Volební období 2002-2004

ARCHIV PODKLADŮ – Kandidáti na funkce proděkanů

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Věda: Doc. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. (1954), Ústav českých dějin FF UK

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace:

Studium na FF UK (národopis-dějepis), 1974 1979, PhDr. 1980.

1979 1984 vědecká aspirantura na Univerzitě Sv. Klimenta Ochridského vSofii, CSc. 1985.

1997 habilitace pro obor českých dějin na FF UK.

1998 Doktor historických věd (DrSc.) pro obor československých dějin v Historickém ústavu AV ČR.

2002 profesorské řízení (ukončeno 26. září 2002 profesorskou přednáškou před vědeckou radou UK, v současnosti čeká na jmenování prezidentem republiky).

Praxe po ukončení VŠ:

1979-1984 – zaměstnán po dobu aspirantury v Ústavu pro folklor Bulharské akademie věd v Sofii (Institut za folklor na Balgarskata akademija na naukite).

1984-1985 – odborný pracovník v Záhorském múzeu ve Skalici (Slovenská republika).

1985-1990 – vědecký pracovník v Zemědělském muzeu při Ústavu vědeckotechnických informací pro zemědělství vPraze.

1991-2001 – vědecký pracovník Ústavu T. G. Masaryka, od roku 1995 Masarykova ústavu AV ČR v Praze, v letech 1991 1998 na úplný, potom na částečný úvazek.

1992 – pedagogická činnost na FF UK, od r. 1998 docent v hlavním pracovním poměru pro obor českých dějin. Pracoviště: Katedra československých dějin, později Ústav českých dějin a Katedra slavistiky, později Ústav slovanských a východoevropských studií.

Organizační působení:

1989-1990 – vedoucí pracoviště Zemědělského muzea Praha.

2002 – vedoucí semináře novodobých českých dějin na Ústavu českých dějin FF UK.

Organizace vědeckého života:

Předseda Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatech a na Balkáně (MKKKB) – československá sekce (1985-1990). V souvislosti s tím organizace konferencí o lidové kultuře v Uherském Hradišti každé dva roky.

Organizace celosvětového kongresu Nová role státu při organizaci zemědělství v zemích střední a východní Evropy – Sofia 1993.

Každé dva roky od roku 1994 – organizace Mezinárodní konference o dějinách zemědělství v Uherském Hradišti.

Řešení grantů:

1993-1995 Grant francouzské nadace Fondation pour le progrčs de l“homme (na výzkum archívů , přípravu a vydání dvou svazků dokumentů R. W. Seton-Watson and His Relations with the Czechs and Slovaks. I. II., Matica slovenská – Ústav T. G. Masaryka, Martin-Praha 1995, 1996.

1998-2001 – Grant Research Support Scheme (napojeno na Open Society) k řešení vědeckého problému Literární mystifikace a mýty a jejich úloha při formování národního vědomí (na závěr uspořádána konference na podzim 2001 a vydán sborník).

1999-2002 – Podíl na grantu Bulharské akademie věd (BAN) a Slovenské akademie věd (SAV) k pokrytí nákladů na účast v bulharsko-slovenském výzkumném týmu „Bulhari na Slovensku“ (historický přehled).

Výběr z publikační činnosti

Monografie


Češi a Slováci ve 20. století. Česko-slovenské vztahy 19141945. Academic Electronic Press, ústav T. G. Masaryka, Bratislava 1997, 360 str.


Etnos i folklor. Balgarsko-češki folklorni paraleli. Vezni 4, Sofia 1997, 199 str. (bulharsky)


Češi a Slováci ve 20. století. Česko-slovenské vztahy 19451992. Academic Electronic Press, Ústav T. G. Masaryka, Bratislava 1998, 555 str.


Rozpad Československa. Česko-slovenské vztahy 19891992. Academic Electronic Press, Bratislava 2002, 458 str.


Dějiny Bulharska. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2000 (kapitola o dějinách vědy a kultury a část kapitoly o česko-bulharských vztazích napsali Vladimir Penčev, Ivan Pavlov, Svetlana Bajčinska, Emilia Angelova). (2. rozšířené a doplněné vydání NLN, Praha 2002).


Kapitoly v monografiích:

Jiří Musil et al.:The End of Czechoslovakia. Central European University Press, Budapest – London – New York 1995. Jsem autorem dvou kapitol: National Consciousness and the Common State, pp. 106-127; From Autonomy to Federation, pp. 180-200 (asi 15% celkového textu).

Dirk Hoerder et al.:Roots of the Transplanted. Vol. II. Plebean Culture, Class and Politics in the Life of Labor Migrants. East European Monographies, Boulder, Columbia University Press, New York 1994. Jsem autorem kapitolu 13 National Consciousness and Social Justice in Historical Folklore, pp. 43-56 (asi 3% celkového textu).

Články

– Pozemková reforma vČeskoslovensku 1919-1938 . In: Vědecké práce Zemědělského muzea (VPZM) 27, 1987-1988, 127-148 (vyšlo rovněž polsky).

– Obyvatelstvo Slovácka a Záhorí v letech 1939-1945 . In: Slovácko 30, 1988, 43-54.

– The Folk Epic and the Development of the Ethnical and and Historical Avareness (by the Southern and Western Slavonic People) . In: Rapports, co-rapports, communications tchécoslovaques pour le VI congrčs de l´association internationale d´études du sud-est Européen, L´Institut de l´Histoire tchécoslovaque et mondiale de l“Académie Tchécoslovaques de Sciences, Prague 1989, pp. 247-260.

– Príprava a priebeh pozemkovej reformy na Slovensku vrokoch 1938-1945. Agrikultúra, 22, 1989, 143-165 (vyšlo rovněž polsky).

– Pozemková reforma zlet 1919-1936 a změny vpozemkové držbě za druhé světové války. ČČH 37, 1989, 2, 187-207.

– Kotázke postavenia českého obyvateľstva na Slovensku vrokoch 1938-1945. 37, 1989, 3, 403-424.

– Kpostavení slovenského obyvatelstva vČechách a na Moravě vletech 1938-1945. ČČH 88, 1990, 5, 683-704.

– Vývoj vrchnostenského a poddanského hospodářství včeských zemích po Bílé Hoře vletech 1620-1680. VPZM 29, 1991-1992, 115-128.

Ideové základy myšlení Jozefa Tisa a jejich politický dopad. In: Pokus o politický a osobný profil Jozefa Tisu . Zborník materiálov zvedeckého sympózia Častá-Papiernička 5.-7. 5. 1992. Ed. Valerián Bystrický a Štefan Fano. Bratislava, Slovak Academic Press 1992, str. 263-274.

– Pokusy o připojení Slovácka ke Slovensku vletech 1938-1941. 40, 1992, 1, 69-88.

– Postavení slovenských židů vProtektorátě Čechy a Morava. In.: Tragédia slovenských židov. Materiály zmedzinárodnej konferencie vBanskej Bystrici 24.-26. 3. 1992. Ed. Desider Tóth. Múzeum SNP, Banská Bystrica 1992, str. 235-246 (vyšlo současně anglicky).

– Pozemková reforma na Slovensku vrokoch 1945-1950 . HČ 41, 1993, 4, 394-413.

– Memorandum britského Královského institutu mezinárodních vztahů o transferu národnostních menšin zroku 1940 . ČČH 91, 1993, 4, 612-631.

– Slovensko-české vztahy zčeské perspektivy. In: Idea Československa a střední Evropa. Sborník příspěvků zkonference konané k 75. výročí 28. října 1918 vBrně a vMartině 28.-30. 10. 1993. Brno, Doplněk 1994, str. 101-121 (vyšlo rovněž anglicky).

– Obecné zákonitosti vývoje národů a vztahů mezi nimi. Slovenský národopis 44, 1996, 2, 159-167.

– Postoj SSSR kmyšlence samostatného Slovenska za druhé světové války. SHS 23, 1997, 195-204.

– Pozemková reforma včeských zemích vletech 1945-1948. In.: Zemědělství na rozcestí 1945-1948, SSM, 3, 1998, 5-22 (sborník příspěvků zmezinárodní konference konané vUherském Hradišti 22.-23. 9. 1998).

