Minulá volební období

Prezentace studentů

Akademický senát FF UK

volební období
2012 – 2014 

senatff@ff.cuni.cz

 

Prezentace kandidátů do kurie studentů

Bělehrádková Kateřina, Bělohlávek Miloš, Brčák Marek, Brenišínová Monika, Bulak Patrik, Čurdová Veronika, Drbohlav Jakub, Dufek Ondřej, Džupová Olga, Harasimowicz Marta Maria, Hůrská Jana, Janouchová Petra, Kaas Filip, Knotová Hana, Kořenář Michal, Lukavská Jana, Matys Anna, Moskovič Boris, Odler Martin, Pavlorek David , Peroutková Jana, Pešta Mikuláš, Pilip Jiří, Preininger Mikuláš, Režová Markéta, Rőschová Michaela, Rys Jiří, Smrčka Aleš, Šaněk Lukáš, Škubalová Marta, Těmín Kristián, Ulman Vít, Vozáb Jakub, Zajíček Samuel

Kateřina Bělehrádkovábelehradkova

Rok narození: 1992
E-mail: belehradkovakaterina@gmail.com
Ročník a obor studia: 3. roč. bakalářského studia, obor Hispanistika
Navrhovatel: PhDr. Ondřej Dufek

Na FF UK studuji od roku 2011. Nyní jsem v třetím ročníku bakalářské hispanistiky, zajímá mě především její lingvistická část.
V AS FF UK bych chtěla usilovat mimo jiné o prodloužení otevírací doby všech knihoven a zavedení víkendového provozu knihovny Jana Palacha. Ráda bych se zasadila o navýšení kapacity kurzů v Jazykovém centru a rozšíření jejich nabídky i pro úplné začátečníky. Za důležité také považuji zvýšení informovanosti o jiných možnostech výjezdů do zahraničí, než je Erasmus, a zpříjemnění prostředí na naší fakultě – např. odpočinkové a studijní zóny na chodbách.
Kandiduji v rámci uskupení 15 PRO FAKULTU.


Miloš Bělohlávekmilos_belohlavek

Rok narození: 1990
E-mail: milbelohlav@seznam.cz
Ročník a obor studia: 4. roč. bakalářského studia, obor Historie
Navrhovatelka: Bc. Marta Maria Harasimowicz

Na FF UK studuji čtvrtým rokem historii a od počátku svého studia jsem se snažil zapojovat do studentských aktivit a spolkového života. Od roku 2010 jsem členem Spolku studentů historie, jehož jsem byl postupně tajemníkem, místopředsedou a předsedou. Během této doby jsem pomáhal uspořádat celou řadu studentsky zajímavých akcí (např. besedu s autorem Oprásků sčeskí historje). Stejně tak jsem už několik let i členem Studentské rady a několikrát jsem byl členem Disciplinární komise naší fakulty. Do akademického senátu kandiduji poprvé a mezi mé hlavní priority patří větší otevřenost akademického senátu a hlavně jeho studentské části. Je nutné více informovat studenty o tom, co se děje v senátu a ve vedení fakulty a dávat jim příležitost, jak projevit svůj názor na některé fakultní otázky, především ty spojené přímo se studiem. Zároveň bych se rád zasadil o zjednodušování studijních předpisů, aby studium nebylo jen kličkováním mezi odstavci studijního řádu na konci každého akademického roku.
Kandiduji v rámci uskupení 15 pro fakultu.


Mgr. Marek BrčákB1

Rok narození: 1988
E-mail: marekbrcak@seznam.cz
Ročník a obor studia: 1. roč. doktorského studia, obor České dějiny, 4. roč. bakalářského studia, obor Archivnictví a pomocné vědy historické
Navrhovatel: Bc. Jiří Pilip

Jsem studentem 1. ročníku doktorského studia oboru Historie (specializace České rané novověké dějiny) a zároveň 4. ročníku bakalářského studia oboru Archivnictví–PVH. Na Alma mater studuji již sedmým rokem a dlouhodobě se zde zapojuji do její studentské samosprávy či aktivit studentského spolkového života. Již delší dobu proto působím ve Studentské radě FF UK, v současné době jako její místopředseda, kde se snažím především o zlepšení podmínek právě pro studentské aktivity na fakultě.
V akademickém senátu bych se rád angažoval v oblasti doktorského studia, kde bych se snažil o navýšení finančních prostředků proudících do této oblasti studia (ať už pomocí stipendií či grantů) a zároveň o jeho zjednodušení po administrativní stránce. Dále bych se chtěl pokusit zvýšit nabídku možnosti studia v zahraničí (i mimo Erasmus). Poslední prioritou o níž bych se rád zasadil je oblast zkvalitnění služeb Jazykového centra FF UK, chtěl bych zde prosadit navýšení kapacity existujících kurzů a rozšířit nabídku stávajících kurzů i pro úplné začátečníky.
Kandiduji v rámci uskupení 15 pro fakultu.


Mgr. Monika BrenišínováMONBREN

Rok narození: 1983
E-mail: monikabrenisinova@seznam.cz
Ročník a obor studia: 3. roč. doktorského studia, obor Iberoamerikanistika
Navrhovatel: prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.

Studuji třetím rokem doktorské studium v oboru historické vědy – iberoamerikanistika. Absolvovala jsem dva studijně-výzkumné pobyty v Mexiku. V současnosti se věnuji práci na grantovém projektu Dějiny umění Latinské Ameriky, dále jsem redaktorkou časopisu pro humanitní a společenské vědy Člověk a spravuji stránky SIAS FF UK. Spolupodílela jsem se na vzniku studentského klubu IBEROklub, jehož cílem je zlepšit komunikaci mezi studenty, absolventy, vyučujícími a jinými zájemci o iberoamerikanistiku z řad veřejnosti. Ze stejného důvodu kandiduji i do Akademického senátu FF UK. Ráda bych zlepšila informovanost studentů malých oborů a zasadila se o lepší podmínky pro mladé začínající vědce.
Kandiduji v rámci sdružení Pro Otevřenou FFakultu 2014 (https://www.facebook.com/otevrenafakulta2014).

Prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.:
Znám Moniku Brenišínovou od chvíle, kdy se přišla zeptat na průběh přijímacího řízení na navazující iberoamerikanistku. Její zájem o studium byl  mimořádný a výsledky při přijímacím řízení tomu odpovídaly. Po celé studium pak patřila mezi nejlepší studenty, a když se ucházela o přijetí do doktorského studia, nebylo předem nejmenších pochyb, že opět uspěje. Jak během navazujícího, tak doktorského studia prošla konkurzy na pobyt v zahraničí, v obojím případě úspěšně a jen potvrdila svoje neobyčejné kvality. Přitom se podílela a podílí na vědeckých i pedagogických aktivitách Střediska a stále se zajímá  o dění na fakultě. Vůbec nepochybuji, že by po zvolení do senátu patřila mezi jeho aktivní a platné členy.


