Minulá volební období

ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 14. 12. 2000

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 14. 12. 2000

Přítomni: P. Boschek, G. Cadorini, I. Ebelová, J. Gabrielová, A. Housková, M. Humpál, Z. Jettmarová, J. Kalivoda, J. Králová, T. Kulka, W. Oerter, J. Opatrný, V. Zuska, Š. Balík, J. Jireš, K. Kočvarová, M. Kuchařík, P. Pabian, I. Příbramská, K. Rathouská, B. Sobotková, D. Toth, J. Uhlíř, K. Veselá.
Omluveni: H. Gladková, E. Kašparová, P. Kubín, M. Pehr, V. Vávrová.
Neomluveni: J. Musil, K. Kadlčíková.
Hosté: doc. RNDr. P. Kolář, děkan; doc. PhDr. P. Vavroušek a doc. PhDr. J. Koťa, proděkani; ing. J. Pelc, tajemník; prof. PhDr. M. Dohalská, AS UK; doc. PhDr. J. Buriánek, doc. PhDr. P. Hartl, doc. PhDr. P. Kouba, prof. PhDr. A. Macurová, prof. PhDr. B. Mouchová, doc. PhDr. J. Pelikán, prof. PhDr. J. Vacek, doc. PhDr. R. Vlasák, doc. PhDr. J. Vlček, prof. PhDr. P. Wittlich, doc. PhDr. M. Znoj, rada garantů; JUDr. J. Handzelová, vedoucí stud. oddělení; doc. PhDr. P. Jirků, Katedra logiky.

Předsedkyně přivítala členy kolegia, rady garantů a ostatní hosty. Poděkovala studijní komisi a její předsedkyni doc. Houskové za časově náročné a pracné posouzení materiálů pro akreditaci studijních oborů. Dále poděkovala M. Ničové a B. Sobotkové za pomoc při zpracování přehledu.

1. Schválení programu jednání.

Návrh dr. Oertera na projednání práce ekonomického odd. byl zařazen do bodu Různé. Na návrh předsedkyně byl (a) Návrh změn Jednacího řádu VR zařazen před bod 6. Hlasování: 17-0-2. (b) Návrh Dodatku přijímacího řízení v r. 2001 byl zařazen jak bod 7. Hlasování: 19-0-0.
Program byl schválen s navrženými body. Hlasování: 20-0-0.

Program:

 1. Schválení programu jednání
 2. Kontrola a schválení zápisu z minulého zasedání
 3. Návrh na akreditace studijních programů
 4. Návrh úprav Studijního a zkušebního řádu FF UK
 5. Návrh změn Jednacího řádu VR
 6. Návrh Podmínek přijímacího řízení doktorského studia
 7. Dodatek k přijímacímu řízení
 8. Návrh úprav vnitřních předpisů – Statut FF UK (1. čtení)
 9. Zpráva o hospodaření FF UK k 30.9.2000
 10. Různé

2. Kontrola a schválení zápisu z minulého zasedání.

 1. Dr. Oerter: oprava znění bodu 3h z „EÚ“ na „Českému národnímu egyptologickému centru“.
 2. Děkan navrhl vypustit bod 3d/5/2. Hlasování: 13-0-5. P. Pabian navrhl vypustit bod 3d/5/1. Hlasování: 4-3-11. (3) Děkan navrhl doplnit bod 3g diskuse. B. Sobotková navrhla původní znění ponechat a do zápisu z 8. zasedání zapsat vyjádření p. děkana, kterým upřesnil, že výběrové řízení na pronájem bufetu v přízemí hl. b. zatím vypsáno nebylo. Hlasování: 20-0-0. Dr. Humpál se dotázal na intepretaci bodu 3e, poslední věta: p. děkan konstatoval, že zápis je správný.

Zápis byl se zapracováním připomínek schválen. Hlasování: 19-0-1.

3. Návrh na akreditace studijních programů.

Předsedkyně uvedla, že projednány budou návrhy, které mají všechny náležitosti (souhlas garanta a doporučení studijní komise). Doc. Housková informovala o výsledcích práce studijní komise a požádala o opravu v tabulce: vietnamistika – doporučena., inf. studia a knihovnictví – vyjádření garanta předloženo. Upřesnila, že tam, kde komise návrh doporučila s drobnou připomínkou, lze návrh projednat. Nově předkládané akreditace oborů fonetika, klínopis a srovnávací jazykověda jsou garanty i studijní komisí doporučeny.

