Minulá volební období

info.ff.cuni.cz-as98-00-zapisy98-zapis7.htm

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS FF UK ZE DNE 12. 11. 1998

Přítomni: P. Bílek, M., Calda, J. Hill, J. Homoláč, A. Housková, H. Jarošová, A. Klégr, Z. Kuťák, W. Oerter, M. Popelka, A. Stöcklová, Z. Štěpánek, J. Šubrt, P. Zemánek, J. Chaloupková, L. Sýkorová, Z. Vorlová, J. Bureš, J. Cieslar, P. Daniš, Z. Dětáková, D. Göttlich, J. Kadlec, P. Koura, T. Navrátil, R. Oppelt, P. Pabian, I. Příbramská, D. Šrajerová, Š. Švenda, P. Trantina, L. Vildman

Omluveni: L. Bobková, M. Hlavačka, R. Prahl, M. Lukeš, B. Růžková, V. Sušová

Nepřítomen: J. Kalivoda, J. Musil, V. Kremlička

Hosté: dr. P. Müllerová, doc. O. Lomová, Ústav Dálného východu; dr. M. Jindra, AS UK

Program:

1. Schválení programu

2. Schválení zápisu z předešlého jednání

3. Informace o průběhu přípravy voleb do AS UK – členové legislativně-volební komise AS FF

4. Zprávy zástupců AS ve fakultních komisích o připomínkách k materiálu AS UK k novému VŠ zákonu

5. Projednání studijního plánu jednooborového studia vietnamistiky s mezioborovým doplňkem – předloží zástupce pracoviště

6. Informace pracovní skupiny k projektu hodnocení kvality výuky – předkládají D. Šrajerová, P. Pabian, dr. Šubrt

7. Žádost o umožnění časově neomezeného přístupu pedagogů fakulty na jejich pracoviště – předkládají dr. Bílek, Z. Dětáková, dr. Homoláč

8. Informace předsedy AS FF UK

9. Různé – zprávy z komisí

Jednání:

1. Schválení programu

Na žádost Z. Dětákové je bod jednání č. 7 přesunut za bod č. 2. Návrh programu schválen.

Hlasování: pro-23, proti-0, zdržel se-1.

2. Schválení zápisu z předešlého jednání

Dr. Štěpánek informoval o tom, že průběhy diskusí jsou zkrácené, v zápise jsou uvedeny podstatné myšlenky i jména diskutujících. AS zápis schválil;

Hlasování: 21-0-1. 3. Žádost o umožnění časově neomezeného přístupu pedagogů fakulty na jejich pracoviště – předkládají dr. Bílek, Z. Dětáková, dr. Homoláč

K předloženému požadavku dr. Štěpánek konstatoval, že podobná situace byla v Celetné 20 pozitivně vyřešena. Dr. Calda podotkl, že se to však bohužel, netýká Celetné 13.

Usn. 43: AS žádá vedení FF UK, aby po provedení nezbytných technických opatření umožnilo pedagogickým pracovníkům FF UK časově neomezený přístup na jejich pracoviště, a to nejpozději do konce tohoto školního roku.

4. Informace o průběhu přípravy voleb do AS UK – členové legislativně-volební komise AS FF

UK předloženému požadavku Dr. Homoláč informoval senát, že do kurie učitelů, vědeckých a odborných pracovníků byli navrženi tři kandidáti, a to doc. dr. Jiří Buriánek, CSc., dr. Miloš Calda a doc. dr. Josef Vlček, CSc. V kurii studentů a doktorandů byli navrženi rovněž tři kandidáti: Viktor Filip, Kryštof Chamonikolas a Stanislav Štoček. V obou kuriích se volí kandidáti dva. Volby se konají v pondělí dne 16.11.98 od 9 do 17 hod. v místnosti sekretariátu AS a v místnosti Studentské rady.

AS kooptoval do volební komise pro tuto volbu dalších pět členů:

J. Cieslara 27-0-2

P. Kouru 27-0-2

Z. Štěpánka 30-0-0

J. Chaloupkovou 30-0-0

R. Oppelta 29-0-1

5. Zprávy zástupců AS ve fakultních komisích o připomínkách k materiálu AS UK k novému VŠ zákonu

Fakultní komise materiál vesměs neprojednávaly; dr. Štěpánek konstatoval, že projednávaný materiál obdržely akademické senáty dříve než vedení fakulty. Předložené připomínky k příslušným návrhům budou zaslány AS UK. Dr. Štěpánek sdělil, že v době od 26. do 28.11. se koná výjezdové zasedání AS UK a VR UK; do té doby mohou senátoři dodat event. další připomínky; dále upozornil, že materiály jsou k dispozici na sekretariátu. Vzhledem k tomu, že se jedná o závažnou záležitost (je v nich celá řada velmi sporných věcí), doporučuje je k prostudování.

