Proběhla konference Dny archeologie doby železné na FF UK

Ve dnech 10.–13. května se na půdě Filozofické fakulty UK v rámci aktivit PROGRES Q9: Historie v globální perspektivě odehrála významná mezinárodní konference Francouzské společnosti pro studium doby železné (AFEAF). Konferenci, která je každoročně hlavním evropským setkáním archeologů doby halštatské a laténské, letos organizoval Ústav pro klasickou archeologii FF UK a vědecký tým UMR 7044 Univerzity ve Štrasburku ve spolupráci s Archeologickým ústavem Akademie věd ČR, v.v.i., Ústavem archeologické památkové péče středních Čech, INRAP, CNRS a Francouzským kulturním institutem v Praze.

Tématem letošní konference byla příznačně k místu konání „jednota a různorodost keltského světa“. Právě kontakty mezi francouzskými a českými badateli před více než sto lety vedly k ustavení představy o tom, že v posledních staletích před Kristem větší část zaalpské Evropy sdílí jednotnou kulturu. Během letošní konference na 200 účastníků ze 16 zemí Evropy debatovalo o tom, do jaké míry tato představa skutečně platí a jaké společenské (či epistemologické) jevy se za archeologickou jednotou či různorodostí jednotlivých oblastí laténské Evropy skrývají. Ve 33 přednáškách a 17 posterech byly řešeny otázky epistemologické, předkládána shrnující pojednání o celoevropských jevech, jako keltské mincovnictví či výšinná sídliště, ale i příkladové studie často zaměřené na okrajové či hraniční regiony keltského světa. Domněle uniformní kultura mladší doby železné (dávno již nespojovaná výhradně s Kelty) je dnes vnímaná výrazně diferencovaně, přesný smysl této rozrůzněné jednoty ale i nadále zaměstnává archeology doslova z celého světa – nejvzdálenější účastník konference přijel až z Austrálie.

Konferenci AFEAF předcházela dne 9. května jednodenní konference Doba laténská ve střední Evropě středoevropských badatelů, kteří zde prezentovali významná témata svého výzkumu nad dobou železnou z posledních let. I tato akce byla organizovaná ve spolupráci Archeologického ústavu AV ČR a Ústavu pro klasickou archeologii FF UK a byla hojně navštívena badateli ze západu i východu Evropy; vyvrcholila prezentací sborníku Stories that made the Iron Age věnovaného životnému výročí významné české badatelky Natalie Venclové.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK