Minulá volební období

Seznamy kandidátů

Akademický senát FF UK

volební období
2012 – 2014 

senatff@ff.cuni.cz

 

Obsah dokumentu

Kurie akademických pracovníků
prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.
prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.
Mgr. Jan Chromý, Ph.D.
doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D.
PhDr. Barbora Půtová, Ph.D.
doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.
doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Kurie studentů
Mgr. Štěpán Drahokoupil
Bc. Karolína Chloubová
Bc. Jan Jindra
Michal Kořenář
Bc. Richard Lukáš
Bc. Anna Matys
Boris Moskovič
David Pavlorek
Jiří Rys
Mgr. Samuel Zajíček


Kurie akademických pracovníků

prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.

Ústav: Český egyptologický ústav

Navrhovatel: prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.

Představení kandidáta:

Miroslav Bárta – pracuji jako egyptolog a archeolog. Na FF UK v Praze jsem zaměstnán od roku 1993, kromě toho pracuji v řídících funkcí v různých vědeckých projektech; jako akademický pracovník, v poslední době i jako ředitel Českého egyptologického ústavu a člen AS FF UK si v posledních letech stále naléhavěji uvědomuji dopady všeobecně rozšířené a značně iracionální představy, že akademická obec je zde – mimo jiné a někdy především – pro úředníky. Ve skutečnosti byl měl být pravdou opak. Také z tohoto důvodu jsem se rozhodl kandidovat do AS UK.

Z pozice člena tohoto grémia se chci podílet na budování širší platformy pro efektivní boj s bující byrokracií a geometrickou řadou se množícími předpisy, které místo toho, aby otevíraly prostor pro další rozvoj kvalitní vědy, výzkumu a výuky, značné tvůrčí schopnosti akademických pracovníků a jejich energii spíše podvazují. Pokud jde o mé profesní zaměření, jsem velkým, dlouholetým zastáncem mezioborové spolupráce nejen v rámci společenských věd, ale i s vědami přírodními a technickými.

Jsem přesvědčen o tom, že dobrá věda a dobrá výuka je jen jedna a že UK by měla stát na čele boje za jejich co nejvyšší kvalitu. Nesmlouvavě.

prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.

Ústav: Katedra pomocných věd historických

Navrhovatel: doc. PhDr. Václav Drška

Mgr. Jan Chromý, Ph.D.

Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Navrhovatel: PhDr. Ondřej Dufek

Představení kandidáta:

Jan Chromý působí jako odborný asistent v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace. Věnuje se především lingvistické metodologii a sociolingvistice. Z jeho odborné činnosti lze uvést vedení české části kanadsko-českého projektu na výzkum synestézie (v rámci širšího záměru The Philosophy of Neuroscience and Neurophilosophy Project; řešený na SFU ve Vancouveru) a účast v projektu Evolution of Semantic Systems (řešený na Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen). Byl členem autorského kolektivu Internetové jazykové příručky a spoluřešitelem projektu Rozhovory s českými lingvisty (s E. Lehečkovou). Jeho bibliografie a odborný životopis jsou k nahlédnutí na stránkách ÚČJTK.

Od roku 2004 pracuje v akademickém senátu Filozofické fakulty UK, od roku 2010 je jeho předsedou. V akademickém senátu UK bude usilovat o zlepšení komunikace v rámci UK, snížení byrokratické zátěže kladené na jednotlivé fakulty a především bude aktivně bránit specifičnost a z ní vyplývající potřeby Filozofické fakulty. Kandiduje spolu s doc. Jaromírem Krejčím.

doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D.

Ústav: Český egyptologický ústav

Navrhovatel: prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc.

Představení kandidáta:

Jaromír Krejčí pracuje na Filozofické fakultě od roku 1993, od roku 2010 je docentem egyptologie. Ve své badatelské činnosti se specializuje na řešení otázek egyptské archeologie a dějin 4. až 2. tis. př. Kr., zabývá se ale i vývojem egyptské architektury. Archeologických výzkumů v Egyptě se pravidelně účastní od r. 1991, zaměřuje se na výzkum staveb na královském pohřebišti v Abúsíru a  možnostmi sanace archeologických památek. Na pedagogické činnosti ČEgÚ FF UK se podílí od akademického roku 1999–2000. Má také bohaté zkušenosti v oblasti adminis trativy. Je autorem nebo spoluautorem řady vědeckých monografií a  článků v zahraničních časopisech a sbornících a také spolueditorem několika sborníků.

V Akademickém senátu UK chce J. Krejčí navázat na svoji dosavadní práci v AS UK, především v ediční komisi, kde se v minulém období podílel na přípravě nové ediční politiky UK a  zabýval se i prezentací univerzity navenek. Ve své práci bude hájit zájmy FF UK jako jedné z největších fakult UK i jedné z nejúspěšnějších humanitně zaměřených institucí v ČR. V případě svého zvolení do AS UK chce J. Krejčí být funkčním propojením mezi akademickou obcí FF UK a AS UK.

Kandiduje společně s dr. Janem Chromým.

Další informace: http://egyptologie.ff.cuni.cz/?req=doc:krejci

PhDr. Barbora Půtová, Ph.D.

Ústav: Ústav etnologie

Navrhovatel: doc. PhDr. František Vrhel, CSc.

Představení kandidáta:

Antropoložka a historička umění Barbora Půtová působí jako odborná asistentka na Ústavu etnologie. Zabývá se problematikou umění 19. století a výzkumy pravěkého a skalního umění. V umění západoevropské dekadence a symbolismu se zaměřuje na vztahy mezi literaturou a výtvarným uměním. Vzájemně se prolínající světy literárních děl a uměleckých artefaktů analyzuje také v kontextu 20. a 21. století. V odborných pracích a studiích věnovaným umění mladého paleolitu a neolitu zachycuje zrození umění a lidské tvořivosti z hlediska antropologie umění a vizuální antropologie.

V případě zvolení do AS UK budu kromě plnění práv a povinností senátorky prosazovat:

 • podporu zájmů FF UK (svéprávnost a autonomie zejména v oblasti organizace studia);

 • posílení mezifakultní spolupráce a vzájemné oborové prostupnosti v oblastech vědy, výzkumu i výuky;

 • respektování a prosazování akademických svobod, práv i hodnot;

 • zamezení přesunutí rozhodování z volených orgánů na jmenované orgány, které mohou podléhat partikulárním zájmům;

 • zmapování a posílení kvality výuky cizích jazyků na jednotlivých fakultách se zaměřením zejména na jejich odbornou profilaci;

 • podporu jednotné prezentace Univerzity Karlovy (včetně modernizace webových stránek) a gramotnosti ve využívání elektronických informačních zdrojů.

doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.

Ústav: Ústav etnologie

Navrhovatel: doc. PhDr. František Vrhel, CSc.

doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.

Ústav: Ústav dálného východu

Navrhovatelé: Mgr. Martin Tirala, Ph.D., Mgr. David Labus, Ph.D., prof. Zdenka Švarcová, Dr.

Představení kandidáta:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

pracuji na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze od roku 1992 a s výjimkou běžných administrativních funkcí na svém kmenovém pracovišti – od roku 1994 vedu seminář Japonských studií a v letech 2007-2011 jsem působil jako ředitel Ústavu Dálného východu – jsem v uplynulých dvaceti letech nikdy necítil výraznější potřebu zapojit se do správy naší akademické obce. V poslední době však stále častěji zažívám pocit jistého rozčarování nad směrem, kterým se ubírá celé vysoké školství včetně naší alma mater. Tento neblahý posun lze stručně vyjádřit slovy „Nenormální se stává normálním a normální absurdním“.

Od počátku své akademické dráhy jsem hluboce přesvědčen, že základním posláním univerzity je rozvíjet lidské poznání, kultivovat vzdělanost a vychovávat nastupující mladou generaci. Není třeba zdůrazňovat, že toto poslání může naplňovat jen kvalitní pedagog, který neustálým studiem prohlubuje své vlastní odborné znalosti a samostatnou badatelskou prací rozvíjí svůj obor. Domnívám se však, aniž bych jakkoli snižoval význam vědecké práce, že odkaz nás učitelů žije především v našich studentech. Bohužel v posledních letech nabývám stále častěji dojmu, že ona základní role pedagoga je postupně zatlačována do pozadí jinými činnostmi. Namísto systematické práce se studenty se zabýváme častokrát zbytečnou administrativou, honíme se za RIVovými body vedeni sloganem Publish or perish! či bojujeme za přežití našich oborů tváří tvář různým akreditačním a jiným komisím. To vše většinou za nedůstojných pracovních a finančních podmínek.

Uvědomuji si, že klíč k řešení celé řady těchto problémů leží mimo univerzitní prostředí a mimo dosah pravomocí akademického senátu univerzity. Zároveň jsem však přesvědčen, že hlas byť jediného senátora může mít svoji váhu jak uvnitř, tak i vně akademického prostředí, pokud je podepřen pádnými argumenty a zaznívá s patřičnou naléhavostí.

Ve funkci senátora chci proto usilovat především o to, aby se do centra pozornosti opět vrátil vysokoškolský pedagog. Chci se přičinit o to, abychom měli pro svoji pedagogickou i vědeckou práci odpovídající podmínky, a mohli tak naplňovat úkol, který – jak alespoň předpokládám – většina z nás považuje za své životní poslání. Neslibuji, že budu prosazovat partikulární zájmy jedné fakulty, ale mohu vás ujistit, že se vynasnažím o zodpovědnou správu akademické obce a hájení zájmů celé univerzity. Ostatně tak k tomu zavazuje každého senátora i Statut Univerzity Karlovy.

Více jak třicetileté studium japonštiny a japonské kultury ve mně snad vypěstovalo kromě trpělivosti, vytrvalosti a jisté zarputilosti i několik dalších podstatných vlastností: Poctivost vůči své práci, úctu k výsledkům práce kolegů i studentů a pokoru před nezměrným bohatstvím oboru, kterým se zabývám. Pokud považujete tyto vlastnosti za dostatečnou kvalifikaci k výkonu senátorské funkce, prosím vás o vaši důvěru.

Veškeré informace o mém akademickém působení, včetně výsledků mé vědecké práce, najdete na webových stránkách: http://udlv.ff.cuni.cz/cz/japan/sykora.htm

Kurie studentů

Mgr. Štěpán Drahokoupil

Obor: Politologie

Navrhovatelka: Bc. Karolína Chloubová

Představení kandidáta:

Štěpán Drahokoupil, doktorand na Ústavu politologie FF UK

 • vystudoval politologii na FF UK

 • zakladatel a koordinátor Pražské univerzitní skupiny AI (2010 – 2011)

 • PR koordinátor studentského Majálesu (2013) – společná kandidatura s Karolínou Chloubovou

Odkaz na fb stránku: https://www.facebook.com/pages/Karol%C3%ADna-a-%C5%A0t%C4%9Bp%C3%A1n-do-Akademick%C3%A9ho-sen%C3%A1tu-UK/688391471171147

Program: Aktivně a otevřeně

 • podporovat univerzitní identitu, studentské spolky a aktivity, včetně usnadňování získávání finančních prostředků na jejich organizaci

 • hájit tradiční univerzitní hodnoty, akademické svobody a podíl studentů na akademické samosprávě, nadále také budeme ostře sledovat vývoj vysokoškolské legislativy

 • prohlubovat spolupráci s absolventy vytvářením struktur pro spolupráci s nimi

 • prosazovat zlepšení podmínek během studia pro studenty se speciálními potřebami

 • aktivně spolupracovat se studenty, spolky, Studentskou unií UK, Studentskou radou FF UK, Akademickým senátem FF UK, vedením FF UK

 • vypíšeme senátorské konzultační hodiny

Bc. Karolína Chloubová

Obor: Politické teorie a současné dějiny

Navrhovatel: Štěpán Drahokoupil

Představení kandidáta:

Karolína Chloubová, studentka oboru Politické teorie a současné dějiny FF UK, společná kandidatura se Štěpánem Drahokoupilem

 • koordinátorka Pražské univerzitní skupiny Amnesty International (2011-2013)

 • členka Iniciativy Za svobodné VŠ, aktivní během Týdne neklidu 2012

 • organizátorka Akademické noci 2013

 • hlavní organizátorka studentského Majálesu 2013

FB: https://www.facebook.com/pages/Karol%C3%ADna-a-%C5%A0t%C4%9Bp%C3%A1n-do-Akademick%C3%A9ho-sen%C3%A1tu-UK/688391471171147

Program: Aktivně a otevřeně

 • podporovat univerzitní identitu, studentské spolky a aktivity, včetně usnadňování získávání finančních prostředků na jejich organizaci

