Minulá volební období

ZÁPIS Z 16. JEDNÁNÍ AS, KONANÉHO DNE 20. 9. 2001

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z 16. JEDNÁNÍ AS, KONANÉHO DNE 20. 9. 2001

Přítomni: G. Cadorini, I. Ebelová, J. Gabrielová, H. Gladková, A. Housková, M. Humpál, Z. Jettmarová, J. Králová, W. Oerter, V. Zuska, Š. Balík, J. Jireš, K. Kočvarová, M. Kuchařík, P. Pabian, M. Pehr, I. Příbramská, B. Sobotková, D. Toth, J. B. Uhlíř, K. Veselá.
Omluveni: P. Boschek, J. Kalivoda, E. Kašparová, J. Opatrný, P. Kubín, K. Rathouská, V. Vávrová.
Nepřítomni: T. Kulka, J. Musil,
Hosté: doc. RNDr. P. Kolář, doc. PhDr. P. Vavroušek, PhDr. J. Herman, ing. J. Pelc, doc. PhDr. M. Procházka, prof. PhDr. J. Vacek.

Návrh programu:

 1. Schválení programu jednání
 2. Kontrola a schválení zápisu z minulého zasedání
 3. Návrh podmínek přijímacího řízení v roce 2002/02
 4. Návrh dlouhodobého záměru FF UK
 5. Návrhy změn vnitřních předpisů
 6. Návrh na vyčlenění čtyř oborů jako programů
 7. Podpora zahraničních aktivit FF UK
 8. Výzva k podpoře stanoviska AS FTVS UK
 9. Petice VOS
 10. Různé

Jednání vedl místopředseda p. Petr Pabian.

1. Schválení programu jednání

Dr. Z. Jettmarová navrhla přesunout bod 6 na říjnové jednání senátu v souvislosti s obdrženým návrhem rady garantů na dělení programu filologie. Hlasování: 14-1-3. AS schválil program jednání s navrženou změnou.

2. Kontrola a schválení zápisu z minulého zasedání

Zápis 15. jednání AS byl schválen bez připomínek. Hlasování: 15-0-3.

3. Návrh podmínek přijímacího řízení v roce 2002/03

Studijní komise bude jednat o návrhu 27.9. Děkan požádal senát o projednání nejpozději v prvním týdnu října. Po diskusi se senát dohodl na mimořádném zasedání ve čtvrtek 27.9. od 13.30 hod.

3.1 Obecné podmínky přijímacího řízení Proděkan dr. J. Herman komentoval návrh a doplnil termíny zkoušek. Diskuse:

 1. V diskusi zazněly připomínky k nutnosti jasnější formulace v případě administrativních poplatků a podávání přihlášek. V odst. 3 části Obecné informace se vypouští znění v závorce jako redundantní a příliš úzké (Hlasování: 18-0-1. Návrh byl přijat), v odst. 5 téže části se vypouští znění „či pokud daný obor již studuje“, které je v rozporu s odst. I/2.
 2. V diskusi k dvojímu limitu prvního kola (25 bodů a čtyřnásobek směrného čísla na obor) opodstatnil p. proděkan Herman nutnost jeho zachování z důvodu prozatím nedostatečné eliminační schopnosti programových testů, která by vedla k příliš velkému počtu uchazečů ve druhém kole; možnost zrušení limitu 25 bodů odmítl. Hlasování o zrušení limitu čtyřnásobku : 7-6-7. Návrh nebyl přijat.
 3. K dotazu na možnost prominutí zkoušky vítězům soutěží uvedl p. proděkan Herman, že všechny obory na FFUK trvají na přijímací zkoušce, prominout lze první kolo na základě žádosti. Doc. M. Procházka, dr. W. Oerter a dr. G. Cadorini zdůraznili nutnost výběrových kritérií včetně zájmu o obor a schopností. Prof. J. Vacek vyjádřil poděkování autorům letošního filologického testu.

3.2 Talentové zkoušky
Proděkan dr. J. Herman komentoval návrh vedení vycházející z požadavků oborů: talentové zkoušky na vybrané obory se budou moci považovat za 1. kolo (filozofie, religionistika, estetika, dějiny umění) nebo součást prvního kola v kombinaci s testem (hudební věda, filmová věda); u klasické archeologie a kulturologie není talentová zkouška dostatečně zdůvodněna.