Diskuse: Přítomní garanti se zaručili za odstranění drobných připomínek do druhého dne. Prof. A. Macurová poznamenala, že materiál východoevropských studií a slavistiky jako garant oboru nedoporučuje k postoupení, protože má závažnější nedostatky. Na dotaz doc. Gabrielové k rozdílu mezi oborem lingvistika a fonetika a oborem fonetika prof. Dohalská sdělila, že fonetika umožní větší specializaci a uplatnitelnost v oboru; na dotaz p. děkana dále jmenovala instituce, jejichž pracovníci se budou na výuce podílet. K dotazu dr. Oertera uvedl doc. Vavroušek, že v případě srovnávací jazykovědy a klínopisu se jedná o formální změnu spojenou se zavedením navazujícího magisterského studia. Předsedkyně informovala o společných akreditačních materiálech (cizí jazyky, knihovní systém; filozofie – bude vypracována do zasedání vědecké rady; finanční náročnost studia s koeficientem 2.2, na níž se dohodly všechny filozofické fakulty; informatické zabezpečení a tělocvik – chybí); p. děkan dodal, že v souvislosti s akreditacemi je vhodná příležitost k pokusu o zvýšení koeficientu; žádosti o vyčlenění oborů jako samostatných programů (logika, překladatelství a tlumočnictví, čeština pro neslyšící) bude zřejmě nutno podat jako nové akreditace. Na dotaz doc. Koti k volitelným předmětům studií rodu uvedla dr. Jettmarová, že jako nepovinně volitelný si může student zapsat libovolný předmět a materiál v tomto smyslu vybočuje. Děkan se k názoru připojil. Předsedkyně uzavřela diskusi s dotazem, zda hlasovat o všech oborech kromě slavistiky, rusistiky a historie, kde se objevily závažnější nedostatky. Prof. Opatrný a J. B. Uhlíř navrhli historii nevyřazovat. Hlasování o návrhu, aby historie nebyla vyřazena: 2-17-5. Návrhy akreditací oborů historie, rusistiky a slavistiky budou projednány na lednovém jednání AS.

Usnesení č. 34: AS FF UK doporučuje schválení žádostí o prodloužení akreditace těchto oborů: filozofie, religionistika, logika, český jazyk a literatura, francouzština, dějiny a kultura islámských zemí, indologie, latina, řečtina, čeština v komunikaci neslyšících, komparatistika, koreanistika, maďarština, mongolistika, perština, portugalština, PT angličtina, PT němčina, PT francouzština, PT ruština, PT španělština, romistika, rumunština, sinologie, španělština, turkologie, vietnamistika, lingvistika a fonetika, finština, arménština, čeština pro cizince, afrikanistika, anglistika-amerikanistika, arabistika, japanologie, germanistika, norština, švédština, dánština, nizozemština, hebraistika, italština, ekonomie, sociologie, psychologie, andragogika, pedagogika, politologie, informační studia a knihovnictví, iberoamerikanistika-dějiny Latinské Ameriky (magisterská specializace), klasická archeologie, egyptologie, archivnictví a PVH, pravěká a raně středověká archeologie, etnologie, kulturologie, dějiny umění, filmová věda, hudební věda, divadelní věda, estetika, sociální práce. Hlasování: 22-0-1.

Usnesení č. 35: AS FF UK doporučuje schválení nové akreditace těchto oborů: fonetika, klínopis, srovnávací jazykověda. Hlasování: 21-0-2.

4. Návrh úprav Studijního a zkušebního řádu FF UK.

Doc. Housková uvedla, že studijní komise souhlasí s návrhem proděkana doc. Koti na úpravu čl. 3, odst. 1, odst. 2, čl. 6, odst. 5b, čl. 7, odst. 2b, délku kombinovaného studia (čl. 6, odst. 5) však doporučuje řešit roční bodovou tolerancí ve výši 12 bodů; komise navíc doporučuje doplnit čl. 8, odst. 1 o charakteristiku atestací (viz předložený materiál). Doc. Housková vyzvala doc. Královou, aby přednesla návrh na doplnění čl. 7 odst. 2b o počty hodin v bakalářském studiu (50 2 H u tříletého bak. studia, 65 2H u čtyřletého bak. studia).

