VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 2. 12. 2022 – Ústav germánských studií / Job offer from 2 December 2022 – Department of Germanic studies

Č.j.: UKFF/575629/2022

English see below

Ústav germánských studií

Název pracovní pozice: akademický pracovník – lektor
Obor a zaměření: Nizozemský jazyk
Platová třída: L1
Úvazek: 1,0 (40 hod./týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • výuka v oblasti specializace a kontrola studia
 • vedení závěrečných prací, zejm. bakalářských
 • editování a redakce nizozemských textů
 • organizační a administrativní činnost (v nizozemštině či angličtině)

Požadavky:

 • titul Mgr., nejlépe z nederlandistiky nebo jiného filologického oboru
 • rodilý/á mluvčí nizozemského jazyka s vynikající teoretickou i praktickou znalostí nizozemské gramatiky a stylistiky
 • zkušenost s výukou nerodilých mluvčích (úroveň A0 až C1)
 • proaktivní přístup (projekty, kulturní akce, komunikace s veřejností, doplňkové aktivity)
 • další vzdělávání a kvalifikace v oblasti výuky a didaktiky (kurzy, ocenění)

Předpokládaný nástup: 1.2.2023
Termín přihlášky do: 2.1.2023

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

 • e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu zuzana.palkova@ff.cuni.cz

  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

 

Rozhodnutí děkanky

Department of Germanic studies 

Job title: Academic staff member – Lecturer
Field and specialization: Dutch language
Expected salary/job rank: L1
Full-time position: 1,0 (40 hours per week)

Job description:

 • teaching within the applicant’s specialization, exam participation
 • supervision of students’ term papers and theses, especially at the B.A. level
 • editing and correcting Dutch-language texts
 • organizational and administrative tasks (in Dutch and English)

Job requirements:

 • MA degree, preferably in Dutch Studies or another philological branch of study
 • native speaker of the Dutch language who has an excellent theoretical and practical knowledge of Dutch grammar and stylistics
 • experience in teaching of non-native speakers (A0 to C1-level)
 • proactive approach (projects, cultural events, public relations, ancillary activities)
 • further education and qualifications in teaching and didactics (courses, awards)

Expected starting date: 1.2.2023
Application deadline:
 2.1.2023

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • structured CV including professional experience
 • summary of expert, teaching and publication activities
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.