Minulá volební období

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 26. 6. 2000

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 26. 6. 2000

Přítomni: dr. Z. Jettmarová, prof. J. Opatrný, Petr Pabian
Omluveni: Kateřina Kočvarová

1. Informace předsedkyně z kolegia děkana:

 1. Upřesnění kritérií pro jmenování vedoucích kateder děkanem
 2. Další jednání ve věci Mediatéky
 3. Postup při projednávání dlouhodobého záměru fakulty
 4. Podmínky pro přijímací řízení pro rok 2000/2001
 5. Informace o jmenování tajemníka fakulty

Podrobnosti v zápisu z jednání kolegia děkana.

2. Předsedkyně se dopisem obrátila na

 1. p. prorektorku Evu Kvasničkovou ve věci usnesení týkajícího se kolejí a menz UK,
 2. vedoucího KTV dr. Smrčku ve věci usnesení týkajícího se informací o činnosti katedry.

3. Oprava zápisu z minulého jednání AS.

4. Příprava k projednávání návrhu rozpočtu:

– předsednictvo dosud neobdrželo vyjádření (zápis) hospodářské komise
– v druhé verzi návrhu rozpočtu z 20.6. byly zapracovány jen některé připomínky z jednání vedení fakulty, hospodářské komise a PAS dne 16.6. 2000.

5. Organizační řád:

Vedení fakulty nepředložilo návrh věcného záměru ani v prodlouženém termínu. Předsednictvo proto navrhuje zařadit na zářijové jednání k projednání současný návrh OŘ s tím, že jak vedení fakulty, tak všechny členky a členové akademické obce k němu mohou na adresu legislativní komise zasílat své připomínky.

6. Předsednictvo obdrželo návrh studijního plánu komparatistiky; materiály však nebyly předloženy v elektronické podobě.

7. Návrh programu jednání AS FF UK dne 4.7.2000

 1. Schválení programu jednání
 2. Schválení zápisu z minulého jednání
 3. Návrh rozpočtu FF UK na rok 2000
 4. Zpráva o čerpání rozpočtu FF UK za první čtvrtletí roku 2000
 5. Vyjádření k návrhu studijního plánu oboru Komparatistika
 6. Informace předsedů a předsedkyň komisí fakulty
 7. Různé

V Praze dne 26. června 2000

Zapsal: P. Pabian
Schválil: Z. Jettmarová