Minulá volební období

ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ AS, KONANÉHO DNE 10. 1. 2002

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ AS, KONANÉHO DNE 10. 1. 2002

Přítomni: G. Cadorini, I. Ebelová, J. Gabrielová, H. Gladková, A. Housková, M. Humpál, Z. Jettmarová, J. Kalivoda, E. Kašparová, S. Kolmanová, J. Králová, J. Opatrný, V. Zuska, J. Jireš, K. Kočvarová, P. Pabian, M. Pehr, I. Příbramská, B. Sobotková, J.B. Uhlíř, K. Veselá.
Omluveni: P. Boschek, W. Oerter, V. Švejdar, Š. Balík, M. Kuchařík, D. Toth.
Nepřítomni: P. Kubín.
Hosté: doc. RNDr. P. Kolář, doc. PhDr. P. Vavroušek, PhDr. J. Herman, ing. J. Pelc, PhDr. L. Drnková, PhDr. V. Mistrová, PhDr. T. Glanc, studenti polonistiky.

Návrh programu:

 1. Schválení programu jednání.
 2. Kontrola zápisu z 20. (mimořádného) a 21. (řádného) zasedání.
 3. Návrh na změnu číselníku KKOV – kmenové obory programu Filologie.
 4. Volba stálých delegátů AS do komisí pro výběrová řízení.
 5. Volba zástupců AS do komise pro hodnocení výkonu vědecko-pedagogických pracovníků.
 6. Žádost studentů polonistiky.
 7. Výuka cizích jazyků v Jazykovém centru FF UK.
 8. Zpráva proděkana dr. J. Hermana o harmonogramu prací ke studijním záležitostem.
 9. Zprávy předsedů komisí za rok 2001.
 10. Různé.

Dr. Jettmarová přivítala hosty a Mgr. Kolmanovou, která se stala členkou senátu za odstoupivšího doc. Kulku (tři neomluvené absence).

1. Schválení programu jednání.

Předsedkyně navrhla zařadit bod 7 před bod 6; důvod: dr. Glanc učí do16.00 hod. (hlasování: 17-0-0). AS schválil program s uvedenou změnou. Hlasování: 17-0-0.

2. Kontrola zápisu z 20. (mimořádného) a 21. (řádného) zasedání.

Předsedkyně informovala, že v podkladových materiálech pro zasedání nebyl omylem na internetu zveřejněn návrh zápisu z 20. zasedání, jeho kontrola se tudíž odkládá na únor (hlasování: 17-0-0). Zápis 21. jednání AS byl schválen bez připomínek. Hlasování 15-0-2.

3. Návrh na změnu číselníku KKOV – kmenové obory programu Filologie.

Dr. Jettmarová informovala, že akreditační komise čeká na vyjádření AS FF UK. Doc. Vavroušek upřesnil, že se jedná o úpravu číselníku, tedy v podstatě o administrativní záležitost, nikoliv o programovou skladbu; úpravu spočívající v možnosti členění programu Filologie na 4 kmenové obory již schválila VR FF UK.
Diskuse:

(1) Doc. Housková uvedla, že návrh několikrát projednala studijní komise a podpořila jej s jednou připomínkou: doporučila změnu názvu ve skupině 73-03 na „Cizí jazyky a kultury“. (2) Dr. Jettmarová upozornila, že v návrhu garantů na členění filologie je toto doporučení již zapracováno, navíc místo „Český jazyk a literatura“ se v něm uvádí „Bohemistika“.

Usnesení č. 84: AS FF UK souhlasí s návrhem děkana na změnu KKOV (dělení programu filologie na 4 kmenové obory). Doporučuje změnu názvu ve skupině 73-03 na „Cizí jazyky a kultury“. Hlasování: 17-0-2.

4. Volba stálých delegátů AS do komisí pro výběrová řízení.

Předsedkyně uvedla, že na základě dohody s vedením fakulty je třeba zvolit stálé delegáty AS do komisí pro výběrová řízení, a to podle programů či skupin programů; delegovaný člen bude mít hlas poradní.
Diskuse: (1) V diskusi zaznělo, zda je vhodné volit konkrétní osoby, když funkční období senátu končí v březnu. Dr. Jettmarová sdělila, že na společném jednání starého a nového senátu v březnu lze delegovat nové osoby. (2) Doc.Vavroušek informoval, že do března se budou konat 4 výběrová řízení (filologie, psychologie, historie, komparatistika).
AS schválil pro filologii: doc. Houskovou, doc. Královou (hlasování: 17-0-3).
pro historické vědy: prof. Opatrného, dr. Ebelovou (hlasování 18-0-2).
pro psychologii: dr. Boschka, doc. Zusku (hlasování: 18-0-2).