Diskuse: Dr. Boschek upozornil na nevhodnou formulaci v čl. 8. Výsledkem diskuse byl návrh vypustit doplnění čl. 8/1. Hlasování: 20-0-3. Návrh na doplnění počtu hodin bakalářského studia v čl. 7/2b. Hlasování 22-0-1.

Usnesení č. 36: AS FF UK schvaluje návrh úprav Studijního a zkušebního řádu FF UK (čl. 3, 6 a 7) se změnami doporučenými studijní komisí a senátem. Hlasování: 22-0-1.

5. Návrh změn Jednacího řádu VR FF UK.

Předsedkyně informovala o přípisu Mgr. T. Jelínka (legislativní komise UK), v němž doporučuje: (1) zachovat stávající označení orgánů a předpisů, (2) čl. 2, odst. 6 v první větě vypustit slova „Podnět či“, (3) do čl. 8 vložit nový odstavec týkající se zrušení dosavadního Jednacího řádu a z důvodu velkého počtu úprav schválit návrh jako nový jednací řád. Doc. Vavroušek sdělil, že podklad pro legislativní komisi připraví na její první lednové zasedání. Hlasování: 21-0-1.

6. Návrh Podmínek přijímacího řízení doktorského studia.

Doc. Housková informovala, že studijní komise návrh podmínek doporučuje. Navrhuje však vypustit požadavek na znalost českého jazyka u slovenských studentů.

Diskuse: Proděkan Koťa uvedl důvody tohoto požadavku z filologických pracovišť. Děkan upřesnil, že ze zákona se zkouška koná v českém jazyce, protože programy jsou akreditovány v českém jazyce, výjimkou jsou slovenští uchazeči – na základě mezivládní dohody lze zkoušku skládat ve slovenštině. Další diskuse se týkala problému možnosti studia cizinců (dr. Cadorini, P. Pabian, dr. Handzelová, doc. Housková, doc. Gabrielová), z níž vyplynulo, že by pracoviště měla být vedením upozorněna na možnost podání žádosti o akreditaci programu v cizím jazyce.

Hlasování o návrzích řešení úpravy znění:
(1) návrh dr. Jettmarové a doc. Houskové: vypustit „…ale uchazeč o filologické obory prokáže znalost českého jazyka.“ Hlasování: 17-4-0. (2) návrh dr. Cadoriniho: vypustit od „doktorské …“ až do konce odstavce. Hlasování: 4-15-2. (3) návrh dr. Jettmarové: místo „lze také skládat“ uvést „lze složit“ . Hlasování: 19-0-3. (4) návrh p. děkana: úprava znění první věty prvního odstavce na „… může podat pouze jednu přihlášku (přihlášky porušující toto pravidlo nebudou přijaty) na každý z vypsaných doktorských studijních programů.“ Hlasování: 21-0-0.

Po další diskusi byly navrženy tyto úpravy znění:
(1) Místo „vysvědčení o státní doktorské zkoušce“ uvést „vysvědčení o státní závěrečné zkoušce“, (2) Rozšířit větu „Součástí přijímacího řízení je dohoda …… nebo CSc.“ o „nebo ekvivalentního titulu zahraničního“. Hlasování: 19-0-2. Dr. Handzelová přislíbila schválené úpravy zapracovat do textu.

Usnesení č. 37: AS FF UK schvaluje Návrh podmínek přijímacího řízení doktorského studia se změnami doporučenými senátem. Hlasování: 21-0-0.

7. Dodatek k přijímacímu řízení.

Děkan uvedl návrh dodatku k vypisovaným oborům magisterského a bakalářského studia v roce 2001 – (1) rozšíření o mongolistiku (PS, Mgr., 5) a její kombinace s rusistikou (PS, Mgr., 5) a religionistikou (PS, Mgr., 5), (2) vypuštění bakalářského studia oboru Pedagogika, které se neotevírá. Doc. Housková potvrdila kladné stanovisko studijní komise k návrhu.

Usnesení č. 38: AS FF UK schvaluje návrh dodatku k Podmínkám přijímacího řízení do bakalářského a magisterského studia v roce 2001. Hlasování: 16-1-4.

Předsedkyně senátu vystoupila s návrhem některé body jednání přesunout na lednové zasedání senátu vzhledem k časové tísni. Dr. Ebelová jako předsedkyně legislativní komise nemá námitek proti přesunutí bodu 8 – Návrh úprav vnitřních předpisů s tím, že návrh bude zveřejněn na stránkách fakulty k připomínkování. Senát 16 hlasy schválil přesunutí bodu 8 na lednové zasedání. Bod 9 se neodkládá.

9. Zpráva o hospodaření FF UK k 30. 9. 2000.

Děkan stručně uvedl předloženou zprávu a zmínil problém vysoké částky nevyčerpaných grantových prostředků. Předseda hospodářské komise dr. Boschek přednesl stanovisko komise, která konstatovala, že výsledky hospodaření jsou relativně příznivé a čerpání rozpočtu rovnoměrné.

Diskuse: dr. Oerter upozornil na problém s čerpáním grantových prostředků – (a) pracoviště nejsou informována o zůstatkové výši při průběžném čerpání, (b) kriticky se vyjádřil k postupu proděkana doc. P. Vavrouška, který podmiňuje poskytování záloh vyúčtováním záloh již poskytnutých – v případě Českého národního egyptologického centra byla poslední záloha – podle názoru dr. Oertera – odeslána do Egypta opožděně, hrozí penalizace (a tím finanční újma), zaslanou peněžní částku Centrum v Egyptě ještě neobdrželo. Proděkan Vavroušek odpověděl, že z dotace na rok 2001 nemůže být v roce 2000 zálohován nikdo, protože tuto dotaci nemáme; držitelé grantů si musí evidenci čerpání vést sami a neměli by prostředky čerpat opožděně a nárazově až ke konci kal. roku. Dr. Oerter dodal, že 6.8. 2000 nebyly peníze do Egypta převedeny, pracovníci dostali šeky, za které si banka strhla poplatky. Po další diskusi mezi dr. Oerterem a proděkanem Vavrouškem navrhl P. Pabian, aby tato otázka byla postoupena hospodářské komisi k prošetření. Dr. Oerter dále uvedl, že vedení fakulty by se mělo zamyslet nad efektivností chodu účtárny. K tomu p. tajemník sdělil, že 3.11. požádal pracoviště, aby čerpání ukončila a vyúčtování provedla ke dni 6.12., což nebylo dodrženo. Kapacita pracovníků účtárny je limitovaná, zítřkem účtárna zastavuje přijímání dokladů a přes víkend zpracuje dosud doručené doklady. Dr. Cadorini navrhl řešit problém Centra v hospodářské komisi, dr. Kalivoda nesouhlasil, protože hospodářská komise by měla řešit celofakultní záležitosti. Doc. Housková uvedla, že čerpání grantů musí být průběžné, avšak dříve hospodářské odd. poskytovalo každé dva měsíce zprávu o zůstatku, navíc jsou pedagogové stále více zatěžování administrativní prací. Děkan nesouhlasil s tím, aby problém vznesený dr. Oerterem řešila hospodářská komise. Dr. Oerter odpověděl, že mu šlo především o efektivní práci účtárny. Dr. Kalivoda upozornil, že členové senátu by neměli na zasedáních řešit problémy svého pracoviště. Předsedkyně uzavřela prosbou, aby bylo dodržováno pravidlo podávání stížností a námětů v písemné podobě předem.

Usnesení č. 39: AS FF UK bere na vědomí předloženou Zprávu o hospodaření FF UK k 30.9. 2000. Hlasování: 18-0-2.

10. Různé.

 1. Dr. Jettmarová předložila písemnou zprávu z výjezdního zasedání UK v Seči.
 2. Zpráva doc. Gabrielové o činnosti stipendijní komise je na www stránce fakulty.
 3. Š. Balík upozornil, že podmínky výběrového řízení na bufet vychází ze starých požadavků. SKAS navrhuje prodloužení doby prodeje do 18 hod. včetně sobot a nedělí. Tajemník sdělil, že bufet nemůže být otevřen, bude-li hl.budova uzamčena. Dodal, že vycházel z předchozího návrhu podmínek pronájmu, je ochoten jej přepracovat. Děkan uvedl, že dosud podmínky neschválil. B. Sobotková požádala, aby SKAS byla o podmínkách předem informována. Děkan s požadavkem B. Sobotkové souhlasil.

Zapsali: prof. J.Opatrný, I. Příbramská, M. Ničová
Kontrolovala: dr. Z. Jettmarová
AS FF UK schválil dne: 11. 1. 2001