Minulá volební období

ZÁPIS ZE 3. JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 8. 6. 2000

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS ZE 3. JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 8. 6. 2000

Přítomni: P. Boschek, G. Cadorini, J. Gabrielová, A. Housková, Z. Jettmarová, J. Kalivoda, E. Kašparová, J. Králová, T. Kulka, W. Oerter, J. Opatrný, J. Jireš, K. Kočvarová, P. Kubín, M. Kuchařík, P. Pabian, B. Sobotková, J.B. Uhlíř, V. Vávrová
Omluveni: I. Ebelová, H. Gladková, V. Zuska, Š. Balík, I. Příbramská, K. Rathouská, M. Sekera
Neomluveni: J. Musil, K. Kadlčíková, O. Káninský, P. Sláma, K. Veselá
Hosté: p. děkan doc. P. Kolář, p. proděkani doc. P. Vavroušek a dr. J. Herman

1. Schválení programu jednání

Vzhledem k nepřítomnosti dr. D. Janákové (zahraniční cesta) navrhla předsedkyně vypustit z programu jednání bod 4. AS návrh přijal poměrem hlasů 19-0-0. Program jednání byl schválen s vypuštěním bodu 4. Hlasování: 19-0-0.

Program:

 1. Schválení programu jednání
 2. Kontrola a schválení zápisu z minulého zasedání
 3. Vystoupení p. děkana (návrh na jmenování čestných členů vědecké rady, jmenování komise pro výběrové řízení na obsazení funkce tajemníka aj.)
 4. Návrh úprav vnitřních předpisů (2. čtení)
 5. Různé

2. Kontrola a schválení zápisu z minulého jednání

Dr. Cadorini vystoupil s pozměňujícím návrhem k bodu 3 zápisu: „mzdový nárůst v roce 2000“ nahradit zněním „požadavek mzdového nárůstu, který byl odložen v roce 1999“ Návrh byl schválen poměrem hlasů 14-5-0. Mgr. Uhlíř upozornil na technickou chybu v zápisu: Návrh opravy byl schválen poměrem hlasů 19-0-0. Zápis byl se zapracováním připomínek schválen. Hlasování: 19-0-0.

3. Vystoupení p. děkana

 1. Děkan předložil návrh na jmenování tří čestných členů vědecké rady FF UK (prof. D. Machovec, prof. O. Král a prof. F. Černý) a zdůvodnil jej jak významem všech tří osobností, tak faktorem zastoupení většího počtu oboru ve VR. Na dotaz dr. Oertera ohledně práv čestných členů p. děkan uvedl, že mají právo účastnit se zasedání bez práva hlasovat.

  Usnesení č. 13: AS FF UK souhlasí s návrhem na jmenování čestných členů vědecké rady předložený děkanem FF UK. Hlasování: 19-0-0.

 2. Děkan seznámil AS z návrhem složení komise pro výběrové řízení na místo tajemníka FF UK, jejíž zasedání se bude konat 20. června, a požádal senát o návrh jednoho člena a jednoho náhradníka do komise.

  Předsednictvo předložilo plénu návrh na dr. P. Boschka (člen) a dr. J. Ebelovou (náhradnk). Návrh na dr. P. Boschka jako člena komise senát schválil. Hlasování: 18-0-1. Vzhledem k nepřítomnosti dr. Ebelové a možnosti kolize termínu s přijímacími zkouškami byla z pléna navržena B. Sobotková. Návrh na náhradnici B. Sobotkovou senát schválil. Hlasování: 17-0-2.

 3. Děkan seznámil AS se složením komise pro výběrové řízení na místo ředitele Ústavu politologie. Dále požádal senát o projednání předloženého návrhu rozpočtu v nejbližším možném termínu.

Předsedkyně informovala, že návrh obdrželo předsednictvo dne 1.6. a postoupilo jej k projednání ekonomické komisi.

Předseda ekonomické komise informoval o obdržení návrhu dne 2.6. a o obsahu svého dopisu p. děkanovi. Konstatoval, že by při maximální snaze všech zúčastněných mohl být rozpočet projednáván nikoliv v září, jak původně plánoval, ale na mimořádném zasedání senátu na počátku července. Navrhl tento postup: všem členům AS bude návrh rozeslán do 9/6, do 20/6 očekává jejich připomínky. Poté svolá společné zasedání ekonomické komise, předsednictva senátu, p. děkana, p. proděkana pro rozvoj a p. tajemníka. 4. července by se mohl konat mimořádné zasedání AS k návrhu rozpočtu.

Diskuse: k termínu a dostatečné účasti na červencovém zasedání vystoupili doc. Housková, dr. Kalivoda, dr. Kašparová, dr. Boschek a dr. Jettmarová. Výsledkem rozpravy bylo rozhodnutí o svolání mimořádného zasedání AS předsednictvem, které zjistí předem časové možnosti členů a podle nich určí zasedání na 3. či 4. července. Na dotaz doc. Houskové o dluhu fakulty p. děkan odpověděl, že jedinými dluhy vůči RUK jsou faktury 7,5 a 8 mil. za Špork.

4. Návrh úprav vnitřních předpisů (2. čtení)

Řízení se ujal člen legistalivní komise P. Pabian. Vzhledem k těsnému kvóru navrhl projednávání bodu přesunout na první podzimní zasedání.

