Minulá volební období

ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 13. 4. 2000

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 13. 4. 2000

Přítomni: P. Boschek, G. Cadorini, I. Ebelová, H. Gladková, A. Housková, Z. Jettmarová, J. Kalivoda, E. Kašparová, J. Králová, J. Musil, W. Oerter, J. Opatrný, M. Sekera, V. Zuska, J. Jireš, K. Kadlčíková, K. Kočvarová, P. Kubín, M. Kuchařík, I. Příbramská, K. Rathouská, P. Sláma, B. Sobotková, J. B. Uhlíř, V. Vávrová, K. Veselá.
Omluveni: J. Gabrielová, T. Kulka, Š. Balík, O. Káninský, P. Pabian.
Neomluveni:
Hosté: doc. P. Kolář, děkan; doc. J. Koťa., proděkan; prof J. Kuklík. a S. Štoček, AS UK; prof. A. Macurová, ÚČJTK; dr. M. Beneš, KAPŘ; doc. J. Šedinová, ÚBVA.

Program:

 1. Zahájení.
 2. Schválení programu jednání.
 3. Kontrola a schválení zápisu z minulého zasedání.
 4. Návrh na jmenování nové Vědecké rady FF UK.
 5. Návrhy nových studijních plánů (Dějiny Latinské Ameriky, Čeština v komunikaci neslyšících, Hebraistika) a návrhy úprav (Andragogika).
 6. Opatření děkana č.4.
 7. Návrh na propůjčení řádu TGM prof. Milanu Machovcovi.
 8. Disciplinární komise FF UK.
 9. Informace předsedů ustavených komisí.
 10. Harmonogram a úkoly AS FF UK do září 2000.
 11. Různé.

1. Zahájení.

Po úvodních slovech předsedkyně (a) rozhodl senát podle VJŘ FF o ustavení stálé skupiny pro formulaci zápisu usnesení ve složení: K. Veselá (21-1-0), doc. V. Zuska (21-0-1), doc. J. Králová (21-1-0) a (b) pro bod 3. programu jednání zvolil tyto skrutátory: I. Příbramská, dr. H. Gladková. dr. P. Boschek.
Hlasování: (21-1-0).

2. Schválení programu jednání.

Program jednání byl jednomyslně schválen.

3. Kontrola a schválení zápisu z minulého zasedání.

 • Návrh na změnu formulace ad 1) (B. Sobotková): Místo „…, že stávající senát se poprvé za své funkční období nesešel v počtu, který by byl usnášeníschopný.“ uvést „…, že stávající senát poprvé nebyl usnášeníschopný.“ Hlasování: 15-4-3.
 • Dotaz ad 3) (B. Sobotková): Senátem schválená výše dotace na nákup HW (rozšíření paměti a pevný disk) pro fakultní server (450 tis.Kč) představuje zhruba dvojnásobek skutečné pořizovací ceny. P. děkan uvedl, že prostředky budou čerpány pouze do výše skutečné pořizovací ceny a AS bude informován; původní částka byla stanovena odhadem; jedno ze dvou vypsaných výběrových řízení bylo zrušeno vzhledem k nabídkovým cenám (cca 50 tis.)
 • Návrh na změnu formulace ad 12) (doc. J. Králová): změnit uvedené pořadí kandidátů na předsedu studijní komise – místo „doc. Králová, doc. Housková“ uvést „doc.Housková, doc. Králová“.
  Hlasování: 21-2-0.

AS schválil zápis s předem schválenými změnami. Hlasování: 23-0-0.

4. Návrh na jmenování nové Vědecké rady FF UK.

P. děkan předložil senátu návrh na odvolání stávající vědecké rady a návrh na jmenování nové vědecké rady FF UK. Rámcově informoval o způsobu a kritériích výběru navržených členů.

