Minulá volební období

ZÁPIS Z 23. JEDNÁNÍ AS, KONANÉHO DNE 14. 2. 2002

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z 23. JEDNÁNÍ AS, KONANÉHO DNE 14. 2. 2002

Přítomni: G. Cadorini, J. Gabrielová, H. Gladková, A. Housková, M. Humpál, Z. Jettmarová, E. Kašparová, S. Kolmanová, J. Králová, J. Opatrný, W. Oerter, V. Švejdar, V. Zuska, Š. Balík, K. Kočvarová, M. Kuchařík, P. Pabian, M. Pehr, I. Příbramská, J.B. Uhlíř, K. Veselá.

Omluveni : P. Boschek, I. Ebelová, J. Kalivoda, P. Kubín, D. Toth.

Nepřítomni: J. Jireš, B. Sobotková.

Hosté: doc. RNDr. P. Kolář, doc. PhDr. P. Vavroušek, PhDr. J. Herman, ing. J. Pelc, PhDr. doc. PhDr. A. Pohorský, PhDr. J. Štichauer.

Návrh programu:

 1. Schválení programu jednání.
 2. Kontrola zápisu z20. (mimořádného) a 22. zasedání AS FF UK.
 3. Zpráva o činnosti FFUK za rok 2001.
 4. Návrh Zásad personální politiky FF UK.
 5. Záměr vnitrofakultního přijímacího řízení na rok 02/03.
 6. Volba zástupce do zahraniční komise FF UK.
 7. Zpráva p. proděkana dr. J. Hermana.
 8. Informace předsedkyně AS FF UK.
 9. Závěrečná řeč Mgr. J.B.Uhlíře
 10. Různé.

Předsedkyně informovala, že P. Kubínovi zaniká členství vAS zdůvodu tří neomluvených absencí.

 1. Schválení programu jednání.

  Na dotaz dr. Švejdara k bodu 9 předsedkyně uvedla, že se na ni Mgr. Uhlíř obrátil se žádostí o vystoupení vsamostatném bodě, protože ukončil doktorské studium a přestává být členem senátu, vněmž působí od roku 1993; rád by předal své zkušenosti. Děkan požádal o předřazení bodů 5 a 7 před bod 4 zdůvodu časových dispozic proděkana dr. Hermana. Hlasování: 17-0-0.

  Hlasování o navrženém programu s přijatou změnou: 16-1-0.

 2. Kontrola zápisu z20. (mimořádného) a 22. zasedání AS FF UK.

  2.1 Zápis 20. (mimořádného) zasedání AS FF UK dne 29.11. 2001: Předsedkyně informovala, že vnávrhu jsou zapracovány všechny písemně došlé připomínky (výpustky přeškrtnutě, doplnění tučně) a navrhla projednání buď (a) v celku nebo (b) každou změnu zvlášť. Hlasování: (a) celek: 15-1-2; (b) individuální změny: 1-12-5. Předsedkyně uvedla všechny navrhované změny; připomínky ke změnám ani další návrhy změn zpléna nezazněly.

  Hlasování: 15-0-3. Zápis 20. (mimořádného) zasedání AS FF UK byl se zapracovanými změnami schválen.

  2.2 Zápis 22. zasedání AS FF UK dne 10.1. 2002: (1) zapracovaná písemná připomínka dr. Cadoriniho k bodu 7/2: hlasování: 13-0-5; (2) písemná připomínka dr. Drnkové k bodu 6/4: změnit stávající znění věty na „budou dostupné v Mediátece … a případné zveřejnění na internetu bude zváženo “ Dr. Mistrová konstatovala, že stávající text zápisu lépe odpovídá původnímu vystoupení. Hlasování: 0-5-14. Připomínka dr. Drnkové nebyla přijata. (3) P. Pabian k bodu 6/3: úprava znění věty na „P. Pabian navrhl jako jednu zmožností řešení nedostatečné kapacity výuky vJC zrušení jazykové zkoušky ve společném základu a její případný přesun do oborových plánů; schopnost používat odborný jazyk by měli studující prokázat při běžném studiu, nikoliv pouze u jazykové zkoušky „. Hlasování: 14-1-4. (4) P. Pabian k bodu 8/1/diskuse: úprava znění věty na “ P. Pabian navrhl distribuci dotazníků v posledním týdnu ZS a jejich odevzdání na začátku příštího semestru. “ Hlasování: 16-3-0. (5) doc. Gabrielová k bodu 9: na konec zprávy předsedkyně stipendijní komise doplnit větu o poděkování předsedkyně všem členům komise a paní Jandové za celoroční práci v komisi. Hlasování: 16-0-3.

