Minulá volební období

info.ff.cuni.cz-as98-00-zapisy99-zapis6_99.htm

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z 13. JEDNÁNÍ AS FF UK DNE 10. 6. 1999

Přítomni: P. Bílek, L. Bobková, J. Homoláč, A. Housková, H. Jarošová, J. Kalivoda, E. Kašparová, A. Klégr, Z. Kuťák, J. Musil, W. Oerter, M. Popelka, R. Prahl, A. Stöcklová, Z. Štěpánek, J. Šubrt, P. Zemánek, J. Bureš, J. Cieslar, P. Daniš, Z. Dětáková, P. Koura, R. Oppelt, P. Pabian, M. Pehr, K. Sieber, J. Slanina, D. Šrajerová, D. Štěpánek, Š. Švenda, P. Trantina, L. Vildman.

Omluveni: F. Stellner, M. Svobodová, H. Hruška, I. Příbramská.

Nepřítomni: J. Kadlec, M. Lukeš.

Hosté: PhDr. S. Kostič, Dr., ing. Z. Dubovská (Indologický ústav), Mgr. Vl. Srb (Ústav politologie), doc. dr. P. Vavroušek, CSc. (Ústav starého Předního východu), doc. dr. Fr. Vrhel, CSc., děkan; prof. dr. M. Königová, CSc., proděkanka; doc. dr. S. Hermochová, CSc., proděkanka; doc. dr. J. Černý, CSc., proděkan; prof. dr. J. Kuklík, CSc., proděkan; ing. E. Borovian, tajemník; PhDr. M. Calda a St. Štoček (AS UK); členové Akademické obce.

Jednání řídil místopředseda AS doc. dr. Petr Zemánek, CSc.

Program:

1. Schválení programu.

2. Schválení zápisu z minulého jednání AS.

3. Vystoupení p. děkana a kolegia děkana.

4. Žádost předsedy a předsednictva AS o vyslovení důvěry či nedůvěry členy senátu.

5. Projednání studijních plánů: indonéština, bengálština, politologie.

6. Projednání změny názvu Ústavu starého Předního východu na Ústav starého Předního východu a srovnávací jazykovědy a projednání studijního plánu oboru srovnávací jazykověda.

7. Projednání stavu přípravy vnitřních fakultních předpisů.

8. Zpráva komise pro přípravu rozpočtu.

9. Různé

1. Schválení programu.

Na základě dohody s Ústavem politologie bylo navrženo, aby body, týkající se projednání studijních plánů a změny názvu ústavu, byly přesunuty za druhý bod.

Hlasování: 24-0-0.

2. Schválení zápisu z minulého jednání AS.

Připomínky P. Pabiana: bod 3c) posl. odstavec: … Doc. Klégr vznesl dotaz, zda rozpočet za uplynulé období …. škrtnout „za uplynulé období“.

V bodu 12a) za „viz bod“ doplnit „3a) “ S těmito úpravami byl zápis 12. jednání schválen.

Hlasování: 25-0-1.

3. Projednání studijních plánů: indonéština, bengálština, politologie.

Studijní plán indonéštiny:

Dr. Kostič okomentoval návrh jednooborového studijního plánu indonéštiny. V diskusi byla zmíněna otázka uplatnění studentů v tomto typu studia, dále problém stále většího počtu jednooborových studijních plánů. V té souvislosti bylo upozorněno, že vznikající jednooborová studia budou později zahrnuta do společných studijních programů. Během diskuse se objevily některé technické nedostatky navrhovaného studijního plánu, např. překročení hodinového limitu po započítání výuky jazyků (R. Oppelt, dr. Kašparová, dr. Bílek, dr. Homoláč, prof. Königová, doc. Housková, P. Pabian, doc. Zemánek, doc. Bobková, P. Trantina).

Usn. 80: AS doporučuje studijní plán jednooborové indonéštiny vědecké radě k projednání.

Hlasování: 21 – 0 – 8.

Současně AS upozorňuje na nutnost konzultace výuky světových jazyků s Jazykovým centrem a na možné následné překročení celkového hodinového objemu.

Studijní plán bengálštiny:

Objevily se stejné technické problémy jako u jednooborové indonéštiny, tzn. překročení hodinového rozsahu (P. Pabian, dr. Kašparová).

Usn. 81: AS doporučuje studijní plán jednooborové bengálštiny vědecké radě k projednání.

Hlasování: 21 – 0 – 8.

Současně AS upozorňuje na nutnost konzultace výuky světových jazyků s Jazykovým centrem a na možné následné překročení celkového hodinového objemu.

Studijní plán politologie

Studijní plán jednooborové politologie uvedl Mgr. Vl. Srb. Diskuse upozornila na drobné technické nedostatky v tomto studijním plánu (P. Pabian, dr. Kašparová, P. Trantina) se závěrem, že nové studijní plány budou muset respektovat nový Studijní a zkušební řád.