Diskuse se týkala (a): kritérií stanovení počtu členů VR (dr. Oerter); (b) záhodnosti výraznějšího zastoupení profesorů, otázky ne/nutnosti začlenění všech proděkanů a potřeby zastoupení komparatistiky – prof. Král , jakož i jiných oborů z hlediska možnosti plnohodnotné diskuse s kandidátem habilitačního nebo profesorského řízení (doc. Housková); (c) nedostatečného pokrytí specializací v habilitačních oborech filologických, např. není zastoupena česká literatura, lit. věda, komparatistika, jazykovědná germanistika atd., v jiných skupinách chybí archeologie, na druhé straně jsou patrné duplicity (doc. Králová, dr. Gladková, doc. Housková, M. Kuchařík, V. Vávrová, K. Veselá); (d) nedostatečného akceptování vyžádaných návrhů z pracovišť reprezentujících danou oblast (doc. Králová); (e) záhodného výběru kandidátů s mezioborovým přesahem, přičemž chybí právě zastoupení estetiky (doc. Zuska); (f) „optimálnosti“ počtu VR FF UK – 39 ve srovnání s počtem 51 VR UK (dr. Jettmarová ); (g) nerovnoměrnosti zastoupení externistů v jednotlivých oborových skupinách od 0%-cca 50% (dr. Jettmarová); (h) dr. Kalivoda ocenil formální a obsahovou kvalitu předloženého návrhu.

Odpověď p. děkana (shrnutí): Kritériem výběru kandidátů a stanovení počtu členů (39) byla velikost oborových skupin, odtud stanovení proporcionálního zastoupení, dále „uřiditelnost“ VR, snaha neopakovat chybu, která na FF UK nastala přílišnou atomizací oborů. Habilitační a profesorská řízení jsou podle nového zákona pouze jednou ze složek činnosti VR (patří sem dále dlouhodobé záměry, rozvoj v oblasti ekonomické a zahraniční, studijní programy), proto si přeje zastoupení všech proděkanů. Prof. Král zvažuje další působení na FF UK, doc. Zuska kandidaturu odmítl. Pokrytí všech oborů ve VR by bylo neoperativní, habilitační a profesorská řízení se musí opírat o komise a oponenty; navrhovaní členové VR byli vybráni i z hlediska mezioborového přesahu (např. prof. Stich pro českou literaturu a lit. vědu, doc. Munzar pro celou germanistiku), dodatečně budou jmenováni čestní členové (bez práva hlasovat), případně se může VR rozšířit, ukáže-li se tato nutnost z hlediska neschopnosti VR kompetentně návrhy posoudit. P. děkan akceptoval celkově přes 80% návrhů vzešlých z pracovišť. Poměrnost zastoupení externisty v jednotlivých oborových skupinách nebyla brána v potaz. Celkově je návrh kompromisem.

Na závěr diskuse vystoupil prof. Kuklík s informací o návrhu VR UK a jeho schválení na posledním zasedání AS UK; jako problematický bod uvedl kritéria hodnocení vědecké činnosti kandidátů.

Senát se rozhodl hlasovat o odvolání stávající vědecké rady vcelku. Hlasování: 26-0-0.

Usn. 2: AS schválil návrh p. děkana na odvolání stávající vědecké rady.

Hlasování: 24-1-1.

Usn. 3: AS schválil návrh p. děkana na jmenování nové vědecké rady FF UK.
Hlasování: hlasovalo 26 členů AS , z toho 1 hlas byl neplatný.