Bc. Patrik BulakBulak Patrik

Rok narození: 1989
E-mail: fm1989@seznam.cz
Ročník a obor studia: 1. roč. navazujícího magisterského studia, obor Český jazyk-specializační studium – Obecná lingvistika
Navrhovatel: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.

Na Filozofické fakultě jsem absolvoval bakalářský program Český jazyk a literatura. V navazujícím magisterském studiu se specializuji na kognitivní a v širším smyslu antropologickou lingvistiku. V rámci pomocné vědecké činnosti na Ústavu českého jazyka a teorie komunikace jsem se podílel například na organizaci 23. česko-polské konference a na redakčních úpravách kolektivní monografie Tělo, smysly, emoce v jazyce (2012), jež vznikla ve spolupráci s Ústavem české literatury a komparatistiky (část Tělo, smysly, emoce v literatuře). Myslím, že je třeba se dívat různorodou perspektivou nejen na humanitní vědy, ale také na chod Filozofické fakulty.
Kandiduji v rámci sdružení Pro Otevřenou FFakultu 2014.


Mgr. Veronika ČurdováCurdova_foto

Rok narození: 1985
E-mail: veru.curdova@gmail.com
Ročník a obor studia: 3. roč. doktorského studia, obor Český jazyk
Navrhovatelka: doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.

V rámci svého doktorského výzkumu se zabývám kognitivně-kulturní přístupem k jazyku, tj. vztahem jazyka, kultury a mysli. Ke kandidatuře jsem se odhodlala na základě důvěry a povzbuzení několika osobností FF, kterých si velmi vážím. Mým hlavním přínosem v AS by mohl být zcela nový a neovlivněný pohled na dění na FF UK spojený s empatií k názorům mých spolužáků na postgraduálním studiu i studentů bakalářských a magisterských studijních programů.
Kandiduji v rámci sdružení Pro Otevřenou FFakultu 2014 (https://www.facebook.com/otevrenafakulta2014).

Bc. Jakub Drbohlavjakub_drbohlav

Rok narození: 1990
E-mail: jakdrbohlav@gmail.com
Ročník a obor studia: 1. roč. navazujícího magisterského studia, obor Filozofie
Navrhovatel: Mgr. Samuel Zajíček

Na fakultě studuji od roku 2009 filosofii, počínaje rokem letošním v navazujícím magisterském úseku studia. V současnosti se zabývám především metafyzickým projektem Gillese Deleuze. Poslední dvě volební období jsem v roli zapisovatele pořizoval zápisy ze všech senátních zasedání a loňský rok jsem působil i jako člen Disciplinární komise fakulty, jejíž preventivní působení bylo tak úspěšné, že se ani jednou nesešla. Díky tomu, troufám si říct, mám solidní povědomí o tom, jak senát a fakulta funguje a jaké problémy v posledních letech řeší, čehož bych rád využil i v roli člena senátu – o to spíše, že letošní rok přinesl změnu ve vedení naší fakulty i celé univerzity. Tím chci toliko říct, že bych v obecné rovině svého působení rád pomáhal udržet jistou kontinuitu směřování správy věcí fakultních. V rovině konkrétnější bych se chtěl zabývat především studijní agendou – to jest koncepcí a náplní jednotlivých oborů na fakultě tak, aby jejich studium neobsahovalo složky zbytečné či nelogické a aby zároveň bylo co nejvstřícnější a nejinspirativnější.
Kandiduji v rámci uskupení 15 PRO FAKULTU.


PhDr. Ondřej Dufek20140119_215659

Rok narození: 1986
E-mail: dufek.ondrej@gmail.com
Ročník a obor studia: 4. roč. doktorského studia, obor Český jazyk
Navrhovatelka: Kateřina Bělehrádková

Na FF jsem už osm let, dělám doktorát z českého jazyka. Podílím se na organizaci studentského workshopu Žďárek a letní školy lingvistiky v Dačicích. Studoval jsem i na FSV, díky své práci v Ústavu pro jazyk český znám taky prostředí Akademie věd. V senátu mám zkušenosti ze dvou volebních období, prošel jsem inventarizační a etickou komisí.
Fakultu mám vážně rád. Proto chci přispět k rozvíjení toho, co mi na ní přijde dobré – možností vědeckých projektů pro studenty, akreditačního procesu jako něčeho víc než pouhé formality, otevřeného a transparentního vedení, obecně důrazu na kvalitu. A rád bych pomohl napravit to, co moc nefunguje – třeba kreditní doktorské studium nebo vnější vztahy fakulty a komunikaci s uchazeči.
Kandiduji v rámci uskupení 15 PRO FAKULTU.


Bc. Olga DžupováDžupová_fotka

Rok narození: 1988
E-mail: dzupova@gmail.com
Ročník a obor studia: 2. roč. navazujícího magisterského studia, obor Český jazyk-specializační studium
Navrhovatel: Mgr. Vojtěch Bažant

Na fakultě studuji od roku 2007 češtinu, švédštinu a historii. Zajímám se hlavně o výzkum synestézie v češtině a švédskou antroponomastiku. Jsem členkou Spolku studentů historie.
Cením si práce předchozích senátů a ráda bych v ní pokračovala. Zejména bych se chtěla zasadit o zpříjemnění té části studia, která se neodehrává na přednáškách a seminářích, tedy zlepšení vybavenosti a vstřícnosti knihoven, zútulnění prostoru mimo učebny a zkvalitnění služeb bufetu.
Dále bych chtěla přibližovat činnost senátu studentům malých oborů. Z vlastní zkušenosti vím, že my na malých oborech často nemáme o práci senátu zájem, a proto si ani neuvědomujeme, že mnoho problémů, na něž při studiu narážíme, lze řešit.
Kandiduji v rámci uskupení 15 PRO FAKULTU.


Bc. Marta Maria HarasimowiczIMG_3951b

Rok narození: 1986
E-mail: marta.harasimowicz@10g.pl
Ročník a obor studia: 2. roč. navazujícího magisterského studia, obor Komparatistika
Navrhovatel: Miloš Bělohlávek

Jsem studentkou druhého ročníku navazujícího magisterského studia v oboru komparatistika, v rámci něhož se zaměřuji na otázky zobrazování dějin v kultuře a vztahu mýtu i ideologie. Řadu let aktivně působím ve fakultních spolcích (Spolek studentů historie FF UK, Studentská rada) a občasně i v dalších, neformálních, studentských iniciativách – mimo jiné jsem v roce 2012 patřila mezi iniciátory a koordinátory Týdne neklidu, který pomohl zabránit tehdejší vládou prosazované nekoncepční a nekvalitní reformě vysokých škol.
Zkušenost studia menšinového oboru na velké katedře a dosavadní aktivity mi poskytly dobrý vhled do problémů a specifik fungování jak malých, tak i velkých oborů. Jako akademická senátorka bych ráda přispěla ke zlepšení kvality výuky a vyřešení dlouhodobě přetrvávajících studijních potíží, které vyplývají z mezer v koncepcích některých studijních plánů. Ráda bych se zasadila o rozšíření a zflexibilnění možností podpory odborné činnosti studentů – tak, aby schopné studenty v jejich vědeckých aktivitách nebrzdil mnohdy lhostejný či nevlídný přístup kateder nebo nedostatky konkrétních studijních plánů. Chtěla bych se také věnovat vylepšení a modernizaci společného základu: skrz modifikaci jeho koncepce a nabídky kurzů přispět k tomu, aby plnění společného základu nebylo pro studenty – jak se často děje – nepříjemnou povinností, nýbrž praktickým i intelektuálním přínosem. Budu rovněž dbát na to, aby se na FF vždy dostávalo dostatečného prostorů studentským aktivitám.
Považuji za samozřejmost, že rozhodování o chodu fakulty by mělo být provázáno s existencí širokého prostoru pro diskuzi o záležitostech jejího fungování – proto budu aktivně podporovat i zlepšení komunikace AS FF UK s akademickou obcí.
Kandiduji v rámci uskupení 15 PRO FAKULTU.


Jana HůrskáOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rok narození: 1992
E-mail: jana.hurska@tiscali.cz
Ročník a obor studia: 2. roč. bakalářského studia, obor Dánská studia – Historie-evropská studia
Navrhovatel: PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D.

Na fakultě studuji druhým rokem Dánská studia a Historii – evropská studia. Obecně mě zajímá celá oblast Skandinávie, od historie (má budoucí bakalářská práce by se měla věnovat dánským studentským protestním hnutím v 60. letech), přes kulturu po přírodu – jednou bych chtěla zdolat nejvyšší horu Dánska.
Do AS kandiduji poprvé, nejsem ani členem Studentské rady či nějakého oborového spolku. To může být vnímáno jako minus, ale na druhou stranu mohu nabídnout nový a nezaujatý pohled na chod fakulty a perspektivu dosud nezastoupených oborů. Osobně mi na současném AS vadí právě jeho svázanost s jistými obory a organizacemi, která svádí k propagování osobních zájmů. To souvisí s určitou neprůhledností jeho rozhodování. AS se zabývá opravdu důležitými věcmi – například udělováním vnitřních grantů či akreditacemi oborů, ale málokdo ví, jak a na základě čeho se rozhoduje. Myslím, že to je největší chyba, činnost AS by se měla zakládat na otevřené diskuzi. Jedině tak je možné zabránit politikaření a prosazování vlastních zájmů.
Myslím, že nemá cenu slibovat zlepšení nabídky bufetu a více laviček na chodbách. Alespoň dokud se nezlepší daleko podstatnější problémy.
Proto kandiduji v rámci sdružení PROFF 2014: https://www.facebook.com/otevrenafakulta2014


Mgr. Petra JanouchováJanouchova_kandidatka

Rok narození: 1986
E-mail: petra.janouchova@gmail.com
Ročník a obor studia: 3. roč. doktorského studia, obor Antické dějiny
Navrhovatel: doc. PhDr. Václav Marek, CSc.

Na Filosofické fakultě se pohybuji už od roku 2005, vystudovala jsem klasickou archeologii a starořečtinu a v současné době jsem doktorandkou na Ústavu řeckých a latinských studií. Mojí specializací je oblast antické Thrákie, zejména pak vzájemné prolínání a ovlivňování řecké a thrácké kultury a hledání identity v rámci měnící se společnosti. Od roku 2007 jsem součástí mezinárodního archeologického projektu Tundzha Regional Archaeological Project v Bulharsku (vedený University of New South Wales), na němž se v průběhu let podíleli i mnozí studenti FFUK. Právě archeologický výzkum mě zavedl na několik kontinentů a umožnil mi poznat dvě zásadní věci, kterými se řídím:
1) nikdo jiný za mě nic neudělá. Pokud chci něčeho dosáhnout, nebo se mi něco nelíbí, nesmím si jen stěžovat, ale musím do toho vložit svou energii a čas. Proto kandiduji do AS.
2) Naučila jsem se, že lidská společnost již po celá tisíciletí funguje na principu spolupráce a jedinec bez podpory těžko něco sám zmůže. Nebojím se spolupráce napříč různými skupinami a kulturami, protože to je právě to, co nás obohacuje a otevírá nový pohled na svět kolem nás. Proto kandiduji za PROFF 2014.
Těchto principů se držím i teď, a veřím, že nikdy není pozdě začít. V rámci působení v AS bych se chtěla zaměřit na zlepšení a rozšíření e-learningových kurzů ve výuce, omezení byrokratického zatížení studentů a na zjednodušení přístupu k informacím, ať už se jedná o dění a rozhodování na fakultě, či o přístup do elektronických databází a zdrojů.
A proto kandiduji v rámci sdružení Pro Otevřenou FFakultu 2014.
https://www.facebook.com/otevrenafakulta2014


Filip Kaas

Rok narození: 1988
E-mail: kafi.zaba.abus@email.cz
Ročník a obor studia: 2. roč. bakalářského studia, obor Obecná jazykověda – Turkologie
Navrhovatel: Mgr. Jan Křivan

Jmenuji se Filip Kaas a studuji na fakultě druhým rokem turkologii a lingvistiku, dříve též starou a novou řečtinu a matematiku na Matfyzu. Baví mne cestovat a učit se divný jazyky. Na fakultě se pohybuji dennodenně a zajímá mne dění na univerzitě. Do senátu kandiduji poprvé. Věřím, že mohu v senátu zprostředkovat perspektivu menších oborů, napomoci k informovanosti studentů o tom, co je na fakultě možné a nemožné a přispět ke zlepšení spolupráce a komunikace mezi senátem a námi studenty.
Kandiduji v rámci uskupení 15 PRO FAKULTU.