– Rakouská a uherská koncepce řešení národnostní otázky a česko-slovenské vztahy v 19. století. In: Slovensko na začiatku 20. storočia. Spoločnosť, štát a národ vsúradniciach doby . Zborník štúdií zmedzinárodnej konferencie Slovensko na prelome 19. a 20. storočia vSmoleniciach 14.-16. 11. 1995 . Ed. Milan Podrimavský a Dušan Kováč. Hístorický ústav SAV, Bratislava 1999, str. 137-151.

– České, slovenské, československé dějiny, Vztahy a souvislosti. In.: Československo 1918-1938. Osudy demokracie ve střední Evropě. I. Sborník mezinárodní vědecké konference vPraze 5. – 8. 10. 1998 . Uspořádali Jaroslav Valenta, Emil Voráček, Josef Harna, Praha, Historický ústav AV ČR 1999, str. 163-169.

– Slovensko-chorvatské vztahy vletech 1941-1945 . Slovanské historické studie 26, 2000, 265-283.

– Perzekúcia a záchrana bulharských Židov vrokoch 1940-1944. Studia Historica Nitriensia , VIII/1999, Nitra 2000, 179-204 (vyšlo roku 2001 svročením 2000).

– Bitva na Bílé hoře a mýtus o třistaleté porobě (transformace mýtu vdějinném vývoji). In: Literární mystifikace, etnické mýty a jejich úloha při formování národního vědomí . SSM 6, 2001, 85-94 (sborník příspěvků zmezinárodní konference konané ve dnech 20.-21. 10. 2001).

– Formování národního vědomí v 19. století. Se zvláštním zřetelem knárodům slovanským . In: Między kulturą niską i wysoką. Uniwersytet łódzki, 2001, str. 375-384 (materiały zkonferencji naukowej 28-29 marca 2000).

Edice dokumentů

Jan Rychlík – Thomas D. Marzik – Miroslav Bielik:R. W. Seton-Watson and His Relations with the Czechs and Slovaks. R. W. Seton-Watson a jeho vztahy kČechům a Slovákům. R. W. Seton-Watson a jeho vzťahy kČechom a Slovákom. Documents/dokumenty 1906-1951. Ústav T. G. Masaryka Praha, Matica slovenská Martin. I. díl 1995, 648 str., II. díl 1996, 241 str. (Komentované dokumenty. Jsem autorem poloviny textu.)Studium: Jana Králová (1950, roz. Kullová), Ústav translatologie FF UK

Vzdělání:

Španělština-čeština, FF UK Praha, 1974 (s vyznamenáním)

PhDr. (románské jazyky), FF UK Praha, 1975

CSc. (jazykověda konkrétních jazykových skupin – španělský jazyk), 1984

Jednosemestrální studijní pobyt na Univerzitě vHavaně (Kuba) – 1973/74

Desetiměsíční studjiní pobyt na Universitě vJalapě (Mexiko) – 1977 /78

Krátkodobé studijní pobyty ve Španělsku (1982, 1986)

Stáže vrámci programu Tempus – Španělsko (1992, 1993), Francie (1993)

Znalost jazyků : španělština – obor filologického studia, angličtina, ruština – pasivně, část. aktivně, němčina, francouzština – pasivně.

Průběh zaměstnání:

FF UK – katedra překladatelství a tlumočnictví, později ústav translatologie

1974 – 1979: asistentka

1979 – 1990: odborná asistentka

1990 – dosud: docentka

1994-2002 – členka studijní komise, 2002 – 2003 – předsedkyně studijní komise.

Od r. 1974 dosud příležitostná překladatelka a tlumočnice (Artlingua, PP agency)

Organizační působeni:

Od r. 1991 zástupkyně ředitelky ústavu translatologie FF UK, vedoucí semináře teorie a didaktiky překladu, vnitřní garantka oborů překladatelství a tlumočnictví francouzština a španělština.

Od r. 2000 garantka vybraných oborů programu filologie

Předsedkyně oborové rady doktorského studia voboru translatologie, členka oborových rad fonetika a románské jazyky.

Školitelka doktorandů vprogramu translatologie (1 externí, 2 interní).

