Minulá volební období

info.ff.cuni.cz-as98-00-pzapisy99-zapis6_99.htm

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA AS FF DNE 29. 4. 1999

Přítomni: M. Popelka, I. Příbramská, Z. Štěpánek, P. Trantina, P. Zemánek; K. Sieber j.h.

1. Na 13.5., kdy se má konat zasedání AS, je vyhlášeno rektorské volno. Předsednictvo rozhodlo, že jednání senátu i přesto proběhne .

2. Přijímací řízení – AS dle VŠZ (§27, odst. 1 e) schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě (pozn. lze schvalovat každý rok nebo vydat rámcové podmínky a schvalovat pouze změny). Podklady připravuje proděkanka pro studijní záležitosti prof. Königová, která bude pozvána na květnové zasedání.

3. Předsednictvo pozve na květnové zasedání děkana fakulty.

4. Hospodaření fakulty:

a) Zpráva auditora – je v současné chvíli zablokována proděkanem pro rozvoj do doby, než se k ní písemně vyjádří ing. Brabcová (již tak učinila) a p. Pribilincová ; zpráva by měla být zveřejněna během následujícího týdne. Jak již předsednictvo konstatovalo na svém minulém jednání, zpráva se týká především vedení účetnictví; odpovědi na otázky týkající se hospodaření by měla pomoci zodpovědět zpráva z probíhající hloubkové kontroly RUK.

b) Rozpočet na rok 1999 – bude předložen tajemníkem fakulty na květnovém zasedání. Podklady by měly obsahovat jak samotný rozpočet fakulty, tak srovnání s minulým rokem a návrh provozních prostředků pro jednotlivá základní pracoviště. Na kolegiu děkana již tajemník předložil všechny zprávy, které mu senát zadal svými usneseními na dubnovém jednání a také návrhy změn, vyplývající z auditorské zprávy.

K tomu předseda AS sdělil, že jednal s doc. Vlčkem (Katedra ekonomie); Doc. Vlček nabídl senátu pomoc při projednávání otázek, týkajících se hospodaření fakulty (vypracování stanovisek k podkladům aj.).

5. Dopis doc. Jirků ohledně informovanosti na fakultě (viz zápis z minulého jednání předsednictva) – po předložení předsedou AS byl požadavek akceptován kolegiem děkana, v současné době se na celé věci začíná pracovat.

6. Počítače na FF UK – předseda AS informoval o tom, že p. tajemnice odepsala J. Cieslarovi na otázky týkající se výpočetní techniky pro studenty (viz zápis z únorového jednání AS).

7. Výroční zpráva AS – předložil v přepracované podobě předseda AS; bude předmětem květnového jednání. K tomu předseda AS sdělil, že proděkan Kuklík předloží také materiál, týkající se Jinonic (dle usnesení č. 27).

8. Evaluační dotazník – předsednictvo zašle jednotlivým pracovištím informaci o tom, že mohou dotazník, vypracovaný v rámci projektu Hodnocení kvality výuky, využít samostatně v rámci vlastní výuky.

9. Organizační řád (Karel Sieber) V současné době existuje platná verze řádu z r. 1983, která je sice zastaralý, ale v mnoha bodech je použitelná. Řád by měl vymezovat zejména kompetence jednotlivých osob ve vedení fakulty (děkan x proděkan x tajemník), vztahy mezi jednotlivými pracovišti aj.; kol. Sieber navrhuje, aby v řádu byla dána povinnost pracovišť, vést pro větší průhlednost hospodaření jednoduché účetnictví (k tomu dr. Štěpánek: tajemník vyjádřil tomuto systému podporu). Závěr: zhruba do jednoho týdne od zveřejnění auditorské zprávy by měla být k dispozici první pracovní verze.

V Praze 2.5. 1999

Zapsala Ivana Příbramská

Zápisy z jednání předsednictva

Akademický senát