Minulá volební období

ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 4. 12. 2001

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 4. 12. 2001

Přítomni: dr. Z. Jettmarová, K. Kočvarová, prof. J. Opatrný, P. Pabian.
Omluven: doc. V. Zuska.

Předsedkyně předložila materiály doručené předsednictvu k 4/12/01.

 1. Předsednictvo provedlo kontrolu zápisu z 19. jednání AS a 21. jednání PAS. Předsedkyně informovala, že písemná připomínka přišla od doc. A. Houskové. Do rozesílané verze předsedkyně připomínky PAS a doc. A. Houskové zapracuje.
 2. 19. zasedání AS a problém bodu č. 6 – vyčlenění 4 oborů jak programů: předsednictvo konstatuje, že proděkan pro rozvoj a proděkan pro akreditace senát mylně informovali (AA, čeština pro neslyšící a pravděpodobně ani logika nešly v akreditacích se žádostmi o vyčlenění jako programy) – proto bod zařazuje na 21. jednání. Předsedkyně informovala, že na kolegiu děkana upozornila dále na skutečnost, že KKOV (kmenové obory) MŠMT váže obsahově na Programy, proto se AS musí k této záležitosti vyjádřit (rovněž v zápisu z příslušného zasedání VR není uvedeno, že VR návrh schválila; kmenové obory neodpovídají názvy návrhuv materiálu rady garantů Filologie).
 3. Řešení situace na historických oborech se dostalo do další fáze – schůzka přípravné skupiny pro shromáždění historiků jmenovaná předsednictvem a děkanem se uskuteční v týdnu 3.-7.12.01, shromáždění do 20.12.01. Členové skupiny obdrželi dopis k úkolům. Předsedkyně zašle jménem předsednictva písemné poděkování ředitelům a garantům za poskytnuté podklady, požádá o schůzku rektora (viz usnesení č. 79) a děkana ohledně dalších opatření pro vyšší transparentnost personální politiky a evaluaci pedagogického výkonu pracovišť i jednotlivých učitelů.
 4. Předsedkyně informovala o svém dotazu na kolegiu děkana pokud jde o hodnocení výuky studenty, hodnocení programových testů 01, přípravu programových testů 02/03 včetně zaškolení pověřených osob; dále informovala o tom, že 30/11 na ASUK byla FF UK jmenována mezi fakultami, které dosud nedodaly anotace sylabů kursů do „univerzitní nabídky“ – termín 18/10/01 a že FF UK nezaznamenala financovatelný nárůst studentů v roce 01/2.
 5. Návrh podmínek přijímacího řízení do doktorského studia. Materiál se zařazuje na program. Předsedkyně požádá SK o vyjádření.
 6. Zpráva o čerpání rozpočtu za 3. čtvrtletí : materiál se zařazuje na program. Předsedkyně požádá HK o vyjádření.
 7. Úprava vnitřních předpisů: návrh prof. Macurové a dr. Bílka s kladným doporučením SK a LK. P. Pabian zapracuje návrh na úpravu ohledně TV. Materiál se postupuje na zasedání.
 8. Předsedkyně požádá děkana o zveřejnění obsahu letáků k přijímacímu řízení na www fakulty.
 9. Volby: Stížnost p. Radka Soběharta bude přeložena AS s vyjádřením volební komise, případně bude na zasedání zařazen bod o sporu k výkladu VJŘ FF UK. Prof. Opatrný informoval o sdělení dr. Francové k otázce vymezení pojmu „člen akademické obce“. Předsedkyně bude kontaktovat dr. Stašu ohledně návrhu P. Pabiana a I. Příbramské na úpravu VJŘ FF UK.
 10. Návrh programu 21. zasedání AS FF UK:
  1. Schválení programu. jednání
  2. Kontrola zápisu z minulého zasedání
  3. Návrh podmínek přijímacího řízení doktorského studia
  4. Úprava vnitřních předpisů (SZŘ)
  5. Vyčlenění 4 oborů jako programů
  6. Personální a mzdová politika FF UK
  7. Spor o výklad VJŘ FF UK
  8. Zpráva o čerpání rozpočtu FF UK za tři čtvrtletí 2001
  9. Různé

Praze dne 5.11. 2001
Zapsal: J. Opatrný
Kontroloval: Z. Jettmarová