VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 3. 5. 2019 – Ústav informačních studií a knihovnictví / Job offer from 3 May 2019 – Institute of Information Studies and Librarianship

English see below

Ústav informačních studií a knihovnictví

Název pracovní pozice: akademický pracovníkasistent/odborný asistent/docent
Hlavní odborné zaměření: informační věda
Předpokládaná mzdová třída: AP1 nebo AP2 dle dosaženého vzdělání
Úvazek: 0,5 (20 hod./týdně)

Požadavky:

 • absolvent doktorského studia oboru informační věda, mediální a komunikační studia, informatika nebo obdobného zaměření, případně student doktorského programu tohoto typu;
 • odborné zaměření na informační vědu, informační chování, informační a digitální gramotnost;
 • znalost angličtiny minimálně na úrovni zkoušky B2+; učitelská nebo lektorská praxe vítána;
 • vedení výuky v českém (případně slovenském) jazyce;
 • zahraniční studijní či výuková zkušenost vítána;
 • výzkum (doložit vlastními publikačními výstupy, přehledem projektů/grantů)

Předpokládaný nástup: 1. září 2019
Termín přihlášky: 6. června 2019


Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis,
 • přehled praxe,
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti,
 • kopie dokladů o vzdělání, případně s českým překladem.
  Při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání.

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 • Nebo e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz.

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

Rozhodnutí děkana

Institute of Information Studies and Librarianship

Name of the position: academic position – assistant/assistant professor/associate professor
Expected pay group: AP1 or AP2 dependent on the degree
Field and specialization: information science
Workload: 0.5 (20 hours a week)

Requirements:

 • graduate of the doctoral study program in information science, media and communication studies, informatics or similar discipline;
 • specialization in information science, information behaviour, information and digital literacy;
 • excellent competence in English and Czech; teaching practice in both languages;
 • international study or teaching experience is an advantage;
 • adequate professional and publication activity in the field, with a prospect of further development (list of publication activity)
 • working experience on scientific projects is an advantage (list of research activity)

Expected start: September 1, 2019
Application deadline: June 6, 2019

Required documentation:

 • Application form
 • list of publication activity
 • list of research activity
 • professional CV
 • copies of documents on education, including documents on the language competence

Application submission:

 • by post/in person:
  Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 • or by e-mail:
  Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz.

Originals of documents will be required for the selection procedure. The Committee can choose to invite all or selected applicants to the subsequent round of the selection procedure, i.e. an interview or a public lecture. The Committee reserves the right not to choose any applicant.