VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření číslo 25/2006 – k zadávání diplomových a bakalářských prací

 1. Zadání diplomové/bakalářské práce musí být podáno na předepsaném tiskopise v následujících úsecích studia:

  • v LS čtvrtého úseku pětiletého magisterského studia

  • v LS prvního úseku dvouletého magisterského studia

  • v LS druhého úseku tříletého magisterského studia

  • v LS druhého úseku tříletého bakalářského studia

  Pro akademický rok 2006/2007 stanovím tyto konkrétní termíny:

  1. magisterské studium do 22. 6. 2007 (předání SO do 29. 6. 2007)

  2. bakalářské studium: do 22. 6. 2007 (předání SO do 29. 6. 2007).

  Pro další období budou termíny stanoveny opatřením děkana v harmonogramu příslušného akademického roku.

  Zadání diplomové / bakalářské práce v mimořádném termínu je možné pouze z vážných důvodů (nemoc, zahraniční cesta) na základě písemné žádosti studenta, doporučené vedoucím základní součásti. Důvody uvedené v žádosti musí být řádně doloženy.

 2. Zadání diplomové / bakalářské práce předkládá vedoucí základní součástí prostřednictvím studijního oddělení děkanovi ke schválení. Studijní oddělení odpovídá za odeslání podepsaného originálu formuláře studentovi, založení jedné kopie do materiálů studenta a vrácení další kopie základní součásti, jejíž vedoucí téma schválil.

 3. Diplomová práce má podle povahy oboru a tématu rozsah nejméně 108 000 znaků, bakalářská práce minimálně 72 000 znaků. Odevzdávají se ve dvou tištěných exemplářích vázaných v tvrdých deskách a v jedné elektronické verzi na CD ROM. Musí mít příslušné formální náležitosti: obsah, soupis použité literatury, resumé v českém jazyce a v angličtině, a pokud to povaha tématu vyžaduje, přílohy.

  Titulní list práce musí obsahovat následující údaje:

  1. název vysoké školy, fakulty a základní součásti, kde byla práce podána,

  2. práce diplomová/bakalářská

  3. jméno autora práce,

  4. název práce v češtině a v angličtině,

  5. jméno vedoucího, případně konzultanta práce.

  Na samostatném listě za titulním listem musí být prohlášení autora o původnosti práce: „Prohlašuji, že jsem diplomovou / bakalářskou práci vypracoval/a samostatně a že jsem uvedl/a všechny použité prameny a literaturu“.

 4. Diplomová / bakalářská práce je zpravidla podána v jazyce českém, v cizím jazyce pouze se souhlasem vedoucího základní součásti. Musí odpovídat metodologickým standardům příslušného oboru a je žádoucí, aby navazovala na výzkumné záměry, příp. granty řešené příslušnou základní součástí.

 5. Vedoucího i oponenta diplomové / bakalářské práce jmenuje vedoucí základní součásti. Vedoucím diplomové práce může být pouze profesor, docent nebo pracovník s akademickým titulem Ph.D., CSc., příp. jejich ekvivalentem.

 6. Změnu tématu diplomové / bakalářské práce schvaluje děkan na základě písemné žádosti studenta doporučené vedoucím příslušné základní součásti. Součástí žádosti je i nové zadání práce na předepsaném formuláři.

 7. Diplomovou / bakalářskou práci odevzdává student na té základní součásti, jejíž vedoucí příslušné téma práce schválil v termínu stanoveném harmonogramem příslušného akademického roku. Vedoucí této základní součásti odpovídá za zpřístupnění posudků i diplomové / bakalářské práce minimálně 5 pracovních dnů před termínem obhajoby.

Praha 29. 8. 2006 / novelizace 23. 10. 2006

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Děkan