Minulá volební období

info.ff.cuni.cz-as98-00-pzapisy98-zapis2.htm

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA AS FF UK ZE DNE 23. 4.1998

Přítomni: dr. Štěpánek, do. Zemánek, kol. Trantina, kol. Příbramská, dr. Popelka ; kol. Valeš (j.h. zástupce FF v AS UK

Program:

1. Jednání zahájil předseda AS FF dr. Štěpánek poznámkou k mechanismu informování AS FF o jednání AS UK. Navrhl revidovat usnesení AS FF v tom smyslu, že stačí pouze ústní informace zástupců AS UK, písemné shrnutí bude obsahovat zápis o jednání AS FF. Na tento návrh reagoval pozitivně i kol. Valeš, který se jednání předsednictva AS FF účastnil jako host.

Dr. Štěpánek upozornil, že by měl vždy jeden zástupce FF v AS UK být na jednání AS FF, což kol. Valeš za svou osobu přislíbil.

Závěr: dohoda s referenty o jednání AS UK je reálná, na zasedání AS FF v květnu bude informace o posledním zasedání AS UK.

2. Dále se předsednictvo zabývalo otázkou tzv. 17. fakulty. K tomu dr. Štěpánek poznamenal, že 17. fakulta se spojuje často s prostorami v Jinonicích, ačkoli i názory na toto se různí a kol. Valeš požádal, aby se AS FF otázkou zabýval a dal jasné stanovisko, přičemž prioritou je hájit zájem FF UK.

3. Předsednictvo se dále zabývalo problematikou studijních plánů. Plány, které se změní jen nevýrazně, budou schvalovány dohromady. Dr. Štěpánek upozornil, že zhruba 12 pracovišť předkládá změny obsahově tah výrazné, že bude třeba schvalovat studijní plány jednotlivě. Seznámil přítomné s názorem vedoucí studijního odd. dr. Handzelové, aby se část schvalovaných plánů odsunula na červen a v Seznamu přednášek by u nich byla uvedena poznámka, že daný studijní plán dosud neprošel schvalováním v AS FF.

Kol. Trantina upozornil na problém na politologii, kde se připravuje změna vedoucího pracoviště a nastane zde patrně ještě diskuse o charakteru změn.

Dr. Štěpánek ještě uvedl, že k projednávání plánů, která bude nutno schvalovat jednotlivě, je nezbytné přizvat zástupce pracoviště.

4. Předsednictvo dále diskutovalo zprávu o dosavadním hospodaření FF a plánu rozpočtu na rok 1998. Dr. Štěpánek přednesl návrh, aby se AS FF zabýval především částí kapitoly 7, týkající se mzdových prostředků. Předsednictvo považuje za zbytečné, aby na jednání zazněl rozbor celý, neboť plné znění je možno studovat na sekretariátu AS FF u pí. Ničové. Kol. Trantina požadoval doplnit jednání o přehled o kapitole III. (Výnosy, náklady a hospodářský výsledek FF v roce 1997).

Závěr: předsednictvo doporučuje, aby AS FF kromě výše uvedeného byl ještě seznámen se seznamem jednotlivých kapitol a všem členům senátu aby byly poskytnuty 2 stránky zprávy rozpočtu na rok 1998. dr. Štěpánek k tomu doporučil, aby byla k dispozici folie s konkrétními údaji, která by byla promítnuta a okomentována tajemnicí FF UK.

5. Různé

Kol. Trantina by uvítal uveřejnění usnesení z jednání AS FF na internetové stránce a předal členům předsednictva předběžnou formu úpravy internetové stránky. Dále by uvítal, kdyby bylo možné, aby tajemnice FF blíže rozvedla, kolik peněz z rozpočtu připadne na jednotlivá pracoviště, v další diskusi k problému dr. Štěpánek objasnil vnitřní mechanismu rozdělování prostředků a doc. Zemánek uvedl příklad rozdělování z jiné vysoké školy. Poté předseda AS FF UK dr. Štěpánek jednání předsednictva uzavřel.

Zapsal: dr. Miroslav Popelka (člen předsednictva AS FF UK)

Praha, 27. dubna 1998

Zápisy z jednání předsednictva

Akademický senát