Výsledek hlasování

Složení nové vědecké rady FF UK: prof. PhDr. Marie Bláhová, CSc. (22), doc. PhDr. Ivo Budil, CSc. (23), doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. (22), prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. (21), doc. PhDr. Jiří Cieslar, CSc. (22), prof. PhDr. František Čermák, DrSc. (23), prof. PhDr. Marie Dohalská, DrSc. (19), PhDr. Josef Herman, CSc. (19), doc. PhDr. Mojmír Horyna, CSc. (21), doc. PhDr. Petr Charvát, CSc. (21), doc. PhDr. Drahomír Jančík, CSc. (20), prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (21), doc. PhDr. Petr Jirků, CSc. (22), doc. RNDr. Petr Kolář, CSc. (23), prof. PhDr. Marie Königová, CSc. (20), prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc. (22), doc. PhDr. Jaroslav Koťa, CSc. (20), doc. PhDr. Pavel Kouba (23), doc. PhDr. Jana Králová, CSc. (23), prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc. (22), doc. PhDr. Václav Marek, CSc. (23), doc. PhDr. Jiří Munzar, CSc. (21), prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (23), doc. RNDr. Karel Pala (18), doc. PhDr. Jiří Pelikán, CSc. (21), doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. (20), prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (23), doc. PhDr. Martin Procházka, CSc. (21), doc. PhDr. Svatava Raková, CSc. (22), doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc. (22), prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. (21), prof. PhDr. Alexandr Stich, CSc. (21), prof. PhDr. et RNDr. Jan Štěpán, CSc. (22), PhDr. Jaroslav Štichauer (18), prof. PhDr. Jarmila Tarnyiková, CSc. (23), PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. (22), prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. (22), doc. PhDr. Petr Vavroušek, CSc. (22), prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc. (22).

5. Návrhy nových studijních plánů

(Dějiny Latinské Ameriky, Čeština v komunikaci neslyšících, Hebraistika) a návrhy úprav (Andragogika).

Doc. Housková, předsedkyně studijní komise, uvedla ke všem předkládaným návrhům stanovisko studijní komise, která doporučuje přijmout předložené návrhy po těchto úpravách:

Přednáška má být ukončena zkouškou nebo kolokviem, nikoli zápočtem.

Kurs, který je součástí povinného studijního plánu, musí končit atestací (vč. Dipl. sem.).

Je třeba klást větší důraz na seminární formu studia, zejména v II. cyklu.

Dějiny Latinské Ameriky (předložil prof. Opatrný): Nový program specializačního studia II. cyklu oboru Světové dějiny.

Diskuse: atestace diplomových seminářů a přednášek, bodové dotace ve stud.plánech (B. Sobotková, doc. Housková, dr. Jettmarová).

Usn. 4: AS FF UK projednal návrh studijního plánu Dějiny Latinské Ameriky jako specializačního studia oboru historie a po doplnění změn plynoucích z připomínek studijní komise jej postupuje vědecké radě FF UK k projednání.
Hlasování: 25-0-0.

Čeština v komunikaci neslyšících (předložila prof. Macurová): Návrh modifikuje stávající stud. plán z hlediska rozšíření bodové dotace a zkrácení délky studia na 3 roky; v návrhu jsou již zapracovány vznesené připomínky stud. komise. Existence oboru je ohrožena z finančních důvodů (MŠMT dosud neposkytlo podporu nárokovanou ze zákona).

Diskuse: Připomínky k návrhu z hlediska atestací a hodinových dotací (psycholingvistika – atestace Zk, český znakový jazyk – 6 x Z, srov. pohledy – -/1 a Z, doplň. čeština – -/6 a 6 x Z, doplnit: čtení odb. textu – -/4 a 2 x Z.). V. Vávrová: od šk.roku 2000/01 je třeba zajistit 2 tlumočníky, 2 učitele angličtiny, jednoho zapisovatele, učební pomůcky. Prof. Macurová informovala, že MŠMT ani RUK na finanční požadavky doposud nereagovaly.

Usn. 5: AS FF UK projednal návrh úprav studijního plánu oboru Čeština v komunikaci neslyšících. S návrhem souhlasí a postupuje jej k projednání vědecké radě FF UK.
Hlasování: 25-0-0.

Hebraistika (předložila doc. Šedinová): Návrh modifikuje stávající stud. plán, který vyhovoval požadavkům 60. let a byl zaměřen na starší období.
Připomínka studijní komise k oboru hebraistika: Konkretizovat 16 bodů za atestace z obecného základu orientálních oborů.
Diskuse: Chybí cizí jazyk a rozepsané atestace (dr. Kašparová). Doc. Housková připomněla již uvedené stanovisko studijní komise.

Usn. 6: AS FF UK projednal návrh úprav studijního plánu magisterského studia oboru hebraistika (dvouoborové studium). Po doplnění změn plynoucích z připomínek studijní komise a AS jej postupuje vědecké radě k projednání.
Hlasování: 25-0-0.

Andragogika (předložil dr. Beneš): Úpravy studijního plánu se týkají I. i II. cyklu, dosavadní obsah plánu byl zachován.

Diskuse: Na návrh se vztahuje uvedené stanovisko stud. komise (doc. Housková). Druhý cizí jazyk – atestace Z – nevyhovuje (dr. Kašparová), specifikace tohoto jazyka má být stanovena stud. plánem (K. Kočvarová), bodové hodnocení přesahuje toleranci (B. Sobotková), nutno vyřešit předmět č. 122: Ročníková práce – Z (dr. Jettmarová doc. Housková).

Usn. 7: AS FF UK projednal návrh úpravy studijního plánu magisterského studia oboru andragogika a po doplnění změn plynoucích z připomínek studijní komise a AS jej postupuje vědecké radě k projednání.
Hlasování: 24-0-0.

Dr. Kalivoda doporučil změnit postup předkládání návrhů studijních plánů: AS obdrží definitivní návrh po projednání stud. komisí a provedení doporučených změn. Dr. Jettmarová upozornila, že další návrhy nových plánů musí podle nových předpisů nejprve projít Radou oborových garantů.

6. Opatření děkana č.4.

Předsednictvo schválilo opatření s požadavkem na přeformulování odst. 2 (místo: „Studenti, kteří složí PZK do 9. června 2001“ uvést: „Studenti, kteří hodlají složit PZK do 9. června 2001“) z důvodu jednoznačnosti znění.

Usn. 8: AS schválil opatření děkana č. 4 v opraveném znění schváleném předsednictvem AS FF UK dne 31.3.2000.
Hlasování: 24-0-0.

7. Návrh na propůjčení řádu TGM prof. Milanu Machovcovi.

Návrh uvedla dr. Jettmarová, doc. Zuska a prof. Opatrný charakterizovali osobnost profesora Machovce jako člověka vysokých odborných a morálních kvalit, jehož působení na FF UK bylo velkým přínosem, a návrh doporučili.

Usn. 9: AS souhlasí s vyjádřením podpory návrhu na propůjčení řádu TGM profesoru Milanu Machovcovi.
Hlasování: 22-0-0.

8. Disciplinární komise FF UK.

Předsednictvo projednalo návrh minulého AS (P. Trantina za SKAS) na jmenování 3 členů a 2 náhradníků disciplinární komise z řad studentů (ve složení: P. Koura, L. Kroupová, P. Lisý; náhradníci: L. Kundrátová, D. Šrajerová) a neshledává důvod k jeho změně. Na podnět p. děkana doporučuje předsednictvo do funkce předsedkyně komise prof. Z. Palkovou. P. děkan zatím nepředložil návrh na celkové složení komise.

9. Informace předsedů ustavených komisí.

Předsedové a členové komisí, které ustanovil senát svým rozhodnutím, obdrželi jmenovací dopis od předsedkyně AS. Další členové komisí obdrží jmenovací dopis od předsedy příslušné komise.

Legislativní komise (dr. Ebelová, předsedkyně): členové komise – doc. Vavroušek, Mgr. Petříček, P. Pabian, J. Jireš, dr. Kalivoda, doc.Bobková. Nejbližší úkoly: úpravy fakultních předpisů, Organizační řád.

Studijní komise (doc. Housková, předsedkyně): členové komise – doc. Z. Beneš, dr. P. Boschek, dr. R. Dvořák, dr. J. Handzelová, K. Kadlčíková, doc. J. Králová, doc. E. Kuťáková, dr. V. Menclová, dr. M. Popelka, I. Příbramská. Od ustavení se již konala dvě zasedání. Nejbližší úkoly: podmínky přijímacího řízení.

Hospodářská komise (dr. Boschek, předseda): složení komise – K. Rathouská, doc. P. Zemánek, dr. J. Homoláč. Komise bude doplněna o dalšího člena. Nejbližší úkoly: projednání návrhu principů vnitřního rozdělování finančních prostředků a návrhu rozpočtu FF. Předseda konstatoval, že jeho dosavadní pokusy o setkání s p. proděkanem pro ekonomiku a rozvoj byly neúspěšné. Prof. Kuklík zajistí včasné předání informace ohledně metodiky UK předsedovi komise..