Bc. Hana KnotováOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rok narození: 1989
E-mail: janesl@seznam.cz
Ročník a obor studia: 2. roč. navazujícího magisterského studia, obor Archeologie pravěku a středověku
Navrhovatel: doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.

Na FF UK studuji od roku 2008 obor Archeologie pravěku a středověku. V současnosti jsem studentkou druhého ročníku magisterského studia a mým zaměřením je především neolit. V bakalářské práci jsem zpracovala neolitické sídliště v Tuchlovicích (o. Kladno). v diplomové práci se zabývám neolitickým osídlením v povodí Radotínského potoka. Do tisku připravuji několik odborných článků souvisejících s tématem mé diplomové a bakalářské práce. Také se podílím na popularizaci archeologie a historie v české veřejnosti, podílela jsem se na vzniku občanského sdružení Po stopách předků.
V Akademickém senátu FF UK bych chtěla dopomoci k lepší komunikaci mezi studenty a senátem. V senátu bych prosazovala hlediska malých oborů, které jsou rovněž důležité a potřebují mít svůj prostor. Je také potřeba tyto obory alespoň trochu poznat, než se o nich bude rozhodovat. Rozhodování o vnitřních grantech je v současnosti nejasné a studenti nemají žádnou zpětnou vazbu v případě neúspěšných projektů. To bych chtěla změnit. A nejen to. Myslím si, že život na naší fakultě jde zpříjemnit i dalšími kroky, ať už jsou to maličkosti jako lepší bufet či nové lavičky, nebo věci, na kterých při studiu záleží přeci jen více, například již zmíněné vnitřní granty.
Kandiduji v rámci sdružení Pro Otevřenou FFakultu 2014. https://www.facebook.com/otevrenafakulta2014


Michal Kořenář66649_1428281427107_5850422_n

Rok narození: 1991
E-mail: korenar.michal@gmail.com
Ročník a obor studia: 3. roč. bakalářského studia, obor Nizozemský jazyk a literatura
Navrhovatelka: doc. Ellen Jacoba Krol, Ph.D.

Na naší fakultě studuji obor Nizozemský jazyk a literatura. Holandštinu jsem se rozhodl studovat, protože jsem v Nizozemsku strávil nějaký čas na střední škole. Poníženě se Vám přiznávám, že i přes to přese všechno stále nevlastním pár dobře padnoucích dřeváků.
Měřím pouhých 170 cm, takže dodržuji jistou paralelnost s velikostí mého oboru. Jsem však přesvědčen, že i malé obory mají v Akademickém senátu své místo, proto kandiduji. Rád bych zprostředkoval senátu perspektivu menších oborů, a to nejen těch vyučovaných na mém mateřském Ústavu germánských studií. Tyto malé obory totiž mnohdy mohou nabídnout onu potřebnou svěžest a flexibilitu, která může z naší fakulty udělat kýženou mladistvou a dynamickou instituci.
Z mých relevantních zkušeností (kroužek flétny v 1. a 2. třídě ZŠ a improvizovaný barmanský kurz mezi ně nepočítám) bych rád zmínil své dvouleté členství v Česko-Německém fóru mládeže. Z mého členství vznikl úspěšný projekt o občansko-politickém vzdělávání na českých a německých školách, jehož výstupem byla mj. sada workshopů a pódiová diskuse s ministrem školství.
Nebojme se okořenit si život na fakultě!
Volte Michala Kořenáře a sdružení, za které kandiduje, a sice Pro Otevřenou FFakultu 2014 https://www.facebook.com/otevrenafakulta2014


Bc. Jana LukavskáIMG_4365

Rok narození: 1989
E-mail: jlukavska@seznam.cz
Ročník a obor studia: 2. roč. navazujícího magisterského studia, obor Český jazyk a literatura – Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
Navrhovatelka: Bc. Eva Svatoňová

Studuju dvouoborově bohemistiku a učitelství a na chodu fakulty se podílím jako členka AS FF UK, Studijní komise a nově také jako členka poradní skupiny studentů bohemistiky. Mezi léty 2012 a 2013 jsem se taktéž mihla jako zástupkyně studentů a studentek v širším kolegiu děkana.
Do AS FF UK podruhé kandiduju proto, že už tak trochu vím, jak věci na fakultě fungují či nefungují, a chci se podílet na tom, aby nadále fungovaly, případně aby fungovat začaly.  Nejvíc se zajímám o fakultní legislativu týkající se studia a o (re)akreditace oborů. V rámci Studijní komise jsem se setkala s pestrou paletou studijních plánů, dokumentů a pravidel a neméně pestrou paletou studentských problémů a obtíží. Chci nadále zaujímat středovou pozici mezi fakultou a studenty a zprostředkovat jedné i druhé straně konkrétní nápady, přání či výtky. Dlouhodobě se snažím pomáhat studentům a studentkám, které si nevědí rady v té či oné záležitosti svého studia. Usiluju o to, aby se studentské snažení mohlo co nejúplněji koncentrovat na samotné studium.
Na důležitosti pro mě ale postupně nabývají např. otázky studentské vědy, výuky učitelství na fakultě či servis Knihovny Jana Palacha.
Kandiduju v rámci uskupení 15 pro fakultu.


Bc. Anna MatysSONY DSC

Rok narození: 1988
E-mail: matys.anna@seznam.cz
Ročník a obor studia: 3. roč. navazujícího magisterského studia, obor Klasická archeologie
Navrhovatel: doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.

Od roku 2007 studuji na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvovala jsem zde bakalářské studium klasické archeologie. Nyní jsem na tomto oboru ve 3. ročníku navazujícího magisterského studia. Zaměřuji se především na problematiku egejské oblasti v době bronzové a řecké vázové malířství. Šestkrát jsem byla členkou archeologické expedice ÚKAR v centrálním Bulharsku, kde jsme odkrývali antickou lokalitu Pistiros. Na tomto výzkumu i nadále spolupracuji, dále pracuji na grantových projektech (GAUK, Vnitřní grant FF UK) zaměřených na řeckou keramiku a egejskou oblast.
Od roku 2012 jsem členkou AS FF UK, stipendijní komise a komise pro vědu AS FF UK.  Od podzimu roku 2013 jsem zástupce studentů v širším kolegiu děkana a od února tohoto roku jsem členkou AS UK.
Chci se i nadále aktivně podílet na odpovědnosti za směřování naší fakulty a na prosazování zájmů studentů na FF UK a v rámci univerzity. I nadále se chci podílet na prosazování podpory pro studentskou vědu (podpora grantových soutěží, ale i možnosti financování cest na konference atd.) a zvýšit informovanost studentů o těchto možnostech. Dlouhodobě sleduji i problematiku vysokoškolského prostředí v České republice. Je patrné, že nadcházející období nebude pro fakultu našeho typu lehké, a proto bych se chtěla podílet na posílení povědomí o činnosti a významu filozofické fakulty ve společnosti a pro naši univerzitu.
Kandiduji v rámci uskupení 15 PRO FAKULTU.


Boris MoskovičMoskovic_Boris_2014

Rok narození: 1990
E-mail: boris.moskovic@seznam.cz
Ročník a obor studia: 4. roč. bakalářského studia, obor Historie-evropská studia – Jihovýchodoevropská studia
Navrhovatel: PhDr. Jan Koura, Ph.D.

Důvodem k mé kandidatuře do AS je přesvědčení, že tento fakultní orgán by měl projít větší personální změnou, která by zajistila nejen příchod nových myšlenek a vizí, ale také by díky ní AS získal rozmanitější a pluralitnější podobu.
Nevidím důvod, proč by se nemělo pokračovat v úspěšných návrzích a koncepcích již minulého fakultního vedení. V tomto ohledu jsem zastáncem kontinuity, kterou považuji v této chvíli za stěžejní.  Myslím si však, že obměna složení AS může dát tomuto procesu tolik potřebný nový impuls.
Jsem přesvědčen o tom, že i přes nezpochybnitelné zásluhy by mandát studentského senátora neměl překračovat dvě funkční období. Omezení časového výkonu této funkce by totiž zajistilo jistou pravidelnou rotaci, jež by poskytovala zatím nedostatečný prostor novým lidem a jejich pohledům. Zastávám též názor, že tato otázka má i svůj etický rozměr, jelikož dlouhodobý výkon senátorské funkce s sebou bezpochyby přináší i jisté negativní rysy jako jsou politikaření, prosazování osobních zájmů či pocit nadřazenosti a neodvolatelnosti, která pak nutně vede k pokřivenému nazírání na voliče a jejich potřeby.
Jako student malých studijních oborů se chci zasazovat o to, aby se i jejich vnímání nejrůznějších problémů fakulty dostalo zastoupení v AS. Především bych se chtěl zaměřit na to, aby proces přidělování vnitřních grantů a různých forem stipendií byl transparentnější a srozumitelnější primárně pro studenty samotné. Chtěl bych tím změnit současný stav, kdy průběh tohoto procesu je vnímán často s jistou dávkou pochybností a nedůvěry.
Proto kandiduji za sdružení Pro Otevřenou FFakultu 2014 https://www.facebook.com/otevrenafakulta2014


Mgr. Martin OdlerOdler-foto

Rok narození: 1986
E-mail: martin.odler@gmail.com
Ročník a obor studia: 2. roč. doktorského studia, obor Egyptologie
Navrhovatel: PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D.

Na FF UK študujem od roku 2004, som absolventom odborov egyptológia, klasická archeológia a praveká archeológia. Od roku 2011 som vedeckým pracovníkom Českého egyptologického ústavu FF UK a od roku 2012 interným doktorandom odboru egyptológia. Zameriavam sa na komplexné štúdium materiálnej kultúry, predovšetkým medených artefaktov. Výsledky svojej vedeckej činnosti zverejňujem na portáli academia.edu (http://cuni.academia.edu/MartinOdler). Zúčastnil som sa na archeologických expedíciách katedier FF UK do Egypta, Sudánu a Uzbekistanu. FF UK som reprezentoval na niekoľkých medzinárodných konferenciách, často prednášam v ČR a SR aj pre laickú verejnosť a články publikujem nielen v odborných časopisoch, ale spolupracujem napr. aj s vedeckou prílohou denníka SME. Založil som a spravujem facebookovú stránku Českého egyptologického ústavu a youtube kanál ústavu.
V Akademickom senáte FF UK by som chcel zamerať svoju činnosť na podporu študentskej vedeckej činnosti, tak, aby študenti dostávali spätnú väzbu aj na neúspešné projekty – inak sa v budúcnosti nemôžu zlepšiť. Budem podporovať interdisciplinaritu štúdia a vedeckej činnosti, spoluprácu v rámci UK ale aj mimo nej. Chcel by som zastupovať malé, na znalostnú prípravu náročné odbory, predovšetkým z hľadiska a špecifík archeologických odborov na Filozofickej fakulte.
Kandidujem za združenie Pro Otevřenou FFakultu 2014 (https://www.facebook.com/otevrenafakulta2014) a stotožňujem sa s tézami jeho volebného programu.


Mgr. David Pavlorekdavid_pavlorek

Rok narození: 1988
E-mail: d.pavlorek@seznam.cz
Ročník a obor studia: 1. roč. doktorského studia, obor Moderní hospodářské a sociální dějiny, 1. roč. doktorského studia, obor Filosofie
Navrhovatelka: Alžběta Kálalová

Jsem v 1. ročníku doktorských studií Filosofie a Historie (specializace Moderní hospodářské a sociální dějiny). Zároveň se dlouhodobě snažím zapojovat do fakultní samosprávy a také aktivit studentských spolků a iniciativ. Již delší dobu se angažuji ve Studentské radě FF UK jako její předseda, kde se snažím o zpříjemnění a zlepšení podmínek pro bohaté studentské aktivity na fakultě. Stejně tak již 3 roky jsem měl tu možnost působit i v senátu.
V akademickém senátu se snažím prezentovat studentské podněty i stížnosti zejména v oblastech provozu fakulty, evaluací výuky a chodu Studijního informačního systému. Vedle toho kladu důraz zejména na zprůhlednění vnitřních předpisů a také na jejich dodržování nejen ze strany studentů, ale i ze strany jednotlivých kateder a ústavů (např. s ohledem na včasné zveřejňování rozvrhů, řádné vypisování termínů zkoušek, konzultací atd.).
Do budoucna bych také rád zapracoval na dalším zpřehlednění a zkvalitnění procesu akreditací jednotlivých oborů, jakož i na větší dostupnosti klíčových informací celé akademické obci. Domnívám se totiž, že právě přehlednost a snadná přístupnost informací zvýší i obecný zájem studentů i pedagogů o vnitřní život fakulty.
Kandiduji v rámci uskupení 15 pro fakultu.


Bc. Jana Peroutková, DiS. rest.jana 1

Rok narození: 1980
E-mail: j.peroutkova@gmail.com
Ročník a obor studia: 2. roč. navazujícího magisterského studia, obor Dějiny umění
Navrhovatelka: Bc. Jana Peroutková, DiS. rest.

Na Filozofické fakultě studuji druhým rokem NMgr. oboru dějiny umění se specializací na středověké sochařství. Od roku 2012 pracuji jako odborný asistent v Centrum dokumentace evropského kulturního dědictví na Ústavu dějin křesťanského umění KTF. Rozhodla jsem se kandidovat do Akademického senátu, abych měla možnost hájit zájmy studentů našeho oboru, ale i dalších menších oborů, které nejsou v AS slyšet. Není třeba kritizovat chod FF, ale je třeba se snažit o změny k lepšímu.
Z tohoto důvodu kandiduji v rámci sdružení Pro Otevřenou FFakultu 2014 https://www.facebook.com/otevrenafakulta2014


Mgr. Mikuláš PeštaSAM_0116

Rok narození: 1988
E-mail: mikulas.pesta@email.cz
Ročník a obor studia: 1. roč. doktorského studia, obor Historie-obecné dějiny
Navrhovatelka: Mgr. Kristýna Kaucká

Na Filozofické fakultě jsem v letech 2008–2013 vystudoval bakalářský a posléze magisterský program oboru Historie. Nyní jsem v prvním ročníku doktorského studia na Ústavu světových dějin.
O místo v Akademickém senátu FF UK se ucházím, protože chci svojí prací přispět k fungování naší školy. Fakulta studentům nabízí skrze senát se významně podílet na svém chodu a směřování.  Tento prostor bych rád využil k řešení určitých palčivých otázek, jimiž se studenti zaobírají; na příklad problematika přidělování stipendií a grantů (zejména v případě vnitřních grantů by větší průhlednost byla na místě), nebo proces akreditace, jenž je často zahalen tajemstvím.
Kandiduji v rámci sdružení Pro Otevřenou FFakultu 2014.
www.facebook.com/otevrenafakulta2014


Bc. Jiří Pilip

Rok narození: 1984
E-mail: j.pilip@centrum.cz
Ročník a obor studia: 3. roč. navazujícího magisterského studia, obor Hospodářské a sociální dějiny
Navrhovatel: Jakub Vozáb

Jsem v 3 ročníku NMgr. na Ústavu hospodářských a sociálních dějin, kde se zabývám Moderními hospodářskými a sociálními dějinami. Kandiduji  s Jakubem Vozábem na společné kandidátce PIVO Senát FF UK PIlip/VOzáb.
https://www.facebook.com/PIVOFFUK
Mezi mé priority patří zahraniční studium a větší zpřístupnění tohoto typu studia co nejširšímu počtu studentů. Společně bychom se chtěli zaměřit na zlepšení systému akreditací, tedy aby bylo dostupnější akreditovat nové obory, a to i na návrhy studentů. Mezi naše další priority patří informační otevřenost tzn. větší informovanost studentů fakulty o dění na ni a zpříjemnění prostředí nejen na fakultě, konkrétně v oblasti stravování či relaxačních zón. S Jakubem Vozábem jsme vytvořili malou kandidátku, která by chtěla být alternativou těm velkým.V Senátu bych chtěl zúročit své předchozí zkušenosti ze Studentské rady, Studentské Unie a předchozího působení v AS FF UK. Budeme se snažit splnit všechny body našeho programu, který je navržen tak aby se dal splnit.


Mikuláš Preiningermik

Rok narození: 1993
E-mail: mikulas.preininger@gmail.com
Ročník a obor studia: 2. roč. bakalářského studia, obor Filozofie – Český jazyk a literatura
Navrhovatel: Mgr. Samuel Zajíček

Jmenuji se Mikuláš Preininger. Jsem ve druhém ročníku dvouoborového studia filosofie a bohemistiky. Tyto obory jsem si vybral mimo jiné z toho důvodu, že se již od svých studií na Gymnáziu Jana Keplera zajímám o lingvistiku a o filosofii jazyka a řeči. Obecně by se ale dalo říct, že jsem si studium na Filosofické fakultě zvolil především proto, že rád čtu a že u mne četba, studium a volný čas velmi často splývají. S tím také souvisejí témata, kterým bych chtěl spolu s „patnáctkou“ v senátu věnovat, a to témata týkající se zlepšení studijního prostředí na fakultě. V budovách fakulty je často složité najít místo, kde by si člověk mohl v klidu číst, popřípadě se nasvačit nebo si prostě jen odpočinout. Proto bych se chtěl zasadit o zřízení klidových zón. Spolu s tím budu usilovat o rozšíření otevírací doby knihoven a studoven, neboť ty občas bývají zavřeny právě v dobách, kdy jsou nejvíce zapotřebí – o víkendech a ve zkouškovém období. Za vhodné také považuji rozšířit nabídky kurzů Jazykového centra a prodloužit otevírací dobu studijního oddělení.
V rámci senátní agendy bych se chtěl věnovat především akreditacím a evaluacím. Zde bych rád poděkoval stávajícím senátorům za práci, kterou v této věci odvedli. Pokusím se navázat na jejich dosavadní práci v oblasti propracovávání evaluačního systému, který dává studentům možnost výrazněji promluvit nejen do podoby výuky, nýbrž i do širších koncepčních záležitostí.
Kandiduji v rámci uskupení 15 pro fakultu.


Bc. Markéta Režová

Rok narození: 1987
E-mail: marketa.rezova@gmail.com
Ročník a obor studia: 1. roč. navazujícího magisterského studia, obor Tlumočnictví: čeština-němčina – Tlumočnictví: čeština-španělština
Navrhovatelka: PhDr. Petra Vavroušová


Bc. Michaela RőschováRoschova_M_foto

Rok narození: 1989
E-mail: misa.roschova@seznam.cz
Ročník a obor studia: 2. roč. navazujícího magisterského studia, obor Sociologie
Navrhovatelka: Bc. Michaela Rőschová

Nyní jsem ve druhém ročníku navazujícího magisterského studia sociologie a doufám, že od příštího akademického roku se mi podaří se na fakultě pohybovat jako doktorand. V Akademickém senátu FF bych byla nováčkem, jsem proto velmi ráda, že se mohu opřít o bohaté zkušenostní zázemí patnáctky.
Jako studentku mne snad nejvíce pálila problematika knihovnických služeb a elektronických zdrojů, proto bych se v senátu chtěla věnovat hlavně těmto otázkám. Protože chápu Univerzitu Karlovu jako významnou vědeckou instituci, na předním místě pro mě stojí rovněž podpora studentské vědy. Za důležité považuji také budovat povědomí o možnostech vlastní vědecké činnosti studentů už od nejnižších ročníků.
Obecně chci usilovat o fakultu, jejíž studenti mají dobrý přehled o tom, jaké studijní, akademické i mimoškolní aktivity se jim nabízejí, a kteří vědí, jak jich využít a udělat tím ze svého pobytu na FF UK nejen cestu k diplomu, ale také velmi příjemný a přínosný zážitek.
Kandiduji v rámci uskupení 15 PRO FAKULTU.


