Výběrové řízení ze dne 29. 1. 2018 – Ústav germánských studií/ Job offer from 29 January 2018 – Department of Germanic Studies

English see below
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti

Ústav germánských studií

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Předpokládaná mzdová třída: AP2
Obor a zaměření: finská lingvistika nebo finská literatura
Úvazek: 1,0 (40 hod. týdně) na dobu určitou

Popis pracovní činnosti

  • výuka v oblasti specializace a kontrola studia
  • vedení závěrečných prací, zejm. bakalářských a diplomových
  • vědecká publikační činnost
  • podíl na administrativní činnosti

Požadavky

  • titul PhD (nebo ekvivalent) v oboru finský jazyk nebo finská literatura nebo v jiném relevantním filologickém oboru
  • organizační a pedagogické schopnosti
  • výborná znalost finštiny, znalost dalších jazyků výhodou
  • schopnost učit v angličtině
  • přiměřená odborná a publikační činnost v oboru
  • zkušenosti s řešením vědeckých projektů a grantů výhodou
  • prokazatelná perspektiva brzkého zahájení habilitačního řízení

Předpokládaný nástup: 1. října 2018
Termín přihlášky: 15. března 2018

Náležitosti přihlášky:

  • Přihláška do VŘ
  • přehled pedagogické činnosti
  • přehled publikační činnosti
  • přehled vědecko-výzkumné činnosti
  • kopie dokladů o vzdělání (při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání)

Způsoby přihlášení:

  • Písemně poštou/osobně:
    Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
  • E-mailem:
    Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

rozhodnutí děkana

Department of Germanic Studies

Job title: Assistant Professor
Expected salary/job rank: AP2 level
Field and specialization: Finnish Linguistics or Finnish Literature
Position: 40 hours per week

Job description

  • teaching within the applicant’s specialization, exam participation
  • supervision of students’ term papers and theses, especially at the B.A. and M.A. level
  • publishing scholarly publications
  • sharing administrative duties

Job requirements

  • doctoral degree in Finnish linguistics or Finnish literature or in another related area
  • organizational and teaching skills
  • excellent knowledge of Finnish, knowledge of other languages will be an advantage
  • ability to teach in English
  • adequate research and publication record in the field of specialization
  • PI experience in research projects and grants will be an advantage
  • demonstrable prospects of starting the “Habilitation” process soon

Expected starting date: October 1, 2018
Application deadline: March 15, 2018

Complete applications will include the following:

  • curriculum vitae
  • overview of teaching experience
  • complete list of publications
  • list documenting research experience
  • copies of documents that show academic degrees awarded

Submitting the application:

  • Submission by mail or in person:
    The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Hana Vamberská, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic
  • Submission by e-mail:
    The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.vamberska@ff.cuni.cz

    Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an on-site interview, which may include a public lecture.

Newsletter FF UK

Newsletter FF UK