Proběhne konference Gender, politika a náboženství ve Španělsku a Latinské Americe

16. února 2018 proběhne na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy odborná konference Gender, politika a náboženství ve Španělsku a Latinské Americe: Dlouhodobé perspektivy (Género, política y religión en España e Iberoamérica: una perspectiva a largo plazo), jejímiž pořadateli jsou doc. Markéta Křížová, Ph.D., ze Střediska ibero–amerických studií FF UK a Darina Martykánová z Universidad Autónoma de Madrid.

Klišé o výrazném náboženském založení žen spoluutvářelo v první polovině 20. století kampaň za volební právo žen v mnoha katolických zemích. Avšak podíváme-li se do raného novověku, byli to právě muži, kdo byli považováni za obdařenější větší duchovní a morální silou než ženy, v důsledku čehož měli být také odolnější vůči hříchu a zodpovědní za ty slabší, které měli vést po správné cestě, byť za použití násilí. Cílem tohoto kolokvia je  prozkoumat způsoby, jimiž gender zasahoval do diskurzu a výkonu moci, a v širším slova smyslu také jak ovlivňoval a utvářel lidské životy. Zaměřuje se především na případy, kdy se moc utvářela a legitimizovala prostřednictvím interakce mezi genderovými diskurzy a systémy přesvědčení.

„Cílem konference je debatovat o různých způsobech, kterými náboženství ovlivňovala a stále ovlivňují společnost. Zejména nás bude zajímat, jak muži a ženy užívají náboženský diskurz a vyjednávají s ním. Zároveň chceme poukázat na to, jak tento diskurz mění a přetváří jak samotné náboženství a věřící, tak jeho kritiky. Gender nám zde slouží jako zvlášť užitečný nástroj z několika důvodu: V iberoamerickém kontextu náboženství významně ovlivňovalo definici mužství a ženství. Gender také sloužil k diskreditaci ideologických rivalů (symbolická feminizace katolických kněží a obecně mužských stoupenců ultrakatolických pozic či konstrukce španělských republikánek jako nemorálních deviantů, kdy levice zpochybňovala katolickou morálku a její závaznost pro španělskou společnost). V neposlední řadě hrálo náboženství zásadní roli v politické mobilizaci části iberoamerických žen a v jejich integraci do většinové společnosti, protože na rozdíl od jiných ideových proudů, včetně dobového vědeckého diskurzu, je bylo schopno přesvědčit o tom, že přisuzuje ženství důstojnou a autonomní roli,“ říká Markéta Křížová z pořádajícího Střediska ibero-amerických studií FF UK.

Konference je výsledkem dlouhotrvající spolupráce mezi Střediskem ibero–amerických studií FF UK a Universidad Autónoma de Madrid. Koná se pod hlavičkou nedávno založeného Institutu pro studium strategických regionů jako jeden z výsledků činnosti jedné z jeho pracovních skupin Tváří v tvář světu.

Konference se uskuteční v pátek 16. února 2018 od 9.30 hod ve Šporkově paláci, Hybernská 3, v místnosti 206. Jednacím jazykem je španělština a angličtina.

web konference

kontaktní osoba pro média:
Ina Píšová
tisková mluvčí Filozofické fakulty UK
ina.pisova@ff.cuni.cz
+ 420 777 739 951

tisková zpráva


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK