VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

06

Sdělení děkana FF UK k otázce prodlužování pracovních smluv akademických pracovníků v hlavním pracovním poměru na FF UK v roce 2001

Vedoucím základních součástí FF UK

Sdělení děkana FF UK k otázce prodlužování pracovních smluv akademických pracovníků v hlavním pracovním poměru na FF UK v roce 2001

  1. Pracovní smlouvy, které byly již v loňském roce prodlouženy jen o jeden rok, nebudou prodlouženy, pokud to není nezbytně nutné z hlediska uskutečňování akreditovaného studijního programu nebo z důvodů hodných zvláštního zřetele. Tyto skutečnosti, včetně vědecké bibliografie pracovníka za posledních 5 let je zapotřebí doložit v písemném vyjádření vedoucího příslušné základní součásti.

  2. Pracovní smlouvy profesorů a docentů, na něž se nevztahuje předcházející odstavec, budou prodlouženy na základě prokázání dostatečné publikační činnosti (vědecké monografie, články v odborných časopisech nebo recenzovaných sbornících, příp. slovníky nebo edice) a pedagogického působení na FF UK včetně vedení diplomových prací a školení studujících v doktorských studijních programech. Pro posouzení činnosti rozhoduje období posledních 5 let.

  3. Pracovní smlouvy asistentů a odborných asistentů, kteří nedosáhli vědecké hodnosti PhD. nebo jejího uznávaného ekvivalentu, resp. kteří nepodali doktorskou disertační práci, nebudou prodlouženy, pokud to není nezbytně nutné z hlediska uskutečňování akreditovaného studijního programu. Tyto skutečnosti, včetně vědecké bibliografie pracovníka za posledních 5 let je zapotřebí doložit v písemném vyjádření vedoucího příslušné základní součásti. V případě neprodloužení smlouvy může vedoucí základní součásti navrhnout vypsání výběrového řízení na obsazení daného místa.

  4. Pracovní smlouvy asistentů a odborných asistentů, kteří dosáhli vědecké hodnosti PhD. nebo jejího uznávaného ekvivalentu, ale do 10 let od získání dané hodnosti nezahájili habilitační řízení, nebudou prodlouženy, pokud to není nezbytně nutné z hlediska uskutečňování akreditovaného studijního programu. Tyto skutečnosti, včetně vědecké bibliografie pracovníka za posledních 5 let je zapotřebí doložit v písemném vyjádření vedoucího příslušné základní součásti. V případě neprodloužení smlouvy může vedoucí základní součásti navrhnout vypsání výběrového řízení na obsazení daného místa.

  5. Pracovní smlouvy akademických pracovníků, kteří mají dlouhodobě působit na zahraničních akademických pracovištích na plný úvazek, budou prodlouženy zpravidla o 1 rok. Poté může vedoucí základní součásti navrhnout vypsání výběrového řízení na obsazení daného místa.

  6. Žádosti o prodloužení pracovních smluv s podklady se podávají děkanovi nejpozději 2 měsíce před vypršením platnosti smlouvy. Žádosti, které již byly podány a které vyhovují výše uvedeným zásadám, není třeba podávat znovu.

V Praze dne 13.6.2001