VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

07

Návrh hlavních zásad personální politiky

V zájmu zvyšování kvality výuky a badatelské práce, v zájmu zlepšování kvalifikační struktury akademických pracovníků FF UK a omlazování učitelské části akademické obce, v zájmu zřejmější perspektivy a motivace těch, kteří spojili svůj odborný život s FF UK a usilují o dynamický rozvoj naší fakulty směrem k nejprestižnějším světovým akademickým pracovištím, vycházeje ze zákona o vysokých školách a ze zákoníku práce, navrhuji následující principy personální politiky FF UK, které chápu jako podklad k diskusi:

  1. Místa akademických pracovníků se obsazují na základě výběrového řízení. Od výběrového řízení lze upustit při opakovaném sjednávání pracovního poměru s akademickým pracovníkem, jde-li o obsazení jím zastávaného místa. (Zákon č. 111/98 Sb. v platném znění, § 77, odst. 1.)

  2. Pracovní smlouvy, které byly v roce 2001 prodlouženy jen o jeden rok, nebudou automaticky prodlouženy. Vedoucí příslušné základní součásti může děkanovi navrhnout vypsání výběrového řízení na obsazení daného místa. Pokud v daném období probíhá nebo bylo úspěšně ukončeno pracovníkovo habilitační či jmenovací řízení, může být smlouva prodloužena.

  3. Pracovní smlouvy profesorů a docentů, na něž se nevztahuje předcházející odstavec, budou prodlouženy na základě prokázání dostatečné publikační činnosti (vědecké monografie, články v odborných časopisech nebo recenzovaných sbornících, příp. slovníky nebo edice) a pedagogického působení na FF UK včetně vedení diplomových prací a školení studujících v doktorských studijních programech. Pro posouzení činnosti rozhoduje období posledních 5 let. Posouzení provede kolegium děkana, které si případně může vyžádat stanovisko vědecké rady.

  4. Pracovní smlouvy asistentů a odborných asistentů, kteří nedosáhli vědecké hodnosti PhD. nebo jejího uznávaného ekvivalentu, resp. kteří nepodali doktorskou disertační práci, nebudou prodlouženy. Vedoucí příslušné základní součásti může děkanovi navrhnout vypsání výběrového řízení na obsazení daného místa.

  5. Pracovní smlouvy asistentů a odborných asistentů, kteří dosáhli vědecké hodnosti PhD. nebo jejího uznávaného ekvivalentu, ale do 10 let od získání dané hodnosti nezahájili habilitační řízení, nebudou prodlouženy. Vedoucí příslušné základní součásti může děkanovi navrhnout vypsání výběrového řízení na obsazení daného místa.

  6. Pracovní smlouvy akademických pracovníků, kteří mají dlouhodobě působit na zahraničních akademických pracovištích na plný úvazek, budou prodlouženy zpravidla o 1 rok. Poté může vedoucí základní součásti navrhnout děkanovi vypsání výběrového řízení na obsazení daného místa.

  7. Žádosti o prodloužení pracovních smluv s podklady se podávají děkanovi nejpozději 2 měsíce před vypršením platnosti smlouvy. Pokud vedoucí základní součásti podává návrh na vypsání výběrového řízení, je vhodné podat žádost nejpozději 4 měsíce před skončením platnosti smlouvy.

  8. Výběrová řízení na obsazení míst akademických pracovníků budou od akademického roku 2003-2004 vypisována výhradně na obsazení míst odborných asistentů (požadavek PhD. nebo jeho uznávaného ekvivalentu), docentů nebo profesorů.

  9. Externím spolupracovníkům FF UK bude svěřena výuka výhradně na základě doporučení vedoucího příslušné základní součásti a uzavřené pracovní smlouvy s FF UK.

  10. Výuku profilových předmětů (tj. předmětů, které jsou součástí postupové zkoušky či státní závěrečné zkoušky) v rámci akreditovaných studijních programů zajišťují pouze pracovníci, kteří jsou s FF UK v hlavním pracovním poměru nebo výjimečně (pokud to náležitě zdůvodní vedoucí základní součásti) ve vedlejším pracovním poměru.

Po projednání v kolegiu děkana předkládám tento návrh k vyjádření vedoucím základních součástí a akademickému senátu FF UK a budu vděčný za všechny připomínky.

V Praze dne 18.12.2001

Petr Kolář

děkan