  Zápis 22. zasedání AS FF UK dne 10.1. 2002 byl s přijatými připomínkami schválen. Hlasování: 15-0-4.

 3. Zpráva o činnosti FFUK za rok 2001.

  Po stručném uvedení p. děkanem se kmateriálu vyjádřili přítomní předsedové komisí (doc. Housková, doc. Gabrielová a prof. Opatrný).

  Diskuse:

  (1) Dr. Kašparová upozornila na neúplný přehled kurzů CŽV. Děkan uvedl, že pokud pracoviště na jeho výzvu dodat podklady pro zprávu nereagovalo, údaje ve zprávě zmíněny nejsou.

  (2) Dr. Oerter upozornil, že vtabulkovém výčtu grantů výzkumných center chybí eEgyptologické centrume. Proděkan doc. Vavroušek objasnil, ~e jde o rozpočtovou záležitost, která hospodaření center se objeví ve Zprávě o hospodaření.

  (3) Dr. Švejdar nesouhlasí s názorem, že pominul „morální závazek“ fakulty ohledně mezd, protože mzdy nejsou na přijatelné úrovni a vedení fakulty se tímto uspokojivým konstatováním zbavuje možnosti tlaku na rektorát, aby se platy zvýšily. Děkan objasnil, že míní závazek, který vznikl vroce 1999, kdy došlo kredukci platů vdůsledku překročení rozpočtu; zpráva pouze konstatuje jeho odstranění; tlak na UK fakulta vyvíjí, ovšem jiným způsobem.

  (4) Dr. Oerter ke str. 4, odst. 4: podpora děkana ze strany AS byla vpřípadě postupu řešení semináře extrémistů nízká, podstatná část AS s postupem nesouhlasila, proto uvedené znění neodpovídá. Děkan uvedl, že usnesení senátu jeho postup nezpochybnilo.

  (5) P. Pabian navrhl změnu znění v části III., odst. 13 (vypustit přeškrtnuté, vložit podtržené): “ Pokračovala diskuse k postupné proměně systému studia na filozofické fakultě. Studentská kurie AS předložila návrh nové koncepce studia, jehož hlavním cílem je zvýšení možnosti studujících volit vlastní vzdělávací cestu za současného zvýšení kvality studia.. Za vedení fakulty podali Petr Kolář, Petr Vavroušek a Josef Herman podali za vedení fakulty v červnu 2001 … Tyto návrhy po projednání ve studijní komisi tvořily východisko dalších úvah, zejména byly podkladem pro celofakultní diskusi o zamýšlené restrukturalizaci studia. Alternativní návrh na proměnu studia podala také studentská kurie akademického senátu (autoři Ivanka Příbramská, Petr Pabian, Michael Voříšek).“ a v části VI, odst. 6 doplnit poslední větu „Příchozím studentům je od letošního roku nabízen v anglickém jazyce Erasmus Programme in Humanities.“ Děkan oba návrhy přijal.

  (6) Technické připomínky vznesly doc. Gabrielová, dr. Jettmarová a doc. Housková: na str. 8, odst. 3 navrhuje změnu textu “ a zjednána náprava“ na “ zjednává se náprava „. Děkan připomínku přijal. Proděkan Herman upozornil, že počty studentů uvedené vpříloze budou upraveny podle údajů rektorátu.

  (7) P. Pabian navrhl vypustit poslední větu na str. 8, odst. 2. Proděkan Herman navrhl úpravu znění z “ povinná“ na “ po~adovaná“. Děkan tento návrh přijal.

  Usnesení č. 88: AS FF UK schvaluje Výroční zprávu o činnosti FF UK za rok 2001 se zapracovanými připomínkami. Hlasování: 14-0-3.

 4. Záměr vnitrofakultního přijímacího řízení na rok 2002/03.

  K návrhu p. proděkan dr. Herman uvedl, že princip zůstává stejný jako vminulém roce; vnávrhu doporučuje posunout termín v bodě 3b) ze 14. na 19. července 2002. Předsedkyně studijní komise doc. Housková informovala, že komise se knávrhu vyjádřila souhlasně.

  Diskuse:

  K připomínce dr. Cadoriniho ohledně termínu vpřípadě dvoustupňové struktury studia uvedl p. proděkan, že termín nelze posunout.

  Usnesení č. 89: AS FF UK schvaluje věcný Záměr vnitrofakultního přijímacího řízení pro rok 2002/2003 se zapracováním změny data ze 14. 7. na 19.7. 2002. Hlasování: 20-0-0.

 5. Zpráva p. proděkana dr. J. Hermana.

  Proděkan dr. Herman komentoval jednotlivé body své zprávy ke studijní agendě.