 • hájit tradiční univerzitní hodnoty, akademické svobody a podíl studentů na akademické samosprávě, nadále také budeme ostře sledovat vývoj vysokoškolské legislativy

 • prohlubovat spolupráci s absolventy vytvářením struktur pro spolupráci s nimi

 • prosazovat zlepšení podmínek během studia pro studenty se speciálními potřebami

 • aktivně spolupracovat se studenty, spolky, Studentskou unií UK, Studentskou radou FF UK, Akademickým senátem FF UK, vedením FF UK

 • vypíšeme senátorské konzultační hodiny

Bc. Jan Jindra

Obor: Historie

Navrhovatel: David Pavlorek

Představení kandidáta:

Studuji 4. roč. navazujícího magisterského studia Historie. Mám zkušenosti s organizací studentských aktivit (vedoucí studentského spolku) i s vedením studentských organizací (místopředseda Studentské unie UK). Spoluorganizoval jsem například 1. studentský Majáles a Jarmark Studentské unie UK.

Akademický senát UK dokáže zásadním způsobem ovlivnit další směřování nejen Univerzity jako celku, ale i jednotlivých fakult. Studentky a studenti mají díky volbám možnost vybrat z řad svých kolegyň a kolegů dva zástupce, kteří mohou hájit také jejich zájmy v této instituci, stačí si u voleb správně vybrat kandidáta.

Mezi témata, kterým bych se v případě zvolení rád věnoval, patří:

 • zjednodušení pravidel pro poskytování grantů a účelových stipendií,

 • intenzivní podpora studentských projektů a zjednodušení pravidel pro poskytování finanční podpory studentským spolkům a organizacím,

 • SIS flexibilnější a user friendly,

 • Eduroam funkční vždy a všude,

 • elektronické sdílení odborných textů,

 • zlepšení mezifakultních knihovních služeb,

 • větší míra zohlednění specifik naší fakulty při rozhodování UK o věcech s  fakultním dopadem,

 • a lepší dialog UK se studenty.

Domnívám se především, že zejména přehlednost a snadná přístupnost informací zvýší i obecný zájem studentů i pedagogů o vnitřní život fakulty i  univerzity.

Podporuji také kandidáta Davida PAVLORKA.

Celý program a volební prezentaci naleznete na: https://www.facebook.com/events/187680301420518

Michal Kořenář

Obor: Nizozemský jazyk a literatura

Navrhovatel: Daniela Vervloet

Bc. Richard Lukáš

Obor: Psychologie

Navrhovatel: Monica Tesařová

Představení kandidáta:

Jsem Richard Lukáš a je mi 24 let. Jsem student psychologie a sociologie a baví mě propojovat pohledy, přístupy, lidi a věci. Baví mě věci dělat a diskutovat o nich. Rád argumentuju a hledám fakta. Do akademického senátu Univerzity Karlovy kandiduji proto, že bych se rád prosadil následující témata:

 • podpora spolupráce akademického a soukromého sektoru (NGO, komerce)

 • smysluplné studentské projekty (projektová výuka)

 • podpora uplatnitelnosti studentů (rozvoj obecných dovedností na základě dialogu s představiteli zaměstnavatelů)

 • rozvoj motivace studentů pro studovaný obor (najít si to svoje, co mě na oboru zajímá)

Bc. Anna Matys

Obor: Klasická archeologie

Navrhovatel: Ina Píšová

Představení kandidáta:

Od roku 2007 studuji na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvovala jsem zde bakalářské studium klasické archeologie. Nyní jsem na tomto oboru ve 3. ročníku navazujícího magisterského studia.

Zaměřuji se především na problematiku egejské oblasti v době bronzové a řecké vázové malířství. Šestkrát jsem byla členkou archeologické expedice ÚKAR v centrálním Bulharsku, kde jsme odkrývali antickou lokalitu Pistiros. Dále pracuji na grantových projektech zaměřených na řeckou keramiku a egejsou oblast.

Od roku 2012 jsem členkou AS FF UK, stipendijní komise a komise pro vědu AS FF UK. Od podzimu 2013 jsem zástupce studentů v širším kolegiu děkana. Chci se i nadále aktivně podílet na odpovědnosti za směřování naší univerzity a na prosazování zájmů FF UK v rámci univerzity a proto kandiduji do AS UK. Dlouhodobě sleduji i problematiku vysokoškolského prostředí v České republice. Je patrné, že nadcházející období nebude pro fakultu našeho typu lehké a proto bych se chtěla podílet na posílení povědomí o činnosti a významu filozofické fakulty pro společnost a naši univerzitu.

Kandiduji společně se Samuelem Zajíčkem.

Více na: https://www.facebook.com/anicka.a.sam.do.as

Boris Moskovič

Obor: Historie-evropská studia – Jihovýchodoevropská studia

Navrhovatel: PhDr. Jan Koura, Ph.D.

Představení kandidáta:

Na FF UK v Praze studuji dvouobor historie-evropská studia a jihovýchodoevropská studia. Velký problém vidím v tom, že se dnes humanitní a společenskovědní obory nezřídka setkávají s přezíravostí či nedůvěřivostí, ať už jde o názor odborných kruhů z jiných fakult či názor veřejnosti. Význam, prestiž a jedinečný charakter humanitních a společenskovědních oborů v rámci celkové struktury Univerzity Karlovy v Praze proto musejí být intenzivně připomínány a rozhodně a sebevědomě hájeny. Akademický senát UK vidím jako místo, kde tomu mohu pomoci.

Vzhledem ke své specializaci chci v AS UK hájit rovněž postavení menších studijních oborů. V systému vědeckých pracovišť nejen na FF UK mají právě tyto obory své nezastupitelné místo a nezaměnitelnou úlohu. Jejich existence je základním předpokladem rozvoje výzkumu v řadě rozličných oblastí, charakteristických pro prostředí naší fakulty. Ostatním fakultám UK i dalším vzdělávacím institucím je nutné věrohodně dokázat, že FF UK v Praze netvoří pouze tradiční a početně hojně zastoupené obory, ale že zajišťuje a podněcuje vznik moderních a perspektivních oborů, které svou kvalitou patří buď jednoznačně k nejlepším v ČR či jsou dokonce velmi často jedinými svého druhu na území našeho státu. Proto bych chtěl na půdě AS UK navázat trvalejší kontakty s představiteli zejména těch fakult, jež mají vzhledem ke svému charakteru s FF UK mnoho styčných bodů i řadu podobných problémů (FSV, FHS, PF atd.). Jedině taková koordinace umožní účinné prosazování a obranu zájmů FF UK i hodnověrné prezentování celé UK směrem k odborné i laické veřejnosti.

 1. Obrana akademických svobod.

 2. Hájení zájmů humanitní fakulty z pozice menších studijních oborů.

 3. Aktivní spolupráce se zástupci ostatních humanitních fakult.

Odkaz na facebook: https://www.facebook.com/events/361472273989962/?source=1

David Pavlorek

Obor: Filosofie; Moderní hospodářské a sociální dějiny

Navrhovatel: Miloš Bělohlávek

Představení kandidáta:

Studuji 1. roč. doktorských studií Filosofie a Historie (specializace Moderní hospodářské a sociální dějiny). Zároveň mám dlouholeté zkušenosti z nižších úrovní akademické samosprávy (Senát FF UK) a s organizací studentských aktivit (předseda Studentské rady FF UK), které bych rád zužitkoval v Akademickém senátu Univerzity Karlovy.

Univerzitní senát má pochopitelně jiný charakter než senát fakultní: Nerozhoduje o žádných jednotlivých oborech, zahraničních studijních programech ani dalších záležitostech, které se vyloženě vážou k jednotlivým fakultám. Avšak rozhoduje o legislativních a ekonomických podmínkách jednotlivých fakult a o záležitostech celouniverzitního charakteru. V důležitých jednáních tak člověk mnohdy nenarazí na bariéru vnitrofakultní, nýbrž univerzitní. To je zásadní důvod, proč kandiduji do AS UK. Proto bych se chtěl zaměřit zejména na následující body:

 • zjednodušení pravidel pro poskytování grantů a účelových stipendií,

 • intenzivní podporu studentských projektů a zjednodušení pravidel pro poskytování finanční podpory studentským spolkům a organizacím,

 • SIS flexibilnější a user friendly,

 • Eduroam funkční vždy a všude,

 • elektronické sdílení odborných textů,

 • zlepšení mezifakultních knihovních služeb,

 • větší míra zohlednění specifik naší fakulty při rozhodování UK o věcech s fakultním dopadem,

 • a lepší dialog UK se studenty.

Domnívám se především, že zejména přehlednost a snadná přístupnost informací zvýší i obecný zájem studentů i pedagogů o vnitřní život fakulty i univerzity.

Podporuji také kandidáta Jana JINDRU.

Celý program a volební prezentaci naleznete na: https://www.facebook.com/events/187680301420518

Jiří Rys

Obor: Historie; Historie-evropská studia

Navrhovatel: Leoš Soustružník

Představení kandidáta:

JIŘÍK DO AKADEMICKÉHO SENÁTU !!!

Jmenuji se Jiří Rys, v současné době studuji obor Historie a obor Historie – Evropská studia. Jsem nynějším 2. náhradníkem do Akademického senátu Univerzity Karlovy a studenty zastupuji skrz pozici delegáta Studentské unie UK a své členství ve Studentské radě, jenž funguje na naší fakultě. Od podzimu 2010 jsem také členem FFABULA – Spolku studentů historie FF UK.

mé programové teze:

 • obrana akademických svobod

 • podpora studentských oborových spolků

 • spolky by se měly stát vlivnými reprezentanty svých oborů tak jak tomu je i jinde ve světě

 • větší zapojení studentů do univerzitního života

 • zlepšení funkčnosti a užitečnosti SISu

 • větší propojení studentů z různých fakult a fakult samotných

 • lepší prezentace a viditelnost vědeckých periodik vydávaných fakultami

VOLTE JIŘÍKA !!!

Podporuji v těchto volbách také Davida Pavlorka, předsedu Studentské rady FF UK

Mgr. Samuel Zajíček

Obor: Filozofie

Navrhovatel: Sebastián Janota

Představení kandidáta:

Jmenuji se Sam Zajíček a studuji Filosofii v navazujícím magisterském programu. Zabývám se zejména novoplatónskou filosofií.

Svůj mandát v AS UK obhajuji. Po ony tři roky, po které jste mi svou volbou umožnili v senátu pracovat, jsem soustavně hájil zájmy Univerzity, Filosofické fakulty a jejích studentů. AS UK není orgán, který by se zabýval přímo provozními věcmi, náleží mu spíše zasahovat do strategie Univerzity a ovlivňovat principy, na kterých jsou jednotlivé agendy postaveny. A vést s vedením Univerzity o těchto věcech diskusi. Osobně jsem se aktivně účastnil diskusí (a s tím spojených tlaků) ohledně SIS, ohledně nového Studijního a zkušebního řádu, Etického kodexu UK, diskusí o principech rozdělování peněz mezi fakulty, o poplatcích za delší studium a podobně. V těchto diskusích se často ukazovalo, jak rozdílné požadavky a představy, ale i celkově jiné způsoby fungování, mají jednotlivé fakulty. Mým úkolem – snad často úspěšně plněným – bylo vysvětlit, jak funguje FF, co potřebujeme (například využíváme SIS mnohem komplexněji, než jiné fakulty, takže narážíme na víc problémů, které potřebujeme řešit) a co je pro nás nepřijatelné (například, aby předmět musel být splněn tentýž rok, co byl zapsán), a pro tyto věci získat podporu. O to – a s novým rektorem ještě silněji – bych se snažil i nadále.

Kromě toho senát působí i navenek. Soustavně jsem v něm působil jako expert přes tzv. „reformu“ a spoluvytvářel oficiální stanoviska UK k ní, aktivně se podílel i na organizaci protestních akcí. Mé názory jsou publikovány především na České pozici (ale i v Respektu a Deníku Referendum), jste zváni k tomu si je přečíst. Pokud by došlo k podobnému ohrožení UK speciálně a vysokého školství obecně, můžete se spolehnout, že proti němu budu aktivně bojovat.

Senátní práce je založena na spolupráci, a i proto kandiduji nikoli sám, ale společně s Aničkou Matys (rozenou Bouzkovou) z klasické archeologie. Spolupracujeme již nyní ve fakultním senátu a spolupracuje se nám dobře. Pokud se rozhodnete mě podpořit, podpořte, prosím, také ji.

Naše společné stránky, na kterých se dozvíte náš podrobnější program, ale třeba i to, co a k čemu vlastně AS UK je, a na kterých také rádi zodpovíme Vaše dotazy, najdete na Facebooku zde: https://www.facebook.com/anicka.a.sam.do.as