3.3 První kolo přijímací zkoušky
Proděkan dr. J. Herman komentoval předložený návrh se třemi variantami. Upozornil, ze fakulta by měla směřovat k celkovému a systémovému zjednodušení přijímacího řízení, zvláště v prvním kole, hledáním společných jmenovatelů (požadované předpoklady uchazečů a způsob jejich zjišťování) napříč obory i programy; ideální podobou by byla společná fakultní písemná zkouška, jejíž vypracování by mohlo být zadáno mimofakultním odborníkům.
Diskuse:
Doc. M. Procházka (předseda rady garantů) trvá na tom, aby si testy připravovala fakulta a aby základním hlediskem zkoušek byla skutečnost, že si obory ve studentech vychovávají své odborníky, kteří pak obor budou rozvíjet; varianty I. a II. jsou tudíž nepřijatelné. Dr. G. Cadorini postrádá v bodě BI, 1b) ruštinu. Dr. Z. Jettmarová uvedla, že na vývoj společného testu je zapotřebí nejméně dvou let, pro příští rok tak přichází v úvahu varianta III. Doc. A. Housková informovala, že studijní komise se vždy přikláněla k co nejobecnějšímu testu.

Hlasování o přijetí varianty I: pro/3 (nepřijato)
varianty II: pro/0 (nepřijato)
varianty III: pro/15 (přijato).

3.4 Otevírané obory a požadavky na zkoušku
Proděkan dr. J. Herman komentoval materiál, který vznikl zpracováním dodaných požadavků pracovišť, jako předběžný – některé obory budou doplněny, některé se naopak otevírat nebudou z důvodů úlevy pracovního vytížení pro obory, kde je nutná habilitace. Doc. M. Procházka přednesl návrh rady garantů, pojednaný s obory, na řešení prvního kola v programu Filologie.
Diskuse:

 1. Vypisované obory: dr. Z. Jettmarová doporučuje revidovat vypisované obory, typy a formy jejich studia podle rozhodnutí akreditační komise; doc. P. Vavroušek uvedl, že neotevření oboru v letošním roce mělo v některých oborech kladný dopad na zahájení habilitačního řízení. Děkan informoval, že na rok 02/03 bude otevřeno více oborů než v roce 01.
 2. Prof. Vacek navrhl pro orientální obory zařadit do volitelných komponentů světový jazyk. Proděkan dr. J. Herman odmítl radou garantů navržené volitelné komponenty jako komplikující řešení, při kterém by různí uchazeči měli různou délku testu; oborové zkoušky PT označil za nesystémové řešení. Doc. Procházka zdůraznil, že návrh garanti předkládají vedení a senátu ke zvážení, základem návrhu je hledisko kvality výběru uchazečů pro studium i další rozvoj oboru. Dr. Z. Jettmarová uvedla, že řešení musí skloubit hlediska odborná i technická; z RUK získala informaci, že počet dní na první kolo si fakulta může stanovit podle svých potřeb; podle zkusmého harmonogramu, který zaslala proděkanovi dr. J. Hermanovi, lze zkoušku dle požadavků oborů s mírnou modifikací provést v cca 6-7 dnech. Děkan uvedl, že varianta III připouští i výjimky z programového principu.

4. Návrh dlouhodobého záměru FF UK

Děkan komentoval předložený návrh, jehož definitivní podoba vychází z projednání ve vědecké radě a na schůzi základních součástí; body 2/c, d, e původního návrhu byly upraveny a bod 4 byl rozšířen o odstavce e, f.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Usnesení č. 64: AS FF UK schvaluje dlouhodobý záměr FF UK. Hlasování: 16-0-0. 5. Návrhy změn vnitřních předpisů 5.1 Usnesení k návrhu úprav Statutu FF UK schválených senátem na červnovém zasedání.Usnesení č. 65: AS FF UK schvaluje návrhy úprav Statutu FF UK, a to čl. 11 odst 2-5, čl. 16 odst 4 a odst. 5, a čl. 20 odst. 3 ve znění předloženém legislativní komisí FF UK; v čl. 16 odst. 1 se vypouští věta „Podrobnosti stanoví Organizační řád, který je vnitřním předpisem. (13)“.5.2 SZŘ FF UK čl. 7 odst. 3b k tělesné výchově. P. Pabian uvedl návrh: část týkající se bodových úprav schválil senát na červnovém zasedání, u zbývající části návrhu předkládá předsednictvo variantu 2. Hlasování: 14-0-2. Návrh nebyl přijat.5.3 Návrh děkana na změnu stipendijního řádu UK. V opodstatnění svého návrhu rektorovi na zvýšení limitu účelových stipendií na 30 tis. Kč uvedl p. děkan především možnost dotovat zahraniční výjezdy studentů vyšší částkou. Doc. J. Gabrielová jako předsedkyně stipendijní komise vyjádřila návrhu podporu.Usnesení č. 66: AS FF UK podporuje žádost děkana FF UK o zvýšení maximální hranice účelového stipendia na 30.000,- Kč. Hlasování: 16-0-0.


6. Podpora zahraničních aktivit FF UK

Předsedkyně informovala, že jde o znovu projednávaný bod k žádosti Semináře obecných a komparativních dějin ÚSD o podporu mezinárodní spolupráce, s níž se na AS obrátil. Navrhované usnesení má formu výzvy. Dr. H. Gladková připomněla, že AS měl v úmyslu mezinárodní spolupráci podpořit.

Usnesení č. 67: AS FF UK vyjadřuje přesvědčení, že v souladu s evropskými dokumenty musí fakulta vytvářet příznivé podmínky pro mezinárodní spolupráci a mobilitu v oblasti studijní, pedagogické i vědecké. Vyzývá proto vedoucí pracovníky, aby v rozsahu svých kompetencí k vytváření takových podmínek přispívali, mimo jiné tím, že budou:
(1) v rámci evropských programů mobility iniciovat uzavírání smluv a zajišťovat reciprocitu výměny studentů nabídkou kurzů vyučovaných v cizím jazyce;
(2) hodnotit práci učitele v uvedené oblasti jako činnost v akreditovaných programech;
(3) uvolňovat pracovníky pro vědecké nebo pedagogické působení v zahraničí poskytováním neplaceného volna na plánované období; po dobu nepřítomnosti pracovníka zajišťovat adekvátní náhradu na pracovišti.

7. Výzva k podpoře stanoviska AS FTVS UK

Předsedkyně komentovala obsah a význam Výzvy AS UK FTVS a vedení FTVS, která se týká postupu MŠMT při stanovování kvót pro přijetí studentů do pregraduálního a doktorského studia v tomto roce.
Diskuse:
Dr. W. Oerter výzvu podporuje vzhledem k neustálým zásahům ze strany úředníků. Dr. Gladková doporučuje informovat veřejnost. Doc. Králová navrhuje zahrnout i specifika UK, která připravuje absolventy pro univerzity v ČR.
Usnesení č. 68: AS FF UK podporuje stanovisko vedení AS FTVS UK a vedení FTVS ze dne 18.6.2001. Hlasování: 16-0-0.

8. Petice VOS

Předsedkyně informovala, že Výbor odborové organizace FF UK se obrátil na senát s výzvou k podpoře petice VOS, adresované parlamentu ČR, jejímž cílem je zvýšení rozpočtových výdajů pro vysoké školy.

Usnesení č. 69: AS FF UK se připojuje k petici VOS ze dne 5. června 2001. Hlasování: 16-0-0.

9. Různé

9.1 Informace předsedkyně:
(a) Na obdrženou výzvu předsedy AS UK je nutné vyhlásit volby do AS UK, které se mají uskutečnit v listopadu t.r. Zároveň budou vyhlášeny volby do AS FF UK. Příprava voleb bude na programu říjnového zasedání.
(b) AS obdržel na vědomí dopis p. tajemníka adresovaný dr. I. Ebelové; týká se přešetření jejího podnětu k ostraze na hl.b. a přijatých opatření.
(c) AS obdržel návrh rektora na úpravu vnitřních předpisů k připomínkování do 5/9 t.r. Návrh se týká příjmů z doplňkové činnosti v souvislosti s Novelou. Předsednictvo neshledalo důvod k připomínce.9.2 Dr. W.Oerter upozornil na nařízení tajemníka z r. 2000, které ztěžuje čerpání grantových prostředků. Předsedkyně a děkan doporučili osobní jednání s p. tajemníkem.Předsedkyně poděkovala p. Petru Pabianovi za řízení jednání.Zapsala: M. Ničová
Kontrolovala: Z. Jettmarová
AS FF UK schválil dne: