Vychází knižní portrét zakladatele české orientalistiky Rudolfa Dvořáka

Ex Oriente lux, tak se jmenuje soubor příspěvků, kterým autorský kolektiv pod vedením Olgy Lomové připomíná zakladatelskou osobnost české orientalistiky a někdejšího děkana Filozofické fakulty.

Rudolf Dvořák (1860–1920) byl prvním profesorem orientalistiky na české univerzitě, kde přednášel čínskou filozofii a orientální jazyky – arabštinu, perštinu, turečtinu, hebrejštinu, starou etiopštinu a čínštinu. Stál rovněž u zrodu české egyptologie a asyriologie. Byl aktivním členem akademické obce a zastával funkci děkana i rektora. Zapojil se do činnosti českých vědeckých společností a stal se mezinárodně respektovaným vědcem.

Dvořák se věnoval i osvětě, přednášel a psal pro veřejnost. Významně se podílel na vzniku Ottova slovníku naučného, překládal orientální poezii a byl vlivným popularizátorem Orientu obecně a Číny zvláště.

„Naším cílem je znovu připomenout tuto zajímavou osobnost, a to nejen z pietních důvodů. Dvořákův život a dílo totiž ukazují opomíjené aspekty dějin české vědy a Univerzity Karlovy a připomínají otevřenost významné části českého národně emancipačního hnutí světu. V neposlední řadě Dvořákův příběh ukazuje, jak spletitými cestami se ubírá lidské vědění a jak rozmanité faktory ovlivňují humanitní vědy.“ (Předmluva, Ex Oriente lux)

Přes svou významnou roli v historii české univerzity a vzdělanosti je dnes Rudolf Dvořák v podstatě zapomenut. Kniha si proto klade za cíl tuto významnou postavu Filozofické fakulty UK připomenout a při té příležitosti se zamyslet nad pojetím a smyslem orientalistiky v Dvořákově době, nad jeho vztahem k Orientu i představami o sepětí vědecké práce orientalisty s potřebami českého národa.

Kniha je koncipována jako volný sled kapitol zaměřených na různé Dvořákovy odborné zájmy ukotvené v konkrétních jazycích, které studoval a v různé míře se v nich uplatnil jako učitel, vědec a popularizátor. Analytické kapitoly zaměřené na Dvořákovo pojetí Orientu, orienta­listiky a národně osvětové práce rámují kapitoly o jeho životě a době, v níž žil.

Jak poznamenává Bronislav Ostřanský v recenzi knihy pro web iLiteratura: „Přestože dobový kontext je jistě zcela nesouměřitelný, mnohé otázky, které si kladl prof. Dvořák coby průkopník české orientalistiky, se v zásadě až tolik neliší od toho, co zaznívá, byť jiným slovníkem vyjádřeno, v různých moderních akademických debatách týkajících se smyslu či poslání orientalistiky (což je dnes, dlužno dodat, již poněkud vyprázdněné označení zastřešující množství různých, často diametrálně odlišných, specializací), co by od ní měla společnost čekat a proč má smysl ji podporovat.

 

Bibl. údaje

Ex Oriente lux. Rudolf Dvořák (1860–1920)

Olga Lomová a kol.

ISBN 978-80-7308-989-4

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta; Praha 2020

253 s., barevné foto

 

Odkazy

E-shop

Ukázka

Katalog publikací FF UK 2020/2021


Související články