VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 16. 5. 2019 – Ústav germánských studií / Job offer from 16 May 2019 – Department of Germanic Studies

English see below

Ústav germánských studií

Název pracovní pozice: akademický pracovník – lektor
Obor a zaměření: nizozemský jazyk
Předpokládaná mzdová třída: L1
Úvazek: 1,0 (40 hod./týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • výuka v oblasti specializace a kontrola studia
 • vedení závěrečných prací, zejm. bakalářských
 • editování a redakce nizozemských textů
 • organizační a administrativní činnost (v nizozemštině či angličtině)


Požadavky:

 • titul Mgr., nejlépe z nederlandistiky nebo jiného filologického oboru
 • rodilý/á mluvčí nizozemského jazyka s vynikající teoretickou i praktickou znalostí nizozemské gramatiky a stylistiky
 • zkušenost s výukou nerodilých mluvčích (úroveň A0 až C1)
 • proaktivní přístup (projekty, kulturní akce, komunikace s veřejností, doplňkové aktivity)
 • další vzdělávání a kvalifikace v oblasti výuky a didaktiky (kurzy, ocenění)

Předpokládaný nástup: 1. října 2019
Termín přihlášky: 17. 6. 2019

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis,
 • přehled odborné praxe, popř. rovněž vědecké/publikační činnosti,
 • kopie dokladů o vzdělání (v nizozemštině nebo angličtině)
 • představa o koncepci výuky jazyka a kultury nizozemsky mluvících zemí v extramurálním akademickém prostředí (max. 1 str.)
 • 2 kontaktní osoby pro reference

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz

Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.
V případě dotazů se obracejte na:
Mgr. Lucie Sedláčková, Ph.D., lucie.sedlackova@ff.cuni.cz
PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. irena.kozmanova@ff.cuni.cz

Rozhodnutí děkana

Department of Germanic Studies

Name of the position: Lecturer
Field and specialization: Dutch language
Expected pay group: L1
Workload: 1,0 (40 hours per week)

Job description:

 • teaching within the applicant’s specialization, exam participation
 • supervision of students’ term papers and theses, especially at the B.A. level
 • editing and correcting Dutch-language texts
 • organizational and administrative tasks (in Dutch and English)

 Job requirements:

 • MA degree, preferably in Dutch Studies or another philological branch of study
 • native speaker of the Dutch language who has an excellent theoretical and practical knowledge of Dutch grammar and stylistics
 • experience in teaching of non-native speakers (A0 to C1-level)
 • proactive approach (projects, cultural events, public relations, ancillary activities)
 • further education and qualifications in teaching and didactics (courses, awards)

Expected beginning: 1 October 2019
Deadline for applications: 17 June 2019

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • curriculum vitae
 • overview of teaching experience, possibly also list of publications or research experience
 • copies of documents that show academic degrees awarded (in Dutch or English)
 • brief description of your teaching conception (culture and language of Dutch speaking countries) in an extramural academic environment (1 page maximum)
 • contact details of 2 referees

Forms of applying:

 • Personally by post/in person:
  Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 • Or by e-mail:
  Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz.

The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview.
Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an on-site interview, which may include a public lecture.

For further information, please contact:
Mgr. Lucie Sedláčková, Ph.D., lucie.sedlackova@ff.cuni.cz
PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. irena.kozmanova@ff.cuni.cz