VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 24. 5. 2024 – Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií / Job offer from 24 May 2024 – Institute of Ethnology and Central European and Balkan Studies

Č.j.: UKFF/304865/2024

English see below

 

Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent/docent/profesor
Obor a zaměření: kroatistika (a/nebo serbistika)
Mzdová třída: AP2/AP3/AP4
Úvazek: 1,00 (40 hod./týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • podíl na výzkumné a publikační činnosti v požadované specializaci
 • aktivní účast na domácích a mezinárodních konferencích a organizace mezinárodních workshopů a vědeckých konferencí
 • podíl na přípravě a řešení grantových projektů a projektů, jejichž cílem je rozvoj mezinárodní spolupráce
 • popularizační činnost pro veřejnost
 • výuka kroatistických předmětů zaměřených na chorvatskou literaturu a/nebo na literaturu srbskou, černohorskou a bosenskohercegovskou, v bakalářském a magisterském studiu, kontrola studia, vedení seminářů a dalších základních forem výuky, podíl na zajištění dalších forem pedagogické činnosti
 • vedení a oponování závěrečných prací a projektů
 • podíl na administrativní práci pracoviště

Požadavky:

 • titul Ph.D.
 • odborná a publikační činnost se zaměřením na kroatistiku a/nebo na srbský, černohorský a bosenskohercegovinský areál či jeho významnou část
 • zkušenosti s projektovou činností výhodou
 • organizační a administrativní dovednosti
 • znalost anglického jazyka umožňující publikační a pedagogickou činnost (min. úroveň B2)
 • schopnost vést výuku (rovněž) v češtině (min. úroveň B2)
 • podrobný plán vědeckého rozvoje na příští tři roky a alespoň základní plán vědeckého rozvoje v dalších letech zakončený zahájením habilitačního řízení nejpozději do devíti let (v případě AP2)

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2024
Termín přihlášky: do 24. 6. 2024

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ (do přihlášky vždy uvádějte Č.j.)
 • akademický profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti, včetně projektové činnosti (u čerstvých absolventů Ph.D. studia návrh 3-5 kurzů, které by mohl uchazeč vyučovat)
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

 

 

 

 

 

Ref. No.: UKFF/304865/2024

Institute of Ethnology and Central European and Balkan Studies

 Job title: Assistant Professor/Associate Professor/Professor
Field and specialization: Croatian (and/or Serbian) studies
Expected salary/job rank: AP2/AP3/AP4 level
Full-time position: 100 % (40 hours per week)

Job description:

 • participation in the research tasks and in publication activities in requested specialization
 • participation in local and international conferences and organization of international workshops and academic conferences
 • participation in application and solution of grant projects and projects leading to development of international collaboration
 • popularisation activities for the public
 • conducting teaching subjects focused on Croatian literature and/or Serbian, Montenegrin and Bosnian-Herzegovinian literature, in B.A. and M.A. level, lectures, seminars, and other basic forms of teaching, ensuring other forms of pedagogical activities (e.g. member of commissions for state examinations)
 • supervision and revision of students’ theses and projects
 • share in administrative activities of the institute

Job requirements:

 • Ph.D. degree
 • scholarly and publication activities with focus on Croatian studies and/or the area of Croatia, Serbia, Montenegro and Bosnia-Herzegovina or at least relevant part of this area
 • experiences with grant and project applications and solutions preferred
 • organizational and administrative skills
 • English language enabling teaching and publishing activities (min. level B2)
 • teaching (also) in Czech (min. level B2)
 • detailed career plan for the next three years and at least basic plan of scientific development in the following years, ending with the submission of a habilitation in nine years at the latest (in case of assistant professorship applicants)

Expected starting date:  1st October 2024
Application deadline: to 24th June 2024

Complete applications will include the following:

 • Application form (always quote the Ref. No.)
 • structured CV including professional experience
 • summary of expert, teaching and publication activities, including project and grant activities (in case of young scholars list of 3-5 possible teaching courses)
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html