Spolueditorka řady Folia Translatologica

Působení v zahraničí:

Universidad de Santiago de Cuba (1985, 1987, 1989) – přednáškové pobyty

Universidad de Extremadura, Cáceres, Španělsko (1992) – přednáškový pobyt (ref.- Diario de Extremadura, 16. 10. 1992)

Universidad Complutense de Madrid, Španělsko (1997, 1999, 2001) – přednáškové pobyty

Universidad Autónoma de Madrid, Španělsko (2000) – členka komise pro obhajobu doktorské práce

Podíl na řešení grantů:

Practeast, Copernicus “94 Joint Research Project No. 787 (1994 – 1996) – spoluřešitelka

Grant GAUK 324 / 1996: Překlad do neslovanských jazyků – hlavní řešitelka

Grant GAUK 280 / 2002: Výstavba španělských neliterárních textů – hlavní řešitelka

Další činnost:

1995 – 96: členka pracovní skupiny MŠMT ČR pro výuku jazyků.

Členka redakčních rad Linguistica Pragensia, Iberoamericana Pragensia, TOP – bulletin JTP.

Členka Kruhu moderních filologů, Jazykovědného sdružení, Societas Linguistica Europaea, International Society of Phonetic Sciences, Pražského lingvistického kroužku.

Nejvýznamnější publikace za posledních pět let:

Knižní publikace :

Báez, Valerio, Dubský, Josef, Králová, Jana, .Moderní gramatika španělštiny . Plzeň, Fraus, 1999 (autorský podíl 80 %, fonetika a gramatika 100 %, edice svazku ).

Králová, Jana et al., żFiesta! 1 , metodická příručka pro učitele. Plzeň, Fraus, 2001, ISBN 80-7238-103-2 (autorský podíl 44 %, aplikace výsledků porovnání španělštiny a češtiny vteoretických výkladech 100 %)

Králová Jana et. al., żFiesta! 2, metodická příručka pro učitele. Plzeň. Fraus, 2002, ISBN 80-7238-213-6 (autorský podíl 50 %, aplikace výsledků porovnání španělštiny a češtiny vteoretických výkladech 100 %)

Králová, Jana, et al. żFiesta! 1, Plzeň, Fraus, 2000, ISBN 80-7238-085-0 (autorský podíl 44 %, aplikace výsledků porovnání španělštiny a češtiny vteoretických výkladech 100 %), 219 str.

Králová, Jana et al. żFiesta! 2., . Plzeň, Fraus, 2001. ISBN 80-7238-123-7 (autorský podíl 50 %, aplikace výsledků porovnání španělštiny a češtiny v teoretických výkladech 100 %), 239 str.

Studie a články:

Králová, Jana Preparación de entradas para Eurodicautom. Un aporte al perfeccionamiento de la formación de traductores e intérpretes (programa COPERNICUS/PRACTEAST),Romanica VII, Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis, Philologica 71, Olomouc, 1998, str. 227 – 231. ISBN 80-7067-809

Králová, Jana. Zkušenosti ze semináře k výuce základů překladu a tlumočení na středních školách,Ekonomika a cudzie jazyky , Ekonomická fkulta Univezity Matela Bela v Banskej Bystrici – Acta linguistica 2, Banská Bystrica, 1998, str. 274 – 277. ISBN 80-8055-028-X

Králová, Jana, Traducción en la futura Europa Unida: incidencia en la formación de traductores e intérpretes , Comenius“ Heritage and Education of Man for the 21st Century, Papers of Section 5, Praha, Karolinum, 1998, str. 347 – 351. ISBN 80-7184-606-6.

Beylard-Ozeroff, Anna, Králová, Jana, Moser-Mercer, Barbara, Introduction , Translator“s Strategies and Crativity, Benjamins translation Library, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, 1998. ISBN: 90 272 1630 4/1-55619-711-X, str. XI. – XIII.

Králová, Jana, Čeňková, Ivana (editor, autor statě). Preface. IN: The Challenging 3 rd Millenium. Folia transaltologica, 5, 1998, str. 6 – 7 ISBN 80-858-99-36-1

Králová, Jana, Dubský Josef – romanista, zakladatel české hispanistické lexikografie,Kdo byl kdo (čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté), Praha, Libri, 1999, str. 113 – 115.

