Minulá volební období

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 1. 6. 2000

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 1. 6. 2000

Přítomni: dr. Z. Jettmarová, K. Kočvarová, , prof. J. Opatrný, doc. Zuska
Hosté: I. Příbramská, B. Sobotková, Mg.r. J. B. Uhlíř
Omluveni: P. Pabian

Předsedkyně předložila materiály doručené předsednictvu ke dni 1.6. 2000 a uvedla, že zprávu o hospodaření FF UK za 1. čtvrtletí 2000, která měla být předložena na červnovém zasedání, předsednictvo neobdrželo.

1. Zápis z květnového zasedání AS FF UK

Předsedkyně informovala o rozeslání návrhu zápisu členům AS a hostům; zapracována byla jedna připomínka. Předsednictvo schvaluje zápis s provedenou změnou.

2. Zápis ze zasedání předsednictva dne 25.5. 2000

Předsednictvo schvaluje zápis v předloženém znění.

3. Návrh rozpočtu FF UK na rok 2000.

Předsednictvo obdrželo návrh dne 1.6. 2000 a postupuje jej hospodářské komisi k projednání. Členové předsednictva zašlou komisi své připomínky individuálně. Z termínových důvodů nemůže být návrh na zasedání AS dne 8.6. předložen.

4. Návrh p. děkana na jmenování čestných členů VR FF UK

Předsednictvo postupuje návrh p. děkana k projednání na červnovém zasedání AS.

5. Jmenování komise výběrového řízení

Předsednictvo obdrželo informaci p. děkana o složení komise pro výběrové řízení na funkci tajemníka FF UK se žádostí o jmenování dvou zástupců AS (1 člen a 1 náhradník) do této komise. Předsednictvo navrhuje senátu jmenovat dr. P. Boschka (člen) a dr. I.Ebelovou (náhradník). Vzhledem k tomu, že výběrové řízení proběhne v druhé polovině června, kdy se konají i přijímací zkoušky a průběžné atestace, obrátí se předsedkyně na p. děkana se žádostí o sdělení termínu výběrového řízení ke dni červnového zasedání AS.

6. Návrh studijní plán oboru komparatistika

Předsednictvo zasílá návrh zpět se žádostí o formální dopracování a vyjádření oborového garanta.

7. Mediatéka – žádost dr. D. Janákové o podpůrné stanovisko

Předsednictvo postupuje materiál k projednání na červnovém zasedání AS FF UK. Stanovisko předsednictva je uvedeno v zápise ze dne 25.5. 2000.

8. Organizační řád

Předsednictvo pověřuje dr. Jettmarovou, aby vzhledem k důležitosti Organizačního řádu pro chod fakulty požádala p. děkana o předložení slíbeného záměru OŘ, popř. připomínek ke stávajícímu návrhu do dne příštího zasedání AS FF UK.

9. Připomínky k vnitřním předpisům

Předsednictvo doporučuje neprojednávat otázku povinného tělocviku na příštím zasedání AS FF UK s tím, že bere na vědomí ustavení pracovní skupiny členů SKAS ve složení B. Sobotková, Mgr. J. B. Uhlíř, I. Příbramská a P. Pabian. Skupina shromáždí materiály o stavu TV na FF UK tak, aby mohlo být o problému jednáno na základě znalosti o skutečném stavu věci.

10. Různé

Předsednictvo bere na vědomí (a) informaci o umístění Podnětů k zefektivnění práce AS FF UK (návrh. doc. J. Gabrielové) na webových stránkách AS; (b) sdělení předsedy AS UK k záležitosti doc. Bílého; (c) stížnost H. Laholy adresovanou MŠMT.

11. Návrh programu zasedání AS FF UK

(1) Schválení programu jednání
(2) Kontrola a schválení zápisu z minulého zasedání
(3) Návrh na jmenování čestných členů AS FF UK
(4) Složení komise pro výběrové řízení na funkci tajemníka FF UK
(5) Záležitosti Mediatéky FF UK
(7) Návrh úprav vnitřních předpisů (2. čtení)
(8) Různé

V Praze dne 1.6. 2000

Zapsal: J. Opatrný Kontroloval: Z. Jettmarová