Prof. Tomáš Halík obdržel Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy

V den výročí vzniku samostatného Československa 28. října 2023 ve Vladislavském sále propůjčil prezident České republiky akademikovi z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK jedno z nejvyšších českých vyznamenání. Vyznamenán byl za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

Prof. Tomáš Halík na FF UK působí jako profesor sociologie, pravidelně zde přednáší o postmoderní filozofii náboženství a vede několik disertačních prací. Zároveň je rektorem akademické farnosti v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze a prezidentem České křesťanské akademie.

Odborně se zaměřuje zejména na filozofii, psychologii a sociologii náboženství, na dějiny mystiky, vztah náboženství a kultury a roli náboženství v moderní společnosti. Podílí se na vědecké výchově v postgraduálním studiu a účastnil se doktorských a habilitačních řízení i na dalších univerzitách. Byl iniciátorem mezinárodního výzkumného projektu Aufbruch, zaměřeného na religiozitu a roli církví v postkomunistických společnostech a účastnil se práce na několika dalších domácích i mezinárodních vědeckovýzkumných úkolech.

Publikoval přes 200 prací – knižní publikace, učební texty, odborné i populární články doma i v zahraničí. Jeho knihy teologických esejů byly přeloženy do dvou desítek jazyků včetně čínštiny, korejštiny a turečtiny, byly vydány v prestižních světových nakladatelstvích a získaly řadu mezinárodních ocenění. Jeho kniha Patience with God (česky Vzdáleným nablízku) získala od Evropské společnosti pro katolickou teologii Cenu za nejlepší teologickou knihu Evropy 2009–10. Jeho knihy byly oceněny jako Kniha měsíce v USA a několikrát v Německu.

V roce 2018 při příležitosti jeho sedmdesátých narozenin a vydání autobiografické knihy To že byl život? obdržel od rektora UK Zlatou pamětní medaili Univerzity Karlovy. Tato publikace se v anglickém překladu pod názvem From the Underground Church to Freedom v roce 2019 stala nejlepší knihou v oblasti náboženství vydanou v USA. Mimo to mu také několik prestižních zahraničních univerzit udělilo čestné doktoráty, například v roce 2014 Universität Erfurt a v roce 2016 University of Oxford.

Pravidelně se zapojuje také do popularizačních projektů. V roce 2014 se například zapojil do projektu FF UK Mluvící hlavy, pro který nahrál tři krátké přednášky, jež jsou volně dostupné na YouTube: Bůh ve filozofii a v náboženství, Věda a náboženstvíKřesťanská morálka. Nedávno také vystoupil v živém vysílání fakultního podcastu Balast.

Teologický a filozofický přínos jeho díla se stal předmětem licenciátních a doktorských prací na několika univerzitách. Je členem redakčních rad domácích i zahraničních odborných časopisů a řady odborných grémií a vědeckých společností doma i v cizině – například Švýcarské psychoterapeutické společnosti, Daseinsalytische Gesellschaft, Evropské společnosti pro katolickou teologii, Společnosti pro vědy a umění se sídlem ve Washingtonu nebo Mezinárodní společnosti pro psychologii náboženství.

Prof. Halík za své zásluhy již obdržel celou řadu mezinárodně prestižních ocenění, titulů, řádů. V roce 2008 mu papež Benedikt XVI. udělil titul monsignore (čestný prelát Jeho svatosti), v roce 2012 ho prezident Polské republiky Bronisław Komorowskim dekoroval Rytířským křížem Řádu za zásluhy Polské republiky a v roce 2019 od německého prezidenta obdržel Záslužný řád Spolkové republiky. V roce 2014 převzal prestižní Templetonovu cenu, která se uděluje za výjimečné zásluhy o posilování duchovního rozměru života. Kromě Řádu Tomáše Garrigua Masaryka letos obdržel také Stříbrnou medaili předsedy Senátu.

Několikrát byl rovněž oceněn za mezináboženský dialog a obhajobu lidských práv. V roce 2010 mu Islámská společnost Mosaika-Platform v Praze předala svou medaili a o rok později mu polská Rada křesťanů a Židů udělila čestný titul „Muž smíření roku 2010“ za vynikající zásluhy o dialog mezi křesťany a Židy. V roce 2002 obdržel americké ocenění The Andrew Elias Human Tolerance Award za vynikající zásluhy v šíření hodnot tolerance a duchovních a intelektuálních svobod, v roce 2019 pak v Krakově Medaili sv. Jiří „za boj se zlem a vytrvalé konání dobra“.


Mons. Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D., se narodil 1. června 1948 v Praze v rodině literárního historika dr. Miroslava Halíka a jeho ženy Marie Halíkové. V letech 1966–1971 vystudoval sociologii a filozofii na FF UK v Praze. Sovětská invaze v roce 1968 ho zastihla na studijním pobytu v Británii, po které se ale rozhodl vrátit a zůstat v Praze. Až do roku 1989 nemohl z politických důvodů přednášet. Mezi roky 1970 a 1990 pracoval jako sociolog, psycholog a později jako psychoterapeut. Působil v kulturním a náboženském disentu – bytových seminářích, samizdatu a podzemní církvi. Roku 1978 byl tajně vysvěcen na kněze v bývalé Německé demokratické republice a v osmdesátých letech patřil k nejbližším spolupracovníkům kardinála Františka Tomáška. Po roce 1989 zastával několik významných církevních funkcí a působil jako poradce Václava Havla. Nyní je profesorem sociologie na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK, rektorem univerzitního kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze a prezidentem České křesťanské akademie.


Foto: Blesk


Související články