5. Volba zástupců AS do komise pro hodnocení výkonu vědecko-pedagogických pracovníků.

Děkan informoval, že do pracovní skupiny jmenoval doc. Vavrouška, prof. Kuklíka a doc. Marka, ze senátu očekává rovněž 3 členy. Skupina se zaměření na věcnou a podkladovou přípravu hodnocení výkonu.
Diskuse:
(1) Na dotaz dr. Kašparové ohledně pravomocí skupiny a konečného výstupu uvedl p.děkan, že pravomoci skupina nemá žádné, očekává se však on ní vypracování návrhu na postup hodnocení a kritéria hodnocení. (2) Dr. Gladková se dotázala na termín výstupů. Doc.Vavroušek uvedl, že činnost bude zahájena velmi rychle, výstup by měl být k dispozici za 3 – 4 měsíce. Dr. Jettmarová požádala o průběžnou zprávu na březnovém zasedání AS; doc. Vavroušek její předložení přislíbil.
(3) Návrh na členy pracovní skupiny: I. Příbramská (souhlasí), dr. Gladková (souhlasí), dr. Jettmarová (nesouhlasí) doc. Králová (souhlasí).
AS schválil do pracovní skupiny pro hodnocení výkonu tyto členky: I. Příbramská, dr. Gladková, doc. Králová. Hlasování: 19-0-2.

6. Výuka cizích jazyků v Jazykovém centru FF UK.

Předsedkyně informovala o materiálu studentské kurie k výuce cizích jazyků v JC, který SKAS předala p. děkanovi; o záležitosti jednalo KD za přítomnosti dr. Drnkové, některé otázky však z hlediska SKAS nebyly uspokojivě dořešeny, zvláště uznávání zkoušek a kapacita kurzů. Dr. Drnková uvedla, že zásady uznávání zkoušek a příslušné náležitosti jsou zveřejněny na webové stránce JC; dále seznámila s typy uznávaných zkoušek, bodovým hodnocením a požadavky na zkoušky typu A a B; kurzy JC navazují na středoškolské znalosti; o kurzy je nerovnoměrný zájem v LS a ZS. Studenty vyšších ročníků JC neodmítá. JC nabízí i další kurzy v rámci CŽV. Diskuse:

 1. P. Pabian zdůraznil souvislost mezi postavením cizích jazyků v oborových plánech a koncepcí studia. Výuka v JC není z hlediska kapacity dostatečná; nevidí rozdíl mezi zkouškou A a B – zkouší se stejný objem jazykových znalostí. Jazykové centrum nemá standardní sylaby, problém je i nemožnost kopírování modelového testu v Mediatéce.
 2. Dr. Drnková věří, že studentů, kteří za sebou mají kvalitní jazykovou přípravu na střední škole, bude přibývat.Výuka v JC je nepovinná, student může jít rovnou ke zkoušce. Pro uznávání zkoušek je stanovena bodová hranice; zahraniční zkoušky jsou však zaměřeny na obecný jazyk, nikoliv na jazyk odborný. K otázce kopírování v Mediatéce vysvětlil p. tajemník, proč Mediatéka nemá xerox. Dr. Kašparová a dr. Drnková informovaly, že rozdíl zkoušek typu A a B spočívá v jiném rozsahu požadované práce a v rozdílné úrovni kompetence. Dr. Cadorini se domnívá, že znalost odborného jazyka je nutné prověřovat; k jeho dotazu, zda požadované znalosti odborného jazyka jsou pasivní či aktivní, dr. Drnková sdělila, že musí být aktivní.
 3. P. Pabian navrhl jako jednu z možností řešení nedostatečné kapacity výuky v JC zrušení jazykové zkoušky ve společném základu a její případný přesun do oborových plánů; schopnost používat odborný jazyk by měli studující prokázat při běžném studiu, nikoliv pouze u jazykové zkoušky. Dr. Herman upřesnil, že podle SZŘ zahrnuje společný základ zkoušku z cizího jazyka, který si student sám volí. Doc. Housková a dr. Humpál doporučili vstřícnost při uznávání zahraničních certifikátů, čímž se odlehčí i JC.
 4. Dr. Mistrová se dotázala, zda je možné modelové testy zveřejnit na internetu a zda JC komunikuje s obory. Dr. Drnková sdělila, že JC modelové testy na internetu zveřejní a že by uvítalo konzultaci s obory. Dr. Gladková doporučila stanovení obecných kritérií testování znalostí jazyků; FF by měla mít stanovené standardy. Dr. Humpál doporučil nabízet speciální zkoušku z pasivní znalosti jazyka. Dr. Drnková k otázce uznávání zkoušek doplnila, že JC při uznávání zkoušek postupuje podle standardu Rámcového programu.
 5. Dr. Jettmarová navrhla, aby se otázka řešila nejprve na úrovni oborů, čímž se vyjasní koncepce a cíle výuky. P. Pabian navrhl ustavení společné pracovní skupiny AS a vedení FF, která by v koordinaci se studijní komisí řešila postavení cizích jazyků ve studiu. Dr. Kalivoda nesouhlasí s nutností ustanovit pracovní skupinu a nepovažuje za povinnost FF zajišťovat jazykovou přípravu; vedení fakulty by mělo předložit své stanovisko. Dr. Herman je přesvědčen, že každý absolvent musí jazykovou kvalifikaci mít; doporučuje, aby si AS vyžádal od JC návrh nové koncepce; zřízení pracovní skupiny považuje v této fázi za zbytečné. Mgr. Uhlíř upozornil, že na nefilologických oborech učitelé nezkoumají jazykové znalosti studentů, pracovní skupina by zde byla funkční.
 6. Předsedkyně shrnula diskusi a z ní vyplývající návrhy usnesení: a) vytvořit pracovní skupinu, b) obrátit se na vedení fakulty, a to ve smyslu zjištění úlohy cizojazyčných kompetencí v profilu studenta i absolventa pre- i postgraduálního studia a jejich zapracování do koncepce studia i do koncepce výuky cizích jazyků.

