Minulá volební období

Prezentace pedagogů

Akademický senát FF UK

volební období
2012 – 2014 

senatff@ff.cuni.cz

 

Prezentace kandidátů do kurie akademických pracovníků

Bárta Miroslav, Bláhová Marie, Buben Radek, Čermák Jan, Čermák Petr, Heczková Libuše, Christov Petr, Chromý Jan, Jirsa Jakub, Kalivoda Jan, Machač Pavel, Mertin Václav, Ondračka Lubomír, Picková Dana, Podaná Zuzana, Pullmann Michal, Pultrová Lucie, Rákosník Jakub, Skarnitzl Radek, Sládek Jan, Svatoňová Kateřina, Sýkora Jan, Šedivý Ivan, Šisler Vít, Vaňková Irena, Wiendl Jan, Zádrapa Lukáš, Zemánek Petr, Županič Jan

prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.

Rok narození: 1969
E-mail: miroslav.barta@ff.cuni.cz
Základní součást: Český egyptologický ústav
Navrhovatel: prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

Kandiduji do AS FF UK jako člen volného uskupení 3 x pro FF a pro UK: Prestiž, kontinuita a dialog. S jeho členy mě spojují lidské i profesionální názory a postoje.
Pracuji jako egyptolog a archeolog. Na FF UK v Praze jsem zaměstnán od roku 1993, kromě toho pracuji v řídících funkcí v různých vědeckých projektech; jako akademický pracovník i jako ředitel Českého egyptologického ústavu a člen AS FF UK si v posledních letech stále naléhavěji uvědomuji dopady všeobecně rozšířené, nebezpečné a značně iracionální představy, že vysokoškolské vzdělání je zde pro každého. Není. Je zde pouze pro všechny ty, kdo splní vstupní předpoklady a kdo dlouhodobě a poctivě usilují o poznání, o budování akademické komunity a mikrosvěta, který nás obklopuje.
Stejně tak si myslím, bez ohledu na to, kdo se s kým bratří či nebratří, že v senátu by měli sedět pouze ti studenti a akademičtí pracovníci, kteří mají LEGITIMITU, tedy v rámci svých povinností patří k výborným studentům či učitelům a vědcům naší akademické obce. Neumím si představit, že bez tohoto základního parametru se někdo může domnívat, že je schopen řešit  a vyjadřovat se ke složitým vnitrofakultním, univerzitním a obecně společenským procesům.
Z pozice člena AS FF UK se chci rovněž podílet na budování širší platformy pro efektivní boj s bující byrokracií a geometrickou řadou se množícími předpisy, které místo toho, aby otevíraly prostor pro další rozvoj kvalitní vědy, výzkumu a výuky, značné tvůrčí schopnosti akademických pracovníků a jejich energii spíše podvazují. Pokud jde o mé profesní zaměření, jsem velkým, dlouholetým zastáncem mezioborové spolupráce nejen v rámci společenských věd, ale i s vědami přírodními a technickými.
Jsem přesvědčen o tom, že společenské vědy mohou být na špičce výzkumu. Jsem přesvědčen o tom, že dobrá věda a dobrá výuka je jen jedna a že UK by měla stát na čele proazování jejich co nejvyšší kvality. Nesmlouvavě.


prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.

Rok narození: 1944
E-mail: marie.blahova@ff.cuni.cz
Základní součást: Katedra pomocných věd historických a archivního studia
Navrhovatel: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.

Vedoucí katedry pomocných věd historických a archivního studia. Zabývá se především problematikou dějin středověké, zvláště písemné, kultury ve středověku a s tím souvisejícími disciplinami (především diplomatika, chronologie, kodikologie). Publikovala řadu prací o historiografii a historické kultuře ve středověku, monografii o Staročeské kronice tak řečeného Dalimila, komentované překlady českých kronik, příručku Historické chronologie. Autorsky se podílela na Velkých dějinách zemí koruny české, na publikacích Přemyslovci. Budování českého státu, a Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, aj.


PhDr. Radek Buben, Ph.D.DSC_0172

Rok narození: 1979
E-mail: radek.buben@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav politologie
Navrhovatel: Mgr. Jan Chromý, Ph.D.

Radek Buben je ředitelem Ústavu politologie FF UK. Věnuje se problematice nedemokratických režimů i přechodů k demokracii v jižní Evropě a v Latinské Americe, a dále i historickému vývoji komparativní politologie. V současné době se zaměřuje zejména na problematiku teorií státu a státnosti a jejich aplikaci na latinskoamerickou oblast, na otázky formování identit v témže regionu, a na teoretické i historické aspekty tzv. populismu. Publikoval přehled dějin Bolívie, výrazně se podílel na kolektivních monografiích o latinskoamerických politických režimech (vydala VŠE), o české levici (vydal SLON) a o současném jihoamerickém populismu (taktéž SLON). Podílel se na zakládání katedry politologie v nikaragujském Leónu. Působí v komisi pro vědu a v hospodářské komisi.
Kandiduje za Volné uskupení akademiků (http://neslibujeme.cokoliv.com) a v souladu s jeho programem se hodlá věnovat zejména oblasti podpory akademické práce.


prof. PhDr. Jan Čermák, CSc._DSC6010

Rok narození: 1962
E-mail: jan.cermak@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav anglického jazyka a didaktiky
Navrhovatelka: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.

Jan Čermák vystudoval obory bohemistika, anglistika a finský jazyk a literatura na FF UK (1985). Zabývá se především dějinami anglického jazyka a historickou lingvistikou (se zaměřením na morfologii a slovotvorbu), anglickou středověkou literaturou a vývojem epiky (Béowulf, Kalevala). Od roku 2008 působí jako ředitel Ústavu anglického jazyka a didaktiky FF UK. Je členem Vědecké rady FF UK a Koncepčního grémia děkanky doc. Mirjam Friedové, PhD. Do Akademického senátu FFUK kandiduje v rámci 3x pro FF a pro UK: Prestiž, kontinuita a dialog.


doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.Petr Cermak

Rok narození: 1968
E-mail: petr.cermak@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav románských studií
Navrhovatelka: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.

Jmenuji se Petr Čermák a do Akademického senátu FFUK kandiduji v rámci kandidátky 3x pro FF a pro UK: Prestiž, kontinuita a dialog. Vystudoval jsem na FFUK obor čeština-španělština. Od roku 1995 působím v Ústavu románských studií jako hispanista. Zabývám se především současnou španělštinou, zejména její morfologií a syntaxí. Dalším mým odborným zájmem je Pražský lingvistický kroužek a jeho dějiny. Od roku 2011 jsem ředitelem Ústavu románských studií FF UK, jsem členem zahraniční komise FFUK.


doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.foto lheczkova

Rok narození: 1967
E-mail: albinatemna@gmail.com
Základní součást: Ústav české literatury a komparatistiky
Navrhovatel: PhDr. Michal Špirit, Ph.D.

Doc. Libuše Heczková  kandiduje do AS FFUK v rámci společné kandidátky 3x Pro FF a pro UK. V letech 1987-1992 vystudovala na FF UK obory český jazyk a literatura, ruský jazyk a literatura. Jako vyučující působila na několika zahraničních univerzitách: University of Texas Austin, Hankuk University of Foreign Studies Soul, Universita degli Studi di Udine. Věnuje se studiím moderní literatury a genderovým studiím. Spolupracuje s Masarykovým ústavem AV ČR, FF Univerzity Hradec Králové, FF Jihočeské Univerzity a VŠUP Praha. Je předsedkyní Nadačního fondu Společnosti F.X. Šaldy, který každoročně uděluje cenu F. X. Šaldy. Kromě literárněhostorické práce se příležitostně věnuje literární kritice, spolupracuje s časopisy Revolver Revue a A2. K jejím základním pracím patří monografie o ženské literární kritice Píšící Minervy a společně s Marií Bahenskou a Danou Musilovou monografické práce věnované českému feministickému myšlení 19. a 20. století, týmiž spolupracuje nyní na projektu Žena a práce.  Jako spoluautorka se podílela na oceněných knihách  Dějiny nové moderny (Vl. Papoušek a kol.) a Heslář české avantgardy (ed. Josef Vojvodík, Jan Wiendl).


Mgr. Petr Christov, Ph.D.

Rok narození: 1978
E-mail: petr.christov@ff.cuni.cz
Základní součást: Katedra divadelní vědy
Navrhovatel: Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.


Mgr. Jan Chromý, Ph.D.Chromy_foto3

Rok narození: 1983
E-mail: jan.chromy@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Navrhovatelka: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.

Jan Chromý působí jako odborný asistent v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace. Věnuje se především lingvistické metodologii a sociolingvistice. Z jeho odborné činnosti lze uvést vedení české části kanadsko-českého projektu na výzkum synestézie (v rámci širšího záměru The Philosophy of Neuroscience and Neurophilosophy Project; řešený na SFU ve Vancouveru) a účast v projektu Evolution of Semantic Systems (řešený na Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen). Byl členem autorského kolektivu Internetové jazykové příručky a spoluřešitelem projektu Rozhovory s českými lingvisty (s E. Lehečkovou). Jeho bibliografie a odborný životopis jsou k nahlédnutí na stránkách ÚČJTK.
Od roku 2004 pracuje v akademickém senátu Filozofické fakulty UK, od roku 2010 je jeho předsedou. Pokud bude zvolen, bude usilovat především o lepší fungování fakultních komisí, a to jak z hlediska jejich pracovní náplně, tak z hlediska jejich informační otevřenosti. Prostřednictvím rozšíření počtu členů jednotlivých komisí FF UK by zároveň chtěl docílit vyššího zapojení akademické obce do rozhodování na fakultě.
Kandiduje za Volné uskupení akademiků (http://neslibujeme.cokoliv.com).


Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.jirsa2012

Rok narození: 1978
E-mail: jakub.jirsa@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav filosofie a religionistiky
Navrhovatel: doc. Karel Thein, Ph.D.

Jakub Jirsa působí na ÚFARu od roku 2007, věnuje se etice a antické filosofii (viz. http://ufar.ff.cuni.cz/8/jakub-jirsa-phd). V posledním volebním období byl členem předsednictva AS FF UK, účastnil se na práci knihovní komise. Několika novinovými texty a komentáři se zapojil do debaty ohledně tzv. reformy vysokých škol. Pro nakladatelství Academia editoval sborník Idea university, který vyjde na jaře 2014.
Kandiduje za Volné uskupení akademiků (http://neslibujeme.cokoliv.com).


PhDr. Jan Kalivodakalivoda

Rok narození: 1952
E-mail: jan.kalivoda@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav řeckých a latinských studií
Navrhovatelka: doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc.

Zvolen členem Akademického senátu FF UK poprvé roku 1998, zůstal jím do roku 2010, kdy již nekandidoval. Prožil v AS FF UK řadu konfliktních situacích koncepčního i osobního charakteru, do jejichž projednávání se snahou o nestrannost aktivně zasahoval.
Na volební období 2004–2006 byl zvolen místopředsedou AS FF UK.
Na volební období 2006–2008 byl zvolen všemi hlasy předsedou AS FF UK. AS se v tomto období zabýval řadou závažných otázek akademického života fakulty a v jejich řešení hrál, snad nikoli neúspěšně, roli integrujícího činitele a zprostředkovatele mezi akademickou obcí a vedením fakulty.
Od roku 1996 dodnes je členem a předsedou legislativní komise FF UK. Často zastupoval FF na jednání s orgány AS UK o legislativních otázkách týkajících se naší fakulty.


PhDr. Pavel Machač, Ph.D.PM_svt_2

Rok narození: 1961
E-mail: pavel.machac@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav obecné lingvistiky
Navrhovatelka: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.

Pavel Machač působil od roku 1993 ve Fonetickém ústavu FF UK, v letech 2011-2012 jako ředitel. V roce 2012 se stal členem Ústavu obecné lingvistiky, v roce 2014 mu bylo svěřeno jeho vedení.
Oblasti odborného zájmu: foneticko-fonologické procesy ve spontánní řeči, řečové redukce, hláskové změny, produkce a percepce řeči, fyziologická fonetika, fonetika němčiny, zvyšování kvality syntézy řeči (http://ling.ff.cuni.cz/lingvistika/machac/publikac.php).
Kandiduje za Volné uskupení akademiků (http://neslibujeme.cokoliv.com) a v souladu s jeho programem se hodlá věnovat zejména oblasti podpory akademické práce.


PhDr. Václav Mertin

Rok narození: 1951
E-mail: vaclav.mertin@ff.cuni.cz
Základní součást: Katedra psychologie
Navrhovatelka: doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.


Ing. Mgr. Lubomír Ondračka

Rok narození: 1967
E-mail: ondracka@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav filosofie a religionistiky
Navrhovatel: doc. Jakub Čapek, Ph.D.


doc. PhDr. Dana Picková, CSc.DP-fotka

Rok narození: 1954
E-mail: dana.pickova@gmail.com
Základní součást: Ústav světových dějin
Navrhovatel: PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.

Kandiduji jako členka uskupení 3x pro FF a pro UK: Prestiž, kontinuita a dialog
https://www.facebook.com/pages/3x-pro-FF-a-pro-UK-Presti%C5%BE-kontinuita-a-dialog/682352325141093
Na Filozofickou fakultu UK jsem přišla v roce 1973 jako studentka oboru dějepis – latina. Po absolutoriu jsem přijala  nabídku dále se zde vzdělávat a později také vyučovat dějiny středověké Evropy a zůstala jsem dodnes. Za ta dlouhá léta se Filozofická fakulta stala opravdu mojí alma mater.  Vychovala jsem mnoho diplomantů,  napsala řadu studií a učebnic, působila na zahraničních univerzitách.  Mám ráda svoji práci a mám ráda svoje studenty. Záleží mi na tom, kam se nyní bude naše fakulta ubírat, jak se na ní bude učit, bádat i žít, a to jak studentům tak pedagogům. Nabídku kandidovat do Akademického senátu FF UK společně s kolegy, s nimiž mě spojují blízké profesionální i lidské postoje,  jsem proto přijala jako výzvu moci  se na dalším formování profilu Filozofické fakulty  podílet osobně.


Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D.foto_Zuzana_Podaná

Rok narození: 1980
E-mail: zuzana.podana@ff.cuni.cz
Základní součást: Katedra sociologie
Navrhovatel: Mgr. Jan Sládek

Na FF UK pracuji jako odborná asistentka katedry sociologie a absolvovala jsem zde i doktorské studium sociologie a magisterské dvouoborové studium logika-sociologie. V posledních dvou volebních obdobích jsem byla členkou Akademického senátu FF UK a působila jsem rovněž v komisi pro vědu. Ve své odborné práci se zabývám zejména kvantitativním výzkumem sociálních deviací. V současnosti se účastním řešení dvou projektů GAČRu (jako hlavní řešitelka a členka týmu) a dlouhodobého mezinárodního výzkumu delikvence.
Kandiduji za Volné uskupení akademiků (http://neslibujeme.cokoliv.com).


doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.DSC_0825

Rok narození: 1974
E-mail: michal.pullmann@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav hospodářských a sociálních dějin
Navrhovatel: doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D.

Michal Pullmann vystudoval historii a sociologii na FF UK (1998). Od roku 2001 působí v Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK, kde rozvíjí a přednáší především evropské sociální dějiny 19. a 20. stol. (se zvláštním zřetelem ke společenskému vývoji komunistických diktatur), dále dějiny dějepisectví a teorii a metodologii historie. V posledních letech se zabývá otázkami fyzického násilí a legitimity společenského řádu (pro období od konce padesátých let do roku 1989). Důležitým rozměrem jeho činnosti je spolupráce se zahraničím – Michal Pullmann se jednak podílel a podílí na mezinárodních vědeckých projektech (např. „Socialist Dictatorship as a World of Meaning“, „Physical Violence and State Legitimacy in Late Socialism“), jednak působil jako hostující docent na Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově (v ZS 2008/2009). Od roku 2010 je ředitelem Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK.
V Akademickém senátu FF UK je Michal Pullmann od roku 2010. V současném funkčním období (2012–2014) je předsedou Etické komise a členem Zahraniční komise FF UK.
Kontakt: michal.pullmann@ff.cuni.cz.


doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.Pultrova_foto

Rok narození: 1974
E-mail: luciepultrova@volny.cz
Základní součást: Ústav řeckých a latinských studií
Navrhovatelka: doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc.

Doc. Pultrová vystudovala v letech 1992-1999 na FF UK obory čeština, latina a starořečtina. V letech 1999-2003 absolvovala postgraduální studium na UK FF Praha, obor klasická filologie/latinská lingvistika. Na fakultě pracuje od r. 1999 s jednoroční přestávkou, od r. 2002 jako odborná asistentka, od roku 2012 jako docentka. Publikovala monografie, skripta, překlady z latiny a množství studií zejm. z diachronní lingvistiky latiny. Členkou Akademického senátu FF UK je od r. 2012 a od téhož roku je předsedkyní Studijní komise FF UK.


doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D.EK11_42_rakosnik_jr

Rok narození: 1977
E-mail: jakub.rakosnik@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav hospodářských a sociálních dějin
Navrhovatel: prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.

Jmenuji se Jakub Rákosník (nar. 1977). Na naší univerzitě jsem vystudoval obor historie a politologie (2001) a právo (2005). Ve své badatelské práci se orientuji na moderní hospodářské a sociální dějiny, zvláště srovnávací dějiny sociálních států (Odvrácená tvář meziválečné prosperity, Praha 2008; Sovětizace sociálního státu, Praha 2010), dějiny hospodářských cyklů (Kapitalismus na kolenou, Praha 2012) a vývoj sociálních práv (Sociální stát v Československu, Praha 2012). Rád bych svou prací přispěl k rozvoji nejen vědeckého bádání a výuky, což vyplývá především z povinností zaměstnance, nýbrž i akademického prostředí Filozofické fakulty UK. Proto kandiduji do AS FF UK jako člen volného uskupení 3 x pro FF a pro UK: Prestiž, kontinuita a dialog (v rámci 3x pro FF a pro UK: Prestiž, kontinuita a dialog).


doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.foto

Rok narození: 1977
E-mail: radek.skarnitzl@ff.cuni.cz
Základní součást: Fonetický ústav
Navrhovatelka: Mgr. Lenka Weingartová

Jsem zaměstnán ve Fonetickém ústavu FF UK od roku 2002 a v roce 2012 jsem se stal jeho ředitelem. Od června 2012 do ledna 2014 jsem působil v kolegiu děkana doc. Stehlíka jako proděkan pro přijímací řízení a další vzdělávání Filozofické fakulty UK. Členem Akademického senátu FF UK jsem byl již ve volebním období 2010–2012, kdy jsem se také podílel na práci komise pro vědu.
V rámci vědeckého bádání usiluji o propojování teoretických poznatků a jejich praktické aplikovatelnosti, a to především ve dvou oblastech. Tou první jsou možnosti identifikace mluvčího z řečového signálu pro forenzní účely. Druhá oblast zájmu se kromě fonetiky týká i psychologie a sociolingvistiky: jedná se o zkoumání různých rysů cizineckého přízvuku (především české angličtiny) a jejich dopadů na vnímání osobnosti mluvčího, a tedy na reálnou komunikaci mezi lidmi. Jsem řešitelem a členem týmu několika grantových projektů a jsem členem International Phonetic AssociationInternational Speech Communication Association.
Jako senátor i jako proděkan jsem se vždy snažil o poctivou práci pro Filozofickou fakultu. Nyní bych rád své zkušenosti z fakultní exekutivy i legislativy využil při další práci v Akademickém senátu FF UK.


Mgr. Jan SládekOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rok narození: 1981
E-mail: jan.sladek@ff.cuni.cz
Základní součást: Katedra sociologie
Navrhovatelka: Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D.

Působím jako asistent na katedře sociologie FFUK, kde se zaměřuji na sociologii města a historii sociálního myšlení. V období 2012-2014 jsem byl místopředsedou AS FFUK. Vedle účasti v projektech GAČR jsemvedl dva projekty spolupráce FFUK a veřejného/neziskového sektoru – studii k sociálnímu bydlení pro Prahu 3 a neziskový projekt Volební kyvadlo. Pro FFUK spolu se svými studenty realizujeme šetření ke Dni otevřených dveří a také zkoumání absolventů. Působil jsem také jako člen evaluační komise. Své názory na věci veřejné, zejména bydlení a vzdělávací politiku zveřejňuji na http://sladek.blog.ihned.cz  a http://sladek.blog.respekt.ihned.cz . Podrobnější životopis zde.
Své zkušenosti bych v senátu rád uplatnil v následujících oblastech:

  • Spolupráce FFUK a veřejného či neziskového sektoru
  • Reprezentace fakulty směrem v veřejnosti, tedy především k uchazečům a absolventům
  • Aktivní role FFUK při vyjednávání VŠ legislativy
  • Posilování pozice FFUK uvnitř Univerzity Karlovy
  • Spravedlivé a soudné evaluace akademického výkonu

Kandiduji za Volné uskupení akademiků (http://neslibujeme.cokoliv.com).


PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.svatonova_profilova

Rok narození: 1978
E-mail: katerinasvatonova@gmail.com
Základní součást: Katedra filmových studií
Navrhovatelé: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D., doc. PhDr. Ivan Klimeš

PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D. kandiduje do AS FFUK v rámci společné kandidátky 3x Pro FF a pro UK (https://www.facebook.com/pages/3x-pro-FF-a-pro-UK-Presti%C5%BE-kontinuita-a-dialog/682352325141093?ref=stream&hc_location=timeline).
V současné době je odbornou asistentkou na Katedře filmových studií FF UK v Praze.  Dlouhodobě se věnuje teorii, historii, archeologii a filosofii médií, mediálně-archeologickému výzkumu (české) modernity, proměnám (vnímání) prostoru a času ve vizuální kultuře, paralelním dějinám kinematografie a vztahu filmu a jiných médií. V současné době pracuje na výzkumu nazvaném Experimentace v českém filmu: kritické zpracování pozůstalosti kameramana Jaroslava Kučery v kontextu širší vizuální kultury, podpořeném Grantovou agenturou ČR, je součástí interdisciplinárního projektu Literatura a umění v mezikulturních souvislostech a jeho podprogramu Kultura a totalita v rámci PRVOUK 09, součástí česko-německého projektu Medienreflexionen / Mediální reflexe, členka správní rady a tajemnice České společnosti pro filmová studia a členka odborného grémia a správní rady Nadačního fondu Ceny F. X. Šaldy. Je autorkou knihy 2 ½ D: Prostor (ve) filmu v kontextu literatury a výtvarných umění (Praha: Casablanca, 2008), Odpoutané obrazy: Archeologie českého virtuálního prostoru (Praha: Academia 2013) a mnoha článků a studií.


doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.sykora_foto

Rok narození: 1961
E-mail: sykoraj@gmail.com
Základní součást: Ústav Dálného východu
Navrhovatelé: Mgr. David Labus, Ph.D., Mgr. Martin Tirala, Ph.D., Mgr. Michal Weber, Ph.D.

Na FF UK pracuji od roku 1992; od roku 1994 vedu seminář Japonských studií, v letech 2007-2011 jsem působil jako ředitel Ústavu Dálného východu a v současné době zastávám funkci zástupce ředitele tohoto ústavu. Odborně se věnuji hospodářským a sociálním dějinám Japonska, japonské diplomatice a předmodernímu japonskému myšlení. Kromě výuky na zahraničních univerzitách (Universität Heidelberg, Lund University, Université de Lyon, Osaka University a další) jsem působil řadu let jako hostující vědecký pracovník v předních akademických institucích v Japonsku. Měl jsem tak možnost osobně poznat, jakým způsobem dnes ve světě fungují elitní univerzity, které dokážou poskytnout špičkové vzdělání a zároveň vytvořit odpovídající podmínky pro kvalitní vědeckou práci. Na rozdíl o nich se naše fakulta a především akademický senát často utápí v malicherných sporech vedených spíše ad personam nežli ad rem.
Jen těžko si tedy dokážu představit, že bez zásadních kvalitativních změn v práci senátu lze budovat fakultu, která snese srovnání s předními světovými univerzitami. V roli senátora bych proto rád přispěl zejména ke kultivaci takového akademického prostředí, ve kterém nezapadne žádný, jakkoli kritický a kontroverzní názor. Akademický senát by totiž měl být především prostorem pro všestrannou a vyváženou diskuzi směřující k rozvoji celé fakulty i jednotlivých oborů a nikoli jen pouhým nástrojem prosazování osobních či partikulárních zájmů vybraných jedinců a skupin.
Mnohaleté studium Japonska mě naučilo trpělivosti, úctě a pokoře před nezměrným bohatstvím oboru, kterým se zabývám. Pokud považujete mé odborné zkušenosti a osobní vlastnosti za dostatečnou kvalifikaci pro výkon senátorské funkce, prosím vás o vaši důvěru.
Pro další informace viz http://udlv.ff.cuni.cz/cz/japan/sykora.htm


prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.

Rok narození: 1959
E-mail: ivan.sedivy@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav českých dějin
Navrhovatel: doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D.

Jmenuji se Ivan Šedivý, jsem profesorem českých dějin FF UK v Praze a ředitelem ÚČD FF UK. V rámci kandidátky 3x pro FF a pro UK: Prestiž, kontinuita a dialog kandiduji v letošním roce do Akademického senátu FF UK.
Jsem historik, od absolvování fakulty (1984) jsem pracoval v řadě předních vědeckých pracovišť (Historický ústav AV ČR, Historický ústav Armády ČR, Masarykův ústav a Archiv AV ČR). Na FF UK vyučuji od počátku devadesátých let, nejprve jako externista, od roku 2010 na plný úvazek. Specializuji se na moderní české dějiny a na dějiny vojenství; jsem autorem či spoluautorem několika monografií a řady vědeckých článků. V průběhu mé badatelské kariéry jsem se také věnoval managementu vědy (byl jsem ředitelem Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, poslední čtyři roky pak proděkanem pro vědu a výzkum FF UK). Právě agendě vědy a doktorského studia bych se chtěl v senátu v případě mého zvolení věnoval systematicky.
Proč bych rád v senátu v příštím volebním období působil? Myslím, že v roli proděkana jsem získal cenné zkušenosti ze spolupráce mezi vedením fakulty a senátem i ucelený přehled o fungování naší fakulty. Nabízím tyto své zkušenosti pro další funkční období našeho senátu. Chci pracovat pro elitní charakter naší fakulty jako prestižní, moderní školy výzkumného typu. Především však: vždy jsem byl stoupencem věkově, oborově i kvalifikačně pestrého senátu, který by odrážel skutečné složení a skutečné zájmy celé fakulty, ne jen dobře organizovaných lobbistických skupin.
Jsou-li Vám programové priority mé i mých kolegyň a kolegů z kandidátky blízké, dejte nám prosím v nadcházejících volbách svůj hlas.
Prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.


Mgr. Vít Šisler, Ph.D.Sisler_photo

Rok narození: 1978
E-mail: vit.sisler@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav informačních studií a knihovnictví
Navrhovatelka: PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.

Vít Šisler je absolventem oborů právo a právní věda na PrF UK a arabistika a dějiny a kultura islámských zemí na FF UK. V roce 2011 obhájil doktorskou práci v oboru informační věda. V současnosti působí jako odborný asistent na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v rámci Studia nových médií a jako vědecký pracovník na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Předmětem jeho odborného zájmu jsou informační a komunikační technologie na Blízkém východě a výukové počítačové hry a simulace. V letech 2008-2009 absolvoval na Fulbrightově stipendiu vědeckou stáž na Northwestern University v Chicagu. Je editorem recenzovaného časopisu CyberOrient (http://www.cyberorient.net), který vydává American Anthropological Association ve spolupráci s FF UK. Jeho osobní stránky jsou zde: http://uisk.jinonice.cuni.cz/sisler
Kandiduje za Volné uskupení akademiků (http://neslibujeme.cokoliv.com).


doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.vankova

Rok narození: 1962
E-mail: irena.vankova@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav jazyků a komunikace neslyšících
Navrhovatelky: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D., prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

Velmi si vážím kolegů z volného uskupení 3x pro FF a pro UK Prestiž, kontinuita a dialog i toho, že jsem  se mohla připojit k jejich kandidatuře. – Na FF UK (s níž je můj profesní život spojen dodnes) jsem vystudovala český jazyk a literaturu (1987) a  později filosofii na PedF UK (2005). Jsem bohemistka, ale ráda vidím věci – i jazyk – v širších souvislostech a kontextech, v dialogu s dalšími humanitními obory i s kolegy, studenty a doktorandy. Učím kognitivní lingvistiku, etnolingvistiku, kognitivní poetiku a filosofii jazyka, na svém novém pracovišti vedu seminář o metafoře a metonymii v českém znakovém jazyce. Se studenty češtiny v komunikaci neslyšících připravujeme přednášky a dílny pro Mezinárodní letní školu znakových jazyků (srov. http://ujkn.ff.cuni.cz/CISL). Napsala jsem knihy Mlčení a řeč v komunikaci, jazyce a kultuře (1996), Co na srdci, to na jazyku. Kapitoly z kognitivní lingvistiky (se spoluautorkami, 2005) a Nádoba plná řeči. Člověk, řeč a přirozený svět (2007). Další studie, publikované hlavně v zahraničí, se týkají významové sféry barev, emocí,  řečovosti, smyslovosti a tělesnosti v češtině, českých klíčových slov, konceptualizace domova a mateřského jazyka aj. (srov. http://ujkn.ff.cuni.cz/sites/default/files/CV_Vankova.pdf). Odborné studie také překládám z polštiny. Mám přátele mezi zahraničními slavisty a těší mě mezinárodní spolupráce. Jsem členkou grémia Etnolingvistické komise při Mezinárodním komitétu slavistů a účastním se srovnávacího projektu EUROJOS – Hodnoty v jazykovém obrazu světa Slovanů a jejich sousedů, jehož výsledkem bude axiologický slovník. – Jsem přesvědčena o tom, že vědecké zkoumání nemá být intelektuální gymnastikou ani prostředkem k sebeprezentaci; že má etický rozměr; že vyžaduje dlouhodobost, vědomí kontinuity a zřetel k smyslu celku. Že jeho kvalitu nelze redukovat na kvantitu ani měřit primitivně pojímanou výkonností. Věřím v dialog. A jde mi o to, aby se o jednotlivých oborech, velkých i malých, o záležitostech pracovišť i jednotlivých studentů a učitelů rozhodovalo rozumně, zodpovědně a spravedlivě, bez protekce a zřetele k partikulárním zájmům.


doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.AS Wiendl foto

Rok narození: 1969
E-mail: jan.wiendl@seznam.cz
Základní součást: Ústav české literatury a komparatistiky
Navrhovatelé: prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc., prof. PhDr., Jiří Holý, DrSc.

Doc. Jan Wiendl kandiduje do AS FFUK v rámci společné kandidátky 3x Pro FF a pro UK. V letech 1988-1993 vystudoval na FF UK obory český jazyk a literatura a historie. Od roku 1993 byl zaměstnán v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, od roku 1997 působí na UK FF v Praze v Ústavu české literatury a komparatistiky, nejprve jako odborný asistent, 2008 byl jmenován docentem UK v oboru dějiny české literatury. Od roku 2009 je ředitelem ÚČLK. Je autorem knižní monografie Vizionáři a vyznavači (2007), letos bude na FF UK vydána jeho monografie Hledači krásy a řádu. Obě knihy těží z materiálu české literatury 20. století a jejích evropských souvislostí. Je spoluautorem a s prof. Josefem Vojvodíkem editorem publikace Heslář české avantgardy (2011), jako spoluautor a editor se podílí také na literárněhistorickém projektu Dějiny nové moderny (ved. red. prof. V. Papoušek). Od roku 2012 působí jako koordinátor Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK), konkrétně jeho 9. programu Literatura a umění v mezikulturních souvislostech, zároveň je řešitelem podprogramu Kultura a totalita v rámci PRVOUK 09. V letech 2002-2006 byl členem AS FF UK, 2002-2004 jako jeho místopředseda. 2007-2008 byl členem etické komise FF UK, 2010-2012 členem komise pro vědu. (Podrobnější CV na adrese http://cl.ff.cuni.cz/cs/doc-phdr-jan-wiendl-phd.)


Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D.fotkaME2

Rok narození: 1980
E-mail: lukas.zadrapa@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav Dálného východu
Navrhovatelka: prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.

Lukáš Zádrapa působí jako odborný asistent na Ústavu Dálného východu v semináři sinologie. Od r. 2011 je ředitelem ústavu. Jeho odborným zaměřením je jazykověda čínštiny, zejména čínštiny starověké. Je spoluautorem knihy Čínské písmo (Academia 2009) a Word-class Flexibility in Classical Chinese (Brill 2011) a řady článků, spolupracuje na rozsáhlé publikaci Encyclopedia of Chinese Language and Linguistics (Brill 2014–2015) a na databázi Thesaurus Linguae Sericae. Věnuje se také překládání ze staré čínštiny (Chan-fej-c’, Academia 2011–2013). Kromě toho pravidelně přispívá do neodborných periodik a usiluje o popularizaci sinologických témat. Je členem sinologické hudební skupiny Kungpao. Odborný životopis a bibliografii lze najít na stránkách pracoviště (http://udlv.ff.cuni.cz/cz/china/zadrapa.htm). V letech 2008–2013 pracoval v hospodářské komisi FF. Kandiduje za Volné uskupení akademiků (http://neslibujeme.cokoliv.com).


doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.

Rok narození: 1961
E-mail: petr.zemanek@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav srovnávací jazykovědy
Navrhovatel: Mgr. Pavel Čech, Ph.D.


prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.

Rok narození: 1972
E-mail: jan.zupanic@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav světových dějin
Navrhovatel: doc. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.