Jiří Ryskan_fotka

Rok narození: 1989
E-mail: rysjiri@centrum.cz
Ročník a obor studia: 5. roč. bakalářského studia, obor Historie, 2. roč. bakalářského studia, obor Historie-evropská studia
Navrhovatel: David Fojtík

Jmenuji se Jiří Rys, v současné době studuji 5. roč. bakalářského studia, obor Historie a 2. roč. bakalářského studia, obor Historie-evropská studia. Jako jeden z mála kandiduji jako nezávislý kandidát. Vždy jsem se snažil zapojit do fakultního a studentského života. Od roku 2010 jsem členem Spolku studentů historie FF UK. Ve stejném roce jsem se i stal 1. náhradníkem do Studentské rady a 2. náhradníkem do univerzitního senátu za naší fakultu na volební období 2011 – 2014. Od roku 2012, po minulých volbách do fakultního senátu, působím v inventarizační komisi. O rok později jsem byl zvolen již jako plnoprávný člen Studentské rady a zastupuji ji jako delegát ve Studentské unii Univerzity Karl ovy. Z této pozice jsem bojoval za udržení studentského charakteru klubu K4 v Celetné ulici.
Mám také zkušenosti jako zastupitel menší obce na Nymbursku (Oskořínek) a jako člen poradní komise středočeské vlády pro bezpečnost a IZS.
V senátu se chci zaměřit na zjednodušení předpisů, chtěl bych prosadit více jazykových kurzů od Jazykového centra, pokud možno s přednostními právy pro studenty naší fakulty.
Kandiduji jako nezávislý kandidát. Kandiduji jako nezávislý kandidát z toho důvodu, že nechci být pod kontrolou jiných a chci se v senátu svobodně rozhodovat.


Bc. Aleš SmrčkaIMG_9417

Rok narození: 1989
E-mail: alessmrcka@centrum.cz
Ročník a obor studia: 1. roč. navazujícího magisterského studia, obor Etnologie
Navrhovatel: doc. PhDr. František Vrhel, CSc.

Jmenuji se Aleš Smrčka a jsem studentem 1. ročníku navazujícího magisterského studia etnologie. K mým velkým zájmům patří studium tradiční materiální kultury a řízení autobusu, kterému se věnuji ve volných chvílích.
Filozofická fakulta UK v Praze má nejen v rámci univerzity velice dobré renomé, působí zde mnoho špičkových odborníků a nadaných studentů. Do AS FF UK kandiduji, protože si myslím, že významu naší fakulty neodpovídá studijní prostředí. Mým cílem bude snaha vytvořit z FF UK takové pracoviště, kde se budou moci akademičtí pracovníci a studenti věnovat pouze vzdělávání a vědě, přitom se nestresovat byrokracií a nedostatkem finančních prostředků. A jak to provést?
1./ Finančně podporovat studenty a pedagogy s jasně prokazatelnými přínosnými vědeckými výstupy. Naopak zamezit financování projektů a studijních cest s nejasným účelem a nulovým přínosem.
2./ Dále se snažit v maximální míře nepřenášet administrativní záležitosti na pracovníky kateder a studenty.
Úkoly možná nelehké, ale reálně proveditelné…

Kandiduji za sdružení PROFF 2014.
https://www.facebook.com/otevrenafakulta2014


Lukáš Šaněkself

Rok narození: 1991
E-mail: lukas.sanek@gmail.com
Ročník a obor studia: 2. roč. bakalářského studia, obor Psychologie
Navrhovatelka: doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

Věnuji se kultivaci akademického prostředí již od začátku svého studia, kdy jsem začal spolupráci s asociací studentů ČASP, přes vlastní program studentů PSI (Iniciativa studentů psychologie), který v současné době koordinuji. Další aktivity pokračovaly ve spojení s Knihovnou Celetná 20, kde se zvětšil můj zájem o prohloubení komunikace mezi studenty a přednášejícími. V současné době technicky zajišťuji průběh výběrového semináře Psychologický rozbor filmu.
Nabízím čerstvý pohled na věc, svoje zkušenosti napříč fakultou, multi-oborová jednání, ale i jen prostou zvědavost a aspiraci některé věci posunout dál. Zároveň nabízím zastoupení oborů, které do této doby neměly v Senátu svůj hlas. Mezi moje priority patří rozvoj vědecké činnosti a zpřehlednění rozhodování o vnitřních grantech, dále progresivnější vývoj informačního systému SIS nebo rozvoj dalších studentských aktivit.
Kandiduji za sdružení Pro Otevřenou Fakultu ( (https://www.facebook.com/otevrenafakulta2014 ).
Pro případné dotazy nebo návrhy mě neváhejte kontaktovat na výše uvedeném e-mailu. Těším se na naši spolupráci!


Bc. Marta ŠkubalováŠkubalová_foto1

Rok narození: 1988
E-mail: skubalova.marta@gmail.com
Ročník a obor studia: 3. roč. navazujícího magisterského studia, obor Český jazyk a literatura – Německý jazyk a literatura
Navrhovatel: prof. Dr. Manfred Weinberg

Na FF UK studuji již sedmým rokem. Mám za sebou bakalářská studia českého a německého jazyka a literatury, v současné době studuji tytéž obory ve dvouoborovém navazujícím magisterském programu a kromě toho knihovědu na Ústavu informačních studií a knihovnictví.
Do akademického senátu bych ráda přinesla praktický pohled studentky, která se mimo jiné utkala s několikerou změnou akreditace svých oborů, která bojovala s kolidujícími rozvrhy svých oborů a která došla k názoru, že by bylo chybou nepokusit se předat své postřehy dál, a to nejen směrem od studentů do AS, ale také naopak, od AS směrem ke studentům.
Kandiduji v rámci sdružení Pro Otevřenou FFakultu 2014 https://www.facebook.com/otevrenafakulta2014


Kristián Těmínk.temin-1

Rok narození: 1993
E-mail: kristian@temin.cz
Ročník a obor studia: 2. roč. bakalářského studia, obor Filozofie
Navrhovatel: Mikuláš Preininger

Jmenuji se Kristián Těmín, na FF UK studuji bakalářský program filosofie, pomáhám organizovat Letní filosofickou školu pod hlavičkou ÚFaRu. Ve volném čase pracuji jako koordinátor alkoholové prevence PromileInfo.cz a hraji na klarinet. Do Akademického senátu kandiduji poprvé.
Oceňuji pozitivní změny, ke kterým na fakultě došlo v minulém volebním období díky úsilí členů Akademického senátu, a chci se podílet na jejich pokračování. Jsem připraven napřít své skromné síly ke zlepšení podmínek pro studium a zpříjemnění života na fakultě. Bude třeba oživit diskusi o kursech obecného základu, usilovat o rozšíření otevírací doby knihoven, zvětšení kapacity jazykových kurzů a rozšíření nabídky sportů v rámci tělesné výchovy. Rád bych také jednal o zpřehlednění webu fakulty a zlepšení možností stravování (přestože jsem vášnivým milovníkem nejmenované smažené dobroty od Platóna). Dále se ztotožňuji se všemi body programu „15 pro fakultu“. Přeji si, aby každý student měl ty nejlepší podmínky pro studium a aby naše fakulta byla špičkovou vzdělávací institucí, a chci pro to také něco udělat. Zkušenosti z práce v senátu ještě nemám, ale nabízím své schopnosti (pracovat v týmu, jednat s lidmi, vystupovat před větším shromážděním a obhajovat před ním své názory) a svůj čas.
Kandiduji v rámci uskupení 15 pro fakultu.


Mgr. Vít Ulmanulman

Rok narození: 1986
E-mail: ulman.vit@post.cz
Ročník a obor studia: 2. roč. doktorského studia, obor Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky
Navrhovatel: Bc. Filip Kotek

Jsem studentem 2. ročníku doktorského studia v oboru s poněkud krkolomným názvem Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky. Na FF UK jsem vystudoval Japonská studia (Mgr.) a Sinologii (Bc.). Mojí specializací je středověká japonská poezie (hlavně čínsky psaná), zajímám se ale také o diachronní lingvistiku. V současné době zároveň učím jako externista několik předmětů na Japonských studiích.
Do AS jsem se rozhodl kandidovat, protože se domnívám, že je na čase, aby v něm byly více zastoupeny menší obory. V poslední době jsem totiž při kontaktu s AS nabyl nepříjemného pocitu, že zde schází jistá pluralita názorů, která je pro fungování takového voleného orgánu nezbytná. Bez ní se situace na naší fakultě a na jednotlivých katedrách a ústavech jen tak nezlepší. Je zároveň potřeba, aby se Akademický senát více otevřel a studenty o své činnosti lépe informovat.
Osobně bych se rád v AS zasadil o to, aby nadále klesala administrativní náročnost nejen studia, ale také výuky a tvorby akreditací. Je potřeba vytvořit prostředí, kde by se studenti v klidu mohli věnovat studiu a akademičtí pracovníci výuce a bádání.
Také bych chtěl bojovat za to, aby stoupala kvalita výuky jak v bakalářském, tak magisterském studiu, aby se na fakultě nerozmáhal duch jakéhosi „to stačí.“ Obory, které jsou kvalitní a studentům toho nabízejí více, by měly být podporovány, nikoliv perzekvovány. A to stejné platí i pro jednotlivé vyučující.
Pevně věřím, že s trochou snahy může být naše fakulta ještě mnohem lepší místo jak pro studium, tak pro výzkum.


Jakub Vozáb

Rok narození: 1992
E-mail: vozab.jakub@gmail.com
Ročník a obor studia: 3. roč. bakalářského studia, obor Etnologie
Navrhovatel: Bc. Jiří Pilip

Jsem studentem 3. ročníku Bc. na Ústavu etnologie, kde studuji obor Etnologie. Kandiduji společně s Jiřím Pilipem na společné kandidátce.
https://www.facebook.com/PIVOFFUK
Mezi moje hlavní priority patří podpora studentských aktivit a jejich další rozšiřovaní. Společně bychom se dále chtěli zaměřit na zlepšení systému akreditací, tedy aby bylo dostupnější akreditovat nové obory, a to i na návrhy studentů. Mezi naše další priority patří: informační otevřenost tzn. větší informovanost studentů fakulty a zpříjemnění prostředí nejen na fakultě.
Spolu s Jiřím Pilipem jsme vytvořili malou kandidátku, která by chtěla být alternativou velkým kandidátkám. Díky tomu že kandiduji poprvé, mohu přinést svěží nadhled a tím pomoci mého spolukandidátovi být blíže studentům.


Mgr. Samuel Zajíčekzajicek

Rok narození: 1977
E-mail: snop@void.cz
Ročník a obor studia: 3. roč. navazujícího magisterského studia, obor Filozofie
Navrhovatel: Mikuláš Preininger

Jmenuji se Sam Zajíček a studuji obor Filosofie.
V senátu působím řadu let. Důvod, proč opět kandiduji, je stále stejný. Mám rád naši univerzitu, mám rád Filozofickou fakultu. Proto je chci pomoci bránit proti vnějším útokům, které se snaží vzdělanost redukovat na kompetence, vzdělání na službu a univerzity na poskytovatele těchto služeb. Ale pouhá obrana nestačí – fakulta ani univerzita se nesmí zapouzdřit a odmítat zodpovědnost, ani pomíjet vývoj. Studium se internacionalizuje, proměňuje vlivem technologií, studenti mají na jedné straně více příležitostí, na straně druhé ale i více starostí. Pokud si nedáme pozor, nebude na nás muset ani nikdo útočit – administrativní peklo a regionální zaprděnost si dokážeme v klidu zařídit sami. Filosofická fakulta by snad ale mohla být moderní, přátelská i kolegiální a přitom neslevit ze svých postojů ani kvality. A o to je třeba pečovat. Proto kandiduji.
Díky tomu, že kandiduji v rámci týmu lidí, kterým věřím, mohu se i nadále specializovat, především na legislativu. Mé názory na legislativní útoky zvnějšku jsou veřejně formulované na České pozici, v Respektu i v Deníku Referendum, ideu universitas hájím, kudy chodím, včetně celostátní reprezentace studentů. Z hlediska vnitřních předpisů fakulty budu dbát na to, aby legislativní změny byly vůči studentům benevolentní, šrouby mají tendenci se utahovat. Na druhou stranu musí být nastavená pravidla jasná, taková, aby měl každý jistotu, co je jeho právem a povinností.
Kromě legislativy bych chtěl i nadále kafrat do otázek ekonomických a do věcí spojených s informačními technologiemi. Co nejméně papíru, ale zase ne program, ve kterém nic nelze najít a když už to člověk najde, mluví to na něj v nějakém ptydepe.
Kandiduji v rámci uskupení 15 pro fakultu.