Komise pro vědu (prof. Opatrný, předseda jmenovaný p. děkanem): složení komise – M. Kuchařík, doc. A. Klégr , doc. I. Sedláček. Komise bude doplněna o jednoho člena (doktorand velkého filologického oboru).

Předsedkyně AS (a) požádala předsedy hospodářské komise a komise pro vědu, aby do příštího jednání AS své komise doplnili, (b) upozornila na možnost zastoupení FF v komisích UK – pedagogické a zahraniční . Na základě projeveného zájmu bude FF UK zastupovat v zahraniční komisi dr. G. Cadorini. S. Štoček informoval, že předběžný zájem o práci v pedagogické komisi projevila K. Kočvarová. Předsedkyně AS prosí oba kandidáty, kteří nejsou členy příslušných komisí FF, aby pracovali v kontaktu s předsedy příslušných komisí.

10. Harmonogram a úkoly AS FF UK do září 2000

Předsedkyně AS uvedla nejbližší úkoly a termíny jednání AS (harmonogram zasedání AS a předsednictva AS je součástí podkladů 1. zasedání AS). Uvedené úkoly vyplývají z čl.7, 48 a 52 statutu FF. Předsednictvo AS se usneslo, že v souladu s VJŘ FF musí veškeré návrhy projít příslušnou komisí a předsednictvem AS před tím, než budou předloženy na zasedání AS.

 • Schválení návrhu úprav vnitřních předpisů – květen
 • Schválení návrhu Organizační řádu – květen (příp. červen); dr. Ebelová a I. Příbramská zjistí možný termín projednání v AS UK.
 • Schválení podmínek pro přijetí ke studiu na rok 2001 – červen
 • Schválení návrhu rozpočtu FF na rok 2000 (v návaznosti na rozpočet UK) – červen
 • Projednání zásad rozdělování finančních prostředků (vyjádření k zásadám dlouhodobých pravidel rozdělování příjmů a stanovení konkretizace pravidel na návrh děkana pro rok 2000) – květen
 • Schválení dlouhodobého záměru FF – podzim 2000
 • Vyjádření AS k návrhu na odvolání/jmenování tajemníka FF UK- červen (nejpozději)
 • Schválení dalších stálých komisí FF navržených děkanem – květen
 • Fakultní předpis Hodnocení výuky studenty – podzim
 • Čtvrtletní zprávy o hospodaření – zprávu za první čtvrtletí předloží vedení na květnovém zasedání
 • Změny týkající se studia (nové plány, úpravy plánů apod.) – průběžně.

11. Různé

 1. Prof. Kuklík (informace z posledního zasedání AS UK): Rozpočet UK bude AS UK předložen 12/5/00. V jednání s nakl. Karolinum jsou dotace/ceny publikací AUC – vydávání řad je finančně ohroženo nebo budou z důvodu vysoké ceny neprodejné.
 2. Z rozhodnutí předsednictva obdrželi všichni členové AS Volební a jednací řád k prostudování.
 3. J.B. Uhlíř (informace o Sbírce pro povodní postižené oblasti severovýchodních Čech): Termín prodloužen do 30.4.00, místnost Studentské rady.
 4. M. Kuchařík (problém financování terénních praxí archeologů aj. oborů): Redukce příspěvku na rok 2000 ze strany vedení FF je neúnosná. Dr. Jettmarová doporučuje, aby se pracoviště obrátilo písemně na vedení fakulty. Prof. Kuklík poukázal na možnost využití koeficientu studijních programů (dotace MŠMT na HČ) v přerozdělování příspěvku na úrovni FF.
 5. V. Vávrová (problém financování programu pro neslyšící): Dr. Jettmarová doporučuje písemnou žádost příslušného pracoviště adresovat vedení fakulty.

Zapsali: P. Sláma, M. Ničová

Schválilo předsednictvo AS FF UK dne 25.4.2000
Schválil AS FF UK dne 11.5.2000