Minulá volební období

Problematika kolejí – jednání dne 3. 1. 2001

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Zpráva z jednání pracovní skupiny AS pro problematiku kolejí Praha 3.1. 2001

Pracovní skupina se sešla 2.1. ve složení Viktor Filip, Petr Pabian, aby projednala odpověď ředitele Kolejí a menz UK ing. Höfera na další usnesení AS.

Dospěla k následujícím závěrům:

 1. AS v usnesení z listopadu 2000 upozornil, že počet kladně vyřízených žádostí neodpovídá uváděné kapacitě kolejí. Ing. Höfer v odpovědi uvedl, že odpovídat ani nemůže „vzhledem k neustálému pohybu studentů“. Považujeme toto vysvětlení za neuspokojivé, neboť ani v předešlém dopise nebylo dostatečně vysvětleno, jak by k tomuto nesouladu mělo dojít.

 2. Statistiky týkající se kapacity jednotlivých kolejí obsahují téměř všechny informace vyžádané AS, ovšem s výjimkou přistýlek: jedná se podle nás o zásadní nedostatek, protože o tento údaj žádal výslovně AS už ve svém červnovém usnesení, ovšem ani napodruhé jej neobdržel. Další výhrada ke statistikám se týká kategorie „nově zrekonstruovaná lůžka“, v níž je uvedeno 88 lůžek na Kajetánce v roce 00/01 – pokud tato lůžka slouží pro řádné ubytování v některé z ostatních kategorií, měla být uvedena v příslušné kategorii; pokud ne (jak vyplývá z jejich uvedení samostatně), je otázka, čemu vlastně slouží.

 3. Materiál opět neobsahuje informace o hranici dojezdnosti na jednotlivých kolejích v posledních třech letech, pouze odkazuje na předchozí dopis a upřesňuje, že v něm uvedená tři čísla byla dolní hranicí dojezdnosti – pravděpodobně nejnižší hranice dojezdnosti ze všech kolejí, nikoliv však údaj pro jednotlivé koleje.

 4. Opakujeme také výhradu vznesenou k minulému materiálu: kapacita kolejí uvedená v dopisu ing. Höfera neodpovídá kapacitě uvedené na na www stránce KaM – v obou případech se přitom jedná o oficiální iformaci, takže rozpor mezi nimi zpochybňuje všechna čísla z obou zdrojů.

Pracovní skupina navrhuje následující postup:

 1. Vzhledem k tomu, že AS ani po více než pěti měsících neobdržel v uspokojivé podobě informace, jež žádal (1), domníváme se, že nemá smysl v této „papírové válce“ pokračovat. Již na listopadovém zasedání AS pověřil předsednictvo, aby požádalo o setkání prorektorku Kvasničkovou, předsednictvo ovšem tento úkol nesplnilo. Podle našeho názoru je nyní namístě se k žádosti o schůzku vrátit; v tomto názoru nás utvrzuje i to, že podobnou schůzku nabízí ve svém dopisu i ředitel KaM. Schůzka by měla vést v první řadě k vysvětlení našich výhrad, případně, pokud k vysvětlení nedojde, ke zjednání nápravy.

 2. Jak pracovní skupina upozornila už v listopadu, materiál od ředitele KaM obahuje informace, které nikdy nebyly k disposici např. sociální komisi AS UK nebo Grémiu předsedů kolejních rad; AS by proto měl obdržené infromace těmto samosprávným institucím postoupit. Dále by podle našeho názoru měl tyto instituce požádat, aby se podrobně zabývaly některými problémy, jež jsou v materiálu viditelné: např. využitím hostinských pokojů či už tři roky stejnou kapacitou určenou pro Erasmus.

za pracovní skupinu Petr Pabian (1) Porovnání informací, které má dnes AS k disposici, s informacemi vyžádanými červnovým usnesením je skutečně smutné:

 1. „počet žádostí o ubytování na studentských kolejích UK v posledních třech letech“ – čísla AS obdržel po více než 4 měsících;

 2. „počet kladně vyřízených žádostí o ubytování, tj. počet ubytovaných studentů od září v posledních třech letech“ – čísla AS obdržel, ovšem neodpovídají kapacitě kolejí; tento nepoměr není uspokojivě vysvětlen;

 3. „kapacita jednotlivých kolejí UK v posledních třech letech (přistýlky zvlášť)“ – napodruhé AS obdržel téměř všechna vyžádaná čísla, ovšem a) bez přistýlek, b) tato čísla neodpovídají druhému oficiálnímu zdroji, webové stránce KaM;

 4. „hranice dojezdnosti na jednotlivých kolejích v posledních třech letech“ – AS dosud neobdržel;

 5. „počet míst na kolejích UK, využívaných v posledních třech letech během akademického

roku k jiným účelům než k ubytování studentů“ – pouze tento údaj AS napodruhé obdržel.