Minulá volební období

ZÁPIS Z 18. JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 6. 9. 2001

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z 18. JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 6. 9. 2001

Přítomni: dr. Z. Jettmarová, K. Kočvarová, prof. J. Opatrný, doc. V. Zuska, p. P. Pabian

Předsedkyně předložila materiály doručené předsednictvu ke dni 6. 9. 2001.

1. Zápis z červencového zasedání AS FF UK

Návrh zápisu byl rozeslán k připomínkování.

2. Návrh podmínek přijímacího řízení na rok 02/03

Návrh obsahuje obecné podmínky, možné varianty 1. kola a přehled oborových požadavků. Na základě výsledku jednání v AS připraví vedení definitivní návrh. Předsednictvo zašle materiál k projednání v SK.

3. Dlouhodobý záměr FF UK

Návrh se zařazuje na program jednání.

4. Návrh děkana na vyčlenění některých oborů jako programů

Návrh se překládá z červencového zasedání.

5. Změny vnitřních předpisů

1. TV, 2. usnesení k přijatým změnám Statutu. Návrhy se překládají z červencového zasedání. V průběhu září budou na RUK odeslány všechny schválené změny předpisů.

7. Podpora zahraničních aktivit FF UK

Návrh se překládá z červencového zasedání.

8. Petice VOS k platovým otázkám školství

Materiál se překládá z červencového zasedání.

9. Výzva AS FTVS UK k politice financování studia

Materiál se překládá z červencového zasedání. Předsedkyně zjistí jeho aktuálnost.

9. Zpráva komise pro vědu o výzkumných záměrech

Vzhledem k nepřítomnosti prof. Opatrného na příštím zasedání AS vypracuje komise pro vědu písemný komentář k připravené tabulce výzkumných záměrů.

10. Různé

Předsedkyně informovala o přípisu z ASUK (návrh rektora na změnu hospodářského předpisu k připomínkám do 5/9/01; návrh se týká vyjmutí některých příjmových položek z kategorie DČ v souvislosti s Novelou). Přípis je uložen na sekretariátu.

Informace z AS UK: řád hodnocení výuky byl registrován MŠMT.

Volby do AS FF UK a AS UK se budou konat v listopadu. PAS vyhlásí 21 dní před konáním voleb termín a volební komisi. Zařazuje se na říjnové zasedání, předběžná informace na zářijovém zasedání. Doc. Zuska vznesl dotaz na příčinu rozdílu ceny oběda pro zaměstnance RUK a ostatních zaměstnanců UK.

11. Návrh programu 16. jednání AS FF UK (20. září 2001)

1. Schválení programu jednání
2. Kontrola a schválení zápisu z minulého zasedání
3. Návrh podmínek přijímacího řízení v roce 2002/02
4. Návrh dlouhodobého záměru FF UK
5. Návrhy změn vnitřních předpisů
6. Návrh na vyčlenění čtyř oborů jako programů
7. Podpora zahraničních aktivit FF UK
8. Výzva k podpoře stanoviska AS FTVS UK
9. Petice VOS
10. Různé

V Praze, dne 8. září 2001.
Zapsal: Opatrný
Kontrolovala: Jettmarová