  Usnesení č. 90: AS FF UK bere na vědomí zprávu p. proděkana Hermana ze dne 31.1.2002. Hlasování: 20-0-0.

  Proděkan dr. Herman dále informoval, že nedopatřením nebyl vpodmínkách přijímacího řízení na rok 02/03 vypsán navazující magisterský obor Klasická archeologie a bude nutné ho vypsat dodatečně v březnu (přihlášky do konce června); na příštím jednání AS předloží návrh. Dále informoval o probíhajícím jednání, které by umožnilo změnu vsystému přijímání studentů: u dvouoborového studia by bylo možno přijmout i uchazeče, kteří na druhém oboru neuspějí; po prvním roce studia by však pro další setrvání museli být přijati přijímacím řízením na druhý obor; zpracovišť zatím obdržel kladná stanoviska.

  Diskuse :

  (1) Na dotaz doc. Gabrielové, zda by přijetí na druhý obor mohlo proběhnout formou zkráceného řízení odpověděl p. proděkan kladně. Doc. Housková upozornila, že studijní komise dává přednost řádnému přijímacímu řízení. Dr. Jettmarová informovala, že „malé“ obory, které se každoročně neotevírají, nemusí být schopny zajistit předměty pro požadované penzum atestačních bodů za první rok studia, proto bude nutno využít předmětů společného základu a proděkanem zvažované úpravy SZŘ. Proděkan vysvětlil, že by se jednalo o zvýšení bodové tolerance.

 6. Návrh Zásad personální politiky FF UK.

  Děkan uvedl, že návrh je druhou verzí po připomínkovém kole a diskusi na úrovni ZS. Od zveřejnění druhé verze obdržel další připomínky, znichž kzapracování přijímá návrhy z ÚČJTK (bod 5), návrh prof. Slámy a prof. Opatrného (bod 10) a návrh obsahu preambule od dr. Jettmarové.

  Diskuse:

  (1) Bod 10: vdiskusi bylo upozorněno na problematičnost první i druhé části tohoto bodu – vymezení obsahu státních zkoušek zhlediska předmětů oborových plánů, zajištění „klíčových“ předmětů internisty a jejich zabezpečení zhlediska možností oborů za stávající situace. Zdiskuse vyplynulo, že výuka klíčových předmětů oboru by měla být zajištěna internisty, jde však o ideální stav, který nemusí být zrůzných důvodů dosažitelný; tomu by mělo odpovídat znění bodu 10. J. Bárta a P. Pabian upozornili, že na historii jsou „klíčové“ i specializační předměty, takže vobsahu státní zkoušky jsou vlastně všechny oborové předměty; bod 10 tak zavádí situaci, kdy na oboru nebude moci učit žádný externista.

  (2) Dr. Švejdar vznesl dotaz na cíl jednání o materiálu. Dr. Oerter navrhl, aby projednání bylo postoupeno novému senátu, Mgr.Uhlíř navrhl ukončit diskusi a přeložit bod na březnové zasedání. Předsedkyně uvedla, že předložený materiál může senát vzít na vědomí nebo se kněmu vyjádřit spřípadnými připomínkami; každému senátu by mělo jít o zájmy fakulty, proto by výsledek jednání měl být vzásadě stejný; upozornila, že program březnového zasedání je časově velmi náročný. Návrh na odložení jednání: hlasování 5.11.2. Návrh nebyl přijat

  (3) P. Pabian navrhl ukončit diskusi k bodu 10, poté diskutovat o návrhu jako o celku a následně po jednotlivých bodech, přičemž se bude zaznamenávat rozdílnost stanovisek senátu a p. děkana. Hlasování knávrhu P. Pabiana: 18-1-1.

  (4) Dr. Švejdar upozornil, ~e vedení fakulty má i jiné nástroje personální politiky ne~ neprodlu~ování smluv, např. zařazování do platových tříd. Zařazování do platových tříd by mělo být méně poplatné dosaženým titulům, mělo by se odvíjet od skutečné kvalifikace a pedagogického a vědeckého výkonu. Dále vyslovil názor, že předložené zásady jsou nespravedlivé vtom smyslu, ~e zjejich působnosti jsou vyjmuti pracovníci, kteří mají smlouvu na dobu neurčitou. vznesl dotaz, proč návrh nepočítá suzavíráním smluv na dobu neurčitou a zdali jsou smlouvy jediným nástrojem personální politiky; učitelé by měli být zařazováni do tříd podle práce, kterou vykonávají; termínované smlouvy mají nevýhody.