Usn. 82: AS doporučuje návrh studijního plánu jednooborové politologie a návrh studijního plánu dvouoborové politologie vědecké radě k projednání.

Hlasování: 22 – 0 – 7.

4. Projednání změny názvu Ústavu starého Předního východu na Ústav starého Předního východu a srovnávací jazykovědy a projednání studijního plánu oboru srovnávací jazykověda.

Doc. Vavroušek seznámil s návrhem jednooborového studijního plánu srovnávací jazykovědy a s tím související změnou názvu ústavu, který výuku zajišťuje. V krátké diskusi k tomu vystoupily doc. Housková a Z. Dětáková.

Usn. 83: AS doporučuje vědecké radě k projednání návrh studijního plánu oboru srovnávací jazykověda.

Hlasování: 28 – 0 – 0.

Usn. 84: AS ruší Ústav starého Předního východu a zřizuje Ústav starého Předního východu a srovnávací jazykovědy.

Hlasování: 28 – 0 – 0. Po další diskusi senát přikročil ke schválení společného usnesení k nově projednaným jednooborovým studijním plánům, které se však vztahuje i na dříve projednávané jednooborové studijní plány. Dr. Kalivoda upozornil, že je třeba specifikovat obory, kterých se to týká. Toto bude provedeno na zářijovém jednání AS.

Usn. 85: AS upozorňuje p. děkana, že nově schválené studijní plány jednooborové indonéštiny, bengálštiny a politologie jsou určeny pouze bakalářům typu 3B a žádá jej proto, aby do uvedených oborů dle těchto studijních plánů nepřijímal nové uchazeče. Toto se vztahuje i na ostatní jednooborové studijní plány.

Hlasování: 24 – 0 – 3.

5. Vystoupení p. děkana a kolegia děkana.

P. děkan v úvodu upozornil na to, že setkání kolegia děkana s předsednictvem AS, k němuž došlo dne 3.6. mělo vést ke zlepšení vzájemné komunikace. Jádrem diskuse byla snaha o hledání odpovědnosti v situaci, která se vytvořila na FF. P. děkan se dále soustředil na tyto oblasti problému:

hospodářská oblast: za pozitivní považuje uskutečnění objektivního auditu, rovněž cení hloubkovou kontrolu hospodářské činnosti, přičemž znovu upozornil na skutečnost, že o tuto kontrolu požádal již v polovině února. Současně ocenil pokus o rychlé jmenování nového hospodářského vedení FF. V uplynulém období považuje za nedostatečnou důkladnější kontrolu hospodářské činnosti od momentu evidentní neshody mezi bývalou tajemnicí ing. Brabcovou a vedoucí ekonomického oddělení pí Pribilincovou a také slabou informovanost akademické obce.

Oblast implementace nových vnitřních předpisů: p. děkan ocenil podíl P. Pabiana při přípravě předpisů a přiznal svůj podíl na nedostatečné přípravě Organizačního řádu. Oblast osobní odpovědnosti: p. děkan informoval jednání AS o dosavadních průběžných výsledcích hospodářské kontroly. Některá zjištění ukazují na falzaci v hospodářské evidenci, což se stalo podnětem k pro trestní oznámení, které bude podáno k 9.7. t.r. P. děkan oznámil, že nemá v tomto ohledu důkazy pro podíl viny ing. Zeithama.

V diskusi upozornil K. Sieber, že Organizační řád měl a má připravit děkan, zatímco ve skutečnosti jej dokončuje on sám ve spolupráci se senátem. P. Koura se dotázal p. děkana, zdali kolegium neuvažovalo o požádání o vyslovení důvěry či nedůvěry. V odpovědi na to uvedl p. děkan, že je přesvědčen, že jako celek své volební období nepovažuje za důvod k rezignaci. Doc. Bobková je přesvědčená, že vyřešení dosavadní finanční situace není dostatečným základem pro zlepšení celkového vývoje FF. P. děkan odpověděl, že dosavadní snahy děkanů filozofických fakult o zvýšení koeficientu byly neúspěšné. Dr. Kašparová se dotázala, zda se uvažuje o odměně za práci v sobotu v souvislosti s přijímacími zkouškami. P. děkan sdělil, že počítá s vyplacením alespoň minimální odměny, přestože současný rozpočet je krácen o 10%. J. Cieslar se dotázal, zda zmíněné trestní oznámení bude skutečně podáno k datu 9.7. a P. Koura, kdy bude poskytnut protokol o výsledcích hloubkové kontroly. P. děkan potvrdil datum a sdělil, že týž den, kdy obdrží protokol, postoupí jej senátu.

