Volební období 1998-2000

info.ff.cuni.cz-as98-00-pzapisy98-zapis4.htm

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA AS FF UK ZE DNE 28. 5. 1998

Přítomni: dr. Popelka, I. Příbramská, dr. Štěpánek, dr. Zemánek

Omluven: P. Trantina

I. Jednání Rady VŠ (dr. Štěpánek)

– informace z MŠMT

– reakce na nový vysokoškolský zákon, zejména na paragrafy, které vstoupí v platnost již 1.7.1998

– snaha ministerstva o zvýšení příspěvků plynoucích do vysokého školství (zejména pro navýšení mezd)

– problematika přijímacích zkoušek na VŠ (jejich charakter a kvalita)

– rozpočet na příští rok

– ministerstvo připravuje jiný systém přidělování příspěvků jednotlivým vysokým školám (kombinace počtu studentů a kvalitativního hlediska)- v souvislosti s novým VŠZ i dalšími změnami v této oblasti doporučuje předsednictvo AS všem členům sledovat www stránku MŠMT (http://www.msmt.cz)- zápis z jednání RVŠ je k disposici na sekretariátu AS II. Zápis z jednání AS FF UK ze dne 14.5.1998 III. Informace z jednání kolegia děkana (dr. Štěpánek)- zpráva prof. Wernera (Český egyptologický ústav) – budova ČEgÚ v Egyptě je v katastrofálním stavu a bude nutno postavit důstojnější centrum ; stavba bude pravděpodobně financována z dotace MŠMT, FF přispěje (pokud budou finance) max. částkou 0,5 mil. na vnitřní vybavení- zápis z jednání KD je k disposici na sekretaritátu AS IV. Memorandum J. Czerného- na příštím jednání vybere předsednictvo AS body, které bude užitečné uvést v život při jednáních AS

Z programu jednání AS FF UK dne 11.6.1998:

1) prolongace

– k 29.5.98 došlo zhruba 50 žádostí o prolongace (ve vetší míře jsou jednotlivé žádosti ještě nekompletní – bez příloh)

– předsednictvo AS se zabývalo zejména volbou vhodné taktiky pro schvalování žádostí (navrhne se pravděpodobně schvalování vcelku s tím, že podkladové materiály budou opět k disposici na sekretariátu AS a na jednání se bude možno diskutovat přímo o konkrétních pracovnících – jednání bude přítomen děkan FF UK)

2) informace děkana FF UK o areálu UK v Jinonicích

3) Ústav translatologie

– žádost o schválení učitelské kvalifikace na oboru (v souvislosti s účastí ÚTRL na mezinárodních projektech a s tím spojenou snahou o kvalifikační přípravu učitelů na pregraduální úrovni)

Předsednictvo AS se do jednání AS sejde ještě min. jedenkrát, aby zkompletovalo podklady týkající se prolongací.

Zapsala: Ivana Příbramská

Zápisy z jednání předsednictva

Akademický senát