Volební období 2000-2002

Dopis dr. J. Pelikána ve věci zastavení semináře doc. Zbořila

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Vážená paní předsedkyně,

obracím se na Vás v následující záležitosti.

Podle mého názoru se pan děkan Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc. dopustil svým rozhodnutím ze dne 25. 4. 2001, jímž zrušil výuku v semináři dr. Zdeňka Zbořila, závažného pochybení. Pan děkan unáhleně reagoval na neprověřenou zprávu z tisku a v konečném důsledku zásadně porušil principy akademických svobod. Záležitostí by se proto měla neprodleně zabývat příslušná instituce akademické obce – Akademický senát FF UK.

Jako člen akademické obce žádám Vaším prostřednictvím Akademický senát FF UK, aby na program své schůze, která se má konat 10. května 2001, zařadil jako mimořádný bod projednání tohoto případu. Zároveň navrhuji, aby Akademický senát FF UK hlasoval o následujícím návrhu usnesení:

„Akademický senát FF UK konstatuje, že děkan FF UK Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc. porušil svým rozhodnutím o zrušení semináře dr. Zbořila principy akademických svobod. Akademický senát FF UK vyzývá pana děkana, aby toto rozhodnutí neprodleně revokoval a poskytl dr. Zbořilovi plnou satisfakci.“

S pozdravem

PhDr. Jan Pelikán