Dr. Homoláč se ptá, zda součástí zprávy budou i výsledky jednání s pracovišti, která „přečerpala“ rozpočet a současně nesouhlasí s uvedeným pojmem, neboť pracoviště ve skutečnosti žádný rozpočet neobdržela. Dále se zmínil o připravovaných přehledech pracovní náplně a ptá se, jak bude fakulta nakládat s vyplněnými formuláři, zda existují nějaká pravidla hodnocení. V odpovědi p. děkan uvedl, že se pokusí, aby určitá pravidla byla předem k dispozici.

Prof. Kuklík sdělil, že jednotlivá pracoviště měla skutečně jen částky na drobné výdaje, zpětná kontrola ze strany pracovišť, která tzv. „přečerpala“ umožní jen odhalit další nedostatky v činnosti ekonomického oddělení v uplynulém období. Nový management již jednotlivým pracovištím sdělil, jakou částku na co dostávají. Dále sdělil k problematice přehledu o pracovní náplni, že je veden snahou, aby jednotlivá, tudíž i malá pracoviště mohla prokázat, co dělají nad rámec pedagogických povinností. To by mělo pomoci vedoucím jednotlivých pracovišť při navrhování nové výše platů. Dr. Homoláč se zajímá o to, jak budou rozděleny mzdové prostředky na FF, k čemuž se připojuje doc. Zemánek, který souhlasí s nutností stanovit určitá kritéria. L. Vildman upozornil, že situace odpovídá změně v právní subjektivitě fakult. P. děkan poznamenal, že má představu o finanční politice, která musí být v souladu s rektorátními předpisy. V té souvislosti uvedl, že FF učinila za posledních deset let značný pokrok jak v nárůstu počtu studentů, tak v množství poskytovaných kurzů.

Z. Dětáková upozornila na nesplněné usnesení č. 58. Dr. Štěpánek odpověděl, že problém byl přednesen na kolegiu děkana bez konkrétních závěrů. Z Dětáková se ptá, zda tím byl problém odložen ad acta. Dr. Štěpánek sdělil, že byl vznesen dotaz na RUK, který nebyl zodpovězen. Tím byl skutečně problém odložen ad acta. Doc. Černý uvedl, že krácení dotací bylo ústně reklamováno bez písemné odpovědi. Z. Dětáková trvá na písemně vzneseném dotazu a písemné odpovědi. V diskusi se ještě vyjádřili P. Pabian, doc. Černý, M. Suchá, p. děkan, Z. Dětáková, dr. Štěpánek. Závěrem vyzval doc. Zemánek návrhovou komisi, aby připravila k tomuto návrh usnesení.

Usn. 86: AS žádá předsednictvo senátu a děkana fakulty, aby naplnili usnesení AS č. 58 z 11. března 1999 o formě ohrazení proti způsobu krácení dotací na výzkumné záměry společně s vedením fakulty.

Hlasování: 29 – 0 – 1

Dr. Homoláč navrhuje, aby jednání AS přijalo usnesení k obecným zásadám pro stanovení rozdělení mzdových prostředků v souvislosti s dotazníkem o pracovní náplni jednotlivých pracovníků. K tomuto proběhla diskuse jíž se zúčastnili doc. Bobková, prof. Kuklík, dr. Homoláč, P. Pabian, W. Oerter.

Usn. 87: AS žádá vedení fakulty, aby po jednání s vedoucími pracovišť 1.7. seznámilo akademickou obec s obecnými pravidly rozdělování mzdových prostředků jak celé fakulty, tak na jednotlivých pracovištích. Je proto třeba stanovit nový termín odevzdání vyplněných dotazníků.

Hlasování: 27 – 0 – 2.

6. Žádost předsedy a předsednictva AS o vyslovení důvěry či nedůvěry členy senátu.

Dr. Štěpánek uvedl důvody, které ho vedly k žádosti o vyslovení důvěry či nedůvěry ve svou osobu. Uvědomuje si, že je na jedné straně prostřednictvím AS členem akademické obce, a na druhé straně je součástí kolegia děkana. Tato skutečnost podle něj v současné situaci FF nabývá zvláštního charakteru. Dále si je vědom určitých pochybení různé míry významu, které v kritických situacích mohou sehrát významnější roli. Žádá AS o vyjádření důvěry či nedůvěry. Vidí to jako osobní potřebu, případné pozitivní vyjádření mu umožní dokončit mandát. Členové předsednictva se k jeho návrhu přidali. K. Sieber, dr. Kuťák, J. Cieslar, dr. Homoláč vyjádřili předsednictvu podporu, v další diskusi (dr. Homoláč, J. Bureš, dr. Bílek, D. Šrajerová, doc. Zemánek) byla řešena technika hlasování.

Ze čtyř navrhovaných variant hlasování byla přijata (17-2-8) varianta, že důvěra bude vyslovena, bude-li hlasovat pro nejméně jedna polovina z přítomných členů senátu. Senát dále odhlasoval tajnou formu hlasování (26-0-1). Byla schválena volební komise ve složení dr. Homoláč, P. Pabian. D. Šrajerová (26-0-1). Dále byl schválen způsob vyjádření důvěry či nedůvěry na hlasovacím lístku (26-0-1).

Dr. Homoláč seznámil senát s výsledky hlasování: hlasovalo 27 členů senátu a všechny hlasy byly platné.

Výsledek tajného hlasování: /FONT

ano

ne

zdržel se

PhDr. Zdeněk Štěpánek

23

3

1

Doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.

25

1

1

PhDr. Miroslav Popelka, CSc.

25

1

1

Ivana Příbramská

25

2


Pavel Trantina

23

3

1

7. Projednání stavu přípravy vnitřních fakultních předpisů.

P. Pabian seznámil se stavem přípravy jednotlivých vnitřních předpisů a s termíny jejich předložení. Proběhla diskuse, týkající se zejména vytvoření sjednocovací komise (K. Sieber, dr. Homoláč, dr. Štěpánek, prof. Königová, dr. Kalivoda, Z. Dětáková, doc. Housková, doc. Bobková, doc. Zemánek). Z diskuse vyplynulo, že sjednocení předpisů (terminologie apod.) je zcela v kompetenci vedení fakulty. Dr. Homoláč v souvislosti s tím poznamenal, že exekutiva neplní své povinnosti, veškerá činnost související s přípravou předpisů dosud připadla senátu. Sjednocující komise provede konečnou úpravu po kontrole příslušnými odpovědnými pracovišti fakulty.

Návrh usn.: Komise pro přípravu vnitřních předpisů dospěly do stadia, kdy je nutné navržené předpisy sjednotit. To však musí být záležitostí fakultní exekutivy. AS proto důrazně žádá p. děkana, aby okamžitě oficiálně ustavil sjednocující komisi, která návrhy dopracuje. Členy komise by měli být vedoucí studijního oddělení, tajemník fakulty a další zodpovědní pracovníci a zástupci AS.

K hlasování nedošlo – senát nebyl usnášení schopný.

8. Zpráva komise pro přípravu rozpočtu.

Doc. Zemánek informoval o práci komise a sdělil, že návrh podoby rozpočtu byl předán 8.6. tajemníkovi fakulty. Případné nejasnosti bude řešit p. tajemník spolu s doc. Smutnou.

9. Různé

a) dr. Štěpánek informoval AS o dopisu prorektora UK prof. Petruska, že dodatečné schválení podmínek AS FF pro talentové zkoušky na studijní obory filozofie a religionistika je akceptovatelné a podmínky považuje za platné.

b) Dr. Štěpánek informoval o dopisu katedry PVH, který se týká nedostatečné přípravy Statutu a vnitřních předpisů ze strany vedení fakulty.

c) Dr. Štěpánek seznámil senát se zprávou o postupu stavebně-technických prací na objektech Univerzity Karlovy v Jinonicích.

d) Senát byl seznámen s obsahem dopisu doc. Houskové, který se týkal informace o jednání komise pro přijímací řízení.

e) P. tajemník informoval AS o připravované nové nájemní smlouvě pro fakultní bufet, podmínky smlouvy projedná AS UK v září. K tomu sdělila Z. Dětáková, že původní smlouvu měla bývalá tajemnice a současně se ptá, jaký nájem má knihkupectví Fišer.

f) Doc. Housková upozornila, že se blíží volební období pro volbu děkana a domnívá se, že by AS neměl být poslední, kdo se volbou nového děkana bude zabývat.

g) Dr. Oerter připomněl znovu svoji poznámku k otázce administrativy MŠMT vůči pedagogickým a vědeckým pracovníkům VŠ.

h) Doc. Zemánek sdělil, že jsou k dispozici uvolněné prostory v MŠ na Košíku, odkud se do Šporkova paláce vrací Ústav translatologie. Prof. Kuklík k tomu uvedl, že na KD byl projednán návrh přemístit na Košík Psychologický ústav, část katedry germanistiky a pokud bude možno i Ústav hudební vědy.

i) St. Štoček (AS UK) sdělil, že postavení FF ve finančních otázkách v rámci UK je obtížné a vrací se tak ještě k nedůslednému ohrazení FF v otázce krácení dotace na vědecké záměry.

j) V souvislosti s poznámkou St. Štočka sdělil ing. Borovian, že již byla p. rektorovi UK zpráva o opatřeních FF k současné situaci předložena.

Zapsali: dr. Popelka, Ničová.

Zápisy z jednání AS FF UK

Akademický senát