. Pokud konáte pravidelné schůze, jak často ? _______________
 3. Pokud nekonáte schůze pravidelně, kolik jste měli schůzí vLS 01? Tři.
 4. Pokud nekonáte schůze ústavu, jak a ským řešíte problémy pracoviště?
 5. Schůzky se studenty nebo jejich zástupci konáte: : pravidelněnepravidelně nekonáte
 6. Pokud konáte pravidelné schůzky, jak často ?1x v ZS
 7. Pokud nekonáte schůzky pravidelně, kolik jste měli schůzek vLS 01? ________
 8. Kdo se zvašeho ústavu schůzek účastní? Ředitel, vedoucí seminářů, tajemník
 9. Pokud nekonáte schůzky se studenty, jak řešíte jejich problémy nebo náměty?

VPraze dne 19. 11. 2001 Podpis: doc. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.