Novinky Vydavatelství FF UK: praindoevropština, arabistika i mongolské písmo

Z kraje nového roku přinesla fakultní ediční řada Varia hned několik významných publikací z oblasti srovnávací jazykovědy a východních jazyků a kultur.

praindoevropstina I_mluvnice Praindoevropština I. Mluvnice, II. Dodatky
Jan Bičovský

Dlouho očekávaná Praindoevropština I, II Jana Bičovského je výrazným rozšířením jeho Stručné mluvnice praindoevropštiny (2012). Představuje syntézu současného stavu bádání indoevropské srovnávací jazykovědy v podobě mluvnice rekonstruovaného indoevropského prajazyka, přičemž reflektuje nejnovější poznatky a teorie, včetně autorových, a zasazuje praindoevropštinu do kontextu současné synchronní i diachronní typologie. Druhý svazek doplňuje mluvnici jednak uvedením do historie a metod indoevropeistiky, jednak krátkým shrnutím dokladů a historie indoevropských jazykových větví. Slovníček praindoevropských kořenů a afixů usnadňuje orientaci v prvním svazku i práci s výběrovou chrestomatií ze sedmi nejstarších indoevropských větví, která knihu uzavírá.

e-shop: knihae-kniha

 

arabsky roman Arabský román: vznik a vývoj uměleckého žánru (1830–1930)
František Ondráš

Studie Františka Ondráše Arabský román: vznik a vývoj uměleckého žánru (1830–1930) se zabývá formativním obdobím moderní arabské prózy v kontextu arabské kulturní a literární obrody – nahdy. Přináší nový pohled na úlohu arabských obrozeneckých autorů při hledání literárních forem a metod směřujících ke vzniku moderního arabského románového žánru. Cesty arabských obrozenců do Evropy dokládají jejich snahu získat vědomosti nejen o vývoji moderní evropské literatury, ale i celé společnosti. Arabští autoři tak nacházeli v Evropě inspiraci pro svou literární tvorbu a také pro rozsáhlé reformy, které chtěli uskutečnit ve své vlasti (Egyptě, Levantě, Tunisku aj.).

 e-shop: knihae-kniha

 

al-haraka baraka Al-haraka baraka. Strukturně-variační pohled na středověká arabská přísloví a rčení
Petr Zemánek, Jiří Milička, František Ondráš

Monografie Al-haraka baraka (Petr Zemánek, Jiří Milička, František Ondráš) předkládá soubor arabských přísloví, užívaných ve středověké arabské literatuře. Přísloví jsou nahlížena z variačního pohledu, s alternacemi, které naznačují možné způsoby rozvoje daných přísloví. Celá kolekce je doplněna detailními informacemi, především údaji o frekvenci výskytu, o století, kdy se dané přísloví poprvé v korpusu objevilo, a částečně také o žánru, ve kterém se poprvé objevilo (tato informace je omezena na Korán a tzv. hadísy). Doprovodné studie se zaměřují na několik aspektů přísloví a jejich užití ve středověké arabské literatuře, na formování přísloví u různých autorů a na průběh obliby vybraných přísloví v čase.

 e-shop: knihae-kniha

 

paleograficka citanka_varia Paleografická čítanka mongolského písma klasického období (17.–20. století)
Ondřej Srba

Paleografická čítanka mongolského písma klasického období (17.–20. století) Ondřeje Srby seznamuje s grafickým vývojem rukopisného mongolského písma v období, z něhož pochází většina zachovaných literárních i archivních památek, tj. z období 17. století až první poloviny 20. století. Úvodní část obsahuje uvedení do problematiky vývoje mongolské rukopisné a chronologizaci paleografického vývoje písma v rukopisech neúřední povahy. Praktická část čítanky obsahuje 37 ukázek z rukopisů od poloviny 17. století do dvacátých let 20. století. Zařazeny jsou rukopisy známých děl mongolské klasické literatury, které doplňuje několik naukových buddhistických textů.

 e-shop: knihae-kniha


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK