VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 27. 11. 2023 – Katedra sociální práce / Job offer from 27 November 2023 – Department of Social Work

UKFF/588054/2023

English see below

Katedra sociální práce

Název pracovní pozice: vedoucí katedry – akademický pracovník – odborný asistent/docent/profesor
Obor a zaměření: sociální práce, sociální psychologie, sociologie, psychologie práce, sociální pedagogika, právo a jiné příbuzné disciplíny
Mzdová třída: AP2/AP3/AP4
Úvazek: 1,0 (40 hod./týdně)

Popis práce:

 • Řízení a organizace pedagogické a tvůrčí činnosti katedry
 • Odpovědnost za pedagogické a tvůrčí činnosti katedry
 • Odpovědnost za hospodárné využívání finančních prostředků fakulty, se kterými katedra disponuje
 • výuka oborově relevantních disciplín, včetně oborových kurzů v angličtině
 • vedení a oponování kvalifikačních prací
 • rozvíjení vlastního výzkumného programu a tvůrčí činnosti
 • podíl na dalších činnostech katedry

Požadavky:

 • ukončené doktorské studium (ev. habilitační, inaugurační řízení) v oboru sociální práce, sociální psychologie, sociologie, psychologie práce, sociální pedagogiky, práva, příp. jiných příbuzných disciplín
 • předchozí pedagogická, výzkumná a další tvůrčí činnost v požadovaném oborovém zaměření
 • schopnost učit v angličtině,
 • zkušenosti s řešením výzkumných či aplikovaných projektů a grantů
 • organizační a komunikační schopnosti
 • předložení koncepce rozvoje katedry a studia (vypracovává se minimálně na 3 roky dopředu, rozsah maximálně 10 stran)

Součástí koncepce je především:

 • Zhodnocení současného stavu pracoviště
 • Oblast personálního rozvoje
 • Rozvoj pedagogické činnosti a koncepce studia
 • Rozvoj vědecko-výzkumné činnosti
 • Rozvoj aplikovaného výzkumu a spolupráce
 • Výhled dalších možností rozvoje pracoviště (struktura pracoviště, rozvoj stávajícího profilu, výzkumná a pedagogická spolupráce s dalšími institucemi atd.)

V případě, že ve výběrovém řízení uspěje uchazeč/ka, který/á není stávajícím akademickým pracovníkem FF UK, bude s tímto/touto uchazečem/uchazečkou uzavřena pracovní smlouva na pozici akademického pracovníka FF UK a následně bude děkankou fakulty jmenován/a do funkce vedoucí/ho Katedry sociální práce. V případě úspěchu uchazeče/uchazečky, který/á je stávajícím akademickým pracovníkem FF UK, bude tento/tato uchazeč/ka jmenován/a děkankou fakulty do funkce vedoucí/ho Katedry sociální práce.

Předpokládaný nástup: 1.3. 2024
Termín přihlášky: do 31.12. 2023

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 • Obálku označte viditelně nápisem: Výběrové řízení – vedoucí Katedry sociální práce

nebo

Výběrová komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

 

 

Department of Social Work

Job title: Head of Department – Academic staff – Assistant Professor
Field and orientation: social work, social psychology, sociology, occupational psychology, social pedagogy, law and other related disciplines
Pay band: AP2/AP3/AP4
Working time: 1.0 (40 hrs/week)

Job description:

 • management and organisation of pedagogical and creative activities of the department
 • responsibility for the pedagogical and creative activities of the department
 • responsibility for the economical use of faculty funds available to the department
 • teaching of field-relevant disciplines, including subject-area courses in English
 • guidance and opposing of qualification theses
 • development of in-house research programme and creative activities
 • participation in other activities of the department

Requirements:

 • completed doctoral studies (or habilitation/inauguration procedures) in the field of social work, social psychology, sociology, occupational psychology, social pedagogy, law, or other related disciplines
 • previous pedagogical, research and other creative activities in the required field of study
 • ability to teach in English,
 • experience with working on research or applied projects and grants
 • organisational skills and communication skills
 • submission of a concept for the development of the department and study (covering a minimum period of 3 years ahead, maximum length 10 pages)

The concept must include in particular:

 • evaluation of the current state of the department
 • development of human resources
 • development of pedagogical activities and the concept for study
 • development of scientific and research activities
 • development of applied research and cooperation
 • the outlook for further possibilities of development in the department (workplace structure, development of the existing profile, cooperation with other institutions in research and pedagogy, etc.)

In the event that a candidate who is not an existing academic employee of FF UK successfully passes the selection procedure, an employment contract for the position of an academic employee of FF UK will be concluded with this candidate and he/she shall subsequently be appointed by the Dean of the Faculty to the position of Head of the Department of Social Work. In the event that a candidate who is an existing academic employee of FF UK successfully passes the procedure, that candidate shall be appointed by the Dean of the Faculty to the position of Head of the Department of Social Work.

Expected start: March 1, 2024
Application deadline: to December 31, 2023

Application requirements:

 • application for competitive hiring procedure
 • professional CV
 • overview of previous professional experience
 • overview of research, pedagogical and publication activities
 • copies of evidence of education (with a translation into Czech, if applicable)

Means of application:

 • in writing by post/in person:
  Send the application form, together with all attachments, by post or deliver it in person to the following address:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 • write the following text in a visible place on the envelope: Hiring procedure – Head of the Department of Social Work

or

 • by e-mail:
  Send the application, together with all attachments, by e-mail to zuzana.palkova@ff.cuni.cz

  The Selection commission may, at its discretion, invite all or selected candidates to the next round of the selection procedure, i.e. to an interview.

Based on the submission of an application for the selection procedure, FF UK processes the personal data of candidates in accordance with the relevant statutory regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cu/UK-9056.html