  (5) Dr. Cadorini na svém příkladu ilustroval, jak je obtížné zvyšovat si kvalifikaci při vysokém pedagogickém úvazku a doporučil, aby se řešení hledalo ve změně koncepce studia (snížení objemu přímé výuky). Dr. Humpál uvedl příklad zahraničního modelu, kdy učitelé mají bez ohledu na zařazení stejný počet hodin výuky, což by odborným asistentům a asistentům dalo větší časový prostor pro vědeckou činnost. Děkan: vidí východisko vreformě studia, počet hodin výuky podle zařazení byl stanoven minulým vedením fakulty zrozhodnutí UK.

  (6) Doc. Králová upozornila, že návrh nevychází z perspektivního hodnocení stavu a rozvoje pracovišť; jednoletou toleranční lhůtu mohou využít jen pracoviště, která jsou dobře personálně zabezpečena. Doc. Housková uvedla, že je-li záměrem zvýšení kvality, pak by zásady měly platit dlouhodobě; časová dimenze je podceněna a pravidla tak budou demotivující, což způsobí odchod řady pedagogů. Doc. Zuska: tlak na učitele se zvyšuje (publikační činnost, habilitace, atd.), motivace – především finančním ohodnocením – však chybí; pokud je odborné asistentce např. 61 let, pak spíše odejde, než aby se habilitovala. Dr. Cadorini upozornil, že na uvolněná místa je obtížné získat konkursem nové pracovníky, proto neprodlužování smluv postihne obory negativně. Děkan uvedl, že záměrem je vyvinout tlak na zvyšování kvalifikace, dále počítá sobjektivizací ped. výkonu a vedení má vúmyslu vyčlenit finance na rozvojové projekty ZS voblasti personální; doc. Vavroušek upozornil, ~e příjmy i platy na FF stoupají, jak bude patrné ze Zprávy o hospodaření; k 1.2. 02 budou navýšeny minimální tarify celkem o 4,5 mil. Kč. Dostatek zájemců o konkurs ilustroval na příkladu slavistiky (vypsáno 7 míst, 23 přihlášených). Dr. Cadorini namítl, že ze 4 uchazečů na polský jazyk byl přijat jeden, ten však odmítl nastoupit; do nového konkursu se žádný z minulých zájemců již nepřihlásil. Dr. Mistrová ocenila Zásady, protože tak zredukují počet učitelů na FF, čímž lze pak snížit počty studentů; navrhuje zrušit KTV, JC a tlumočnický kabinet a jejich výuku transformovat na placené kurzy. FF by měla změkčit pravidla a přizpůsobit je pracovníkům.

  (7) Na návrh dr. Jettmarové hlasoval senát o ukončení diskuse kcelku návrhu. Hlasování: 15-1-0. Po krátké diskusi k jednotlivým bodům navrhl P. Pabian vzhledem k pokročilé době odložit projednání na příští zasedání.

 7. Volba zástupce do zahraniční komise FF UK.

  Předsedkyně informovala, že na svoji písemnou výzvu obdržela dva návrhy zpléna na doc. Královou. Další návrhy nebyly na jednání vzneseny.

  Usnesení č. 91: AS FF UK jmenuje doc. Královou do zahraniční komise FF UK. Hlasování: 14-0-1.

 8. Informace předsedkyně AS FF UK.

  Dr. Jettmarová informovala o přípravě novelizovaných znění vnitřních předpisů do tisku ziniciativy vedení: na zapracování změn se podílí LK (zvl. dr. Kalivoda) a předsednictvo (zvl. P. Pabian).

  Informovala o březnovém společném zasedání odstupujícího a nového senátu: program zahrne zprávu o hospodaření, zprávu o činnosti AS FF UK, projednání dnešního nedokončeného bodu a studijní záležitosti; vyzvala členy senátu k dochvilnosti a účasti. Nový AS bude volit předsedu, předsednictvo a členy komisí. Před zasedáním svolá setkání nové učitelské kurie, na které pozve i stávající kurii. Závěrem konstatovala, že sortiment bufetu se po posledním jednání AS výrazně zlepšil.1

 9. Závěrečná řeč Mgr. J.B.Uhlíře

  Mgr. Uhlíř poděkoval předsednictvu za zařazení příspěvku na program. Ve vystoupení zhodnotil své osobní zkušenosti studenta, doktoranda a člena senátu v90. letech, podal osobní reflexi stavu a vztahů na historických oborech, vzpomenul svoji iniciaci obnovy Studentské rady. Předsedkyně poděkovala Mgr. Uhlířovi za jeho práci v senátu.

 10. Různé.

Příspěvky zpléna do tohoto bodu nebyly.

Zapsali: prof. J. Opatrný, M. Ničová

Kontroloval: dr. Zuzana Jettmarová.

AS FF UK schválil dne: