VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 27. 12. 2019 – Ústav českého jazyka a teorie komunikace / Job offer from 27 December 2019 – Institute of Czech Language and Theory of Communication

English see below

Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: Výzkum čtení a didaktika češtiny
Platová třída: AP2
Úvazek: 0,2 (8 hodin týdně)

Popis pozice:

 • Výuka v požadované specializaci uchazeče, očekává se především výuka na úrovni navazujícího magisterského studia
 • Vedení studentských prací a projektů
 • Výzkum v požadované specializaci uchazeče, publikování v mezinárodních vědeckých časopisech
 • Zapojení do projektů realizovaných ÚČJTK

Požadavky:

 • Titul Ph.D. získaný v lingvistickém, filologickém či didaktickém oboru
 • Publikační činnost v oblasti výzkumu čtení, publikace v mezinárodních časopisech
 • Jazykové znalosti – ČJ, AJ, znalost dalších jazyků výhodou
 • Pedagogická praxe na VŠ
 • Zkušenost ze zahraničního akademického prostředí
 • Organizační a administrativní schopnosti

Předpokládaný nástup: 1. dubna 2020
Termín přihlášky: 31. ledna 2020

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis,
 • přehled dosavadní odborné praxe,
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti,
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem).

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Mgr. Holubová, Osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha.

nebo

 • e-mailem:

Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu: hana.holubova@ff.cuni.cz.

Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Rozhodnutí děkana o přijetí

Institute of Czech Language and Theory of Communication

Job title: Assistant Professor
Field and specialization: Reading research and teaching of Czech
Expected salary/job rank: AP2 level
Part-time position: 8 hours per week

Job description:

 • Teaching in the required specialization – primarily MA degree
 • Supervision of students’ theses and projects
 • Research in the field, publishing in international scientific journals
 • Participation in the projects in the Institute of Czech Language and Theory of Communication

Requirements:

 • PhD title in linguistic, philological or educational field
 • Publications in the field of reading research, publications in international journals
 • Language skills – Czech, English obligatory, knowledge of other languages is an advantage
 • University teaching experience
 • Experience from foreign academic sphere
 • Organizational and administrative abilities

Expected starting date: April 1, 2020
Application deadline:  January 31, 2020

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • summary of work experience in the field
 • summary of teaching, research, and publication activities
 • copies of completed education certificates.

Application options:

 • By e-mail:
  Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz.
  or
 • By post or in person:
  Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address:
  Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.