6. Projednání studijního plánu jednooborového studia vietnamistiky s mezioborovým doplňkem – předloží zástupce pracoviště

Dr. Müllerová konstatovala, že stále více studentů projevuje zájem o jednooborové studium s mezioborovým doplňkem, kterým se myslí především etnologie, politologie, orientální jazyky apod. V prvním cyklu by se jednalo o praktické zvládnutí jazyka, 2. cyklus je specializační; bodové hodnocení jednooborového studia je 160, 20 bodů je počítáno pro mezioborový doplněk. Po řadě dotazů a kritických připomínek (doc. Housková, doc. Klégr, L. Vildman, dr. Calda, dr. oerter, D. Göttlich, Z. Dětáková, dr. Jindra, P. Trantina, I. Příbramská) doc. Lomová sdělila, že plán přepracují a předloží jej na příštím jednání AS. (Pozn.: Je třeba konstatovat, že nebyl dodržen běžný postup, který předpokládá předložení studijního plánu studijnímu oddělení a proděkance prof. Königové před projednáním senátem).

Usn. 44: AS souhlasí s tím, aby předložený studijní plán jednooborového studia vietnamistiky s mezioborovým doplňkem byl přepracován a předložen na jednání AS v prosinci.

7. Informace pracovní skupiny k projektu hodnocení kvality výuky – předkládají D. Šrajerová, P. Pabian, dr. Šubrt

Dr. Štěpánek již v úvodu jednání omluvil nedopatření v předloženém návrhu (poslední stránka do návrhu nepatří). Informoval, že pro dotace vysokým školám byl jediným kritériem počet studentů, který určoval výši finančního příspěvku. Jsou navržena další doplňující kritéria kvantitativního a kvalitativního charakteru, mezi nimiž je i hodnocení učitelů studenty. Evropská unie toto hodnocení považuje za naprosto nezbytné. Dr. Oerter toto vysvětlení akceptuje, ale přesto mu není jasný dopad na školu i na jednotlivce; podotýká, že většina jeho kolegů se k tomuto projektu staví odmítavě.

P. Pabian jménem pracovní skupiny uvedl, že na rozdíl od návrhu A. Vlka hodnotí tento dotazník spíše kvalitu výuky než učitele. Pracovní skupina pracuje na statutárním zakotvení projektu (bude se zřejmě jednat o článek 5. části Statutu FF UK). Problémy se asi objeví ve zpětné vazbě a v důsledcích vyhodnocení. Bude asi věcí každé katedry, aby důsledky vyřešila. Připomínky může vznést každý člena akademické obce k proděkance pro studijní záležitosti. problémy vyvstávají již v tom, kolik kurzů bude hodnoceno; hovoří o 20% účasti studentů a hodnocení 90% učitelů – návrh MŠMT. Za zpracování bude zodpovídat vedoucí každé katedry, která zpracuje i statistiku; konečné zpracování bude dělat laboratoř výpočetní techniky.

Dr. Šubrt konstatoval, že ustanovená skupina nemusí vysvětlovat a zdůvodňovat potřebu dotazníku, komise má vytvořit výzkumný nástroj a statut. Nyní je prioritní „doladit„ dotazník, je to však záležitost diskuse. Je třeba se dohodnout na způsobu provedení vyhodnocení (zajistit sběr dotazníků a vyhodnotit je).

P. Pabian předpokládá, že na prosincovém jednání by mohl senát schválit 1. verzi dotazníku, která by jako pilotní projekt byla vyzkoušena v posledním týdnu zimního semestru; poté by proběhlo vyhodnocení a v březnu příštího roku by byl schválen Statut.

Dr. Vorlová je přesvědčená, že projekt nebude objektivní. Nejsou podmínky pro práci učitelů (problémy s místnostmi), myslí si, že toto studenti posoudit nemohou. Podle jejího názoru by k tomu katedry musely podat komentáře. Doc. Housková doplňuje, že je nutné předeslat, co se chce zjistit a jaké důsledky z toho vyplynou. Co se bude hodnotit – učitelé nebo výuka (v zahraničí jsou dotazníky jednodušší); chybí otázka, zda je učitel dobrý odborník; kdo bude na katedrách dotazníky vyhodnocovat?

P. Pabian dodává, že skupina předpokládala, že připomínky k dotazníku budou písemné. Každý měl své připomínky dát do 25.11. členům přípravné komise. Senát se bude zabývat dotazníkem až ve chvíli, kdy jeho verzi budou předkladatelé považovat za definitivní. Další úvaha se zabývala tím, zda schválit nejprve pilotní verzi či počkat až na konečný návrh (dr. Štěpánek, dr. Homoláč, doc. Zemánek, dr. Šubrt, P. Pabian).

Usn. 45: AS pověřuje pracovní skupinu ustanovenou usnesením AS č. 36, aby zajistila provedení pilotního projektu hodnocení kvality výuky a na základě tohoto projektu a připomínek od členů akademické obce připravila na únorové zasedání AS všechny potřebné podklady tak, aby AS mohl v této věci kompetentně rozhodnout. Tímto AS současně mění původní termín stanovený usnesením č. 36.

Hlasování: 20-0-3

8. Informace předsedy AS FF UKVědecká rada:

Jmenování na profesuru doc. J. Mlynárika bylo zamítnuto. Docentury byly schváleny dr. Jakubcovi a dr. Volkovi. Docentura dr. Koudelkové nebyla doporučena. Dr. Koudelková zaslala AS FF dopis, ve kterém sděluje, že nesouhlasí s průběhem habilitačního řízení (průběh VR byl devalvující), o revizi řízení nežádá. Dr. Štěpánek o tomto dopise informoval kolegium děkana.

Kolegium děkana:

Byla poskytnuta informace o využití a rozdělení Jinonic; o této otázce proběhlo 5.11 jednání s prorektorem Wilhelmem, následně pak setkání vědoucích příslušných pracovišť u proděkana Kuklíka.

17.11. se bude na fakultě konat setkání s Václavem Klausem. 19.11 navštíví FF francouzský ministerský předseda.

Z. Dětáková vznesla dotaz, kdo pozval V. Klause; jeho návštěva se uskuteční mezi 1. a 2. kolem voleb. dr. Štěpánek sdělil, že pozvání není z iniciativy fakulty. Diskuse se zabývala otázkami, zdali to není v rozporu se zákonem (dr. Oerter, J. Bureš, Z. Dětáková, P. Trantina, dr. Homoláč, J. Cieslar, doc. Housková, doc. Klégr, dr. Jarošová, dr. Kuťák, D. Šrajerová). Dr. Štěpánek požádal senát o stanovisko, zda chce usnesením vyjádřit svůj názor.

Hlasování: 25-4-1 Hovořilo se dále o formě usnesení a komu jej adresovat; AS se shodl na tom, že ormou dopidu zašle své usnesení děkanovi fakulty.

Usn. 46: Vzhledem k probíhajícím senátním volbám a vzhledem k tomu, že předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Václav Klaus je současně předsedou politické strany, která se těchto voleb účastní, považuje AS FF UK za vhodnější, aby jeho setkání s akademickou obcí FF UK proběhlo v náhradním termínu.

Hlasování: 24-3-2

9. Různé – zprávy z komisí

a) Předseda informoval o návrhu předsednictva AS, aby byla rektorátu zaslána žádost o vysvětlení záměrů rektorátu s osudem areálu budov v Celetné ulici. Diskutující se shodli na tom, že je třeba se o osud uvolněných prostor zajímat (dr. Jarošová, doc. zemánek, dr. Oerter, dr. Šubrt, dr. Vorlová).

Usn. 47:AS pověřuje zástupce FF v AS UK, aby požádali o písemné sdělení dalších záměrů s uvolněnými místnostmi a plánů s využitím budov v Celetné 13 – 20.

Hlasování: 21-1-1

b)Dr. Štěpánek sdělil, že Rada VŠ informuje o své práci v elektronickém časopise Alma Mater na internetové adrese: Chyba! Záložka není definována..

c) Dr. Homoláč sdělil, že dr. Bendová prostřednictvím e-mailu vyslovila přáním, aby životopisy kandidátů do senátu byly úplnější. Obrací se tedy na senát, zda bude požadavek na podrobnější životopisy kandidátů akceptovat.

Usn. 48: AS návrh neschválil

Hlasování: 1-12-9

Zapsali: Bureš, Ničová

Zápisy z jednání AS FF UK

Akademický senát