Diskuse: (a) k počtu přítomných a odkladu – mgr. J.B. Uhlíř, P. Pabian, b. Sobotková, K. Kočvarová, dr. Jettmarová, prof. Opatrný. (b) Dr. Jettmarová odpověděla na dotaz B. Sobotkové o stavu příprav věcného záměru Organizačního řádu citací z dopisu p. děkana předsednictvu, v němž zdůvodnil posunutí termínu podání textu věcného záměru o 14 dní, tedy k 15. červnu, časovou kolizí s prací na návrhu rozpočtu a s přijímacím řízením. (c) K termínu projednání předpisů – dr.Oerter, dr. Jettmarová, dr. Kalivoda, dr. Kašparová, doc. Housková, doc. Králová a prof. Opatrný. Senát přijal návrh návrh odložit projednávání vnitřních předpisů na září. Hlasování: 16-2-1.

5. Různé

 1. Na dotaz dr. Oertera k dopisu předsedy AS UK ohledně kauzy doc. Bílého informovala předsedkyně o obsahu dopisu, informaci doplnil S. Štoček.
 2. Na dotaz doc. Kulky k možnosti oddělení bakalářského a magisterského studia odpověděli doc. Housková. a p. proděkan dr. Herman. P. proděkan uvedl, že rozhodnutí je v kompetenci katedry a z hlediska dlouhodobých záměrů MŠMT i UK jsou tyto plány vítány. Na dotaz dr. Oertera k akreditaci programů v angličtině informoval dr. Herman o vázanosti termínu na reakreditace (příprava proběhne v období září 2000-únor 2001). Doc Housková zmínila nedořešenost existence doplňků ve stud. plánech.
 3. Dr. Boschek seznámil AS s rozhodnutím vedení fakulty uvolnit k 11. červnu čerpání provozních prostředků základních pracovišť ve výši 3/4 loňského rozpočtu.
 4. B. Sobotková informovala o vytvoření pracovní skupiny studentů pro získání relevantních informací o KTV. Diskuse se zúčastnili: J.B. Uhlíř, P. Pabian, Z. Jettmarorvá. Senát přijal Usnesení č. 14, jímž se obrací na vedoucího KTV, aby do 31. 8. 2000 poskytl požadované informace. Usnesení č. 14: AS FF UK žádá vedoucího katedry tělesné výchovy, aby senátu poskytl do 31. 8. 2000 následující informace:
  • kolik zápočtů bylo uděleno na základě povinné TV v posledních dvou semestrech (a za 3 roky zpětně),
  • výše dotací, které dostala KTV FF UK od univerzity, resp. MŠMT pro rok 1999/2000 (a za 3 roky zpětně),
  • seznam veškerých kurzů otevíraných pro rok 1999 / 2000 (a za 3 roky zpětně),
  • varianty získání zápočtu mimo docházky na základě povinné TV,
  • seznam veškerých zimních a letních akcí, pořádaných KTV pro rok 1999 / 2000 (a za 3 roky zpětně),
  • počet studentů z jiných fakult univerzity, kteří navštěvují kurzy KTV FF UK, resp. výše příjmů takto získaných pro rok 1999 / 2000 (a za 3 roky zpětně),
  • kde všude má KTV FF UK pronajaty prostory a s jakými ročními náklady pro rok 1999 / 2000 (a za 3 roky zpětně).

  Hlasování: 15-1-0.

 5. B. Sobotková informovala o připravované podpisové akci studentů ke kritické situaci na kolejích z hlediska ubytovací kapacity a dojezdové vzdálenosti. Předložila formulaci usnesení se souborem dotazů na ředitele KaM. V diskusi vystoupili: dr. Kalivoda (senát by měl tuto záležitost podpořit), dr. Cadorini (dotázal se na existenci volných kapacit), S. Štoček (navrhl doplnění o další dotaz), dr. Jettmarová (navrhla adresovat žádost paní prorektorce prof. Kvasničkové). Dále vystoupili: dr. Oerter, B. Sobotková, P. Pabian. Usnesení č. 15: AS FF UK se obrátí na prorektorku UK pro sociální záležitosti prof. E. Kvasničkovou se žádostí o poskytnutí následujících informací:

  – počet žádostí o ubytování na studentských kolejích UK v posledních třech letech
  – počet kladně vyřízených žádostí o ubytování, tj. počet ubytovaných studentů od září v posledních třech letech
  – kapacita jednotlivých kolejí UK v posledních třech letech (přistýlky zvlášť)
  – hranice dojezdnosti na jednotlivých kolejích v posledních třech letech
  – počet míst na kolejích UK, využívaných v posledních třech letech během akademického roku k jiným účelům než k ubytování studentů


  Hlasování:16-0-0.

 6. Sdělení předsedkyně: Dr. Jettmarová uvedla snahy předsednictva zvýšit efektivnost práce senátu a zpřehlednit zápisy z jednání. Reagovala tak na připomínku dr. Cadoriniho k exlicitnosti zápisu, jakož i na písemný návrh doc. Gabrielové na zvýšení efektivnosti jednání. Informovala, že předsednictvo vidí cestu k efektivnosti práce jednak v sebeukázňování diskutujících, jednak v optimální přípravě projednávaných bodů a předkládaných materiálů. V diskusi vystoupili: doc. Housková, mgr. Uhlíř, dr. Oerter.
 7. B. Sobotková oznámila, že po dobu nemoci paní Níčové drží službu na sekretariátu AS a vypsala konzultační hodiny.
 8. Předsedkyně poděkovala I. Příbramské, B. Sobotkové a P. Pabianovi za pomoc s přípravou a organizačním zajištěním 3. zasedání AS.

V Praze, dne 8. června 2000.

Zapsal: J. Opatrný, M. Kuchařík

Kontrolovala: Z. Jettmarová Schválilo předsednictvo AS FF UK dne 26/6/2000