Králová, Jana, Corness, Patrick (editoři, autoři statě) Foreword,Folia Translatologica , I. Vol. 7, Praha, UK FF, 1999, str. 7 – 10, ISBN80-85899-75-2 (GAUK 324/96)

Králová, Jana, Estructura del párrafo como rasgo estilístico , Folia Translatologica , Vol. 7, Praha, UK FF., 1999, str. 134 – 153, ISBN 80-85899-75-2.

Králová, Jana, Decission-making in the process of non-literary translation . IN: Grossmann M., Kadric, M., Kovaci, I, Snell-Hornby, M. (eds ), Translation into Non-Mother Tongues , Stauffenburg Traslation, Tübingen, 2000, str. 99 – 102.

Králová, Jana, Las variantes regionales en la formación de traductores e intérpretes: nivel fónico , IN: Vega, M. A., Martín-Gaitero, R. (eds.), Traducción. Metrópoli y diáspora. Las variantes diatópicas de traducción Madrid, 2000 (2001), IULMyT, str. 39 -48. ISBN 84-7491628-9

Králová, Jana, et al. Traducciones del “98 a otros idiomas , IN: M. Angel Vega Cernuda, ed., La traducción en torno al 98. Madrid, 1998.,str. 187- 217. ISBN 84-600-9488,X

Rozvoj: PhDr. Jaroslava Jindrová (1955), Ústav románských studií FF UK

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace:

Studium na FF UK v Praze (španělština a portugalština): 1974-1979; PhDr. 1984.

Praxe od ukončení VŠ studia:

1979-1980 PIS, tlumočnice

1980-1982 FF UK, interní vědecká aspirantka

1982 dosud FF UK, odborná asistentka

Organizační působení:

1983-1990 – Vedoucí portugalských studií Katedry romanistiky

1995 – Organizace středoevropského sympozia vysokoškolských profesorů a studentů portugalštiny – Šlapanice u Brna

1995-2000 Předsedkyně fakultního výboru odborové organizace na FF UK

2000-2002 Zástupkyně ředitele Ústavu románských studií

2000-2002 Vedoucí Portugalské sekce ÚRS

Údaje o působení v zahraničí:

Rok Stát – název instituce Druh vykonávané činnosti

březen – červen 1985 Portugalsko – ICALP výzkumné stipendium

květen – červenec 1991 Portugalsko – Gulbenkian výzkumné stipendium

duben 1993 Španělsko – CEB postgraduální studium

květen 1993 Portugalsko – Un. Coimbra přednáškový pobyt

květen – červenec 1994 Portugalsko – Ins. Cam ő es výzkumné stipendium

červenec – září 1999 Portugalsko – Ins. Cam őes výzkumné stipendium

leden 2001 Portugalsko – Faculdade de Letras přednáškový pobyt

květen 2001 Portugalsko – Účast na světovém kongresu portugalistů

duben 2002 Portugalsko – Faculdade de Letras přednáškový pobyt

Řešení grantů

1999-2001 Grant GAUK – Portugalsko-český slovník.

1997-2002 Spoluúčast na Výzkumném záměru č. 206003 – synchronní studium románských jazyků.

2001-2002 Grant MŠMT – Rozvojové programy – vytvoření Bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu oboru portugalistika – vedoucí projektu.

Výběr z publikační činnosti

Učebnice, slovníky

– Portugalské cvičební texty. Univerzita Karlova v Praze, Praha 1986.

– Portugalština pro samouky. SPN, Praha 1990 (spolupráce s PhDr. Marií Havlíkovou).

– Učebnice portugalštiny. LEDA, Praha 2001 (ve spolupráci s E. Schalkovou a L. Mlýnkovou).

– Česko-portugalský slovník. LEDA, Praha 1997 (ve spolupráci s doc. Hamplovou).

Překlad

– Rasquilho, R., Portugalsko a moře . Nakladatelství Pasienka, Brno 2000.

Zahraničí: Lenka Šulová (1954, roz. Pivrncová), Katedra psychologie

Vzdělání:

1977-1979 – pomocná vědecká síla dr.Sedlákové, prof. Janouška,DrSc

  1. .- FF UK – jednooborová psychologie (specializace klinická a sociální – DP vedena prof. J.Langmeierem,CSc.)
  2. – PhDr.

1979-1984 – interní aspirantura vedena prof. J. Janouškem,DrSc.

1987 – CSc. (Psychologické vědy)

2003 – dokončuje habilitační práci

Znalost jazyků: francouzština aktivně, němčina a angličtina částečně spraxí, ruština, latina

pasivně

Obecné kurzy:

  • Letní mezinárodní škola vývojové psychologie dr. Kotásková,CSc.
  • Kurz hypnózy I., II. Kroměříž, prof. S. Kratochvíl,CSc.
  • Výcvik manželských a předmanželských poradců doc. Hermochová,CSc.
  • videotréning “ Analýza rané interakce matka-dítě“ prof. Papoušková
  • diagnostika dětí – ILF Krč- prof. Z.Matějček,CSc.
  • Kurz sexuální terapie – prof. Kratochvíl

Praxe:

1972 – 1979 -průvodcovská spolupráce sCKM/ vČSSR i vzahraničí/

1979 – současnost – psycholog pro děti vzařízeních náhradní rodinné péče okresu

Jablonec nad Nisou ( dlouhodobě v péči cca 60 dětí)

1986-1992 – externí poradce manželské a předmanželské poradny / problematika

„extrémně mladých manželství „/

1990-1993 – externí pracovník KILDA investment trust / UK investiční společnost,

personální a marketingová činnost/

1984 – současnost – zaměstnanec FF UK

1993 – současnost – soukromá psychologická poradna

1990 – současnost – výcviková a personální práce/ ING, NUTRA-BONA/

Aktuální členství vodborných společnostech:

Česká a moravská psychologická společnost – předseda Sekce vývojové psychologie

Asociace manželských poradců

Česká lékařská společnost

Service Learning (USA)

Mentoring – tutoring BP (UK)

IPPF – International Planed Parenthood Federation (UK)

SPRSV – Společnost pro rodinu a sexuální výchovu, člen předsednictva a další

Publikační činnost od roku 1995

Šulová, L.: Jak učit výchovu kmanželství a rodičovství? Grada – Avicenum, Praha 1995. ISBN 80-7169-218-2.

Šulová, L. , Fraňková, S., Martínková, K.: Výchova kmanželství a rodičovství na ZŠ a SŠ. Univerzita Karlova, Praha, 1995. ISBN 80-7184-071-8.

Šulová, L. : Výchova kmanželství a rodičovství na ZŠ a SŠ. In: Sborník 3. Celostátní konference ksexuální výchově vČR. Pardubice 1995.

Šulová, L. : Psychologická laboratoř na univerzitě vToulouse. Československá psychologie 3, 1995, s.281-282. ISSN 0009-062X.

Šulová, L. : New Complete Abstraction of Education for Marriage and Parenthood at Elementary and High School. In: Sborník East West Meeting of European Association of Experimental Social Psychology. Ed.: PhDr.Pavel Uhlář. FF UK Praha, 1995.

Šulová, L.: Contribution de la Psychologie en Républiue Tcheque: étude de la formation de l´identité sexuelle. In: Lescarret, O., M de Léonardis (Eds.): Séparation des sexes et compétences. L´Harmattan, Paris 1996. ISBN 2-7384-4380-X.

Šulová, L. : Počítač – rodina. Předprojektová úvaha. In: Osobní počítače a lidský potenciál. Sborník statí. FF UK Praha 1996.

Šulová, L. : Caractéristiques des relations familiales dans le contexte des changements sociaux de la société tcheque. In: Sborník Milieux, gruoupes et développement sociopersonnel de l´enfant. Mimizan 1996. ISBN 2-7227-0068-9.

Šulová, L. : Cíle a obsah výchovy kmanželství a krodičovství na školách různého typu. In: Sborník Psychologické dny. Praha, 1996.

Šulová, L.: Přijetí nové formy vlastního těla u dospívajících jako základ sebepojetí. In: Sborník 7.celostátní kongres ksexuální výchově vČR, Pardubice 1997.

Šulová, L. : New Complete Abstraction of Education for Marriage and Parenthood at Elementary and High School. In: Child Sexual Abuse and Sexual Violence. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha 1997. ISBN 80-85529-32-7.

Šulová, L. : Mateřština aneb počátky vývoje řeči. Propsy, 2,1997, s.12-13.

Šulová, L.: Education for marriage, parnthood, sexual education at elementary and high schools. In: Sborník: Mentoring and Tutoring by Students. Kogan Page Limited, Londýn 1998, USBN 0-7494-2559-8.

Šulová, L.: Trvalé rozpaky nad obsahovou náplní sexuální výchovy. In: Sborník ze 6.celostátního kongresu ksexuální výchově. Pardubice 1998.

Šulová, L. : Člověk vrodině. In: Výrost, J., Slaměník, I.. Aplikovaná sociální psychologie I., Portál, Praha 1998.

Šulová, L. : Přijetí nové formy vlastního těla u dospívajících jako základ sebepojetí. In: Sborník 7.celostátního kongresu ksexuální výchově vČR. Pardubice 1999.

Šulová, L., Dunovský, J. : Specifické problémy romského dítěte. In: Dunovský, J. a kol.: Sociální pediatrie. Grada, Praha 1999. ISBN 80-7169-254-9.

Šulová, L.: Různé přístupy kporodu. Plánování rodiny a reprodukční zdraví, 2, 1999,

s.48-50.

Šulová,L.: Raná interakce dítěte srodiči,InStudia psychologica,IX,Karolinum, Praha

2001

Šulová,L.: Raná interakce dítěte srodiči.In:Sborník Rizikové chování dospívajících a

jeho prevence, vyd. 1.,Free Teens Press,Praha, 2001

Šulová,L .:Význam otcovské role vrámci rané interakce rodič-dítě.In:Sborník

IX.Celostátní kongres ksexuální výchově vČR, vyd. 1,SPRSV,Praha,2001

Šulová,L .: Metodika ke slabikáři dětských práv/ pro 1.-4.třídu ZŠ/,

B.I.G.Prague,Praha,2001

Šulová,L .: „Šikana“ není jen zatáčka, časopis Stříbrný kruh, roč. 2, č.9, Praha,2001

Šulová,L ., Rosenbaumová,K: Některé aspekty vlivu sledování televize na dítě,

Československá psychologie,3,XLVI,2002

Šulová,L.,Morgensternová ,M.:Equality and Women Perception in the Czech

Republic,Sborník III.International Congress Women Work and Health,

Stockholm,2002

Šulová,L .: Dětská práva-vím co smím?Metodika pro 1-5 třídu ZŠ, 2. vyd. Nadace

Naše dítě, Praha 2002

Šulová,L .: Les éxperiences du développement du jeune enfant dans les

créches.Sborník Grofred Albi , / vtisku/

Šulová,L .: Psychoprofylaktická péče a porodní alternativy,In:Sborník X.celostátní

kongres ksexuální výchově vČR,SPRSV,Pardubice, 2002

Kongresy a sympózia

Londýn: BP International Conference: přednáška Students as tutors and mentors.

Filipíny – Manila: Delegát ČR na Celosvětovém kongresu Mezinárodní federace pro plánované rodičovství scentrem v Londýně

SR – Nitra: Medzinárodny seminár Učitel´a sexuálna výchova – ref. Výchova kmanželství a rodičovství, sexuální výchova na školách různého typu.

Francie – Mimizan: Caractéristiques des familles tcheques dans le cadre des relations enfants – parents . Na XIV. Colloque du groupe Francophone d´Etudes de développement du Jeune Enfant.

ČR – Praha: Education for Marriage and Parenthood at Elementary and High School . Na Mezinárodní E-W konferenci Child Sexual Abuse and Sexual Violence.

ČR – Praha: Počítač a rodina. Seminář Počítač a lidský potenciál, FF UK.

Švýcarsko – Ženeva: Piaget-Vygotsky, Vývoj myšlení /pasivní účast/.

SR – Bratislava: Extrémně mladá manželství . Na konferenci Osobnost´a rodina vproblémovej situácii.

ČR – Pardubice: 4.Kongres ksexuální výchově. Výchova kmanželství a rodičovství na školách různého typu.

ČR – Valtice: Česko-slovenský pracovní seminář České společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu a Slovenské spol´očnosti pre plánované rodičovstvo a výchovu krodičovstvu.

ČR – Praha: Gynmedica 1997 – mezinárodní kongres a veletrh Praha – aktivní příspěvek .

UK – Londýn: Mentoring-Tutoring -referát.

UK – Londýn: Learning Together.

Francie – Rennes: VIII eme Conference europeenne de psychologie du développement.

ČR – Praha: Gynmedica 98 – mezinárodní kongres a veletrh Praha. Referát „Vliv věku partnerů při uzavírání sňatku na funkci rodiny“.

ČR – Praha: Česko-francouzský seminář pro studenty psychologie – Výzkumy na univerzitě vToulouse /prof.Malrieux, Baunion-Hajjard/. Organizátor, mediátor .

ČR – Praha: Seminář pro studenty psychologie – Sexuální výchova učitelů na Univerzitě vMiddlesex Londýn /prof.G.Hilton/. Organizátor, mediátor.

ČR – Pardubice: 6.Celostátní kongres ksexuální výchově. Trvalé rozpaky nad obsahovou náplní sexuální výchovy.

ČR – Praha: Seminář „O mediátorství“ /prof.J.Morineau/. Organizátor, mediátor .

ČR – Praha: IPPF – Světový kongres . Delegát, mediátor – čtyřhodinový blok.

ČR – Rychnov nad Kněžnou: Setkání IPPF ČR a Slovenska.

ČR – Praha: Postavení dítěte vČR. Sekce vývojové psychologie. Organizátor, mediátor

Norsko – Oslo: IPPF – evropské setkání členských států. Delegát za ČR.

ČR – Pardubice: 7.Celostátní kongres ksexuální výchově vČR. Přijetí nové formy vlastního těla u dospívajících jako základ sebepojetí.

USA – Philadelphia: Integrating Curriculum. Aktivní účast a vystoupení ve dvou programových blocích.

SR – Trienčanské Teplice: IPPF ČR a Slovenska. Členka předsednctva, delegát ČR.

Götenborg -Švédsko: IPPF – delegát ČR na konferenci „Postavení ženy vminoritách“.

SR – Bratislava: Konference Behaviorální aspekty HIV AIDS. PedF Bratislava. Referát „Sexuální výchova vČechách“.

Švédsko – Trelleborg-Malmö: Service Learning – mezinárodní seminář.

Španělsko – Madrid: Voluntering in Europe ./ referát o situaci vČR/

ČR – Praha: Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu: Seminář „Plánované rodičovství a interrupce“. Poslanecká sněmovna PČR.

ČR – Praha Free Teens : Raná interakce dítěte srodiči

ČR – Pardubice IX.Celostátní kongres ksexuální výchově vČR : Význam otcovské rolevrámci rané interakce rodič-dítě.

ČR – Praha 1.pražská konference o raném vývoji: Raná interakce matka- dítě vdiplomových pracech studentů katedry psychologie FF UK.

SRN – Freiburg Volonteurope -mediátor tématického bloku

Francie – Albi Grofred konference ,Les éxpériences du développement du jeune enfant dans les créches

Dublin – Irsko, IPPF konference, delegát ČR

ČR Pardubice – X.Celostátní kongres ksexuální výchově vČR, Psychoprofylaktická péče aporodní alternativy

Působení vzahraničí

Hostující profesor na Univerzitě vToulouse, Francie/1999/.

Krátkodobé pobyty zaměřené na výzkumnou, publikační či pedagogickou spolupráci nepřesahující 1 měsíc/ většinou ve Francii/, či vrámci mezinárodních konferencí a seminářů/ viz. výše /.

Řešené grantové úkoly

Od roku 1993 vGA Rozvoje VŠ zaměřeno na přípravu a ověřování metodiky vyučovacího předmětu“ Partnerské a rodinné vztahy, sexuální výchova“ na ZŠ a SŠ.

Dále GA Univerzity se zaměřením na přípravu CD- romu „Sexuální výchova“

Aktuálně řešena třetí etapa mezinárodního výzkumného úkolu GA ČR, se zaměřením na analýzu mateřské a jeselské péče o dítě ve věku do 3 let vČR a ve Francii.