Minulá volební období

info.ff.cuni.cz-as98-00-pzapisy98-zapis8.htm

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA AS FF UK ZE DNE 22. 10. 1998

Přítomni: dr. Popelka, I. Příbramská, dr. Štěpánek, P. Trantina, dr. Zemánek

Hosté: dr. Homoláč, P. Pabian

I. Volby do AS UK

Podle Statutu UK mají v týdnu, na který připadá 17. listopad, proběhnout volby zástupců filosofické fakulty do Akademického senátu UK. Předsednictvo se zabývalo těmito volbami jednak v rovině organizační a jednak v rovině eventuálních nároků, kladených na kandidáty. Předsednictvo považuje za nutné, aby filosofická fakulta získala ve zvolených senátorech aktivní členy akademické samosprávy, kteří budou působit ve prospěch FF ; žádoucí pro naši fakultu by bylo obsazení některých komisí AS UK, zejm. komise ekonomické a studijní.

Dr. Štěpánek tlumočil informace z jednání kolegia děkana, kde mimo jiné zazněly i konkrétní návrhy kandidátů do kurie učitelů, vědeckých a odborných pracovníků.

Organizace voleb :

– akademická obec FF UK volí v přímých a tajných volbách dva zástupce v kurii učitelů, vědeckých a odborných pracovníků a dva zástupce v kurii studentů a doktorandů

– kandidáty má právo navrhovat každý člen akademické obce a každý orgán akademické samosprávy

– návrhy kandidátů se podávají písemně volební komisi do čtvrtka 5. 11. 1998 do 14,00 hod prostřednictvím sekretariátu AS

– volby se uskuteční dne 16. 11. 1998 (v obou kuriích)

– funkční období zvolených senátorů začíná 1.2.1999 ; s největší pravděpodobností bude funkční období letos zvolených kandidátů zkráceno na jeden rok (v souvislosti s přijetím nového Statutu UK)

– na nejbližším jednání AS FF UK bude zvolena volební komise Bližší informace jsou uvedeny v dopise, adresovaném akademické obci FF UK, který byl rozeslán na všechna pracoviště fakulty.

II. Návrhy vnitřních předpisů UK

Na sekretariátu AS FF jsou uloženy návrhy vnitřních předpisů UK, které v pracovní verzi předkládá AS UK pro připomínkové řízení. Veškeré připomínky a doplnění lze podávat do 15.11.98.

Jednotlivé materiály budou postoupeny prostřednictvím jejich předsedů příslušným komisím FF k projednání.

III. Otázka Celetné 13 a 16

Návrh usnesení AS FF v tom smyslu, aby naši zástupci v AS UK požadovali písemný návrh plánů dalších záměrů s těmito prostorami.

IV. Žádost pracovníků fakulty o neomezený přístup na pracoviště

Předsednictvo podporuje žádost zaměstnanců fakulty o neomezený přístup na jejich pracoviště (týká se zejména pozdních večerních hodin, resp. volných dnů). Tento bod bude součástí listopadového jednání AS FF.

V. Evaluační komise

P. Pabian informoval o schůzce evaluační komise, která vypracovala pracovní návrh dotazníku, který bude spolu s průvodním dopisem rozeslán na jednotlivá pracoviště ; připomínkové řízení bude probíhat do 27.11.98. Nově zpracovaná verze bude projednána na prosincovém zasedání AS FF tak, aby poslední týden zimního semestru 1998/99 mohl proběhnout pilotní projekt. Výsledky budou zpracovány k projednání na únorovém zasedání AS FF, kde se počítá i se schválením tohoto projektu, pravděpodobně ve formě návrhu zapracování do Statutu FF UK

VI. Problémy s novým SZŘ

Se začátkem školního roku vyvstaly problémy s aplikací nového SZŘ na ty studenty, kteří vstupují v letošním roce do II. cyklu (týká se zejména nových bodových limitů). Předsednictvo konstatovalo, že tyto otázky jsou plně v kompetenci studijní komise, která by měla vydat jasný výklad nového SZŘ ; proto pověřilo P. Pabiana, aby tyto problémy tlumočil dr. Handzelové.

Zapsala: Ivana Příbramská

Zápisy z jednání předsednictva

Akademický senát