Proběhne konference Gender, politika a náboženství ve Španělsku a Latinské Americe

16. února 2018 proběhne na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy odborná konference Gender, politika a náboženství ve Španělsku a Latinské Americe: Dlouhodobé perspektivy (Género, política y religión en España e Iberoamérica: una perspectiva a largo plazo), jejímiž pořadateli jsou doc. Markéta Křížová, Ph.D., ze Střediska ibero–amerických studií FF UK a Darina Martykánová z Universidad Autónoma de Madrid.

Klišé o výrazném náboženském založení žen spoluutvářelo v první polovině 20. století kampaň za volební právo žen v mnoha katolických zemích. Avšak podíváme-li se do raného novověku, byli to právě muži, kdo byli považováni za obdařenější větší duchovní a morální silou než ženy, v důsledku čehož měli být také odolnější vůči hříchu a zodpovědní za ty slabší, které měli vést po správné cestě, byť za použití násilí. Cílem tohoto kolokvia je  prozkoumat způsoby, jimiž gender zasahoval do diskurzu a výkonu moci, a v širším slova smyslu také jak ovlivňoval a utvářel lidské životy. Zaměřuje se především na případy, kdy se moc utvářela a legitimizovala prostřednictvím interakce mezi genderovými diskurzy a systémy přesvědčení.

„Cílem konference je debatovat o různých způsobech, kterými náboženství ovlivňovala a stále ovlivňují společnost. Zejména nás bude zajímat, jak muži a ženy užívají náboženský diskurz a vyjednávají s ním. Zároveň chceme poukázat na to, jak tento diskurz mění a přetváří jak samotné náboženství a věřící, tak jeho kritiky. Gender nám zde slouží jako zvlášť užitečný nástroj z několika důvodu: V iberoamerickém kontextu náboženství významně ovlivňovalo definici mužství a ženství. Gender také sloužil k diskreditaci ideologických rivalů (symbolická feminizace katolických kněží a obecně mužských stoupenců ultrakatolických pozic či konstrukce španělských republikánek jako nemorálních deviantů, kdy levice zpochybňovala katolickou morálku a její závaznost pro španělskou společnost). V neposlední řadě hrálo náboženství zásadní roli v politické mobilizaci části iberoamerických žen a v jejich integraci do většinové společnosti, protože na rozdíl od jiných ideových proudů, včetně dobového vědeckého diskurzu, je bylo schopno přesvědčit o tom, že přisuzuje ženství důstojnou a autonomní roli,“ říká Markéta Křížová z pořádajícího Střediska ibero-amerických studií FF UK.

Konference je výsledkem dlouhotrvající spolupráce mezi Střediskem ibero–amerických studií FF UKUniversidad Autónoma de Madrid. Koná se pod hlavičkou nedávno založeného Institutu pro studium strategických regionů jako jeden z výsledků činnosti jedné z jeho pracovních skupin Tváří v tvář světu.

Konference se uskuteční v pátek 16. února 2018 od 9.30 hod ve Šporkově paláci, Hybernská 3, v místnosti 206. Jednacím jazykem je španělština a angličtina.

web konference

kontaktní osoba pro média:
Ina Píšová
tisková mluvčí Filozofické fakulty UK
ina.pisova@ff.cuni.cz
+ 420 777 739 951

tisková zpráva


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK