Minulá volební období

info.ff.cuni.cz-as98-00-pzapisy99-zapis5_99.htm

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA AS FF DNE 22. 4. 1999

Přítomni: I. Příbramská, Z. Štěpánek, P. Trantina, P. Zemánek, P. Pabian j.h.

Omluven: M. Popelka

Hospodaření fakulty:

a) Předseda AS informoval o jednání s tajemníkem fakulty. Konstatoval, že auditorská zpráva, která bude Senátu k dispozici po vyjádření dotčených pracovníků fakulty, se týká především účetnictví, a nezjišťuje přesuny na kontech, apod., neodpoví na otázky, které Senát v průběhu jednání o tomto bodu vznášel. Proto doporučil počkat na výsledky hloubkové kontroly RUK, která v těchto dnech začala na KU FF, a která bude zaměřena právě na body, které Senát zajímají.

b) k otázce rozpočtu fakulty na rok 1999 informoval o současných verzích rozpočtu, s tím, že pro potřeby Senátu bude ještě třeba tyto návrhy v některých bodech konkretizovat.

c) k otázce pravidel pro zacházení s finančními prostředky tajemník fakulty přislíbil, že se pokusí připravit návrh, jak dále postupovat.

Dále předseda AS informoval o protestech některých kateder a ústavů v souvislosti se zastavením prodeje stravenek pracovníkům KU FF.

K otázce projednávání rozpočtu předsednictvo pověřilo předsedu AS k jednání s katedrou ekonomie, aby byl zaručen též odborný pohled na tuto problematiku. Předsednictvo konstatovalo, že mnoho ze současných problémů bylo způsobeno také tím, že fakultě chybí vnitřní organizační řád, a navrhne senátu, aby bylo obnoveno projednávání tohoto řádu. Podobně se předsednictvo domnívá, že by senátu prospělo vytvoření jednacího řádu senátu, který by mohl být součástí Volebního (a jednacího) řádu AS KU FF. Do tohoto řádu by též mohly být zapracovány náměty, které senátu předal J. Czerny. Prací na tomto bodu byl pověřen P. Trantina. Dále, po zkušenostech z posledního jednání senátu předsednictvo navrhuje zařadit bod, týkající se ustavení návrhové komise senátu.

Předsednictvo projednalo též dopis doc. Jirků ohledně informovanosti na fakultě a rozhodlo se tento návrh podpořit. Doporučuje senátu, aby bylo schváleno usnesení, které vysloví tomuto návrhu plnou podporu a bude žádat vedení fakulty, aby senátu sdělilo, jak s tímto návrhem naloží. Předsednictvo též navrhuje, aby senát rozšířil informování o své činnosti též na internetových stránkách a publikoval zde kromě zápisů též materiály, které senát projednal a schválil (s tím souvisí nutnost vyžadovat všechny materiály též v elektronické formě).

Předseda AS informoval o přípravě fakultního shromáždění odborové organizace a o případné spolupráci senátu s odborovou organizací. Předsednictvo se ale domnívá, že styčných bodů pro spolupráci s odborovou organizací je poměrně málo.

Předsednictvo projednalo připomínky P. Pabiana k výroční zprávě o činnosti senátu a většinu připomínek do textu zprávy zapracovalo.

Předseda AS informoval o dopisu Dr. Skalníka vědecké radě KU FF o faktu, že v oboru sociální antropologie se není možno na KU FF habilitovat. Dr. Skalník se s touto stížností obrátil také na senát. Předsednictvo konstatovalo, že tato záležitost překračuje kompetence senátu, nicméně že se pokusí záležitost prošetřit a poté Dr. Skalníkovi odpoví.

Předsednictvo též jednalo o návrhu usnesení o požadavku zprávy o Jinonicích. Konstatovalo, že tyto požadavky jsou součástí usnesení č. 27, bude proto požadovat na kolegiu děkana, aby tento požadavek byl naplněn do červnového zasedání senátu.

Předsednictvo též jednalo o komisích, které by senát měl zřizovat pro svou práci, a domnívá se, že stálé komise by měly být ekonomická a volební, ostatní komise by měly být zřizovány ad hoc. Projednalo též situaci v informování o činnosti fakultních komisí a práci zástupců AS v nich.

Předsednictvo na návrh předsedy AS vyjadřuje poděkování organizátorům letošního plesu KU FF v čele s Viktorem Filipem.

V Praze dne 26. 4. 1999

zapsal: Petr Zemánek

Zápisy z jednání předsednictva

Akademický senát