Usnesení č. 85: AS FF UK konstatuje, že je zapotřebí ujasnit koncepční začlenění cizích jazyků do studia oborů, včetně cílů jejich výuky a úlohy cizojazyčné kompetence v profilu studenta i absolventa FF UK. Vyzývá proto vedení FF UK, aby se k této problematice v rámci návrhu nové koncepce studia vyjádřilo. Hlasování: 11-2-4.

Usnesení č. 86: AS FF UK konstatuje, že je zapotřebí ujasnit koncepční začlenění cizích jazyků do studia oborů, včetně cílů jejich výuky a úlohy cizojazyčné kompetence v profilu studenta i absolventa FF UK. Vyzývá proto vedení fakulty, aby ustanovilo společnou pracovní skupinu, která bude v koordinaci se studijní komisí a obory problematiku řešit. Hlasování: 13-1-4.

7. Žádost studentů polonistiky.

Předsedkyně informovala o žádosti studentů polonistiky stran stávající situace na oddělení polonistiky po změně personálního obsazení oddělení, kdy údajně došlo ke zhroucení dosavadní koncepce výuky a k dalším problémům odborného i organizačně-administrativního a komunikačního charakteru. Stížnost byla projednána na KD za přítomnosti dr. Glance, proděkan Herman se následně se studenty sešel k projednání záležitosti.
Dr. Glanc iniciativu uvítal, o problému se dozvěděl z dopisu studentů, některé body dopisu jsou oprávněné a omlouvá se za nedopatření. Cestu řešení přes AS však nepovažuje za nutnou; stručně komentoval svoji odpověď (zveřejněnou na internetových stránkách). Nové podmínky PZK zatím stanoveny nejsou, studenti budou informováni o stávajících podmínkách. Stáž v Krakově je jazyková, nikoliv odborná, vedení se snaží zajistit oba typy stáží.
Dr. Herman označil upozornění studentů za správné; s politováním konstatoval, že se studenti ozvali pozdě a nikoliv přímo jemu. K PZK doplnil, že požadavky nesmí překročit rámec obsahu prvního cyklu studia, věci je třeba vyjasnit, sylaby zveřejnit a pochybení ze strany vedení ústavu okamžitě napravit, zvláště pak je nutné dostatečně informovat studenty a vedení s nimi musí komunikovat průběžně (studenti se právem domáhají kontaktní osoby).
Diskuse:

 1. Studenti upozornili, že již v listopadu mluvili s dr. Glancem o stážích i o PZK; komunikace „vázne“. Dr. Gladková poznamenala, že obsah zkoušky je uveden v „karolince“ a nepřekračuje rámec obsahu 1. cyklu. Dr. Glanc uvedl, že pokud stáž není součástí studijního plánu, nelze ji nárokovat; dále navrhl řešit problémy společně.
 2. Dr. Cadorini informoval, že byl členem komise pro výběrové řízení na polonistiku, kde dr. Glanc sdělil, že doc. Poslední bude pobývat na fakultě více než jeden den v týdnu, což nedodržel. Studenti by měli mít u vedoucího ústavu oporu i pokud jde o informování. Dr. Glanc vysvětlil, že další vyjednávání stáže předal dr. Linkovi, polonistiku na ústavu má na starosti Mgr. Štoll, na kterého se studenti mohou obracet.
 3. Dr. Kalivoda navrhl ukončení diskuse (hlasování: 14-1-1).
 4. Diskuse pokračovala příspěvky již předem přihlášených. P. Pabian upozornil, že termíny poskytnutí sylabů i oznámení podmínek atestací vymezuje SZŘ; v tomto případě byl SZŘ porušen. Proděkan dr. Herman konstatoval, že z reakcí studentů je patrná řada nejasností, které je nutno neprodleně vyřešit, a zdůraznil, že změny studijních plánů i sylabů podléhají úředním postupům, jež je nutno respektovat. Studijní plán, který v roce 01-02 prošel akreditací, vstoupí v platnost v roce 02-03; v tomto akad. roce platí tedy plán uvedený v karolince. Jelikož si studenti vždy zapisují celý cyklus, budou studovat to, co mají již zapsané; studijní plány a sylaby musí být studentům k dispozici.

Usnesení č. 87: AS FF UK vzal na vědomí informace o situaci na oboru polonistiky a vyzývá p. proděkana Hermana, aby na jednání AS dne 14.2.2002 podal zprávu o stavu řešení podnětu studentů. Hlasování: 16-0-0.

8. Zpráva p. proděkana dr. J. Hermana o harmonogramu prací ke studijním záležitostem.

 1. Testy pro přijímací řízení: Proděkan informoval, že bude jmenovat koordinátory přípravy testů a konzultační skupinu pro dohled nad metodologickým obsahem testů; ostré testy budou garantovat dva autoři. Do 20.1. očekává připomínky k navrhovaným modelovým testům. Definitivní modelové testy budou připraveny do 15.3., ostré testy do 20.5. Autoři testů projdou začátkem února krátkým školením.
 2. Hodnocení kvality výuky: pracovní skupina se sešla, materiál je připraven, první ověřovací kolo proběhne v prvních třech týdnech LS 02 pouze na pracovištích. Dotazník a pokyny (opatření děkana) budou rozeslány a vystaveny na internetové stránce na začátku LS. Dotazník je doplněn i o hodnocení atestací.
 3. Analýza testů z roku 01-02: pro časovou zaneprázdněnost proděkana se termín (konec listopadu 01) posouvá.

Diskuse:

 1. Doc. Housková projevila obavy, že data od studentů bude po ukončení výuky v ZS obtížné získat; dotázala se na způsob hodnocení volitelných částí filologického testu. P. Pabian navrhl distribuci dotazníků v posledním týdnu ZS a v dalším týdnu jejich odevzdání. Dr. Herman informoval, že volitelné komponenty budou zpracovány strojově.
 2. K. Veselá považuje hodnocení výuky za velmi užitečné. Doc. Housková jeho zavedení ocenila z hlediska naplnění snah minulých dvou senátů i senátu stávajícího. Další diskuse se zabývala způsoby a cíli hodnocení výuky, učitele a studenta.

9. Zprávy předsedů komisí za rok 2001.

Přítomní předsedové komisí přednesli zprávy o činnosti za rok 2001.
Studijní komise – doc. Housková odkázala na úplné znění zprávy zveřejněné na internetu a zprávu stručně komentovala zdůrazněním těchto bodů: zastoupení studentů v komisi se osvědčilo jako prospěšné; působení komise nespatřuje v pouhé kontrole dodržování předpisů, komise se zabývala i koncepčními otázkami a úpravami předpisů. Vyzdvihla dobrou spolupráci s legislativní komisí. Dr. Herman poděkoval komisi a její předsedkyni.
Stipendijní komise – doc. Gabrielová stručně komentovala zprávu s odkazem na úplné znění na internetu a informovala, že komise se hodlá zabývat problémem poměrně malého čerpání ze stipendijního fondu, zvláště v kategorii stipendií za vynikající výsledky. Předsedkyně poděkovala za práci všem členům komise a paní Jandové.
Komise pro vědu – prof. Opatrný informoval o písemné zprávě (v podkladových materiálech jednání a na internetu): komise se zabývala hodnocením soutěžních prací na na cenu Jana Palacha a strukturou čerpání finančních prostředků na VZ (viz tabulka na stránce komise pro vědu) s doporučeními, která předala řešitelům.K. Veselá informovala o práci volební komise a označila ji za úspěšnou, o čemž svědčí počet voličů.
Dr. Jettmarová poděkovala všem předsedům komisí a jejich členům za jejich práci.

10. Různé.

 1. Návrh změn VJŘ AS UK: ze strany členů AS FF UK nedošly žádné připomínky.
 2. Bufet: Předsedkyně konstatovala, že nabídka zboží je horší než dříve a obrátila se na p. tajemníka se žádostí o rozšíření sortimentu. Tajemník uvedl důvody stávajícího stavu a přislíbil projednání záležitosti s nájemcem; rovněž uvedl, že v tomto smyslu vyslechl i stížnost Studentské rady.

Zapsali: prof. Opatrný, I. Příbramská, M. Ničová
Kontrolovala: Zuzana Jettmarová
AS FF UK schválil dne: 14.2.2002